home > libraries > central library > resource

May 2012

CALL NOAUTHOR TITLE
AC159 ก535 ล.1-<11> 2544-ก้าวไกลในโลกกว้าง / โครงการเผยแพร่วิชาการทางวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยบูรพา
BF637.S4 ค976อ 2548โควี่, สตีเฟน อาร์อุปนิสัยที่ 8 : จากประสิทธิผลสู่ความยิ่งใหญ่ = The 8th habit : from effectiveness to greatness / Stephen R. Covey เรียบเรียงโดย ดนัย จันทร์เจ้าฉาย บรรณาธิการ จิรายุทธ ประเจิดหล้า
BF637.S8 ฉ449ส 2551เฉลียว วิทูรปกรณ์สามเหลี่ยมอัจฉริยะสู่...ความสำเร็จในชีวิต / เฉลียว วิทูรปกรณ์
BF698 อ143ห 2555อทิติ วลัญช์เพียรหนังสือเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพ / อทิติ วลัญช์เพียร
BJ1486.5.T5 ส533 2551?สังเคราะห์ความรู้โครงการพัฒนาตัวชี้วัดความอยู่ดีมีสุขตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี / โดย โครงการพัฒนาตัวชี้วัดความอยู่ดีมีสุข สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล คณะผู้จัดทำ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล รศรินทร์ เกรย์ ... [และคนอื่น ๆ]
BL2050 M473e 2009Mayoury NgaosrivathanaThe enduring sacred landscape of the Naga / Mayoury and Pheuiphanh Ngaosrivathana
BL2055 P534h 2009Pham, Quynh PhuongHero and deity : Tran Hung Dao and the resurgence of popular religion in Vietnam / Pham Quynh Phuong
BP161.3 ส687 2554?สาส์นจากอัมมาน = The Amman message / กระทรวงการต่างประเทศ
BP174 ม631ส 2555มุนีร มูหะหมัดสัจธรรมอิสลาม / มุนีร มูหะหมัด
BQ2628.T5 พ418ว 2554พระอุปติสสเถระวิมุตติมรรค / พระอุปติสสเถระ รจนา, พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)
BQ274 พ349อ 2555พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), 2481-อ่านรู้ ก็ดี อ่านเล่น ก็ได้ 10 เรื่องเพิ่มเติมในกาลานุกรมพระพุทธศาสนาในอารยธรรมโลก Chronology of Buddhism in world civilization / พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ ปยุตฺโต)
BQ4190 S959u 2007Supawan P. Panawong GreenThe user guide to life... : The moral diet / By Supawan P. Panawong Green
BQ4289 ธ111พ 2555ธ. ธีรทาสพระคัมภีร์ (ปริศนาธรรม) 18 พระอรหันต์ และตัวตาย ชื่อไม่ตาย / เรียงเรียงโดย ธ. ธีรทาส
BQ4435 S959u 2007Supawan P. Panawong GreenThe user guide to life... : The law of Karma / By Supawan P. Panawong Green
BQ4570.H3 พ355ค 2554พระไพศาล วิสาโลความสุขของนักศึกษาเพื่อปัญญาของแผ่นดิน / พระไพศาล วิสาโล
BQ4570.M4 พ335ก ล.1-5 2554พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), 2481-การแพทย์ยุคใหม่ในพุทธทัศน์ / พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)
BQ5220 พ349ส 2552พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), 2481-สอนนาค-สอนฑิต : ชีวิตพระ-ชีวิตชาวพุทธ / พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
BQ5618 ส244ยอ 2530ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก ต้นฉบับเดิม พระคาถาชินบัญชร และพระคาถาพิเศษบางบท / สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)
BQ5630.V5 ว559ร 2555วิเชียร ธรรมอารีเราคือใคร ? / โดย วิเชียร ธรรมอารี
BQ6140 จ277 2554จันทร์ศรีผ่องเพ็ญ : อนุสรณ์ 100 ปี พระอุดมญาณโมลี (หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป) วัดโพธิสมภรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 10 ตุลาคม พ.ศ. 2554
BQ649.X574 K16T 2009Kang, Nanshan, 1970-Theravada Buddhism in Sipsong Panna : past and contemporary trends / Nanshan Kang
BQ7210 พ831ม 2551พุทธทาสภิกขุ, 2449-2536มรดกทางปัญญาเพื่อเยาวชนไทย / พุทธทาสภิกขุ
BQ942.B6 พ336ม 2554พระธรรมวิสุทธิมงคล (บัว ญาณสมฺปนฺโน), 2456-2554ไม่มาเกิดมาตายเรียกว่าชาติสุดท้าย / พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน)
BT180.W67 B582 2010The Bible as word of God / edited by Dennis Gira, Diego Irarrazaval, and Marie-Theres Wacker.
BX1650.T5 ค332 2555คาทอลิกไทย เทิดไท้องค์ราชัน = Tribute to His Majesty the King of Thailand / [คณะผู้จัดทำหนังสือ, กุลชลี เสริมทวีทรัพย์ ... [และคนอื่น ๆ]]
BX1751.2 S123 2012Sacramentalizing human history : In honour of Edward Schillebeeckx (1914-2009) / edited by Erik Borgman, Paul D. Murray and Andres Torres Queiruga
BX1913 M665 2010Ministries in the church / edited by Susan Ross, Diego Irarrazabal and Paul Murray
CT1548.K6 ก151 2542กร ทัพพะรังสีชีวิตนี้เพื่อประชาชน / เรียบเรียงข้อเขียนเบื้องต้น, ปรเมษฐ์ ภู่โต บรรณาธิการ, ยุทธพันธุ์ มีชัย
DS521 T232A 2009Taveepong LimapornvanichASEAN : portrait of a community / [Paintings, Taveepong Limapornvanich editor-in-chief, Jakkrit Srivali]
DS522.6 C456 2009Changing borders : reportage from our Mekong / [editor, Johanna Son]
DS522.6 C951 2006Crossing borders : reportage from our Mekong / [editor, Johanna Son]
DS522.6 O614 2007Opening borders : reportage from our Mekong / [editor, Johanna Son]
DS555.45.V5 M636 2008Migration and change in the way of life : an anthropological introduction to the Vietnamese community in Laos / Nguyen Duy Thieu, editor
DS556.42 V217r 2007Van, Huynh Thi AnhRevival of ritual ceremony in Hue royal temples after renovation (doi moi) : the reconstruction identity / Huynh Thi Anh Van
DS570.6.ป46 ป472 2549ปรีดี ป๋วย กับธรรมศาสตร์และการเมือง / ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ... [และคนอื่นๆ]
DS570.B87 M533 2004A memoir of Burmese workers : from slaves labour to illegal migrant workers / Myint Wai, compiler Subhatra Bhumiprabhas and Adisorn Kerdmongkol, editor
DS570.S52 A526L 2007Amporn JirattikornLiving on both sides of the border : transnational migrants, pop music and nation of the Shan in Thailand / Amporn Jirattikorn
DS577.2 น471 2554นามานุกรมพระมหากษัตริย์ไทย / จัดทำโดย มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
DS578.32.M33 ว755 2553วิศวมหิดล : นายช่างของแผ่นดิน / จัดทำโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล [เรียบเรียงเนื้อหาโดยคณะทำงานจัดทำหนังสือ] วิกัลย์ พงศ์พนิตานนท์
DS578.32.P83 ห159 2545หนึ่งร้อยปีชาตกาล พ่วง สุวรรณรัฐ / บรรณาธิการ, พิยดา สุวรรณรัฐ
DS578.32.S9749 ส865ย 2551สุริยะใส กตะศิลายะใส : เล่าชีวิตริมสนามรบ / สุริยะใส กตะศิลา เรื่อง มาโนช เชยประเสริฐ เรียบเรียง
DS586 S915 2000Strength of the land / by the Standing Committee on Energy, the House of Representatives ... [et al.] editor, Dusit Kruangam
DS586 W757f 2010Wimolphun PitathawachaiFather's rice / written by Wimolphun Pitathawachai translator Khanittha Boonpan
DS586 จ758 2553เจ้าพ่อหลวงของแผ่นดิน : 60 ปี พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 5 พฤษภาคม 2553 / สำนักงานเขตราชเทวี
DS586 ป828 255484 พรรษา ราชาเป็นสง่าแห่งแคว้น / จัดทำโดย งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
DS586 พ343 2555พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการศึกษา / สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร คณะบรรณาธิการ, ทิพย์วรรณา ชุ่มเพ็งพันธุ์ ... [และคณะ]
DS586 พบ343 2542พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระผู้อยู่ในหัวใจนักปกครอง / กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
DS586 ศ365 2554?ศาลยุติธรรมกับคำสอนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว / กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลยุติธรรม
DS586 ศ365ฉ 2539ไทย. ศาลฎีกาเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี
DS586 ส356 2554สรุปข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พ.ศ. 2495 - พ.ศ. 2554 / โดย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
DS587 ม686ร 2551-<2553>มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีรายงานกิจการประจำปี... / มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี
DS589.R32 ท532 2554ที่นี่--ระยอง : หนังสือรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2554 จังหวัดระยอง / คณะผู้จัดทำ แมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ... [และคนอื่นๆ]
DS589.T71 ส814ร ล.2 2551สุนทรี สังข์อยุทธ์รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยจัดทำฐานข้อมูลชุมชนตามแนวแม่น้ำตรังเพื่อการศึกษาประวัติศาสตร์ / สุนทรี สังข์อยุทธ์ ... [และคณะ]
DS731.C495 W246v 2004Wang, JieruVoices from the upland mountain community in southwestern China : social change in the economic transformation of livelihoods / Wang Jieru
DS731.K46 T367g 2009Thapin PhatcharanurukGetting through the Mekong Sub-region : Kemu’s health in the economic transition / Thapin Phatcharanuruk
Fic M882b 2007Morrison, ToniThe bluest eye : a novel / Toni Morrison [with a foreword by the author]
G155.M44 M516 2007Mekong Tourism : blessings for all? / editor, Mingsarn Kaosa-ard
G155.M47 M516 2008Mekong tourism : competitiveness & opportunities / editors, Andrew Adam, Mingsarn Kaosa-ard
G155.S64 P965 2003Promotion of Buddhist tourism circuits in selected Asian countries / Economic and Social Commission for Asia and the Pacific.
G155.T5 ก525 2554การสำรวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทย พ.ศ. ... / สำนักงานสถิติแห่งชาติ
G155.T5 ฉ231ร 2549ฉัตรแก้ว สิมารักษ์รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน = Direction for tourism development in Lamphun province / คณะผู้วิจัย ฉัตรแก้ว สิมารักษ์, ชัยมงคล ตระกูลดี และ สุนทรา สุกันธา
G155.T5 ร451 2554เศกสรรค์ ยงวณิชย์รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบยั่งยืนมอหินขาว บ้านวังคำแคน หมู่ที่ 9 ตำบลท่าหินโงม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ / หัวหน้าโครงการ, เศกสรรค์ ยงวณิชย์ ... [และคนอื่น ๆ]
G156.5.E26 E19 2003Ecotourism development in the Pacific Islands / Economic and Social Commission for Asia and the Pacific
G156.5.E26 ส898ร 2552?เสน่ห์ จรเปลี่ยวรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการศึกษารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ - วัฒนธรรมที่มีความเหมาะสมต่อพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ / เสน่ห์ จรเปลี่ยว หัวหน้าโครงการ ... [และคนอื่น ๆ]
G70.4 ธ657ร 2552ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษมรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการพัฒนาขั้นตอนวิธีจำแนกชนิดและแก้ไขภาพสำหรับภาพถ่ายระยะไกล = The development of image classification and restoration algorithms for remotely sensed images / ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม
G70.5.A78 A832 2003Asian-Pacific remote sensing and GIS journal/ Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, United Nations
GB1399.5.T5 ร451 2552รายงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นฉบับสมบูรณ์การถอดบทเรียนรูปแบบการเฝ้าระวังอุทกภัยและโคลนถล่มของชุมชนตำบลนานกกก อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ / ถวิล จินจำ ... [และคนอื่นๆ]
GB790 ก169ห 2550กรมชลประทาน. สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ60 ปี อุทกวิทยา กรมชลประทาน / สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
GB790 ท539 2552ที่ระลึกในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดอาคารกรมทรัพยากรน้ำ วันที่ 12 มิถุนายน 2552 / กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บรรณาธิการ อภินันท์ วัฒนรัตน์ ... [และคนอื่นๆ]
GC1085 C532o 2001Chia, Lin SienOverview of impact of sewage on the marine environment of East Asia : social and economic opportunities / Chia Lin Sien, assisted by George S. Akpan ... [et al.]
