หน้าหลัก > เกี่ยวกับหอสมุดฯ > บุคลากร > ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์

บุคลากร

ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์
หัวหน้าฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ โทร. 0-2849-4542  Fax. 0-2849-4545
โกมล คงมั่นกตเวที
นายโกมล คงมั่นกตเวที
Mr.Komol Konmunkatavatee
komol.kon@mahidol.ac.th
i + 24 + 4346
 
งานบริหารจดหมายเหตุ โทร. 0-2800-2680-9    Fax. 0-2441-9580
ณัฐกัลย์  อภิลักษณ์เสถียร
นางสาวณัฐกัลย์ อภิลักษณ์เสถียร
Ms.Nattagun Apeluxsatean
nattagun.ape@mahidol.ac.th
i + 24 + 4346
ปัญจวัลย์ ชาวดง
นางสาวปัญจวัลย์ ชาวดง
Ms.Panchawan Chaodong
panchawan.cha@mahidol.ac.th
i + 24 + 4346
นวลปรางค์  ศรัทธาบุญ
นางสาวนวลปรางค์ ศรัทธาบุญ
Ms.Nualprang Sudthaboon
nualprang.sud@mahidol.ac.th
i + 24 + 4346

 

งานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ โทร. 0-2849-4542    Fax. 0-2849-4545

ติดต่องานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ : ห้อง 301 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้

เพชรดา  ฐิติยาภรณ์
นางสาวเพชรดา ฐิติยาภรณ์
Ms.Petchrada Thitiyaporn
petchrada.thi@mahidol.ac.th
i + 49 + 4542
อาทิตยา ทรัพย์สิน
นางสาวอาทิตยา ทรัพย์สิน
Ms.Atittaya Subsin
atittaya.sub@mahidol.ac.th
i + 49 + 4541
พงศกร ระวิเพียรทรัพย์
นายพงศกร ระวิเพียรทรัพย์
Mr.Pongsakorn Ravipiansub
pongsakorn.rav@mahidol.ac.th
i + 49 + 4541

 

ปรับปรุง : 28 เม.ย. 2560