หน้าหลัก > เกี่ยวกับหอสมุดฯ > ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ดร. รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล
Dr. Ruchareka Wittayawuttikul
โทร. 0-2441-9741, 0-2800-2680-9 ต่อ 4215
โทรสาร 0-2441-9580
e-mail : directli@mahidol.ac.th, ruchareka.wit@mahidol.ac.th
ประวัติและผลงาน PDF
 Ruchareka's Blog
 
 
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
นางสาวพรจิตต์ หมีงาม
Ms.Pornchit Meengam
โทร. 0-2800-2680-9 ต่อ 4217
โทรสาร 0-2441-9580
e-mail : pornchit.mee@mahidol.ac.th
ประวัติและผลงาน PDF
หน้าที่และงานในความรับผิดชอบ PDF
 
 
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
อังคณา  อินทรพาณิชย์ นางอังคณา อินทรพาณิชย์
Mrs.Aungkana Intharapanich
โทร. 0-2800-2680-9 ต่อ 4216
โทรสาร 0-2441-9580
e-mail : aungkana.int@mahidol.ac.th
ประวัติและผลงาน PDF
หน้าที่และงานในความรับผิดชอบ PDF
 
 
รองผู้อำนวยการฝ่ายพันธกิจพิเศษ
ดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล ดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล
Dr.Apipoo Sittipoommongkol
โทร. 0-2800-2680-9 ต่อ 4250
Fax. 0-2441-9580
อีเมล : apipoo.sit@mahidol.ac.th
ประวัติและผลงาน PDF
หน้าที่และงานในความรับผิดชอบ PDF
 
 
เลขานุการหอสมุดและคลังความรู้ฯ
นางจิตาภา สัจจโสภณ นางจิตาภา สัจจโสภณ
Mrs.Jitapa Sajjasophon
โทร. 0-2800-2680-9 ต่อ 4219
Fax. 0-2441-9580
อีเมล์ : jitapa.saj@mahidol.ac.th
 
 
หัวหน้าฝ่ายเทคนิคห้องสมุด
นางสาววัฒนา  นามเมือง นางสาววัฒนา นามเมือง
Ms.Wattana Nammuang
โทร. 0-2800-2680-9 ต่อ 4220, 4239
Fax. 0-2441-9580
อีเมล์ : wattana.nam@mahidol.ac.th
 
 
หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุดและเทคโนโลยีการศึกษา
นางรักชนก ขำประถม นางรักชนก ขำประถม
Mrs.Rakchanok Khamprathom
โทร. 0-2800-2680-9 ต่อ 4224
Fax. 0-2441-9580
อีเมล์ : rakchanok.lia@mahidol.ac.th
 
 
หัวหน้าฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์
นายโกมล คงมั่นกตเวที นายโกมล คงมั่นกตเวที
Mr.Komol Konmunkatavatee
โทร. 0-2800-2680-9 ต่อ 4346
Fax. 0-2441-9580
อีเมล์ : komol.kon@mahidol.ac.th
 
 
หัวหน้าฝ่ายคลังความรู้
นางสาวศศิธร วงศ์โพธิสาร นางสาวศศิธร วงศ์โพธิสาร
Ms.Sasitorn Wongpothisarn
โทร. 0-2800-2680-9 ต่อ 4258
Fax. 0-2441-9580
อีเมล์ : sasitorn.von@mahidol.ac.th
 
 


ปรับปรุง : ธันวาคม 2559