GE140 G562 2010Global sustainability : a nobel cause / edited by Hans Joachim Schellnhuber and ... [et al.]
GE160.A78 S797 2000State of the environment in Asia and the Pacific ... / Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, Asian Development Bank
GE160.I743 A881 2005Atlantic and Indian Oceans environment outlook / UNEP COI CEDRISA [editor, Sherry Heileman coordinator, Munyaradzi Chenje lead author, Elton Laisi assistant author, Clarice Wilson]
GE160.T5 ร451 2552รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ปี 2549 : ภาคที่ 9 ลุ่มน้ำโขง เลย อุดรธานี หนองคาย สกลนคร นครพนม / สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
GN316 ร357 2555รัฐและชาติพันธุ์ / สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 จังหวัดเชียงใหม่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
GV1127.T5 ม221 2553?มวยไทย / สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ คณะทำงาน สุนันทา มิตรงาม...[และคนอื่นๆ]
GV706.5 S555t 2009Shields, David Lyle, 1950-True competition : a guide to pursuing excellence in sport and society / David Light Shields, Brenda Light Bredemeier
GV706.5 S678 2010Sociology of sport and social theory / Earl Smith, editor
GV709.2 S764 2012Sport education : international perspectives / edited by Peter Hastie
H62 ก966ร 2547โกสินทร์ จำนงไทยระเบียบและวิธีการวิจัย = Research methodology / โกสินทร์ จำนงไทย
H62 พ255 2552พรมแดนแห่งความรู้ : การวิจัยเชิงพื้นที่ด้านกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพประชากร / เนาวรัตน์ พลายน้อย ... [และคนอื่นๆ]
H62 อ821ก 2553อุทัยทิพย์ เจี่ยวิวรรธน์กุลการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม : แนวคิด หลักการ และบทเรียน / อุทัยทิพย์ เจี่ยวิวรรธน์กุล
HA29 E56 v.1 2010Encyclopedia of research design / edited by Neil J. Salkind
HA29.5.T5 ร235 2555ระเบียบวิธีสถิติ 1 / ประชุม สุวัตถี ... [และคนอื่น ๆ]
HB1054.55.A3 บ639ร 2546บุปผา ศิริรัศมีรายงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโปรแกรมการให้ความรู้ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์สำหรับนักเรียนชาย-หญิงที่เริ่มเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ = Development of reproductive health education programme for school boys and girls entering reproductive age / บุปผา ศิริรัศมี
HB1321 W927 2005World mortality report ... / Department of Economic and Social Affairs, Population Division
HB1322 ค695 2546คู่มือการสร้างตารางชีพระดับจังหวัด = Manuals for construction of life table at the provincial level / สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
HB135 ศ374ค 2555ศาสตรา สุดสวาสดิ์คณิตศาสตร์สำหรับนักเศรษฐศาสตร์ = Mathematics for economists / ศาสตรา สุดสวาสดิ์
HB172 ธ666จ 2554ธีระพงษ์ วิกิตเศรษฐจุลเศรษฐศาสตร์ : ทฤษฎีและการประยุกต์ / ธีระพงษ์ วิกิตเศรษฐ
HB2101 M636m 2008Migrants, Migration and Development in the Greater Mekong Subregion (2008 : Vientiane, Lao)Migrants, migration and development in the Greater Mekong Subregion / proceedings of the workshop co-organised by Mekong Migration Network (MMN) ... [et al.] 15-16 July 2008, Vietiane, Lao PDR.
HB2101.A3 M636m 2007Migration in the greater mekong subregion : an annotated bibliography / Mekong Migration Network (MMN) and Asian Migrant Centre (AMC)
HB2101.A3 ห144 2548หนังสือคู่มือ : การย้ายถิ่นในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง / เครือข่ายผู้ย้ายถิ่นในลุ่มน้ำโขง ศูนย์ผู้ย้ายถิ่นเอเชีย
HB3633.A3 F469 2003Fifth Asian and Pacific Population Conference : selected papers / Economic and Social Commission for Asia and the Pacific
HB3633.A3 P825 2003Population and development, select issues : population and poverty in Asia and the Pacific / Economic and Social Commission for Asia and the Pacific.
HB3633.A3 P825 2003Population and development, select issues : population and poverty in Asia and the Pacific / Economic and Social Commission for Asia and the Pacific.
HB849 U58p 1998United Nations Expert Group Meeting on Population Distribution and Migration (1993 : Santa Cruz, Bolivia)Population distribution and migration : proceedings of the United Nations Expert Group Meeting on Population Distribution and Migration, Santa Cruz, Bolivia, 18-22 January 1993, convened in preparation for the International Conference on Population and Development, Cairo, 5-13 September 1994 / Dept. for Economic and Social Affairs, Population Division
HB849.53 U58w v.1 2008United Nations. Department of Economic and Social Affairs. Population DivisionWorld population prospects : the ... revision / United Nations, Population Division
HB881.U5 P766 2002Policy responses to population decline and ageing / Population Division, Department of Economic and Social Affairs
HB883.5 U554 1992United Nations. Department of Economic and Social Information and Policy AnalysisPopulation policies and programmes : proceedings of the United Nations, Expert Group Meeting on Population Policies and Programmes, Cairo, Egypt, 12-16 April 1992 / Department of Economic and Social Information and Policy Analysis
HB883.5 W927 2009World population monitoring ... / United Nations
HB884 U544 1993Population and development planning : proceedings of the United Nations International Symposium on Population and Development Planning.
HB886 M214 no.260- 2000-Report of baseline survey ... / Kanchanaburi Project Institute for Population and Social Research Mahidol University
HB886 M214 no.313 2006Thai health 2006 / Churnrurthai Kanchanachitra ... [et al.] translator, John Bryant
HB886 ม5 no.308 2549บุญเลิศ เลียวประไพคู่มือการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง = Handbook for management of Village and Urban Community Development Fund / บุญเลิศ เลียวประไพ, หัวหน้าโครงการ โยธิน แสวงดี ... [และคนอื่น ๆ]
HB886 ม5 no.317 2549ผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทยการสำรวจกลุ่มผู้สูบบุหรี่ระดับประเทศ รอบที่ 1 (พ.ศ. 2548) / บุปผา ศิริรัศมี ... [และคนอื่นๆ]
HB886 ม5 no.383 2554 ฉบับพิเศษเฝ้าระวังความเสี่ยงต่อการมีปัญหาสุขภาพจิตคนไทย / อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์ ... [และคนอื่น ๆ]
HC10 I61 2003International yearbook of industrial statistics 2003
HC415.E5 D489 2001Development and testing of indicators for sustainable development in Asia and the Pacific
HC415.E5 R442 2003Regional follow-up to the World Summit on Sustainable Development in Asia and the Pacific / Economic and Social Commission for Asia and the Pacific.
HC441 S989p 2000Symposium on the Comprehensive Development of the Greater Mekong Subregion Under the Indo-China Development Forum (1999 : Bangkok, Thailand)Private sector perspectives in the Greater Mekong Subregion : proceedings of the Symposium on the Comprehensive Development of the Greater Mekong Subregion under the Indo-China Development Forum (FCDI), 7 and 8 April 1999, Bangkok, Thailand.
HC441.I55 S915 2003Strengthening policy and institutional infrastructure in information technology : study on information technology needs assessment and readiness in the Greater Mekong subregion / Economic and Social Commission for Asia and the Pacific
HC442 P578 2007Phyrum, KovSocial and economic impacts of GMS southern economic corridor on Cambodia / Kov Phyrum, Va Sothy, Kheang Seang Horn
HC442.A6 M235c 2007Mak SithirithCooperation in the Mekong River Basin : a reflection of Cambodia’s experiences in the development of the Mekong Region / Mak Sithirith
HC443 P576h 2009Phraxayavong, ViliamHistory of AID to Laos motivations and impacts / Viliam Phraxayavong
HC444 G569 2007GMS economic corridors construction in Yunnan : progress, problems and policy implications / Wang Shilu ... [et al.].
HC444.Z65 C172o 2007Cam, HoangOn being forest thieves : state resource policies, market forces and struggles over livelihood and meaning of nature in a northwestern valley of Vietnam
HC445 A615 2008Annual economic report ... / Bank of Thailand
HC445 ก493 2553การพัฒนากระบวนการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดสุรินทร์ / ประชิต อินทะกนก ... [และคนอื่น ๆ]
HC445 ก785C 2555เกษม วัฒนชัยCSR ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง / วิทยากร, เกษม วัฒนชัย และจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
HC445 ธ241ร 2551ธนาคารแห่งประเทศไทยรายงานเศรษฐกิจและการเงิน ... / ธนาคารแห่งประเทศไทย
HC445.Z65 W246f 2008Wang, JianpingThe formation and transformation of local institutions in community-based natural resource management : two case studies in Mae Wang watershed, Chiang Mai, Thailand / Wang Jianping
HC59 W927 2004World economic and social survey 2004 : International migration / United Nations
HC59.7 C968 1999Cultivating peace : Conflict and collaboration in natural resource management / Edited by Daniel Buckles
HC79.E5 M266 2012Managing people for sustainability : experiences from Thailand / Chirayu Isarangkun Na Ayuthaya ... [et al.]
HC79.E5 M495s 1998Meeting on Sustainable Development (1998 : Philippines)Sustainable development : Asian and Pacific perspective : based on the regional consultative meeting on sustainable development, 10-12 November 1998, Manila, Philippines / Asian Development Bank
HC79.E5 M665m 2000Ministerial Conference on Environment and Development in Asia and the Pacific (4th : 2000 : Kitakyushu, Japan)Ministerial Declaration, Regional Action Programme (2001-2005) and the Kitakyushu Initiative for a Clean Environment / Ministerial Conference on Environment and Development in Asia and the Pacific 2000, Kitakyushu, Japan, 31 August-5 September 2000.
