การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างแผนผังกระบวนการทำงาน SIPOC ด้วยเครื่องมือ Draw.io จาก Google Drive”

วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00 – 16.00 น. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุดและเทคโนโลยีการศึกษา หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การสร้างแผนผังกระบวนการทำงาน SIPOC (Stakeholder-Input-Process-Output-Customer) ด้วยเครื่องมือ Draw.io จาก Google Drive” ให้กับหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และหัวหน้าห้องสมุดในสังกัด ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารหอสมุดและคลังความรู้ฯ โดยมี คุณพรจิตต์ หมีงาม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร หอสมุดและคลังความรู้ฯ เป็นประธานในการกล่าวเปิดการอบรม และ คุณวนาพล แช่มสุขี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ซึ่งการอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเลือกใช้รูปภาพ และสัญลักษณ์ต่าง ๆ ในการสร้างแผนผังกระบวนการทำงาน SIPOC ด้วยโปรแกรมที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ อีกทั้งยังสามารถใช้งานแบบออนไลน์ร่วมกับ Cloud Storage ต่าง ๆ

ข่าว : ศรัณย์ ธรรมทักษิณ
ภาพ : มนตรี เล้าหะชัย

สถิติการเข้าชม : 252