-

วิทยาศาสตร์เพื่อประชาชน : โครงการเผยแพร่วิชาการทางวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยบูรพา

เลขหมู่ Q158.5 ว587 ล.32 2551/52

หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมบทความที่เผยแพร่วิชาการทางวิทยุกระจายเสียงจำนวน 115 สถานี โดยมุ่งเผยแพร่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยสู่ประชาชน โดยใช้ภาษาง่ายๆเพื่อให้ผู้ฟังสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวัน

Comments are closed.

หนังสือแนะนำประจำเดือน