HC79.E5 T763 2003Trade and environment review 2003 / United Nations Conference on Trade and Development
HC79.E5 U84 2004The use of economic instruments in environmental policy : opportunities and challenges / UNEP
HC79.I55 ส759ทค 2542สุชาดา กีระนันทน์เทคโนโลยีสารสนเทศสถิติ : ข้อมูลในระบบสารสนเทศ = Statistical information technology : data in information systems / สุชาดา กีระนันทน์
HC79.P55 B623i 2003Biswas, Dilip K.Implementation of the Clean Development Mechanism in Asia and the Pacific : issues, challenges, and opportunities / [prepared by Dilip K. Biswas]
HC79.P6 ค173 2543คลังสมองคนจน / โดย เสน่ห์ จามริก ... [และคนอื่น ๆ]
HC79.P6 ช593ป 2548ชื่นฤทัย กาญจนะจิตราปัจจัยเชิงโครงสร้างที่มีผลต่อความยากจน / โดย ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา, สุรีย์พร พันพึ่ง, รัชพันธุ์ เชยจิตร
HC85 ร451 2554รายงานผลการดำเนินงานของสำนักผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ ... / กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
HD1289.A78 L442i 2006Lebel, LouisInstitutional dynamics and stasis : how crises alter the way common pool resources are perceived, used and governed / Louis Lebel, Xu Jianchu and Antonio P. Contreras
HD1289.A785 I61c 2003International Conference Politics of the Commons : Articulating Development and Strengthening Local Practices (2003 : Chiang Mai, Thailand)Commonplaces and comparisons : remaking eco-political spaces in Southeast Asia / [compiled by] Peter Cuasay and Chayan Vaddhanaphuti
HD1331.T5 ข262ร 2552ขวัญชัย เชื้อเมืองพานรายงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นฉบับสมบูรณ์โครงการ แนวทางเพื่อสร้างการอยู่ร่วมกันระหว่างพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์และพื้นที่สามัญของวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารและชุมชนหมู่บ้านดอยสุเทพ หมู่ 9 / ขวัญชัย เชื้อเมืองพาน หัวหน้าโครงการ ... [และคณะ]
HD1333.T5 ส691ป 2555สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม37 ปี สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 6 มีนาคม 2555 / สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
HD1333.T5 ส691ร 2554สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมรายงานประจำปี ... / สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
HD1421 ส184 2554สถิติการเกษตรของประเทศไทยปี ... = Agriculture statistics of Thailand, year ... / ศูนย์สถิติการเกษตร สำนักงานสถิติการเกษตร
HD1537.T5 Y65f 2008Yos SantasombatFlexible peasants : reconceptualizing the Third World’s rural types / Yos Santasombat
HD1698.A1 A832 2007Asia water wire : What water means for the world's most populous continent / [editor, Johanna Son]
HD1698.M43 M516a 2004Mekong River CommissionAnnual report ... / Mekong River Commission
HD2056 A278 2010Agricultural transition in Asia : trajectories and challenges / edited by Gopal B. Thapa ... [et.al.]
HD2080.55 ข291 2549-<2553>ข้อมูลพื้นฐานเศรษฐกิจการเกษตรปี ... / ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
HD2080.55.A1 ส691ร 2554สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรรายงานประจำปี ... สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร = Annual report ... office of agricultural economics / สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
HD2356.T5 ส229ร 2554สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยรายงานประจำปี ... / สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
HD30.22 จ166ศ 2550จรินทร์ เทศวานิชเศรษฐศาสตร์การจัดการ = Managerial economics / จรินทร์ เทศวานิช
HD37.T5 ร186 2553รอบด้านการจัดการ : เสริมความรู้การจัดการรอบด้านหลากมุม = Management science / คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร บรรณาธิการ: นงนภา วงศ์วารี
HD38.5 W815p 2009Wisner, Joel D.Principles of supply chain management : a balanced approach / Joel D. Wisner, Keah-Choon Tan and G. Keong Leong
HD38.5 ด211ร 2554ดวงพรรณ กริชชาญชัย ศฤงคารินทร์รู้จักโรงพยาบาลผ่านมุมมองวิศวกร / ดวงพรรณ กริชชาญชัย ศฤงคารินทร์, โสภณ เมืองชู
HD38.5 ร451 2554?รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการการจัดระบบโลจิสติกส์สำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อเป็นต้นแบบของการจัดการโลจิสติกส์ในเขตเมือง / สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
HD47.4 อ821ก 2551อุทัยทิพย์ รักจรรยาบรรณการประเมินปลายน้ำ (Downstream evaluation) : โครงการสร้างเสริมสุขภาวะองค์รวมแบบบูรณาการในชุมชน / อุทัยทิพย์ รักจรรยาบรรณ
HD57.7 ธ557ห 2554ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์หัวหน้างานกับการบริหารงานบุคคล / โดย ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์
HD5702.5.T5 ย126ร 2555ยงยุทธ์ แฉล้มวงษ์รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อการรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน / หัวหน้าโครงการ, ยงยุทธ์ แฉล้มวงษ์ ... [และคนอื่น ๆ] บรรณาธิการ, พรพิมล เมธิรานันท์
HD61 M317e 2012Marchetti, Anne M.Enterprise risk management best practices : from assessment to ongoing compliance / Marchetti Anne M
HD6181.85 S678 2003Social safety nets for women / Economic and Social Commission for Asia and the Pacific
HD6300 ค139 2548คนรับใช้ในบ้าน : แรงงานอพยพจากพม่ามาไทย = Migrant domenstic workers : from Burma to Thailand / สุรีย์พร พันพึ่ง ... [และคนอื่นๆ]
HD69.P75 C465h 2011Chapman, ChrisHow to manage project opportunity and risk : why uncertainty management can be a much better approach than risk management / Chris Chapman and Stephen Ward
HD69.P75 W994e 2011Wysocki, Robert K.Executive's guide to project management : organizational processes and practices for supporting complex projects / Wysocki Robert K.
HD6971.8 ส773กร 2552สุทธิดา มะลิแก้วกระบวนการทำงานกับผู้ประกอบการ / เรียบเรียงโดย สุทธิดา มะลิแก้ว
HD8039.R482T5 ก499 2552การเรียนรู้และกระบวนการจัดการความรู้ของชาวนาในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน / บรรณาธิการวิชาการ เนาวรัตน์ พลายน้อย บรรณาธิการบริหาร สมศรี ศิริขวัญชัย
HD8700.55 ช813ร 2551โชคชัย สุทธาเวศรายงานวิจัยฉบับย่อโครงการวิจัยเรื่องตัวแบบทางสายกลางของการแรงงานสัมพันธ์ไทย = The middle way models of Thai industrial relations / ผู้วิจัย โชคชัย สุทธาเวศ
HD8700.55 รง451 2550รายงานการศึกษาเรื่องผลกระทบจากสถานประกอบการปิดกิจการที่มีต่อแรงงาน : กรณีศึกษาบริษัท จิน่า ฟอร์ม บรา จำกัด / ศูนย์ส่งเสริมสิทธิกรรมกรไทย
HD880.8.Z63 D211L 2004Daovorn ThongphanhLand and forestland allocation policy : impacts on land use practices in Hatkhai and Yang-Khoua villages : Thaphabath District, Bolikhamxay Province, Lao PDR / Daovorn Thongphanh
HD9466.T5 ส183 2552สถิติการประมงทะเล ... สำรวจโดยวิธีการสุ่มตัวอย่าง = The Marine fisheries statistics... base on the sample survey / กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
HD9685.A2 E38 2003Electric power in Asia and the Pacific 1999 and 2000 / Economic and Social Commission for Asia and the Pacific
HD9736.T5 ส694 2555สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. ... (การเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน) ภาคเหนือ = The ... business and industrial census basic information Northern region / สำนักงานสถิติแห่งชาติ
HD9736.T5 สม694 2555สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. ... ข้อมูลพื้นฐาน กรุงเทพมหานคร = The ... business and industrial census basic information Bangkok / สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
HD9780.T52 ห728ค ล.1 2551เหรียญ บุญดีสกุลโชคโครงการพัฒนาระบบบริหารและจัดการการผลิตสำหรับอุตสาหรกรมเครื่องหนัง = Development of management system in leather goods industry / หัวหน้าโครงการ, เหรียญ บุญดีสกุลโชค ... [และคณะ]
HE3320.5 ส179 2554สถานีรถไฟ : บันทึกความทรงจำ ความผูกพัน และการเปลี่ยนแปลง / การรถไฟแห่งประเทศไทย บรรณาธิการ ดวงดาว สุวรรณรังษี
HE6185.B87 M663s 2007Min, Sun MinStamps of Burma : a historical record through 1988 / Min Sun Min
HF1379 R745 2005The role of trade and investment policies in the implementation of the Monterrey consensus : regional perspectives / cpapers and comments presented at the Expert Group Meeting on the Role of Trade and Investment Policies in the Implementation of the Monterrey Consensus : Bangkok, 26-27 October 2004
HF1583 M495 2004Meeting the challenges in an era of globalization by strengthening regional development cooperation / United Nations.
HF1594.55 ก169ร 2554กรมส่งเสริมการส่งออกรายงานประจำปี ... / กรมส่งเสริมการส่งออก
HF1594.55 ส356 2551สรุปรายงานการวิจัย ชุดวิจัย ไทย - ตะวันออกกลาง / ศูนย์ศึกษานโยบายเพื่อการพัฒนา คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
HF1594.55 ส948 2555เสียงที่ยังมีชีวิตความหวังและความคิดของดุสิต นนทะนาคร / บรรณาธิการ รวิสุดา นนทะนาคร
HF3752.3 I61 1999Interrelationship between trade and environment in Asia and the Pacific / Economic and Social Commission for Asia and the Pacific
HF5415 M134i 2008McDaniel, CarlIntroduction to marketing / Carl McDaniel, Charles W. Lamb, Joseph F. Hair, Jr.
HF5415.123 ส929ค 2547เสรี วงษ์มณฑา, 2492-ครบเครื่องเรื่องการสื่อสารการตลาด = Integrated marketing communication (IMC) / เรียบเรียงโดย เสรี วงษ์มณฑา บรรณาธิการ วาสนา คุ้มทอง
HF5415.1263 พ722ก 2548พิมพา หิรัญกิตติการตลาดสินค้าอุตสาหกรรม = Industrial product marketing / โดย พิมพา หิรัญกิตติ บรรณาธิการ ศิริวรรณ เสรีรัตน์
HF5415.13 K87m 2009Kotler, PhilipMarketing management / Philip Kotler, Kevin Lane Keller
HF5415.13 ก287 2550กลยุทธ์การตลาดและการบริหารเชิงกลยุทธ์โดยมุ่งที่ตลาด = Marketing strategies & market oriented strategic management/ เรียบเรียงโดย ศิริวรรณ เสรีรัตน์ ... [และคนอื่น ๆ]
HF5415.2 ก514 2548การวิจัยการตลาด ฉบับมาตรฐาน = Marketing research / เรียบเรียงโดย ศิริวรรณ เสรีรัตน์ ... [และคนอื่นๆ]
HF5415.2 ก712ก 2551กุณฑลี รื่นรมย์การวิจัยการตลาด = Marketing research / กุณฑลี รื่นรมย์
HF5548.2 จ483อ 2554จินตนา อัศวรัตน์เอกสารประกอบการสอนวิชาพื้นฐานวิชาชีพ รหัสวิชา BUA 1107 ชื่อวิชา การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ / จัดทำโดย จินตนา อัศวรัตน์
HG1615.25 บ189ร 2552บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทยรายงานประจำปี ... / บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
HG178.33.T5 ร451 2554รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยเรื่องบทบาทของระบบการเงินระดับฐานรากในการส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงิน = The roles of microfinance in promoting financial access / หม่อมหลวงพงศ์ระพีพร อาภากร ... [และคนอื่น ๆ]
HG3881.5.W57 F771p 2004Foundations-World Bank country dialogue (2004 : Bangkok, Thailand)Proceedings foundations-World Bank country dialogue, Bangkok, Thailand, October 19-20, 2004 / co-hosted by the World Bank, Thailand Country Office, and the Rockefeller Foundation, Southeast Asia Regional Office written by Ryan Bliss.
