ผู้บริหาร

ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร. รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล

Dr. Ruchareka Wittayawuttikul

 0-2441-9741, 0-2800-2680-9 ต่อ 4215

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

นางสาวพรจิตต์ หมีงาม

Ms.Pornchit Meengam

 0-2800-2680-9 ต่อ 4217

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. กำกับ ดูแล บริหารงาน และพัฒนางานต่างๆ ในสำนักงานผู้อำนวยการ
 2. กำกับ ดูแล บริหารงาน และพัฒนางานต่างๆ ในฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุดและเทคโนโลยีการศึกษา
 3. กำกับ ดูแล ประสานงานด้านนโยบายและแผน งานยุทธศาสตร์ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล งานการจัดการความรู้ และการบริหารจัดการความเสี่ยง
 4. กำกับ ดูแล ด้านทรัพยากรบุคคล มีอำนาจลงนามอนุมัติให้ผู้ปฏิบัติงานลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อน และยกเลิกวันลาภายในประเทศ
 5. กำกับ ดูแล และประสานงานด้านสวัสดิการของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
 6. ประสานการทำงานแบบบูรณาการกับรองผู้อำนวยการฝ่ายต่างๆ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจาก
  ผู้อำนวยการฯ

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นางอังคณา อินทรพาณิชย์

Mrs.Aungkana Intharapanich

 0-2800-2680-9 ต่อ 4216

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. กำกับ ดูแล บริหารงาน และพัฒนางานต่างๆ ในฝ่ายเทคนิคห้องสมุด
 2. กำกับ ดูแล บริหารงาน และพัฒนางานต่างๆ ในฝายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์
 3. กำกับ ดูแล บริหารงาน และพัฒนางานต่างๆ ในฝายคลังความรู้
 4. กํากับ ดูแล งานด้านพัฒนาคุณภาพ
 5. กำกับ ดูแล และประสานงานด้านการจัดกิจกรรมวิชาการ การประสานงานด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับห้องสมุดต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดลที่อยู่นอกสังกัดหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล และ เครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ
 6. ประสานการทำงานแบบบูรณาการกับรองผู้อำนวยการฝ่ายต่างๆ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจาก
  ผู้อำนวยการฯ

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน

รองผู้อำนวยการฝ่ายพันธกิจพิเศษ

ดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล

Dr.Apipoo Sittipoommongkol

 0-2800-2680-9 ต่อ 4250

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. กำกับ ดูแล โครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อสร้างรายได้ของส่วนงาน
 2. กำกับ ดูแล จัดทำแผนงานโครงการ/กิจกรรม พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม
 3. จัดทำแผนด้านกายภาพและสิ่งอำนวยความสะดวกของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลแห่งใหม่ร่วมกับมหาวิทยาลัย และ ประสานงานให้เป็นไปตามแผน
 4. กำกับ ดูแล งานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และ สภาพแวดล้อม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากรและผู้รับบริการ
 5. กำกับ ดูแล การผลิตรายวิชาออนไลน์ ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
 6. ประสานการทำงานแบบบูรณาการกับรองผู้อำนวยการฝ่ายต่างๆ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจาก
  ผู้อำนวยการฯ

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน