การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับห้องสมุดสีเขียว (Green Library) ตามมาตรฐานของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ รุ่นที่ 1

วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 หน่วยแผน ประกันคุณภาพและทรัพยากรบุคคลจัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับห้องสมุดสีเขียว (Green Library) ตามมาตรฐานของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ รุ่นที่ 1 เพื่อเป็นการให้ความรู้และทบทวนแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียวเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ให้กับบุคลากรสำนักงานเครือข่ายบริการห้องสมุด หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับเกียรติจาก คุณพรจิตต์ หมีงาม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวิชาการ หอสมุดและคลังความรู้ฯ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อดังกล่าว ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารหอสมุดและคลังความรู้ฯ

ข่าว : ศรัณย์ ธรรมทักษิณ
ภาพ : มนตรี เล้าหะชัย

สถิติการเข้าชม : 47