หน้าหลัก > เกี่ยวกับหอสมุดฯ > บุคลากร > ฝ่ายคลังความรู้

บุคลากร

ฝ่ายคลังความรู้
หัวหน้าฝ่ายคลังความรู้ โทร. 0-2800-2680-9    Fax. 0-2441-9580
ศศิธร  วงศ์โพธิสาร
นางสาวศศิธร วงศ์โพธิสาร
Ms.Sasitorn Wongpothisarn
sasitorn.von@mahidol.ac.th
i + 24 + 4306
 
งานการจัดการความรู้ โทร. 0-2800-2680-9    Fax. 0-2441-9580
ธมลพรรณ ปานะวงษ์
นางสาวธมลพรรณ ปานะวงษ์
Ms.Thamonphan Panawong
thamolphan.pan@mahidol.ac.th
i + 24 + 4224

 

งานเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัย โทร. 0-2800-2680-9   Fax. 0-2441-9580
สาวิตรี  บุญปาลิต
นางสาวิตรี บุญปาลิต
Mrs.Sawitree Boonpalit
sawitree.yam@mahidol.ac.th
i + 24 + 4306
ปัฐมาภรณ์ เชาวนเมธา
นางสาวปัฐมาภรณ์ เชาวนเมธา
Ms.Patthamaporn Chaowanametha
e-mail : patthamaporn.cha@mahidol.ac.th
i + 24 + 4306
พิมพิไร สุพัตร
นางสาวพิมพิไร สุพัตร
Ms.Pimpirai Supat
pimpirai.sup@mahidol.ac.th
i + 24 + 4306
โครงการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. 0-2800-2680-9 ext. 4302    Fax. 0-2441-9580
ผึ้งนภา ศรประสิทธิ์
นางสาวผึ้งนภา ศรประสิทธิ์
Ms.Phungnapha Sornprasit
phungnapha.sor@mahidol.ac.th
i + 24 + 4302

 

ปรับปรุง ตุลาคม 2559