HG4026 ม122ก 2552มณฑา แสงสำลีการเบิกจ่ายค่าสินไหมทดแทน (ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ) / มณฑา แสงสำลี
HG4026 ม122กร 2552มณฑา แสงสำลีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม : กรณีค่าสมนาคุณวิทยากร / มณฑา แสงสำลี
HG5740.8.A3 G786 2002Greater Mekong subregion business handbook / Economic and Social Commission for Asia and the Pacific
HG5750.55.A2 ส691ร 2554สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รายงานประจำปี ... / สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
HG5750.55.A35 M217 2548Mai Stock Focus ... / ฝ่ายพัฒนาบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
HG8704.655.A3 ส293ร 2554สมาคมประกันวินาศภัยรายงานประจำปี ... สมาคมประกันวินาศภัย = Annual report ... The General Insurance Association / สมาคมประกันวินาศภัย
HJ2315 ส988ร 2544โสภี ศิริระบบงานศุลกากรและความร่วมมือระหว่างประเทศทางด้านศุลกากร / รวบรวมโดย โสภี ศิริ
HJ2950.55 ก169ร 2554กรมสรรพากรรายงานประจำปี ... กรมสรรพากร = Annual report ... The Revenue Department / กรมสรรพากร
HJ9927.T5 ก169ร 2552กรมบัญชีกลางรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ... / กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
HM621 ฟ551ร 2547ฟูกุดะ-พาร์,ซากิโกะรายงานการพัฒนาคน 2547 : เสรีภาพทางวัฒนธรรมในโลกที่หลากหลายวันนี้ / โดย โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ผู้เขียนรายงานหลัก ซากิโกะ ฟูกุดะ-พาร์
HM623 ก482ก 2552การประชุมวิชาการเรื่องการเปลี่ยนแปลงสังคมไทย วิกฤตหรือโอกาส (2552 : นครปฐม)การเปลี่ยนแปลงสังคมไทย วิกฤต หรือโอกาส / จัดโดย คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
HM63.T5 ม173 ล.5-<ล.14> 2544-<2552>มนุษย์กับสังคม : โครงการเผยแพร่วิชาการทางวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยบูรพา / สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
HM711 พ161พ 2542พงษ์พันธ์ พงษ์โสภาพฤติกรรมกลุ่ม = Group behavior / พงษ์พันธ์ พงษ์โสภา
HM741 E56 v.2 2011Encyclopedia of social networks / George A. Barnett, editor
HM781 ศ846ร 2552เศกสรรค์ ยงวณิชย์รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ศักยภาพภาวะผู้นำท้องถิ่น : กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่น = The capacity for local leadership : a case study of Khon Kaen province / โดย เศกสรรค์ ยงวณิชย์,วีระศักดิ์ จารุชัยนิวัฒน์
HM781 ศ846ร 2554เศกสรรค์ ยงวณิชย์รายงานผลการสัมมนาเรื่องศักยภาพผู้นำท้องถิ่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : กรณีศึกษาภาวะผู้นำท้องถิ่นใน สปป. ลาว / โดย เศกสรรค์ ยงวณิชย์, สุกัญญา เอมอิ่มธรรม, วีระศักดิ์ จารุชัยนิวัฒน์
HM851 A169 2012Access contested : security, identity, and resistance in Asian cyberspace / edited by Ronald Deibert ... [et al.]
HN655.2.I56 I86 2002Issues, policies and outcomes : are ICT policies addressing gender equality? / Economic and Social Commission for Asia and the Pacific.
HN690.8.A8 S678 2003Social challenges for the Mekong Region / editors, Mingsarn Kaosa-ard, John Dore
HN700.55.C31 ร171ด 2550รศรินทร์ เกรย์ดัชนีความสุขจังหวัดชัยนาท / [หัวหน้าโครงการ, รศรินทร์ เกรย์ นักวิจัย, ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต, ปังปอนด์ รักอำนวยกิจ]
HN700.55.K32 ร171ด 2550รศรินทร์ เกรย์ดัชนีความสุขจังหวัดกาญจนบุรี / [หัวหน้าโครงการ, รศรินทร์ เกรย์ นักวิจัย, ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต, ปังปอนด์ รักอำนวยกิจ]
HN700.55.Z9C6 ร451 2545รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างความเข้มแข้งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก ภูมิภาคภาคกลางตอนบน / เสนอต่อทบวงมหาวิทยาลัยโดย สถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายที่รับผิดชอบ
HN700.55.Z9C6 ส533 2546สังเคราะห์กรณีศึกษา ร้อยภูมิปัญญาองค์กรชุมชนทั่วประเทศ : วิถึพลังไท สู่ชุมชนพึ่งตนเอง / สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
HN700.55.Z9M26 E96 2008Experiences from the border : work experiences of the Pattanarak Foundation in the Sangklaburi Area / [authors/editors, Seri Thongmak ... [et al.]]
HN700.55.Z9M26 V889 2003Voices from the Border / [editor, Sirirat Rattanakan, Kanokwan Sangwong, Suntorn Mingnam]
HN700.55.Z9M26 V889 2005Voices from the Border 2 / [editor, Suranee Phusuwan, Phuwanan Thongmak, Sirirat Rattanakan]
HN700.55.Z9M26 ช613 2551ชุดประสบการณ์จากชายขอบ : จากประสบการณ์การทำงานของมูลนิธิพัฒนรักษ์ในพื้นที่อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี / เสรี ทองมาก ... [และคนอื่นๆ]
HN700.55.Z9M26 ส948 2548เสียงจากคนชายขอบ 2 / [โดย มูลนิธิพัฒนรักษ์]
HN700.55.Z9M6 อ846ร 2550อุ่นใจ เจียมบูรณะกุลเรื่องของ -- คนชายขอบ : จากประสบการณ์การทำงานร่วมกับผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ชายแดนของประเทศไทย / [อุ่นใจ เจียมบูรณะกุล, สุราณี ภูสุวรรณ มูลนิธิพัฒนรักษ์]
HN700.592.R8 พ523ร 2551พัชรินทร์ สิรสุนทรรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการสร้างเสริมความเข้มแข็งของกลุ่มผู้ผลิตหอมแดง จังหวัดอุตรดิตถ์ = The capacity building for competition and community empowerment of shallot farmer groups in Uttraradit / พัชรินทร์ สิรสุนทร, ยุพิน เถื่อนศรี
HQ1233 G325 2003Gender indicators for monitoring the implementation of the Beijing Platform for Action on women in the ESCAP region
HQ1240 H339 2011Harvesting feminist knowledge for public policy : rebuilding progress / edited by Devaki Jain, Diane Elson.
HQ1240 T974 20052004 world survey on the role of women in development : women and international migration
HQ1240.5.T5 อ293ก 2547อมรา สุนทรธาดาการวิจัยเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมความเป็นผู้นำเชิงเศรษฐกิจของสตรีชนบท : กรณีการมีส่วนร่วมกิจกรรมอาชีพเสริมในจังหวัดกาญจบุรี = Promoting rural women's economic leadership : a case study on participation in income generating activities in Kanchanaburi / อมรา สุนทรธาดา, ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต
HQ27 O38L 2007Ohnmar, AungLifestyles, sexuality, and cultural beliefs related to unsafe sexual practices among youth in peri-urban Yangon, Myanmar / Ohnmar Aung
HQ789 S732 2011Spaces to be children and terre des hommes in Southeast Asia / editor Sophia Lizares-Bodegon
HV1559.A78 F652 2003Focus on ability, celebrate diversity : highlights of the Asian and Pacific Decade of Disabled Persons, 1993-2002 / Economic and Social Commission for Asia and the Pacific.
HV1559.A84 P279 2001Pathfinders : towards full participation and equality of persons with disabilities in the ESCAP region / Economic and Social Commission for Asia and the Pacific
HV1568.6 B275 2003Barrier-free tourism for people with disabilities in the Asian and Pacific region / Economic and Social Commission for Asia and the Pacific
HV428 ว539ป 2553วิชัย โชควิวัฒนไปไหว้พระโพธิสัตว์ที่ไต้หวัน / วิชัย โชควิวัฒน
HV555.I4 I39 2005Indian Ocean Earthquake--Tsunami 2005 mid-term review : Consolidated Appeals Process (CAP).
HV5740 T628 2011Tobacco control in Africa : people, politics, and policies / edited by Jeffrey Drope
HV5740 จ148ร 2550จรรยา เศรษฐบุตรรายงานการวิจัยผู้สูบบุหรี่ วัยรุ่นสูบบุหรี่ และผู้รับควันบุหรี่ ในพื้นที่เฝ้าระวังทางประชากรกาญจนบุรี = Smokers, adolescent smokers, and secondhand smokers in Kanchanaburi demographic surveillance system/ จรรยา เศรษฐบุตร, วรชัย ทองไทย
HV5740 ส691ร 2554สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบรายงานประจำปี ... = Annual report ... Bureau of Tobacco Control / สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
HV5840.T5 ศ458ร 2550ศิรินันท์ กิตติสุขสถิตการศึกษาคุณลักษณะของการแพร่ระบาดยาเสพติดเพื่อการเฝ้าระวังในสถานประกอบการขนาดเล็กในประเทศไทย = Drug abuse among workers in small scale industries in Thailand : a qualitative approach / ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต
HV6074 ว867ร 2552วุฒิพงศ์ อารีกุลรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ การเพิ่มประสิทธิภาพของขั้นตอนวิธีการตรวจสอบลายนิ้วมืออัตโนมัติ = Performance improvement of automatic fingerprint verification algorithm / วุฒิพงศ์ อารีกุล
HV677.T5 ส183 2553สถิติอุบัติภัยและสาธารณภัยประจำปี ... / กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
HV800.T5 ส446ร 2542-สหทัยมูลนิธิรายงานประจำปี ... / สหทัยมูลนิธิ
HV8252.55 ส691ร 2554สำนักงานตำรวจแห่งชาติรายงานประจำปี ... / สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
HV9469 L351c 2011Latessa, Edward J.Corrections in the community / Edward J. Latessa and Paula Smith
HV97.R6 R682a 2007Rockefeller FoundationAnnual report ... / Rockefeller Foundation
HV97.R6 S636 2008Smart Globalization : benefiting more people, more fully, in more places / Rockefeller Foundation
JC336 ศ724ก 2547ศุภวัลย์ พลายน้อยการสังเคราะห์บทเรียนนวัตกรประชาสังคม : โครงการแผนปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพกลุ่มแกนผู้นำการเปลี่ยนแปลงและการเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น / ศุภวัลย์ พลายน้อย และ เนาวรัตน์ พลายน้อย
JC571 A134 2004ABC : teaching human rights : practical activities for primary and secondary schools / OHCHR
JC599.A785 H918 2003Human rights in the constitutions of UNESCO's member states in the Asia and Pacific Region / compliled and edited by Marc Nielsen
JC599.T5 ร451 2544/46รายงานประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยปี 2544–2546 / คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
JC599.T5 ร451 2551/52รายงานการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี 2551-2552 / สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ คณะผู้จัดทำรายงาน, ภิรมย์ ศรีประเสริฐ ... [และคณะ]
JF1525.A8 K87m 2007Kotler, PhilipMarketing in the public sector : a roadmap for improved performance / Philip Kotler and Nancy Lee
JQ1745 น927 2554แนวทางการปฏิรูปประเทศไทย : ข้อเสนอต่อพรรคการเมืองเเละผู้มีสิทธิเลือกตั้ง / โดย คณะกรรมการปฏิรูป
JQ1745.A1 ว422ฝ 2552วัธยา ไวฝังหัวใจไว้ที่มัฆวาน / วัธยา ไว
JQ1745.A55O4 ส691ร 2554สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภารายงานประจำปี ... ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา / [สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา]
JQ1745.A55S4 ส691ร 2551สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการรายงานประจำปี ... / สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
JQ1746.Z3.S4 ส691ร 2554สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรายงานประจำปี ... / สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี / กองกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
JQ1749.A4 น157ก 2555นนท์วินิจ เจริญนวชัย, พ.ต.อ.กฎหมายเลือกตั้ง / พันตำรวจเอกนนท์วินิจ เจริญนวชัย
JS7153.2.A5 ด495ท 2555ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา, 2405-2486เทศาภิบาล / พระนิพนธ์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
JS7153.3.A8 ร451 2554รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช = Annual report Nakhonsithammarat Province Administration Organization : ปีที่ 1 (26 กุมภาพันธ์ 2553-25 กุมภาพันธ์ 2554) / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช บรรณาธิการ สนั่น ศิลารัตน์
JV8490 L657 2003Levels and trends of international migration to selected countries in Asia / Population Division, Department of Economic and Social Affairs
JX1977 E19 2005Economic and social survey of Asia and the Pacific 2005 : dealing with shocks
JX1977.A36 B311 2004Basic facts about the United Nations / Department of Public Information
K460 H918 2010Human nature and natural law / edited by Lisa Sowle Cahill, Hille Haker, and Eloi Messi Metogo
KD7863.99 C797c 2011/12Cook, KateCore statutes on criminal law : ideal for exam use / Kate Cook, Mark James and Richard Lee
KNC982.W66 E13 2003East & Southeast Asia Regional Workshop on Domestic Violence Legislation (2003 : Bangkok, Thailand)East & Southeast Asia Regional Workshop on Domestic Violence Legislation : moving towards regional networking and strategies : 1-3 December 2003, Bangkok, Thailand
KNS110.B48 C552j 2008Choudhury, Ram KishoreJudicial reflections of Justice Bhagwati / Ram Kishore Choudhury, Tapash Gan Choudhury foreword, The Lord Woolf introduction, Michael Kirby.
