-

Recommended Reading : October, 2010

คู่มืออาหารตามวัยสำหรับทารกและเด็กเล็ก

WS 39 ค695 2552

คู่มืออาหารตามวัยสำหรับทารกและเด็กเล็ก

คู่มือเล่มนี้ปรับปรุงจาก “ข้อแนะนำแนวทางการให้อาหารเสริมตามวัยสำหรับทารก” ของชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย เพื่อใช้เป็นคู่มือสำหรับแพทย์ พยาบาล โภชนาการ และบุคลากรด้านการสาธารณสุข ในการแนะนำ มารดาและผู้ดูแลเด็กเกี่ยวกับการให้อาหารตามวัยอย่างเหมาะสม และถูกต้องตามหลักวิชาการ.

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ บทบาทของคุณค่าตามคำสอนทางพุทธศาสนาและการสนับสนุนทางสังคมต่อความทุกข์ใจของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ได้รับบริการการฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน/นภาพร โสวัฒนางกูร

WL 355 น197ร 2553

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ บทบาทของคุณค่าตามคำสอนทางพุทธศาสนาและการสนับสนุนทางสังคมต่อความทุกข์ใจของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ได้รับบริการการฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน/นภาพร โสวัฒนางกูร

        งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าตามหลักคำสอน ทางพุทธศาสนา การปฏิบัติตัวตามหลักคำสอนทางพุทธศาสนาและการสนับสนุนทางสังคม กับความทุกข์ใจของผู้รอดชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมอง ในขณะที่มีการควบคุมระดับความสามารถทางสมอง และความสามารถทางร่างกายในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน และเพื่อนำ ผลวิจัยที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพโครงการการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้รอดชีวิต.

Guidelines for HIV diagnosis and monitoring of antiretroviral therapy

WC 503.1 G946 2009

Guidelines for HIV diagnosis and monitoring of antiretroviral therapy
 

   The Regional Guidelines on HIV Diagnosis and Monitoring of antiretroviral Is the technical support that WHO provides to assist Member Countries in scaling up Antiretroviral (ART) and responding to the rapidly evolving HIV/AIDS epidemic.

วัตถุเจือปนอาหารที่ต้องพิสูจน์ความเป็นฮาลาล = Food additives that need to be proven for halal status

WA 701 ว785ว 2548

 วัตถุเจือปนอาหารที่ต้องพิสูจน์ความเป็นฮาลาล = Food additives that need to be proven for halal status

     คู่มือเล่มนี้จัดทำโดย สถาบันมาตรฐานอาหารสากล คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีแหล่งข้อมูลที่ทั้งผู้ตรวจรับรองและผู้ประกอบการสามารถใช้อ้างอิงในกระบวนการตรวจรับรอง รวมทั้งสามารถจัดหาวัตถุเจือปนอาหารที่มีคุณสมบัติเป็นที่ยอมรับได้ตามหลักการศาสนาอิสลาม เพื่อให้ใช้เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการสำหรับบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ผู้ประกอบการผลิตอาหารฮาลาล และผู้สนใจทั่วไป.

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 14 พลังชุมชน : สุขภาพดีวิถีไทย 13-15 พฤษภาคม 2552 ณ โรงแรมวรบุรีอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

WA 100 ก482อ 2552

       เอกสารประกอบการประชุมวิชาการฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมบทความที่น่าสนใจผลงานวิจัยที่ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอด้วยวาจาในการประชุมวิชาการตามกลุ่มต่างๆ ได้แก่ กลุ่มงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มโรคไร้เชื้อ กลุ่มการดำเนินงานและพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษา กลุ่มงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มโรคติดเชื้อ และกลุ่มการจัดการเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่  รวมทั้งมีผลงานวิจัยที่นำเสนอแบบโปสเตอร์  และบทคัดย่องานวิจัยที่น่าสนใจ.

แป๋งขี้เหยื้อหื้อเป๋นทุนเพื่อลดการเผาขยะ ปีที่ 2 = From waste to value to avoid garbage burning project : year II

TD 794.5 ด161ป 2552

แป๋งขี้เหยื้อหื้อเป๋นทุนเพื่อลดการเผาขยะ ปีที่ 2 = From waste to value to avoid garbage burning project : year II

       หนังสือเล่มนี้เป็นรายงานการทำงานของโครงการบูรณาการฝึกอบรมเพิ่มมูลค่า ของเหลือใช้เพื่อลดมลพิษทางอากาศจากการเผาโดยประชาชนมีส่วนร่วม โดยมหาวิทยาลัย เชียงใหม่สนับสนุนงบประมาณแก่ สถาบันวิจัยสังคม และคณะบริหารธุรกิจ เพื่อรณรงค์ ให้ประชาชนนำวัสดุเหลือใช้จากการประกอบการมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้ในชีวิต ประจำวัน แทนการเผาทิ้ง ซึ่งนอกจากจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วม โครงการแล้ว ยังช่วยลดปริมาณกาซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ ซึ่งจะมีผลต่อเนื่อง ไปถึงการลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะยาวด้วย.

Handbook biostatistics 2 : intermediate biostatistics for nutrition and health researchers/ Fahmida, Umi

QU 145 F157h 2008

Handbook biostatistics 2 : intermediate biostatistics for nutrition and health researchers/ Fahmida, Umi

This Biostatistics – 2 Handbook is the continuation of the Biostatistics – 1  Handbook that contains intermediate statistical analyses of differences and relationships, methods for testing and developing study instrument and sample size calculation. The scope of the handbook is limited to those most commonly used in the field of Nutrition. Both Biostatistics 1 and 2 are the courses that reflects the experience of authors in developing the course over ten years.

วิเคราะห์ข้อมูลวิจัย 1 = Step by step SPSS 1

HA 32 ย351ว ล.1 2552

              หนังสือเล่มนี้อธิบายขั้นตอนการวิเคราะห์ SPSS  เพื่อนำไปใช้ในงานวิจัยได้อย่างถูกต้อง ผู้ใช้สามารถทำความเข้าใจและวิเคราะห์ได้ด้วยตนเอง โดยไม่จำเป็น ต้องมีพื้นฐานการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป การนำเสนอต่อเนื่องกันตามลำดับหัวข้อมี ประโยชน์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป

หนังสือแนะนำประจำเดือน
October 2010
S M T W T F S
    Nov »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31