หน้าหลัก > เกี่ยวกับหอสมุดฯ > สถิติ

สถิติ

Web Statistics Reports  รายละเอียด


จำนวนสมาชิกห้องสมุด
ปีงบประมาณ 2554 2555 2556 2557 2558 2559
รวม 16,532 20,356 28,442 32,425 34,750 33,682


จำนวนผู้เข้าใช้ห้องสมุด (แยกตามห้องสมุด)
ปีงบประมาณ 2554 2555 2556 2557 2558
รวม 1,144,261 1,075,568 757,438 616,128 831,377
จำนวนผู้เข้าเยื่ยมชมเว็บไซต์
ปี 2555 2556 2557 2558 2559
รวม 606,042 616,245 546,331 639,697 610,007
 
จำนวนวารสารฉบับพิมพ์และวารสารอิเล็กทรอนิกส์
ปีงบประมาณ 2554 2555 2556 2557 2558
วารสารฉบับพิมพ์ 1,202 977 951 948 824
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ 26,81 32,351 35,778 38,778 39,061
รวม 28,083 33,328 36,829 39,725 39,885
 
จำนวนวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (แยกตามสาขาวิชา)
ปีงบประมาณ 2554 2555 2556 2557 2558
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 7,560 8,529 8,799 9,691 9,870
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6,888 7,778 8,110 10,036 10,133
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 12,433 16,044 18,969 19,051 19,058
รวม 26,881 32,351 35,878 38,778 39,061
 
จำนวนวารสารฉบับพิมพ์ (แยกตามสาขาวิชา)
ปีงบประมาณ 2554 2555 2556 2557 2558
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 896 765 764 762 707
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 168 99 83 83 26
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 173 113 104 103 91
รวม 1,237 977 951 948 824
 
จำนวนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (แยกตามสาขาวิชา)
ปีงบประมาณ 2554 2555 2556 2557 2558
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 12,063 24,622 25,002 26,613 36,813
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15,326 25,470 25,588 26,986 34,634
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 11,842 19,202 20,250 23,654 31,302
รวม 39,231 69,294 70,840 77,253 102,749
 
จำนวนหนังสือ (แยกตามสาขาวิชา)
ปีงบประมาณ 2553 2554 2555 2556 2557
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 176,446 87,368 88,104 90,849 99,934
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 120,096 50,054 51,009 52,481 57,730
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 188,493 100,465 102,744 111,509 122,660
รวม 483,635 237,887 241,857 254,839 280,324
 
จำนวนการยืมทรัพยากร (แยกตามห้องสมุด)
ปี 2554 2555 2556 2557 2558
รวม 398,748 157,843 151,413 161,929 113,918
จำนวนส่งหนังสือระหว่างห้องสมุด (เล่ม)
ปี 2554 2555 2556 2557 2558
รวม 17,262 21,181 13,909 10,424 14,642
 
จำนวนการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
e-Journals Usage Statistics
ปี 2555 2556 2557 2558 2559
(มค.-กย.)
1. AAAS Science Online 38,833 42,992 35,504 45,705 28,089
2. ABI/INFORM Complete 85,348 88,593 105,046 254,888 91,600
3. Academic Search Complete (ASC) 441,153 169,358 364,251 416,142 182,974
4. ACM Digital Library 4,839 6,165 7,596 40,054 32,991
5. ACS Journals 152,362 129,518 156,721 155,489 8,615
6. Adis 5,990 7,899 11,628 9,733 7,112
7. AIP/APS 14,048 6,388 12,067 24,360 9,281
8. Annual Reviews 35,542 21,460 11,136 25,011 26,910
9. ASM Journals 62,158 72,995 28,507 7,685 45,115
10. ASME Journals 1,500 443 903 1,037 1,049
11. BMJ Journals Online and Best Practice
58,599 40,066 63,686 69,350 47,913
12. Business Source Complete (BSC) 147,825 118,653 295,635 317,374 212,640
13. Cell Press 8,109 13,955 17,234 23,322 13,533
14. CINAHL Plus with Full Text 152,334 194,147 397,408 272,670 230,478
15. ClinicalKey- 36,750 40,441 98,871 42,217
16. Computers & Applied Sciences Complete 43,693 65,708 164,027 265,228 183,430
17. ECO/OCLC 3,871 30,674 21,592 59,465 -
18. Education Research Complete 49,138 79,577 173,974 279,801 197,525
19. Emerald Fulltext 53,483 49,091 19,292 75,563 61,890
20. Gale Cengage Learning/
Opposing Viewpoints Research
11,579 23,305 19,516 12,056 11,857
21. H.W. Wilson 501,297 1,145,799 2,006,316 2051,153 1261,389
22. HighWire 22,865 9,961 14,375 16,627 27,096
23. Hospitality&Tourism Complete 61,760 95,746 222,285 266,970 18,3407
24. IEEE/IET Electronic Library (IEL) 120,169 182,517 138,374 187,421 142,698
25. Institute of Physics (IOP) 11,403 16,798 20,414 25,575 9,846
26. Journal of Immunology 11,545 10,718 16,558 14,008 11,451
27. JSTOR 47,546 29,557 92,894 52,172 71,154
28. Karger e-Journals Collection
7,913 14,717 25,663 31,956 25,399
29. LWW Total Complete Collection (Journals@Ovid) 165,807 157,601 149,041 160,887 222,261
30. MathSciNet 73,517 2,948 45,432 21,552 32,216
31. MD Consult Core Collection 278,998 49,212 - - -
32. Nature Publishing Group (NPG Journals) 114,672 191,733 233,811 231,330 180,958
33. OSA (Optics InfoBase) 1,086 1,140 1,155 954 627
34. Oxford Journal Complete Collection 127,753 176,875 127,063 147,411 109,488
35. The Rockefeller University Press 4,556 6,191 - - -
36. The Royal Society of Chemistry (RSC) 39,267 51,901 83,640 104,978 65,712
37. SAGE Premier 64,303 98,139 111,717 130,055 111,328
38. ScienceDirect 2,113,085 1,601,280 2,550,676 3,279,995 1,417,930
39. SpringerLink 192,047 273,284 210,120 310,744 197,076
40. Thieme eJournals Complete Collection 13,406 28,230 17,671 18,924 28,029
41. Thieme -Science of Synthesis 10 218 266 - -
42. Wiley/Blackwell Journals Full Collection 570,120 255,839 447,255 547,272 387,413
43. World Scientific Journals Collection 5,744 967 769 912 -
Total 5,907,694 5,569,105 8,392,086 10,139,057 6,070,338
e-Books Usage Statistics
ปี 2555 2556 2557 2558 2559
(มค.-กย.)
1. ASTM ebooks - ----
2. CRCnetBASE 21,866 26,439 10,827 14,881 16,713
3. Gale Virtual Reference Library (eBooks) 998 1,160 2,619 2,320 4,187
4. Karger e-Books Collection 1,453 1,576 2,834 3,672 3,916
5. ProQuest Dissertations & Theses 200,182 126,854 429,779 306,986 157,156
6. ScienceDirect eBooks 11,901 24,763 426,049 123,212 97,175
7. SIAM eBooks - ----
8. SpringerLink eBooks (with Lecture Notes in Computer Science)27,597 268,009 522,698 795,814 627,399
9. Wiley : eBooks -- - 1,176 56,980
Total263,997 448,801 1,394,806 1,248,061 963,526
e-Databases (Indexing and Abstracts/Bibliographic) Usage Statistics
ปี 2555 2556 2557 2558 2559
(มค.-กย.)
1. The Cochrane Library49,873 24,929 39,051 39,025 21,716
2. EBSCO - Serials A-to-Z416,484 339,550 306,340 145,004 -
3. ISI Web of Science 71,962 71,527 112,521 102,749 181,236
4. Journal Citation Reports on Web (JCR)73,488 120,938 148,013 11,792 48,139
5. MICROMEDEX Collection (Toxicology/Drug/Disease) 25,267 27,828 29,056 117,170 44,023
6. ProQuest Nursing-133,656 107,852 111,210 23,332
7. SciFinder Scholars85,340 134,091 113,157 121,847 100,155
8. Scopus346,873 457,956 479,235 501,034 420,224
9. Springer Images4,490 4,991 5,951 - -
10. Springer Protocals2,441 2,463 117,485 160,928 78,560
Total1,076,218 1,317,929 1,458,661 1,310,759 917,385

จำนวนผู้ใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อสืบค้นอินเทอร์เน็ต (แยกตามประเภทผู้ใช้)
ปีงบประมาณ 2554 2555 2556 2557 2558
อาจารย์ 37 61 6 5 14
ข้าราชการ 63 97 15 4 20
ปริญญาตรี 11,273 9,133 1,780 973 3,078
ปริญญาโท 987 948 290 240 169
ปริญญาเอก 115 159 76 96 42
มัทธยมปลาย - - - 15 2
รวม 12,499 10,337 2,167 1,333 3,325
ปรับปรุง : 22 กุมภาพันธ์ 2560