หน้าหลัก > เกี่ยวกับหอสมุดฯ > หัวหน้าห้องสมุด

หัวหน้าห้องสมุด

หัวหน้าหอสมุดกลาง
นางกัญจนพร ทับทิมเทศ
Mrs.Kanchanaporn Tubtimtes
kanchanaporn.tub@mahidol.ac.th
โทร. 0-2800-2680-9 ต่อ 4265

หัวหน้าห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี
นางสาวจันทรา เทพอวยพร
Ms.Chantra Thepouyporn
chantra.the@mahidol.ac.th
โทร. 0-2640-9843 ต่อ 706

หัวหน้าห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์
นางสาวปัญจธร เตชวณิชย์พงศ์
Ms.Panjatorn Taechawanichpong
panjatorn.tae@mahidol.ac.th
โทร. 0-2644-4014, 0-2644-8678-91 ต่อ 5205

หัวหน้าห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์
นางสาวขวัญเรือน คิดประเสริฐ
Ms.Kwanruen Kidprasert
kwanruen.kid@mahidol.ac.th
โทร. 0-2441-4371-7 ต่อ 2230

หัวหน้าห้องสมุดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
นางศศินาฎ ศรีคง
Mrs.Sasinard Srikong
sasinard.sri@mahidol.ac.th
โทร. 0-2441-5000 ต่อ 4202

หัวหน้าห้องสมุดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
นางสุรัสวดี ดิษฐสกุล
Mrs.Suratsawadi Ditasakul
suratsawadi.dit@mahidol.ac.th
โทร. 0-2441-9040-3 ต่อ 49

หัวหน้าห้องสมุดสถาบันโภชนาการ
นางสาวสมปอง อ้นเดช
Ms.Sompong Ondej
sompong.ond@mahidol.ac.th
โทร. 0-2890-3820 ต่อ 210

หัวหน้าห้องสมุดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม
นางสาวเพ็ญพิมล คงมนต์
Ms.Penpimon Kongmon
penpimon.kho@mahidol.ac.th
โทร. 0-2441-0201-4 ต่อ 226, 227

หัวหน้าห้องสมุดสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
นางกาญจน์ศิริ พูนทอง
Mrs.Kansiri Phoonthong
kansiri.pho@mahidol.ac.th
โทร. 0-2800-2308-14 ต่อ 3102

หัวหน้าห้องสมุดวิทยาลัยราชสุดา
นางสาวประมวล คำมาก
Ms.Pramual Kummark
pramual.kum@mahidol.ac.th
โทร. 0-2889-5312, 0-2889-5315-9 ต่อ 1121


ปรับปรุง : กรกฏาคม 2560