KPT1043.A9 พ371 2544พระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. 2544 / บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
KPT1576 ส691ก 2549-<2552>สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์. กลุ่มติดตามปละประเมินผลการประเมินผลสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. ... / กลุ่มติดตามและประเมินผล สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
KPT2460 ป759 2554เปิดคำพิพากษาในสถานการณ์ฉุกเฉิน / บรรณาธิการ, พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ ... [และคนอื่นๆ]
KPT2942 ร235 2554ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2554 / สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครปฐม
KZ3881 ส847ร 2544?สุรชัย ศิริไกร, 2492-รายงานวิจัยเรื่องความขัดแย้งระหว่างจีน ไต้หวัน เวียดนาม ฟิลิปปินส์ มาเลเซียและบรูไน ในการอ้างกรรมสิทธิ์ทับซ้อนหนือหมู่เกาะพาราเซล สแปรตลี่ และหมู่เกาะอื่น ๆ ในทะเลจีนใต้ / โดย สุรชัย ศิริไกร
LA1059.S6 A887a 2002AUAP Learning and Sharing Forum [on] Internationalization of Higher Learning : Concepts, Opportunities, Challenges, Benefits and Issues (9th : 2002 : Henan University, Kai Feng, China)AUAP learning and sharing forum [on] internationalization of higher learning : concepts, opportunities, challenges, benefits and issues : proceedings, Henan University, Kai Feng, China
LA2383.T52P5 ว264 2554?วรรณสารการศึกษา : ประมวลเอกสารส่วนบุคคลของศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล / คณะผู้จัดทำ ปุณยวัจน์ มาลากุล ณ อยุธยา ... [และคนอื่น ๆ]
LB1025.3 L186i 2011Laine, Sabrina W. M.Improving teacher quality : a guide for education leaders / Sabrina Laine with Ellen Behrstock-Sherratt and Molly Lasagna
LB1731 อ662ร 2551อารีรักษ์ มีแจ้งรายงานการวิจัยการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูภาษาอังกฤษโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน สำหรับครูผู้สอนช่วงชั้นปีที่ 2 = The development of a training course based on problem - based learning for second key stage english teachers / ผู้วิจัย อารีรักษ์ มีแจ้ง, สิริพร ปาณาวงษ์
LB1773.T5 ร451 2555รายงานการศึกษาการพัฒนากรอบคุณวุฒิแห่งชาติของประเทศไทย : เชื่อมโยงกับกรอบคุณวุฒิอาเซียน / จัดทำโดย กลุ่มนโยบายการศึกษาเพื่อการผลิตและพัฒนากำลังคน สำนักนโยบายด้านการศึกษามหภาค สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
LB2301 C933p 5th 2010CRISU-CUPT Conference Higher education for the ASEAN community in the 2nd decade of the 21st century : challenges and opportunity (5th : Chiang Mai Orchid Hotel, Chiang Mai, Thailand)Proceeding of the 5th CRISU-CUPT Conference : Higher education for the ASEAN community in the 2nd decade of the 21st century : challenges and opportunity July 7th-9th 2010, Chiang Mai Orchid Hotel, Chiang Mai, Thailand / International Relations Division, Office of the University, Chiang Mai University
LB2301 ก482ก ล.1-2 2552การประชุมวิชาการประจำปีของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) (2552 : กรุงเทพฯ)การประชุมวิชาการประจำปี 2552 : ของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) / จัดทำโดย ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยมหิดล
LB2339.T5 ศ458ก 2549ศิรินันท์ กิตติสุขสถิตการติดตามและประเมินผลโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุนจากเงินรายได้ส่วนเกินของการออกสลากเลขท้าย 3 ตัว และ 2 ตัว / ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต, ปังปอนด์ รักอำนวยกิจ, พิริยะ ผลพิรุฬห์
LB2341.8.T5 ก281ป 2551กฤษณพงศ์ กีรติกรประสบการณ์การบริหารมหาวิทยาลัยออกนอกระบบเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ / กฤษณพงศ์ กีรติกร
LB2353.26.T5 ร451 ครั้งที่ 2 2553รายงานการประเมินโครงการบริการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) / โดย สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
LB2371.6.T5 ม246ร 2548-มหาวิทยาลัยมหิดล. บัณฑิตวิทยาลัยระเบียบการการสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา ... = Regulations and application information for admission to postgraduate programs for academic year 2005 / บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
LB2387 M214i 1984Mahidol UniversityIn commemoration of the presentation to His Majesty King Birendra Bir Bikram Shah Dev of Nepal : the doctorate of Public Health honoris causa / Mahidol University
LB2391.T5 ม246พ 2526-มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่... ปีการศึกษา ... / มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
LB2391.T5 ม246อ 2548-<2551>มหาวิทยาลัยมหิดล. กองบริการการศึกษา. งานส่งเสริมและบริการวิชาการเอกสารคำแนะนำในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา ... / จัดทำข้อมูลโดย งานส่งเสริมและบริการวิชาการ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
LB2805 ท141ห 2555ทรงพล เจริญคำหลักการและทฤษฎีการบริหารการศึกษา = Principles and theory education administration / ทรงพล เจริญคำ
LC192 ศ619 2552ศึกษาศาสตร์กับการเปลี่ยนแปลงสังคมไทย / คณะผู้จัดทำ, กิตติวรรณ นิ่มดิษฐ์, ปิยะนุช ท้าววิบูลย์
LC45.8.T5 ท365ร 2550ทัศนีย์ หิรัญวงษ์รายงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย การพัฒนางาน กศน. ภาคเหนือ โดยใช้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเป็นเครื่องมือ ระยะที่ 1 / ทัศนีย์ หิรัญวงษ์
LC94.T5 ก514 2553การวิจัยเพื่อส่งเสริมปฏิบัติการทางสังคมด้านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนและชุมชน / บรรณาธิการ, เนาวรัตน์ พลายน้อย และ สมศรี ศิริขวัญชัย
LC94.T5 ช356น 2555ชัชพล ไชยพรแนวพระราชดำริด้านการศึกษา 9 รัชกาล / ผู้วิจัย, ชัชพล ไชยพร, ระวี สัจจโสภณ และปฏิวัติ สุขประกอบ
LG395.B323 ส181รน 2554สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือรายงานประจำปี ... / สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
LG395.B333 ม246รว 2539-<2550>มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะวิศวกรรมศาสตร์รายงานประจำปี ... / คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
LG395.N358 ม246ร 2554มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์รายงานประจำปี ... / มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
N8846.T5 ศ817ร 2553ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)รายงานประจำปี ... = Annual report ... / ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
NA3578.7.A1 ส314 2554สมุดภาพงานมัณฑนศิลป์ในพระนครคีรี พระราชวังจันทรเกษม และพระนารายณ์ราชนิเวชน์ = Pictorial book on decorative arts in Pha Nakhon Khiri, Chantrarakasem palace and Narai Ratchanivet palace / สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร บุษกร ลิมจิตติ บรรณาธิการ
ND2835.N67 B841B 2010Brereton, Bonnie PacalaBuddhist murals of Northeast Thailand : reflections of the Isan heartland / Bonnie Pacala Brereton and Somroay Yencheuy
P21 I61c 2008International Conference on language development, language revitalization and multilingual education in ethnolinguistic communities (2008 : Bangkok)Conference bulletin / SIL International, Institute of Language and Culture for Rural Development Mahidol University, UNESCO Bangkok
P91.5.T5 บ131 2550บทสังเคราะห์ : รายงานวิจัยการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม / ที่ปรึกษา อนุชาติ พวงสำลี, โสภนา ศรีจำปา นักวิจัย, ดวงพร คำนูณวัฒน์ ... [และคนอื่น]
PE1128 N271r 2012Natchaya ChalaysapReading theories/models and strategies for EFL learners / Natchaya Chalaysap
PL4209.A53 ป431 2553ปรัชญากวี อังคาร กัลยาณพงศ์ = Port laureate Angkarn Kallayanapongsa / บรรณาธิการ ชลธิรา สัตยาวัฒนา, สืบพงศ์ ธรรมชาติ บรรณาธิการแปล อัจฉราวรรณ บุรีภักดี ... [และคนอื่นๆ]
Q158.5 ว587 ล.34 2554วิทยาศาสตร์เพื่อประชาชน : โครงการเผยแพร่วิชาการทางวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยบูรพา / จัดทำโดย, สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Q175.32.M38 P918m 2011Pravica, David W.Mathematical modeling for the scientific method / David W. Pravica, Michael J. Spurr.
Q180.55.G7 ค695 2547คู่มือการขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยด้านการเกษตรเชิงพาณิชย์ / สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
Q180.A5.T5 ร399 2554รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติประจำปี ... : รางวัลนักวิจัยดีเด่น รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ / สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
QA280 ช828ร 2552โชติรัตน์ รัตนามหัทธนะรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ การเพิ่มความแม่นยำให้กับการทำเหมื องข้อมูลอนุกรมเวลาโดยใช้ไดนามิกไทม์วอร์ปปิง = Making time series mining more accurate using dynamic time warping / คณะผู้วิจัย โชติรัตน์ รัตนามหัทธนะ, บุญเสริม กิจศิริกุล
QA331 B662i 2010Boas, Ralph P.Invitation to complex analysis / Ralph P. Boas.
QA371 จ469d 2544จินดา อาจริยะกุลDifferential equations / โดย จินดา อาจริยะกุล
QA76.6 H173c 2010Halim, StevenCompetitive programming : increasing the lower bound of programming contests / Steven Halim, Felix Halim
QA76.73.A73 M329a 2011Margolis, MichaelArduino cookbook / Michael Margolis
QA76.76.A65 P964 2011Programming Android / Zigurd Mednieks and ... [et al.]
QA76.76.O63 G241p 2013Garrido, Jos? M.Principles of modern operating systems / Jos? M. Garrido, Richard Schlesinger, Kenneth Hoganson
QC176.84.S93 S961 2011Surface and thin film analysis : a compendium of principles, instrumentation, and applications / edited by Gernot Friedbacher and Henning Bubert
QC21.3 S492p 2002Serway, Raymond A.Principles of physics : a calculus-based text / Raymond A. Serway, John W. Jewett, Jr.
QC21.3 พ164ฟส ล.2 2550พงษ์ศักดิ์ ชินนาบุญฟิสิกส์มหาวิทยาลัย : ฉบับเสริมประสบการณ์ / พงษ์ศักดิ์ ชินนาบุญ
QC903 G325 2010Gender and climate change : an introduction / edited by Irene Dankelman
QC981.8.G56 I34 1999Impact assessment and regional response strategies for climate change / Economic and Social Commission for Asia and the Pacific.
