โครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์ MU Guide รุ่นที่ 7

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 คุณอังคณา อินทรพาณิชย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หอสมุดและคลังความรู้ฯ เป็นประธานกล่าวเปิด “กิจกรรมอบรมยุวมัคคุเทศก์ MU Guide รุ่นที่ 7” จัดโดยฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้ฯ ณ หอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ภายในงานมีการกล่าวต้อนรับและแนะนำโครงการ MU Guide จาก คุณเพชรดา ฐิติยาภรณ์ หัวหน้างานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ ก่อนที่จะเป็นการอบรมในหัวข้อ “บุคลิกภาพการเป็นมัคคุเทศน์” โดย คุณอนุรักษ์ ก้านจันทร์ และ คุณอาทิตยา ศรีเอี่ยม วิทยากรจากสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าเยี่ยมชมหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก หอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล และกิจกรรม Campus Tour โดยมีนักศึกษา MU Guide รุ่นที่ 1-6 เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของมหาวิทยาลัยมหิดล ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในสถาบัน อีกทั้งยังเป็นการฝึกทักษะทางด้านการสื่อสาร และบุคลิกภาพ เพื่อเป็นตัวแทนในการนำเสนอภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยแก่บุคคลภายนอก

ข่าว : ศรัณย์ ธรรมทักษิณ
ภาพ : มนตรี เล้าหะชัย, พงศกร ระวิเพียรทรัพย์

สถิติการเข้าชม : 42