หน้าหลัก > เกี่ยวกับหอสมุดฯ > สถิติ

สถิติ

Web Statistics Reports  รายละเอียด


จำนวนสมาชิกห้องสมุด
ปีงบประมาณ 2555 2556 2557 2558 2559
รวม 10,773 15,275 10,729 11,879 12,587


จำนวนผู้เข้าใช้ห้องสมุด (แยกตามห้องสมุด)
ปีงบประมาณ 2554 2555 2556 2557 2558
รวม 1,144,261 1,075,568 757,438 616,128 831,377
จำนวนผู้เข้าเยื่ยมชมเว็บไซต์
ปี 2555 2556 2557 2558 2559
รวม 606,042 616,245 546,331 639,697 610,007
 
จำนวนวารสารฉบับพิมพ์และวารสารอิเล็กทรอนิกส์
ปีงบประมาณ 2555 2556 2557 2558 2559
วารสารฉบับพิมพ์ 977 951 948 824 211
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ 32,351 35,778 38,778 39,061 39,902
รวม 33,328 36,829 39,725 39,885 40,113
 
จำนวนวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (แยกตามสาขาวิชา)
ปีงบประมาณ 2555 2556 2557 2558 2559
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 8,529 8,799 9,691 9,870 10,414
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7,778 8,110 10,036 10,133 10,409
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 16,044 18,969 19,051 19,058 19,079
รวม 32,351 35,878 38,778 39,061 39,920
 
จำนวนวารสารฉบับพิมพ์ (แยกตามสาขาวิชา)
ปีงบประมาณ 2555 2556 2557 2558 2559
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 765 764 762 707 155
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 99 83 83 26 6
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 113 104 103 91 50
รวม 977 951 948 824 211
 
จำนวนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (แยกตามสาขาวิชา)
ปีงบประมาณ 2554 2555 2556 2557 2558
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 12,063 24,622 25,002 26,613 36,813
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15,326 25,470 25,588 26,986 34,634
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 11,842 19,202 20,250 23,654 31,302
รวม 39,231 69,294 70,840 77,253 102,749
 
จำนวนการยืมทรัพยากร (แยกตามห้องสมุด)
ปี 2555 2556 2557 2558 2559
รวม 155,719 151,413 165,356 113,918 256,492
จำนวนส่งหนังสือระหว่างห้องสมุด (เล่ม)
ปี 2554 2555 2556 2557 2558
รวม 17,262 21,181 13,909 10,424 14,642
 
จำนวนการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
e-Journals Usage Statistics
ปี 2555 2556 2557 2558 2559
1. AAAS Science Online 38,833 42,992 35,504 45,705 37,571
2. ABI/INFORM Complete 85,348 88,593 105,046 254,888 146,141
3. Academic Search Complete (ASC) 441,153 169,358 364,251 416,142 378,639
4. ACM Digital Library 4,839 6,165 7,596 40,054 52,029
5. ACS Journals 152,362 129,518 156,721 155,489 183,434
6. Adis 5,990 7,899 11,628 9,733 12,159
7. AIP/APS 14,048 6,388 12,067 24,360 11,128
8. Annual Reviews 35,542 21,460 11,136 25,011 31,250
9. ASM Journals 62,158 72,995 28,507 7,685 58,689
10. ASME Journals 1,500 443 903 1,151 1,242
11. BMJ Journals Online and Best Practice
58,599 40,066 63,686 69,330 62,695
12. Business Source Complete (BSC) 147,825 118,653 295,635 317,374 233,754
13. Cell Press 8,109 13,955 17,234 23,322 15,702
14. CINAHL Plus with Full Text 152,334 194,147 165,863 68,766 125,185
15. ClinicalKey- 36,750 40,441 98,871 61,677
16. Computers & Applied Sciences Complete 43,693 65,708 164,027 265,228 62,430
17. Education Research Complete 49,138 79,577 173,974 279,801 222,533
18. Emerald Fulltext 53,483 49,091 19,292 75,563 66,121
19. Gale Cengage Learning/
Opposing Viewpoints Research
11,579 23,305 19,516 12,056 12,061
20. H.W. Wilson 501,297 1,145,799 2,006,316 2,051,153 2,019,036
21. HighWire 22,865 9,961 14,375 16,627 15,232
22. Hospitality&Tourism Complete 61,760 95,746 222,285 266,970 205,139
23. IEEE/IET Electronic Library (IEL) 120,169 182,517 138,374 187,421 297,003
24. Institute of Physics (IOP) 11,403 16,798 20,414 25,575 14,247
25. Journal of Immunology 11,545 10,718 16,558 14,008 14,571
26. JSTOR 47,546 29,557 92,894 52,681 80,800
27. Karger e-Journals Collection
7,913 14,714 25,663 31,956 28,986
28. LWW Total Complete Collection (Journals@Ovid) 165,807 157,601 149,041 160,887 281,511
29. MathSciNet 73,517 2,948 45,432 21,552 38,546
30. MD Consult Core Collection 278,998 49,212 Cancel Cancel Cancel
31. Nature Publishing Group (NPG Journals) 114,672 191,733 233,811 231,330 233,078
32. OSA (Optics InfoBase) 1,086 1,140 1,155 954 991
33. Oxford Journal Complete Collection 127,753 176,875 127,063 139,735 142,944
34. The Rockefeller University Press 4,556 6,191 Cancel Cancel Cancel
35. The Royal Society of Chemistry (RSC) 39,267 51,901 83,640 104,978 85,461
36. SAGE Premier 64,303 92,029 108,729 138,344 133,888
37. ScienceDirect 2,113,085 1,601,280 2,550,676 2,287,711 1,732,055
38. SpringerLink 192,047 273,284 210,120 310,744 239,665
39. Thieme eJournals Complete Collection 13,406 28,230 17,671 18,924 16,867
40. Thieme -Science of Synthesis 10 218 266 Cancel Cancel
41. Wiley/Blackwell Journals Full Collection 570,120 247,822 350,323 552,902 862,463
42. World Scientific Journals Collection 5,744 967 769 912 Cancel
Total 5,915,402 5,554,304 8,108,602 8,795,755 8,217,013
e-Books Usage Statistics
ปี 2555 2556 2557 2558 2559
1. CRCnetBASE 21,866 26,439 10,827 14,881 21,163
2. Gale Virtual Reference Library (eBooks) 998 1,160 2,619 2,320 3,434
3. Karger e-Books Collection 1,453 1,576 2,834 3,672 4,425
4. ProQuest Dissertations & Theses 200,182 126,854 429,779 306,986 361,108
5. ScienceDirect eBooks 11,901 24,763 426,049 123,212 118,373
6. SpringerLink eBooks (with Lecture Notes in Computer Science)27,597 268,009 522,698 795,814 726,928
7. Wiley : eBooks -- - 1,176 90,589
Total263,997 448,801 1,394,806 1,248,061 1,326,202
e-Databases (Indexing and Abstracts/Bibliographic) Usage Statistics
ปี 2555 2556 2557 2558 2559
1. The Cochrane Library49,873 38,230 39,044 33,453 29,117
2. EDS (EBSCO Discovery Search)416,484 339,550 306,340 507,664 513,479
3. ISI Web of Science 71,962 71,527 112,521 102,749 227,077
4. Journal Citation Reports on Web (JCR)73,488 120,938 148,013 136,762 64,773
5. MICROMEDEX Collection (Toxicology/Drug/Disease) 25,267 27,828 29,056 55,605 29,366
6. ProQuest Nursing- 48,278 53,926 111,210 23,332
7. SciFinder Scholars85,340 134,091 113,157 128,550 119,964
8. Scopus346,873 457,956 479,235 747,659 481,377
9. Springer Images4,490 4,991 5,951 Cancel ancel
10. Springer Protocals2,441 2,463 117,485 161,941 100,449
Total1,076,218 1,245,849 1,404,728 1,928,205 1,623,566

จำนวนผู้ใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อสืบค้นอินเทอร์เน็ต (แยกตามประเภทผู้ใช้)
ปีงบประมาณ 2555 2556 2557 2558 2559
อาจารย์ 61 6 5 14 4
ข้าราชการ 97 15 4 20 9
ปริญญาตรี 9,133 1,780 973 3,078 2,787
ปริญญาโท 948 290 240 169 179
ปริญญาเอก 159 76 96 42 38
มัธยมปลาย - - 15 2 -
รวม 10,337 2,167 1,333 3,325 3,017
ปรับปรุง : 9 พ.ค. 2560