การบรรยายพิเศษเรื่อง “การให้ความรู้เกี่ยวกับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล”

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00 - 12.00 น. ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อ "การให้ความรู้เกี่ยวกับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล (ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้าง)" ซึ่งจัดโดย หน่วยแผน ประกันคุณภาพและทรัพยากรบุคคล หอสมุดและคลังความรู้ฯ และได้รับเกียรติจาก คุณปราณีต กลิ่นสังข์ นักทรัพยากรบุคคล (ผู้ชำนาญการพิเศษ) จากกองทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อดังกล่าว

 เอกสารประกอบคำบรรยายสำหรับผู้เกษียณอายุราชการ/งานมหาวิทยาลัยมหิดล  

 เอกสารประกอบคำบรรยายสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย/ลูกจ้างมหาวิทยาลัยมหิดล  

ข่าว : ศรัณย์ ธรรมทักษิณ
ภาพ : มนตรี เล้าหะชัย

สถิติการเข้าชม : 87