QD505 ช149ร 2552ชนาธิป สามารถรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ เมทานอลสตีมรีฟอร์มมิงโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา Cu-Zn/SBA-15 / ชนาธิป สามารถ และเมตตา เจริญพานิช
QE289 G882 2003The Ground beneath our feet : a factor in urban planning / Economic and Social Commission for Asia and the Pacific
QH212.T7 ธ314จ 2554ธรณินทร์ ไชยเรืองศรีจุลทรรศนศาสตร์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่านพื้นฐาน : สำหรับโลหะวิทยาและวัสดุศาสตร์ = Basics of transmission electron microscopy : for metallurgy and materials science / ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี
QH317 ค695 2550คู่มือปฏิบัติการชีววิทยา 1 / ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
QH442 บ129 2553บทวิเคราะห์สถานภาพและมาตรการสร้างความสามารถคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน = Institutional Biosafety Committee - IBC / จัดทำโดย คณะกรรมการเทคนิคด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
QH541 ม173 ล.2-<6> 2545-<2553>มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม : โครงการเผยแพร่วิชาการทางวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยบูรพา / สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
QH541.145 ก475ก 2553การประชุมทางวิชาการเรื่องหลักการสำคัญของกฎหมายสิ่งแวดล้อมและมาตรการคุ้มครองทางสิ่งแวดล้อม (2553 : กรุงเทพ)การประชุมทางวิชาการเรื่อง หลักการสำคัญของกฎหมายสิ่งแวดล้อมและมาตรการคุ้มครองทางสิ่งแวดล้อม = The status of environmental law and measures of environmental protection / สำนักงานศาลปกครอง
QH541.5.C65 R336r 2002Regional Workshop on Protecting Coastal and Marine Ecosystems from Land-Based Activities in the Asia-Pacific Region (2001 : Toyama, Japan)Regional Workshop on Protecting Coastal and Marine Ecosystems from Land-Based Activities in the Asia-Pacific Region, 24-28 September 2001, Toyama, Japan / organised by United Nations Environment Programme, East Asian Seas Regional Coordinating Unit, UNEP/GPA Coordination Office hosted by Ministry of Environment Northwest Pacific Region Environmental Cooperation Center.
QH541.5.S7 ร451 2552รายงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นฉบับสมบูรณ์โครงการพัฒนากระบวนการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติลำน้ำแม่สารอย่างมีส่วนร่วม ตำบลศรีบัวบาน ตำบลป่าสัก ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน / โดย พระมหานิเวศน์ กิตฺติเชฏโฐ ... [และคนอื่นๆ]
QH541.5.S7 อ793ร 2551อุดมลักษณ์ ดวงลกดกรายงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นฉบับสมบูรณ์โครงการกระบวนการพัฒนาศักยภาพเยาวชนในการอนุรักษ์ลำน้ำแม่สารอย่างมีส่วนร่วม / อุดมลักษณ์ ดวงลกดก
QH75 M718 2010Molecular approaches in natural resource conservation and management / edited by J. Andrew DeWoody ... [et al.]
QH75 P967 2004Protected areas and biodiversity : an overview of key issues / [edited by] Kalemani Jo Mulongoy and Stuart Chape
QK981 ร451 2552รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก / เชิดศักดิ์ ทัพใหญ่ ... [และคนอื่น ๆ]
QL638.S32 จ522ผ 2555จิระยุทธ รื่นศิริกุลผลของอุณหภูมิและความเข้มแสงต่ออัตรารอดตายของลูกปลาตะกรับ Scatophagus argus Linnaeus, 1766 : Effects of water temperature and light intensity on survival rate of spotted scat (Scatophagus argus Linnaeus, 1766) Larvae / จิระยุทธ รื่นศิริกุล, มาวิทย์ อัศวอารีย์, ละออ ชูศรีรัตน์
QL84.6.A1 I61 2012Integrated natural resource management in the highlands of eastern Africa : from concept to practice / edited by edited by Laura German, Jeremias Mowo, Tilahun Amede, and Kenneth Masuki.
QT261 D794 2011Drugs in sport / edited by David R. Mottram
QT36.5 ช483ร 2552ชาญ อินทร์แต้มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการศึกษาเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการสะสมของอนุภาคนาโนของโลหะบนคาร์บอนนาโนทิวบ์ = A theoretical investigation of substrate-enhanced electroless deposition of metal nanoparticles on carbon nanotubes / คณะผู้วิจัย ชาญ อินทร์แต้ม
QU325 St824 2011Stem cell bioengineering and tissue engineering microenvironment / editors, Satya Prakash & Dominique Shum-Tim
QV231 อ884 2554เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการของสารเคมีเฉพาะเรื่องคลอรีน = Chlorine / จัดทำโดย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรียบเรียงโดย นงลักษณ์ เรืองวิเศษ ... [และคนอื่นๆ]
QV55 ค124น 2555คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาตินโยบายแห่งชาติด้านยา พ.ศ. 2554 และยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 = National drug policy A.D.2011 and national drug system development strategy A.D.2012-2016 / คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ
QV55 ส945ร 2555เสาวลักษณ์ ตุรงคราวีรายงานการวิจัยเรื่องการประเมินบัญชียา จ (2 ) ของบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2551 = Evaluation of high-cost medicine scheme (category E2) under the 2008 National List of Essential Medicines / จัดทำโดย เสาวลักษณ์ ตุรงคราวี...[และคนอื่นๆ ]
QV633 อ884 2554เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการของสารเคมีเฉพาะเรื่องเมทิลเมทาคริเลต = Methyl methacrylate / จัดทำโดย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรียบเรียงโดย นงลักษณ์ เรืองวิเศษ ... [และคนอื่นๆ]
QV633.5.H3 อ884 2554เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการของสารเคมีเฉพาะเรื่องแอลฟา-เฮกซะคลอโรโซโคลเฮกเซน = Alpha-Hexachlorocyclohexane / จัดทำโดย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรียบเรียงโดย นงลักษณ์ เรืองวิเศษ ... [และคนอื่นๆ]
QV737 D895g 1998Dumoulin, Jerome, 1947-Guide to drug financing mechanisms / Jerome Dumoulin, Miloud Kadder, German Velasquez
QV89 อ884 2554เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการของสารเคมีเฉพาะเรื่องออกตะโบรโมไดเฟนิลอีเทอร์ = Octabromodiphenyl ether / จัดทำโดย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรียบเรียงโดย นงลักษณ์ เรืองวิเศษ ... [และคนอื่นๆ]
QZ140 A275m 2008Agosti, YasmeenMedmaps for pathophysiology / Yasmeen Agosti, Pamela Duke
QZ17 K63r 2006Klatt, Edward C., 1951-Robbins and Cotran atlas of pathology / Edward C. Klatt
S471.T52N3 ร451 2551รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ การพัฒนารูปแบบการสื่อสารความรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่เกษตรกรปลูก ฝรั่ง ชมพู่ คุณภาพ เพื่อแก้ไขความยากจนในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐม = The development of a model for communication knowledge on sufficinecy economy to resolve the poverty situation : a case study of guava and rose apple farmers in Nakhonpathom province / คณะผู้วิจัย ลุยง วีระนาวิน ... [และคนอื่น ๆ]
S494.5.A65 R336r 2002Regional Workshop on Integrated Pest Management and Green Farming in Rural Poverty Alleviation (2000 : Suwan, Korea (South))Rural poverty alleviation through integrated pest management (IPM) and green farming
S599.6.T52C4 ม151ร 2551มนตรี แดงศรีรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาสภาพปัญหาการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม / คณะผู้วิจัย มนตรี แดงศรี หัวหน้าโครงการวิจัย, รัษฎา วัลมาลี, มานียา รักษาผล
S612 T422L 2004Thi Ut, TranLand and water resource management in coastal areas : assessing the socio-economic impact of government intervention Bac Lieu province, Mekong Delta, Vietnam / Tran Thi Ut
S654.5 ส759ร 2552สุชาดา สุขหร่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ: การศึกษาคุณสมบัติการกระตุ้นทางชีวภาพของน้ำหมักชีวภาพจากพืชต่อความทนทานภายใต้สภาวะเครียดจากออกซเดชั่นในข้าว : Study of biostimulant properties from biologically fermented product from plants to enhance oxidative stress tolerance in rice / สุชาดา สุขหร่อง, วรวุฒิ จุฬาลักษณานุกูล
S715.R5 ส254ร 2552สมบัติย์ มงคลชัยชนะรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เครื่องอบข้าวใช้ได้ทั้งพลังงานแสงอาทิตย์หรือพลังงานเชื้อเพลิงจากเศษวัสดุทางการเกษตร : กรณีศึกษา ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก = Rice dryer using either solar energy or fuel from agricultural waste : case study of Tumbol Bank rang, Amphur Muang, Phitsanulok province / คณะผู้วิจัย สมบัติย์ มงคลชัยชนะ และวิทยา พรหมฟฤกษ์
S934.T5 พ266 2554พรรณไม้เทิดไท้องค์ราชัน / องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
SB191.R5 ส582ร 2552สันติ ศรีสวนแตงรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบการเชื่อมต่อองค์ความรู้ในเส้นทางสินค้าข้าวจังหวัดนครปฐม = Development of knowledge network model in rice commodity chain at Nakhon Pathom Province / คณะผู้วิจัย สันติ ศรีสวนแตง, ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล, อารีรัตน์ ภาคพิธเจริญ
SB205.S7 พ248ร 2552พรพันธ์ ภู่พร้อมพันธุ์รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการพัฒนาพันธุ์ถั่วเหลืองฝักสดไทยเพื่อการเกษตรแบบยั่งยืน = Varietal development of Thai vegetable soybean for sustainable / พรพันธ์ ภู่พร้อมพันธุ์, กมลรัตน์ บุญมาวัฒน์, พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์
SB370.O7 ด123ง 2552ดนัย บุณยเกียรติงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ การพัฒนาสูตรสารเคลือบผิวผลส้มพันธุ์สายน้ำผึ้ง และการทดสอบเชิงพาณิชย์ / ดนัย บุณยเกียรติ, นิธิยา รัตนาปนนท์ และพิมพ์ใจ สีหะนาม
SB370.P86 ก282ร 2551กฤษณา กฤษณพุกต์รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณคาร์โบไฮเดตรตและการออกดอกของส้มโอทองดีกับขาวน้ำผึ้ง / คณะผู้วิจัย กฤษณา กฤษณพุกต์, วชิรญา อิ่มสบาย
SB379.B2 จ167ร 2551จริยา วิสิทธิ์พานิชรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ การศึกษารูปแบบการผลิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกกล้วยไข่เพื่อการส่งออกในพื้นที่ประสบภัยพิบัติจังหวัดแพร่ / หัวหน้าโครงการ, จริยา วิสิทธิ์พานิช ... [และคนอื่นๆ]
SB732.75 ร451 2552รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติเพื่อการจัดการวัชพืชอย่างยั่งยืน = Development of natural products for sustainable weed management / คณะผู้วิจัย, จำรูญ เล้าสินวัฒนา ... [และคนอื่นๆ]
SD235.V5 T627d 2008To, Phuc XuanDoes forest devolution benefit the upland poor? : an ethnography of forest access and control in Vietnam / To Xuan Phuc
SD657.T5 ท446ร 2552ทินกฤต นุตวงษ์รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการการจัดการทรัพยากรป่าไม้โดยชุมชนกรณีศึกษาเปรียบเทียบชุมชนสองแห่งในจังหวัดลำพูน / ทินกฤต นุตวงษ์
SF203 ร451 2552รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ ระบบการผลิตเนื้อโคพื้นเมืองภาคใต้และโอกาสทางการตลาด : กรณีศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานี / คณะผุ้วิจัย นันทนา ช่วยชูวงศ์ ... [และคนอื่น ๆ]
SF396.9 ป472ก 2555ปรียพันธุ์ อุดมประเสริฐการควบคุมการผลิตฟาร์มสุกรพันธุ์ โดยโปรแกรม หมอหมู เกษตรศาสตร์ / ปรียพันธุ์ อุดมประเสริฐ
SF488.T5 ศ293ร 2552ศศิพันธ์ วงศ์สุทธาวาสรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ไก่พื้นเมืองหรือลูกผสมพื้นเมืองเชิงพาณิชย์ในระดับชุมชน : จังหวัดสกลนคร = Feasibility study of the using of native chicken or native hybrid chicken for commercial in community level : Sakon Nakhon province / คณะผู้วิจัย ศศิพันธ์ วงศ์สุทธาวาส และกรรณิการ์ สมบุญ
SH167.G86 ธ393ก 2555ธวัช ศรีวีระชัยการอนุบาลลูกปลากะรังจุดฟ้า Plectropomus leopardus (Lacepede, 1802) ในกระชังด้วยปลาสดและอาหารเม็ดปลาทะเล = Nursing of blue spotted grouper (Plectropomus leopardus Lacepede, 1802) in net cage with fresh fish and formulated feed / ธวัช ศรีวีระชัย, ศุภลักษณ์ ทองสง, สถาพร วินาถา
SH331.5.S75 ก169ส 2553กรมประมงสถิติปริมาณและมูลค่าสัตว์น้ำ ณ ท่าขึ้นปลาน้ำจืดต่าง ๆ ประจำปี ... = Statistical survey of the freshwater landing place ... / กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
SH332.2.T5 ณ214ร 2552ณรงค์ วีระไวทยะรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และเสริมสร้างความตระหนักในการจัดการทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืนในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี = Project of knowledge dissemination and awareness raising on sustainable fishery rosources management in Pasak Jollasit, Lopburi / คณะผู้วิจัย ณรงค์ วีระไวทยะ หัวหน้าโครงการ ... [และคนอื่น ๆ]
T173.8 ส691ร 2554สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติรายงานประจำปี ... / สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
T173.8 ส691ร 2554สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติรายงานประจำปี ... / สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
T174.2 ส691ด 2537-<2550>สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติดัชนีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย ปี ... = Thailand science and technology profile ... / สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
T39 ว433 2555วันนักประดิษฐ์ประจำปี ... / สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
T55.3.H3 H428 1997Hazardous materials management, storage and disposal / Environment Australia.
