ผู้บริหาร

ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร. รุจเรขา   วิทยาวุฑฒิกุล

Dr. Ruchareka   Wittayawuttikul

  0-2441-9741, 0-2800-2680-9 ต่อ 4215

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวิชาการ

นางสาวพรจิตต์   หมีงาม

Ms.Pornchit    Meengam

  0-2800-2680-9 ต่อ 4217

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. กำกับ ดูแล บริหารงาน และพัฒนางานต่าง ๆ ในสำนักงานผู้อำนวยการ
 2. กำกับ ดูแล บริหารงาน และพัฒนางานต่าง ๆ ในสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและทรัพยากรห้องสมุด
 3. กำกับ ดูแล ประสานงานด้านนโยบายและแผนงานยุทธศาสตร์ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล และการบริหารจัดการความเสี่ยง
 4. กำกับ ดูแล ด้านทรัพยากรบุคคล มีอำนาจลงนามอนุมัติให้ผู้ปฏิบัติงานลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อน และยกเลิกวันลาภายในประเทศ
 5. กำกับ ดูแล และประสานงานด้านสวัสดิการของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
 6. กํากับ ดูแล งานด้านพัฒนาคุณภาพ และ การจัดการความรู้
 7. ประสานการทำงานแบบบูรณาการกับรองผู้อำนวยการฝ่ายต่าง ๆ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการฯ

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน  [ Intranet only ]

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการและพันธกิจพิเศษ

ดร.อภิภู   สิทธิภูมิมงคล

Dr.Apipoo   Sittipoommongkol

  0-2800-2680-9 ต่อ 4250
  apipoo.sit@mahidol.ac.th

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. กำกับ ดูแล บริหารงาน และพัฒนางานต่างๆ ในสำนักงานเครือข่ายบริการห้องสมุด
 2. กำกับ ดูแล และประสานงานด้านการจัดกิจกรรมวิชาการ การประสานงานด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับห้องสมุดต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดลที่อยู่นอกสังกัดหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล และเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ
 3. กำกับ ดูแล จัดทำแผนงานโครงการ/กิจกรรม พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม
 4. กำกับ ดูแล โครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อสร้างรายได้ของส่วนงาน
 5. จัดทำแผนด้านกายภาพและสิ่งอำนวยความสะดวกของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล แห่งใหม่ร่วมกับมหาวิทยาลัย และ ประสานงานให้เป็นไปตามแผน
 6. กำกับ ดูแล งานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และ สภาพแวดล้อม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากรและผู้รับบริการ
 7. กำกับ ดูแล การผลิตรายวิชาออนไลน์ ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
 8. ประสานการทำงานแบบบูรณาการกับรองผู้อำนวยการฝ่ายต่างๆ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการฯ

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน  [ Intranet only ]

เลขานุการหอสมุดและคลังความรู้ฯ

นางจิตาภา   สัจจโสภณ

Mrs.Jitapa   Sajjasophon

  0-2800-2680-9 ต่อ 4219

หัวหน้าฝ่ายเทคนิคห้องสมุด

นางพรรณทิพา   โรจนกร

Mrs.Phantipa   Rojanakorn

  0-2800-2680-9 ต่อ 4232

หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุดและเทคโนโลยีการศึกษา

นางรักชนก   ขำประถม

Mrs.Rakchanok   Khamprathom

  0-2800-2680-9 ต่อ 4224

หัวหน้าฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์

นายโกมล   คงมั่นกตเวที

Mr.Komol   Konmunkatavatee

  0-2800-2680-9 ต่อ 4346

หัวหน้าฝ่ายคลังความรู้

นางสาวศศิธร   วงศ์โพธิสาร

Ms.Sasitorn   Wongpothisarn

  0-2800-2680-9 ต่อ 4258

หัวหน้างานบริหารและธุรการ

นางสาวจีรนุช   ธรณินทร์

Ms.Chiranuch   Dhorranintra

  0-2800-2680-9 ต่อ 4235

หัวหน้างานคลังและพัสดุ

นางอัจฉราพร อัศเวศน์

Mrs.Ajcharaporn Asawesna

  0-2800-2680-9 ต่อ 4248

หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรวารสาร

นางสาวอุษณีย์   เพ็งเที่ยง

Ms.Ausanee   Pengtieng

  0-2800-2680-9 ต่อ 4221

หัวหน้างานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ

นางสาวรัชนี   กิตติรังสี

Ms.Ratchanee   Kittirangsee

  0-2800-2680-9 ต่อ 4239

หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายกฤษฎา   แก้วผุดผ่อง

Mr.Krisada   Keawphodphong

  0-2800-2680-9 ต่อ 4267

หัวหน้างานเทคโนโลยีการศึกษา

นายธนภัทร  ลีพุฒิธรากุล

Mr.Thanapat   Leeputtitharakul

  0-2800-2680-9 ต่อ 4250

หัวหน้างานบริหารจดหมายเหตุ

นางสาวณัฐกัลย์   อภิลักษณ์เสถียร

Ms.Nattagun   Apeluxsatean

  0-2800-2680-9 ต่อ 4346

หัวหน้างานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ

นางสาวเพชรดา   ฐิติยาภรณ์

Ms.Petchrada   Thitiyaporn

  0-2849-4541-2 ต่อ 4542

หัวหน้างานเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัย

นางสาวิตรี  บุญปาลิต

Mrs.Sawitree   Boonpalit

  0-2800-2680-9 ต่อ 4306

หัวหน้าหน่วยแผน ประกันคุณภาพและทรัพยากรบุคคล

นางอาภา  หงษ์อินทร์

Mrs.Arpa  Hongin

  0-2800-2680-9 ต่อ 4210

หัวหน้าหน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ

นายตะวัน  พลชนะ

Mr.Tawan  Polchana

  0-2800-2680-9 ต่อ 4229

หัวหน้าหน่วยพัสดุ

นางสุชาดา  ดวงสนิท

Mrs.Suchada  Duangsanit

  0-2800-2680-9 ต่อ 4214








สถิติการเข้าชม : 2,487