หอสมุดแลคลังความรู้ฯ ร่วมกิจกรรม MU Quality Forum EdPEx#1

วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) หอสมุดและคลังความรู้ฯ เข้าร่วมงาน MU Quality Forum EdPEx#1 ณ ห้อง grand auditorium ชั้น 4 อาคารคณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดงาน และ รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ภายในงานมีการเสวนา Best Practice Sharing : Customer Engagement” โดย รศ.นพ.พิทยา จารุพูนผล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ดร.เลิศยศ ตรีรัตนไพบูลย์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ คณะเทคนิคการแพทย์ รศ.ดร.ทันตแพทย์ชูชัย อนันต์มานะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ คณะทันตแพทยศาสตร์ และ ดร.ณัฐพล อ่อนปาน รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์ ดำเนินรายการโดย คุณศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ หลังจากนั้นในช่วงบ่ายเป็นการบรรยายพิเศษในหัวข้อ Process Management” โดย คุณศุภชัย เมืองรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการผลงานจาก 10 หน่วยงาน โดยในส่วนของหอสมุดและคลังความรู้ฯ มี คุณอังคณา อินทรพาณิชย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หอสมุดและคลังความรู้ฯ เป็นตัวแทนนำเสนอโปสเตอร์ในหมวด 6 ระบบปฏิบัติการ ซึ่งภายหลังได้รับรางวัล “Sharing โดนใจ” จากคะแนนโหวตของผู้ร่วมงาน

ผลงานนิทรรศการของหอสมุดและคลังความรู้ฯ

ข่าว : ศรัณย์ ธรรมทักษิณ
ภาพ : มนตรี เล้าหะชัย

สถิติการเข้าชม : 47