หน้าหลัก > เกี่ยวกับหอสมุดฯ > วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
คำขวัญ


MU Libraries-We MAHIDOL
ปณิธาน
ปัญญาของแผ่นดินคลังความรู้สู่ปัญญาของแผ่นดิน
วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยมหิดลมุ่งมั่นที่จะเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก เป็นคลังความรู้เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยมหิดลสู่ระดับโลก
พันธกิจ
สร้างความเป็นเลิศทางด้านสุขภาพ ศาสตร์ ศิลป์ และนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีบนพื้นฐานของคุณธรรมเพื่อสังคมไทยและประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ พัฒนาคลังความรู้      --   มุ่งสู่สารสนเทศทันสมัย
ใส่ใจคุณภาพบริการ   --   สนับสนุนพันธกิจมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์
1. Excellence in research with global and social impactl
2. Excellence in outcome-based education for globally-
    competent graduates
3. Excellence in professional services and social
    engagement
4. Excellence in management for sustainable
    organization
Financial
Talent Workforce
Environment
Administration & Governance
Branding
IT infracture
1. COLLECTIONS of Knowledge
 • กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาทรัพยากรห้องสมุด
    (Mahidol Libraries’ Resources)
 • กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
    (Subscription-based E-Resources)
 • กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาคลังความรู้ (Mahidol Repositories)
 • กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนาจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์
    (Mahidol Archives & Museums)
2. High Quality of SERVICES
 • กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาการบริการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการวิจัย
    (Research Support Services)
 • กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาการบริการสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
    การศึกษาเรียนรู้ (Learning Support Services)
 • กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาห้องสมุดให้เป็นสถานที่แห่งที่สาม
    นอกเหนือจากบ้านและที่ทำงาน (The Library as
    Third Place / Second Home)
 • กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนาบทเรียนออนไลน์ระบบเปิดในการสอน
    ทักษะการรู้เท่าทันสารสนเทศในยุคดิจิทัล (Information
    Literacy on MOOC)
 • กลยุทธ์ที่ 5 : พัฒนาบริการวิชาการ และส่งเสริมการเป็น
    ผู้ประกอบการสารสนเทศ (Academic Services &
    Knowledge Entrepreneurship)
3. Effective COLLABORATIONS
 • กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาความร่วมมือกับส่วนงานต่างๆ
    ภายในมหาวิทยาลัย
 • กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาความร่วมมือกับห้องสมุดทุกแห่ง
    ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล
 • กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาความร่วมมือกับห้องสมุดมหาวิทยาลัย
    ส่วนกลาง (ThaiLiNet) และห้องสมุดมหาวิทยาลัย
    ส่วนภูมิภาค (Pulinet)
 • กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนาความร่วมมือกับห้องสมุดเครือข่าย
    มหาวิทยาลัยอาเซียน (AUNILO)
 • กลยุทธ์ที่ 5 : พัฒนากิจกรรมจิตสาธารณะ (CSR) และ
    พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม (Social Engagement)
4. Sustainable ORGANIZATION
 • กลยุทธ์ ที่ 1 : พัฒนาการสื่อสารแบบสองทาง
    (Two-way Communication) ภายในองค์กร
 • กลยุทธ์ ที่ 2 : บริหารจัดการการเงินเพื่อความยั่งยืน
     (Sustainable Finance)
 • กลยุทธ์ ที่ 3 : ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมี
    ประสิทธิภาพและคุ้มค่า (Sufficient IT)
 • กลยุทธ์ ที่ 4 : ส่งเสริมความเป็นห้องสมุดเชิงนิเวศ
     (Eco Library)
 • กลยุทธ์ ที่ 5 : จัดการความรู้ที่สำคัญต่อองค์กร
    (Critical Knowledge Management)
 • กลยุทธ์ ที่ 6 : พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสร้างความผูกพัน
    ต่อองค์กร (Human Resource Development and
    workforce engagement)
 • กลยุทธ์ ที่ 7 : สร้างสุขภาวะและความปลอดภัยในองค์กร
    (Healthy and Safety Workplace)
วัฒนธรรมองค์กร
M = Mastery รู้แจ้ง รู้จริง สมเหตุ สมผล
A = Altruismมุ่งผลเพื่อผู้อื่น
H = Harmonyกลมกลืนกับสรรพสิ่ง
I = Integrityมั่นคงยิ่งในคุณธรรม
D = Determinationแน่วแน่ทำกล้าตัดสินใจ
O = Originalityสร้างสรรค์สิ่งใหม่
L = Leadershipใฝ่ใจเป็นผู้นำ
M - Mindedบริการด้วยใจ
U - Utilizationใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า
L - Learningเรียนรู้ตลอดเวลา
K - Knowledgeพัฒนาคลังความรู้
C - Customerเน้นผู้รับบริการเป็นสำคัญ


ปรับปรุง : พฤษภาคม 2560