หน่วยรับบริจาค หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล


 

ระเบียบการบริจาค

  1. รับบริจาค หนังสือและสื่อการเรียนรู้ที่มีสภาพดี ใหม่ พร้อมใช้งาน ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
  2. ประเภท : สำหรับเด็ก (ก่อนวัยเรียน – อุดมศึกษา) ได้แก่ นิทาน หนังสือภาพ วรรณกรรมเยาวชน นวนิยาย เรื่องสั้น แบบเรียน ตำราเรียน หนังสือเสริมทักษะต่างๆ

  3. ไม่รับบริจาค หนังสือและสื่อการเรียนรู้ที่มีสภาพชำรุด กระดาษเปลี่ยนเป็นสีเหลือง ขาด บวม หรือขึ้นรา จนไม่สามารถใช้งานได้ มีรอยการขีดเขียน จดบันทึก เน้นข้อความ และเอกสารทำสำเนา

"หนังสือและสื่อการเรียนรู้ทุกรายการที่นำมาบริจาค ทางหน่วยฯ จะถือเป็นกรรมสิทธิ์โดยชอบธรรม และขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา ดำเนินการได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า"

ช่องทางการบริจาค ผู้บริจาคสามารถบริจาคได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

  1. มาด้วยตนเอง ณ ตู้รับบริจาค บริเวณทางเข้า ชั้น 1 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมกรอก แบบบันทึกการบริจาคหนังสือและโสตทัศนวัสดุ แก่หน่วยรับบริจาค หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล แนบไว้กับหนังสือ
  2. ทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซอง ตามที่อยู่ดังนี้

ชื่อผู้บริจาค...
ที่อยู่...

 

กรุณาส่ง...
หน่วยรับบริจาค หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
25/25 ถ.พุทธมณฑล สาย 4
ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล
นครปฐม 73170

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ คุณปรียาภรณ์ โทรศัพท์ 02-800-2680 ต่อ 4231
e-mail: preeyaporn.som@mahidol.ac.th ในวันและเวลาทำการ