หน้าหลัก > เกี่ยวกับหอสมุดฯ > สถิติ > จำนวนการยืมทรัพยากร

สถิติ

จำนวนการยืมทรัพยากร (แยกตามห้องสมุด)

ห้องสมุด 2555 2556 2557 2558 2559
หอสมุดกลาง 66,782 62,995 73,965 61,959 60,087
ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ - - - - 24,032
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล - - - - 20,555
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี - - - - 20,412
ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี 27,713 28,555 28,161 11,667 17,370
ห้องสมุดวิทยาลัยนานาชาติ - - - - 12,199
ห้องสมุด "จิ๋ว บางซื่อ" วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ - - - - 11,756
ห้องสมุดสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 24,263 24,252 21,009 8,919 11,248
ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ - - - - 8,173
ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ 12,489 10,440 18,570 13,050 8,036
ห้องสมุดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม 4,083 2,982 3,427 2,460 7,696
ห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ - - - - 6,588
ห้องสมุดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 2,971 3,360 3,200 5,733 6,142
ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ 12,510 12,762 12,802 5,336 6,077
ห้องสมุดคณะกายภาพบำบัด - - - - 5,312
ห้องสมุดศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก - - - - 4,900
ห้องสมุดวิทยาลัยราชสุดา 1,806 1,421 1,100 1,067 3,844
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี - - - - 3,705
ศูนย์ข้อมูลและคลังความรู้ทางการพยาบาล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ ๖๐ พรรษา - - - - 3,565
ห้องสมุดสถาบันโภชนาการ 1,500 2,945 2,267 1,970 2,930
ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์ - - - - 2,449
ห้องสมุดวิทยาลัยศาสนศึกษา - - - - 2,263
ห้องสมุดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1,602 1,701 855 1,757 2,123
ห้องสมุดสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา - - - - 1,379
ห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ - - - - 1,141
ห้องสมุดศูนย์จิตตปัญญาศึกษา - - - - 961
ห้องสมุดสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว - - - - 894
ห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์ - - - - 278
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ - - - - 225
ห้องสมุดศูนย์บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล - - - - 152
รวม 155,719 151,413 165,356 113,918 256,492updated : พฤษภาคม 2560