หน้าหลัก > เกี่ยวกับหอสมุดฯ > สถิติ > จำนวนผู้เข้าใช้ห้องสมุด

สถิติ

จำนวนผู้เข้าใช้ห้องสมุด (แยกตามห้องสมุด)

ห้องสมุด 2554 2555 2556 2557 2558
หอสมุดกลาง 298,069 334,416 320,096 364,894 486,198
ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ - 260,515 - - -
ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี 307,587 314,214 292,428 138,628 125,548
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี - 2,755 - - -
ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ 19,346 14,913 6,850 23,472 30,191
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล - 40,045 - - -
ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ 88,752 72,695 94,628 48,155 56,044
ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ 46,923 69,236 41,645 21,713 -
ห้องสมุดวิทยาลัยราชสุดา 3,344 4,393 3,482 2,733 2,587
ห้องสมุดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 48,027 45,176 20,629 18,461 12,621
ห้องสมุดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 4,441 4,330 3,219 1,354 2,422
ห้องสมุดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม 5,705 5,317 6,475 7,599 8,502
ห้องสมุดสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 8,758 7,887 6,853 6,945 8,329
ห้องสมุดสถาบันโภชนาการ 2,847 4,716 2,778 3,887 4,326
รวม 833,799 1,180,608 799,083 637,841 831,377updated : มีนาคม 2559