บริการสืบค้นทรัพยากรของห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

Mahidol Library Catalogs (OPAC)

Author
Title
Keyword
Subject


บริการ Single Search สืบค้นทรัพยากรของห้องสมุดทุกแห่งในมหาวิทยาลัยมหิดล สืบค้นฐานข้อมูลต่างๆ ที่บอกรับ และบริการยืมระหว่างห้องสมุด (ILL)

EBSCO Discovery Service (EDS)

ภาพกิจกรรม