T55.3.H3 ร451 2551รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการฐานการจัดการความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านสารเคมี ระยะที่ 3 = Knowledge platform on chemical safety, Phase III / วราพรรณ ด่านอุตรา ... [และคณะ]
T55.H3 M266 1997Managing sulphidic mine wastes and acid drainage / Environment Australia
TA347.D45 X6d 2010Xie, Wei-Chau, 1964-Differential equations for engineers / Wei-Chau Xie
TA405 จ742ค 2554เจริญยุทธ เดชวายุกุลความเค้นในชิ้นงานรับแรง = Stresses in forced member / เจริญยุทธ เดชวายุกุล
TA418.9.F5 พ639ร 2552พิชญ์ ศุภผลรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการขึ้นรูปและการวิเคราะห์เส้นใยอิเลคโตรสสปันจากพอลิเมอร์เปล่งแสงเมื่อถูกกระตุ้นด้วยไฟฟ้าและ/หรือแสง = Fabrication and characterization of electrospun polymeric fibers with photoluminescence and/or elecroluminescence properties / พิชญ์ ศุภผล
TA418.9.N35 M267i 2012Manasreh, Mahmoud OmarIntroduction to nanomaterials and devices / Omar Manasreh
TA455.R8 ณ229ร 2550ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ การพัฒนาวัสดุผสมระหว่างยางธรรมชาติกับยางเอสบีอาร์ที่มีเถ้าลอยเป็นสารเติมแต่ง / คณะผุ้วิจัย ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, เอกชัย วิมลมาลา และธีระศักดิ์ หมากผิน
TA455.R8 ร451 2549รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการใช้น้ำยางพาราปรับปรุงสมบัติด้านการรับกำลังและการเป็นฉนวนกันความร้อนของคอนกรีตมวลเบาแบบมีฟองอากาศ-อบไอน้ำ = A using para rubber improved strength and insulation properties of autoclaved aerated lightweight concrete elements / คณะผู้วิจัย ประชุม คำพุฒ ... [และคณะ]
TA710 ว296ร 2552วรากร ไม้เรียงรายงานฉบับสมบูรณ์ทุนวุฒิเมธีวิจัยและพัฒนาโครงการระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อการป้องกันและแก้ไขการพิบัติของลาดดิน = Expert system for slope stabilization / วรากร ไม้เรียง และบุญชัย เชิญเกียรติประดับ
TC499 G946 2003Guidelines on participatory planning and management for flood mitigation and preparedness
TC558.T5 ร356ร 2551รัฐพล ตันติอนุพงศ์รายงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นฉบับสมบูรณ์โครงการ การจัดการเหมืองฝายในลุ่มน้ำแม่สารอย่างมีส่วนร่วม อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน / รัฐพล ตันติอนุพงศ์
TD170 N285 2004Natural allies : UNEP and civil society
TD187.5.T5 T364 2010Thailand state of pollution report ... / Pollution Control Department, Ministry of Natural Resources and Environment
TD192.5 ศ462ร 2550ศิริพงษ์ เปรมจิตรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการย่อยสลายสารพิษตกค้างทางการเกษตรกลุ่ม Chlorinated Hydrocarbon Compounds : DDT โดยเห็ดรา = Biodegradation of Chlorinated Hydrocarbon Compounds : DDT by Fungi / ศิริพงษ์ เปรมจิต
TD193.5 E61 1999Environmental risk management / Environment Australia.
TD194.6 A121e 2004Abaza, HusseinEnvironmental impact assessment and strategic environmental assessment : towards an integrated approach / by Hussein Abaza, Ron Bisset, Barry Sadler
TD194.6 L345 1998Landform design for rehabilitation / Environment Australia.
TD194.68.T52B3 ร451 2544รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร ... = Bangkok state of the environment ... / จัดทำโดย กองควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัดกรุงเทพมหานคร
TD194.7 E61 1995Environmental monitoring and performance / Environment Protection Agency
TD194.7 E61 1996Environmental auditing / Environment Protection Agency
TD195.M5 C759 1999Contaminated Sites / Environment Australia
TD195.M5 D974 1998Dust control / Environment Australia.
TD195.M5 E56 2002Energy efficiency / Environment Australia.
TD195.M5 O96 2002Overview of best practice environmental management in mining
TD299 G946 2004Guidelines on strategic planning and management of water resources
TD420 ร861 2554เรื่องราวของน้ำและมลพิษ = Story of water / ธารา บัวคำศรี บรรณาธิการ พลาย ภิรมย์ เรียบเรียง
TD426 G882 2003Groundwater and its susceptibility to degradation : a global assessment of the problem and options for management / [prepared on behalf of the United Nations Environment Programme's Division of Early Warning and Assessment (UNEP-DEWA) by the British Geological Survey (BGS)]
TD883.148.A8 C581 2003Cities and sustainable development : lessons and experiences from Asia and the Pacific / Economic and Social Commission for Asia and the Pacific
TD890 R311 2002Recommendations on methodologies of monitoring air pollutant emissions / Task Force on Monitoring Air Pollutant Emissions
TD893.6.M5 N784 1998Noise, vibration and airblast control / Environment Australia
TD897.8.D44 T768 v.1 1997Training manual on the methodologies for industrial waste audit / Economic and Social Commission for Asia and the Pacific
TH7413 P712 2010Planning and installing solar thermal systems : a guide for installers, architects and engineers / the German Solar Energy Society (DGS)
TJ163.25.T5 ร451 2553กระทรวงพลังงาน. สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานรายงานสถิติพลังงานของประเทศไทย ... [electronic resources] = Energy Statistics of Thailand ... / สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
TJ163.25.T5 รย451 ล.1 2554รายงานสถิติพลังงานของประเทศไทย ... = Energy statistics of Thailand ... / สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
TJ163.3 E56 2003Energy subsidies : Lessons learned in assessing their impact and designing policy reforms
TJ223.P76 K18m 2011Karvinen, KimmoMake : Arduino bots and gadgets : learning by discovery / Kimmo and Tero Karvinen
TJ260 ช861ร 2552ไชยณรงค์ จักรธรานนท์รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการวิเคราะห์พฤติกรรมการเพิ่มถ่ายเทความร้อนและมวลในวัสดุพรุนโดยสนามไฟฟ้า (เชิงทฤษฎีและการทดลอง) = Analysis of enhancement of heat and mass transfer in porous packed bed with electrohydrodynamics (EHD) (Theoretical and experimental analysis) / ผู้วิจัย ไชยณรงค์ จักรธรานนท์, ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
TJ807.2 ก482ก ครั้งที่ 14 2554การประชุมวิชาการประเพณีเกษตรศาสตร์-ธรรมศาสตร์-มหิดล-กองทัพเรือ (ครั้งที่ 14 : 2554 : กรุงเทพฯ)การประชุมวิชาการประเพณี ครั้งที่ 14 เกษตรศาสตร์-ธรรมศาสตร์-มหิดล-กองทัพเรือ : 2015 ประชาคมอาเซียน : ความท้าทายของประเทศไทยบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 20 ตุลาคม 2554 ณ ห้องประชุมสุธรรมอารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / จัดทำโดย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
TK1087 ช193ร 2551ชยันต์ บุณยรักษ์รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การเพิ่มประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์โดยใช้เทคนิคท่อความร้อนระบายความร้อนใต้แผงเซลล์ = Improvement photovoltaic efficiency by using heat pipe technique / หัวหน้าโครงการวิจัย, ชยันต์ บุณยรักษ์ ... [และคณะ]
TK3231 น463ร 2552นาตยา คล้ายเรืองรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการปรับปรุงสมรรถนะระบบป้องกันฟ้าผ่าในระบบสายจำหน่ายเหนือดินด้วยเทคนิค optimization = Improving the lightning performance of overhead distribution lines system by optimization technique / นาตยา คล้ายเรือง และ วินัย พฤกษะวัน
TL272.5 ร451 2552รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ ต้นแบบอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์สำหรับเครื่องยนต์ดัดแปลงที่ใช้ก๊าซ NGV ในรถใหญ่ = Prototypes of electronic apparatus for modified NGV engine of trucks/trailers / คณะผู้วิจัย ปิติเขต สู้รักษา ... [และคนอื่นๆ]
TN113.E27 E96 2003Exploring Timor-Leste : mineral and hydrocarbon potential / Economic and Social Commission for Asia and the Pacific United Nations Development Programme
TN270 O59 1996Onshore minerals and petroleum exploration / Environment Protection Agency.
TN274 C734 1995Community consultation and involvement / Environment Protection Agency
TN274 E61 1995Environmental management systems / Environment Protection Agency
TN274 M664 1995Mine planning for environment protection / Environment Protection Agency
TN274 P712 1995Planning a workforce environmental awareness training program / Environment Protection Agency.
