คณะกรรมการประจำส่วนงาน


คณะกรรมการประจำหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2559


 

1. ผู้อำนวยการ

ประธานกรรมการ

 

2. รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

กรรมการ

 

3. รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

กรรมการ

 

4. รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการ

กรรมการ

 

5. รองผู้อำนวยการฝ่ายพันธกิจพิเศษ

กรรมการ

 

6. หัวหน้าฝ่ายเทคนิคห้องสมุด

กรรมการ

 

7. หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุดและเทคโนโลยีการศึกษา

กรรมการ

 

8. หัวหน้าฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์

กรรมการ

 

9. หัวหน้าฝ่ายคลังความรู้

กรรมการ

 

10. หัวหน้าหอสมุดกลาง

กรรมการ

 

11. หัวหน้าห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี

กรรมการ

 

12. หัวหน้าห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ี

กรรมการ

 

13. หัวหน้าห้องสมุดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

กรรมการ

 

14. หัวหน้าห้องสมุดวิทยาลัยราชสุดา

กรรมการ

 

15. หัวหน้าห้องสมุดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

กรรมการ

 

16. หัวหน้าห้องสมุดสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

กรรมการ

 

17. หัวหน้าห้องสมุดสถาบันโภชนาการ

กรรมการ

 

18. หัวหน้าห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์

กรรมการ

 

19. หัวหน้าห้องสมุดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม

กรรมการ

 

20. หัวหน้างานหอสมุดศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

กรรมการ

 

21. หัวหน้างานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

กรรมการ

 

22. หัวหน้างานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์

กรรมการ

 

23. หัวหน้างานห้องสมุด คณะพยาบาลศาสตร์

กรรมการ

 

24. หัวหน้างานห้องสมุดจิ๋ว บางซื่อ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

กรรมการ

 

25. หัวหน้าห้องสมุดวิทยาลัยนานาชาติ

กรรมการ

 

26. หัวหน้าห้องสมุดวิทยาลัยการจัดการ

กรรมการ

 

27. บรรณารักษ์ ห้องสมุดวิทยาเขตกาญจนบุรี

กรรมการ

 

28. นางอัจฉราพร อัศเวศน์

กรรมการ

 

29. นางสาวศศิธร วงศ์โพธิสาร

กรรมการ

 

30. นายกฤษฎา แก้วผุดผ่อง

กรรมการ

 

31. เลขานุการหอสมุดฯ

กรรมการและเลขานุการ

 

32. นางสาวจีรนุช ธรณินทร์

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