งานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ

ภารกิจ

 1. งานบริการนำชมนิทรรศการถาวร หอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล [ Flowchart ] [ SIPOC ]
  • บริการนำชมนิทรรศการถาวรหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และ หอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล
  • เป็นมัคคุเทศก์นำชมมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยรถราง (Campus Tour)
  • ประสานรายละเอียดและจำนวนผู้เยี่ยมชมกับหน่วยงานที่ขอรับบริการนำชม
  • จัดเตรียมเอกสารและของที่ระลึกสำหรับผู้เยี่ยมชม
  • ประสานงานนักศึกษายุวมัคคุเทศก์ (MU Guide) ในการนำชม
  • จัดเตรียมอุปกรณ์นำชม อุปกรณ์ถ่ายภาพ
  • เปิดระบบจัดแสดงและดูแลความเรียบร้อยของสถานที่
  • จัดทำสถิติการเยี่ยมชมและประเมินผลความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชม
  • ปฏิบัติงานดูแลรักษาโสตทัศนูปกรณ์ และระบบจัดแสดงของหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล
 2. งานจัดแสดงนิทรรศการเนื่องในวาระสำคัญของมหาวิทยาลัยมหิดล
  • งานจัดแสดงนิทรรศการประจำปี และนิทรรศการพิเศษอื่นๆ [ Flowchart ] [ SIPOC ]
  • พิจารณาหัวข้อจัดแสดงนิทรรศการ โดยเน้นการเผยแพร่พระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก ประวัติพัฒนาการของมหาวิทยาลัยมหิดล และอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  • ค้นคว้ารวบรวมข้อมูลและรูปภาพในการจัดนิทรรศการ
  • จัดทำเนื้อหาและคำบรรยาย และตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา
  • ดูแลการผลิตสื่อรูปแบบต่างๆ และเอกสารที่เผยแพร่ของนิทรรศการ ประกอบด้วย หนังสือ จดหมายข่าว [ Flowchart ] สูจิบัตร แผ่นพับ
  • ประชาสัมพันธ์เชิญชวนการเข้าชมนิทรรศการ
  • ประสานงานและควบคุมดูแลการติดตั้งและการตกแต่งนิทรรศการ
  • วางแผนการดำเนินงานและควบคุมดูแลให้เป็นไปตามลำดับกิจกรรม
  • ดูแลจัดเก็บและเคลื่อนย้ายนิทรรศการ
  • ประเมินผลความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชมนิทรรศการหลังการจัดแสดงเสร็จสิ้น
  • นิทรรศการประจำปีมี 2 นิทรรศการ คือ นิทรรศการวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 2 มีนาคม และ นิทรรศการวันมหิดล วันที่ 24 กันยายน
 3. งานอบรมพัฒนานักศึกษายุวมัคคุเทศก์ (MU Guide) [ Flowchart ] [ SIPOC ]
 4. งานพัฒนาคลังข้อมูลพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล [ Flowchart ]
  • การบริการและเผยแพร่คลังข้อมูลพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล ตามระเบียบการเข้าใช้บริการของงานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์
 5. งานจัดทำข้อมูลของงานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการเพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ [ Flowchart ]
  • รวบรวม เรียบเรียง จัดทำข้อมูลของงานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ เพื่อเผยแพร่และให้บริการบนเว็บไซต์ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ www.muarms.mahidol.ac.th
  • ดูแลการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลของงานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการบน Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/MUARMS และ https://www.facebook.com/muguidestudent

ผลการดำเนินงานสถานที่ตั้ง

ติดต่อสอบถามได้ที่

ห้องหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ มหาวิทยาลัยมหิดล 301 ชั้น 3 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล
0-2849-4541-2
0-2849-4545

บุคลากร

บุคลากร

บุคลากรงานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ มีจำนวน 3 คน


หัวหน้างานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ

นางสาวเพชรดา ฐิติยาภรณ์

Ms.Petchrada Thitiyaporn
นักเอกสารสนเทศ
ศศ.บ. (ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ), ม.ธรรมศาสตร์
ศศ.ม. (การจัดการทางวัฒนธรรม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
MU-SUP รุ่นที่ 14 พ.ศ. 2558
  petchrada.thi@mahidol.edu
  i+49+4542

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรงานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ
 2. กำกับดูแลงานบริการหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล
 3. กำกับดูแลงานจัดแสดงนิทรรศการเนื่องในวาระสำคัญของมหาวิทยาลัยมหิดล
 4. กำกับดูแลงานอบรมและพัฒนานักศึกษายุวมัคคุเทศก์ (MU GUIDE)
 5. กำกับดูแลงานจัดทำข้อมูลสำหรับเว็บไซต์หน่วยงานและสื่อสังคมออนไลน์
 6. กำกับดูแลงานจัดทำสถิติงานบริการและโครงการต่าง ๆ ของงานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ
 7. กำกับดูแลงานให้บริการวิชาการและสร้างความร่วมมือเครือข่ายทางด้านจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์
 8. กำกับดูแลงานพัฒนาคลังข้อมูลพิพิธภัณฑ์
 9. กำกับดูแลงานบริหารวัตถุพิพิธภัณฑ์
 10. กำกับดูแลงานซ่อมบำรุงโครงสร้างและระบบจัดแสดงของหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]


นายพงศกร ระวิเพียรทรัพย์

Mr.Pongsakorn Ravipiansub
นักเอกสารสนเทศ
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศศ.ม. (การจัดการทางวัฒนธรรม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 pongsakorn.rav@mahidol.ac.th
 i+49+4541

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบการค้นคว้า รวบรวม และเรียบเรียงข้อมูลสำหรับการจัดแสดงนิทรรศการ
 2. รับผิดชอบการเรียบเรียงข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน และ Facebook : MUARMS
 3. รับผิดชอบการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการอบรมและพัฒนานักศึกษายุวมัคคุเทศก์ (MU GUIDE)
 4. รับผิดชอบการจัดทำทะเบียนและดูแลระบบฐานข้อมูลวัตถุพิพิธภัณฑ์
 5. รับผิดชอบการถ่ายภาพกิจกรรมของงานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ
 6. ปฏิบัติหน้าที่มัคคุเทศก์นำชมหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล
 7. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน [ Intranet only ]สถิติการเข้าชม : 932