TN710 อ555ร 2552อัมพร เวียงมูลรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการโครงสร้างจุลภาคและสมบัติของเหล็กหล่อโครเมียมสูง 20wt%Cr, 27wt%Cr และ 36wt%C = Microstructure and properties of 20wt%Cr, 27wt%Cr and 36wt%C / โดย อัมพร เวียงมูล
TN767 C994 2002Cyanide management / Environment Australia
TP1087 ว694ว 2554วิริยะ ทองเรืองวิศวกรรมพอลิเมอร์ = Polymer engineering / วิริยะ ทองเรือง
TP159.C46 C517 v.2 2010Chemical sensors : fundamentals of sensing materials / edited by Ghenadii Korotcenkov
TP266.5 ร451 2549รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการใช้ซีโอไลต์เป็นสารหน่วงไฟในยางธรรมชาติ = Using zeolite as flame retardant in natural rubber / คณะผู้วิจัย ฉันท์ทิพ คำนวณทิพย์ ... [และคณะ]
TP343 ณ321ร 2554ณัฐนี วรยศรายงานการวิจัยการประยุกต์ใช้น้ำมันชีวภาพผสมในรูปอิมัลชั่นด้วยคลื่นความถี่เหนือเสียงเพื่อเป็นเชื้อเพลิงทดแทนน้ำมันดีเซลและน้ำมันเตาในหม้อไอน้ำหรือเตาเผา = Applications of emulsified blended Bio-oil with ultrasonic wave as alternative fuel of diesel oil and heavy oil in boiler or incinerator / ณัฐนี วรยศ, ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์ และ กิติพงศ์ นาคภักดี
TP363 ว694ร 2552วิริยา พรมกองรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ แบบจำลองการทำนายความชื้นของพริกพันธุ์หัวเรือย่นขณะอบแห้ง = Simulation of moisture profile for chilli c.v. Huarou Yon during drying / วิริยา พรมกอง
TP370.5 S479 2010Separation, extraction and concentration processes in the food, beverage and nutraceutical industries / edited by Syed S.H. Rizvi
TP371.5 อ681ร 2552อำนวย คำบุญรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การออกแบบและพัฒนาเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์สำหรับอบกล้วย = Design and development of a solar tunnel dryer for banana / อำนวย คำบุญ, วิทยา พรหมพฤกษ์
TP593 ส732ร 2553สิริลักษณ์ ชัยจำรัสรายงานการวิจัยการผลิตเอทานอลจากข้าวเปลือกที่ถูกน้ำท่วมโดยเชื้อ Turbo Yeast = Production of ethanol from flooding paddy rice by turbo yeast / สิริลักษณ์ ชัยจำรัส
TP897 จ262ร 2552จันทร์ทิพย์ ซื่อสัตย์รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการศึกษาอิทธิพลของลักษณะโครงสร้างทางเคมีต่อระดับความเข้มของสีต่อหน่วยน้ำหนักและสมบัติการย้อมติดสีบนพอลิเอสเตอร์ของสีดีสเพิร์สชนิดเอโซ = Investigation of the influence of structural features on chromophoric strength and build-up properties on polyester of Azo disperse dyes / จันทร์ทิพย์ ซื่อสัตย์ นักวิจัยที่ปรึกษา, วราภรณ์ พาราสุข และ Duncan Phillips
TS1891 ร451 2549รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการเตรียมน้ำยางพรีวัลคาไนซ์ด้วยคลื่นไมโครเวฟ / คณะผู้วิจัย ฉันท์ทิพ คำนวณทิพย์ ... [และคณะ]
TS1892 ว486ร 2549วารุณี กลิ่นไกลรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาผลของอุณหภูมิและขนาดความหนาชิ้นงานที่มีต่อความชื้นในยางแท่ง STR 20 และ RSS 3 หลังการให้ความร้อนด้วยพลังงานไมโครเวฟ : Effect of temperature and sample thickness on moisture content in STR 20 and RSS 3 after preheating by microwave energy / คณะผู้วิจัย วารุณี กลิ่นไกล, ธีรพงศ์ หนูแก้ว, นุสรินทร์ นุราช
TS1892 ว486รย 2549วารุณี กลิ่นไกลรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาสมบัติของยาง STR20 และ RSS3 หลังการให้ความร้อนด้วยพลังงานไมโครเวฟ : Properties of STR20 and RSS3 after preheating by microwave energy / คณะผู้วิจัย วารุณี กลิ่นไกล, ณัฐนที ขาวนุ้ย, ปกรณ์ ช่วยเจริญ
TS192 ธ517ก 2546ธานี อ่วมอ้อการบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม = Total productive maintenance : TPM / ธานี อ่วมอ้อ
TX537;"HD9016.T52กรอบยุทธศาสตร์ : การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย / คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ
W100 G562 1st 2010Global Forum on Human Resources for Health (1st : 2010 : Bangkok, Thailand)Report on the global health information forum Prince Mahidol Award Conference 2010 : 27-30 January 2010, Bangkok, Thailand
W13 M568 2005Merriam-Webster's medical desk dictionary
W21 P954 1992-<2011>Prince Mahidol Award ... / Prince Mahidol Award Foundation
W32.JT3 ฉ236ก 2555ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญกฎหมายสุขภาพและการรักษาพยาบาล / ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ
W84.3 R432 1983Research needs for health for all by the year 2000 / World Health Organization
W84.3 ค962 2552โครงการพัฒนาคุณภาพสาเหตุการตายในประเทศไทย พ.ศ. 2548-2551 = SPICE-COD : Improving causes of death in Thailand 2005-2008 : Setting priorities usisng information on cost-effectiveness / เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม, บรรณาธิการ
W84.JL2 ค181 2553ความร่วมมือไทย-ลาว : การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี / สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
WA100 L784 ล.1 2554Live long & strong. เล่ม 1, วัยเด็ก / บรรณาธิการ, ชิษณุ พันธุ์เจริญ, กุลภา ศรีสวัสดิ์, สิรินทร ฉันศิริกาญจน
WA100 L784 ล.2 2554Live long & strong. เล่ม 2, วัยทำงาน / บรรณาธิการ, กุลภา ศรีสวัสดิ์, ชิษณุ พันธุ์เจริญ, สิรินทร ฉันศิริกาญจน
WA100 L784 ล.3 2554Live long & strong. เล่ม 3, สูงวัย / บรรณาธิการ, สิรินทร ฉันศิริกาญจน, กุลภา ศรีสวัสดิ์, ชิษณุ พันธุ์เจริญ
WA100 ส743 2553สุขภาพคนไทย 2553 [electronic resources] : วิกฤตทุนนิยม สังคมมีโอกาส? / ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา ... [และคนอื่นๆ]
WA100 ส743 ล.14 2554สุขภาพดีมีสุข : โครงการเผยแพร่วิชาการทางวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยบูรพา / สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา
WA100 สช743 ล.11 2554สุขภาพดีชีวีมีสุข : โครงการเผยแพร่วิชาการทางวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยบูรพา / จัดทำโดย, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา บรรณาธิการ นฤมล ธีระรังสิกุล
WA100 อ333ค 2553อรพันธ์ อันติมานนท์คู่มือปฏิบัติงานการประเมินภาวะสุขภาพตามความเสียง / อรพันธ์ อันติมานนท์, อารีพิศ พรไมรัตน์ และสุกัญญา เที่ยงคำดี
WA26.5 G531 2006GIS disease surveillance system in the Mekong Region / Pratap Singhasivanon ... [et al.]
WA295 S915 2011Strengthening resilience in post-disaster situations : stories, experience and lessons from South Asia / editors: Julian Gonsalves, Priyanka Mohan
WA309 น927 2554แนวทางการดูแลสุขภาพสตรีในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล / มุกดา สำนวนกลาง, บรรณาธิการ
WA395 ว577 ล.9 2554วิถีสุขภาพ : โครงการเผยแพร่วิชาการทางวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยบูรพา / จัดทำโดย สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
WA540.JT3 ร157 2551รวมมติและข้อเสนอจากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 1 พ.ศ. 2551 / จัดทำโดย สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
WA540.JT3 ส181ร 2551สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขรายงานประจำปี ... / สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
WA590 T364 2011Thailand's health workforce : Local initiatives to address workforce challenges / Achara Skuntaniyom ... [et al.]
WA590 รค451 2548รายงานการวิจัยโครงการเครือข่ายการวิจัยบูรณาการเพื่อการพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตชุมชนลุ่มน้ำท่าจีน-แม่กลอง พื้นที่ศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร / โดย เครือข่ายการวิจัยบูรณาการกลุ่มน้ำท่าจีน-แม่กลอง คณะนักวิจัย : สมชาย ดุรงค์เดช ... [และคนอื่นๆ] คณะกรรมการที่ปรึกษา : วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล, เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์, อรษา สุตเธียรกุล
WA590 รค451 2550รายงานการวิจัยปีงบประมาณ 2549 กลุ่มที่ 5.2 โครงการเครือข่ายการวิจัยบูรณาการเพื่อการพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตชุมชนลุ่มน้ำท่าจีน-แม่กลอง พื้นที่ศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร = Group 5.2 : Integrated research network for the development of health and quality of life of Techin-Maeklong River Basin Community : Samutsakorn Province / โดย เครือข่ายการวิจัยบูรณาการลุ่มน้ำท่าจีน-แม่กลอง เสนอ มหาวิทยาลัยมหิดล บรรณาธิการ, จรวยพร สุภาพ คณะนักวิจัย, สมชาย ดุรงค์เดช ... [และคนอื่นๆ]
WA712 J74ev 2011Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives. Meeting (74th : 2011 : Rome, Italy)Evaluation of certain food additives and contaminants : seventy-fourth report of the joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives / World Health Organization
WA754 ร451 2553รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย พ.ศ. ... / กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
WA900.JT3 กส127 2553สำนักนโยบายและแผนสาธารณสุขรายงานทรัพยากรสาธารณสุขประจำปี ... / สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข
WB141 P962 1996Problem-oriented medical diagnosis / edited by H. Harold Friedman
WB141.4 H434 1991-<2007>Health Situation in the South-East Asia Region
WB15 บ548ศ 2534บุญเรื่อง นิยมพรศัพท์แพทย์ = Medical terminoloy / โดย บุญเรือง นิยมพร
WB50.JT3 ท335 ล.11 2555ทะเบียนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย / คณะผู้จัดทำ กัญจนา ดีวิเศษ ... [และคนอื่นๆ]
WC503 A258a 2004Africa-Asia Interaction, lessons to be learned (2004 : Bangkok)The Africa - Asia Interaction on AIDS [electronic resource] : Sharing our learning, strengthning positive living / Mary Ann Burris and Fabio Saini
WC503 A258c 2004Africa-Asia InterAction on AIDS XV International HIV/AIDS Conference (2004 : Bangkok, Thailand)Closer to home : Africa-Asia InterAction on AIDS 12-15 July 2004 XV International HIV/AIDS Conference Bangkok, Thailand
WC503 B971a 2004Burris, Mary AnnThe Africa – Asia Interaction on AIDS : sharing our learning, strengthening positive living / Mary Ann Burris and Fabio Saini
WC503.2 A288 2004AIDS can be treated : a handbook of antiretroviral medicines / text by AIDS ACCESS Foundation & MSF Belgium
WC503.2 N714 2004Nine lives : treatment stories of positive people / [Mary Ann Burris … [et.al.]]
WC503.2 ก831 2547เก้าชีวิต : เรื่องราวการรักษาของผู้ติดเชื้อ / [cแมรี่ แอนน์ เบอร์ริส ... [และคนอื่นๆ]]
WC503.4JC6 L788i 2009Liwa Pardthaisong-ChaipanichThe impact of road development on the spread of HIV/AIDS in the Greater Mekong Sub-region : a case study of Xishuangbanna, Yunnan Province, the People’s Republic of China / Liwa Pardthaisong-Chaipanich
WC503.6 D232 2010Data triangulation for HIV prevention program evaluation in low and concentrated epidemics
WC503.6 H873m 2004Hsu, Lee-NahA manual for early warning rapid response systems for HIV/AIDS / Lee-Nah Hsu, Jacques du Guerny, Philip Guest.
WC503.6 P712 2011Planning for the health sector response to HIV/AIDS : A set of training modules / World Health Organization
WC503.6 Y75 2003Young people : partners in HIV/AIDS prevention
WC503.6 Z63H 2010Zhang, NanHIV/AIDS : interpretation and prevention practices among commercial sex workers within the socio-political context of the sex industry in China / Zhang Nan
WC503.7 ส948 ล.1 2549เสียงและทางเลือกของผู้หญิงติดเชื้อเอชไอวีในประเทศไทย / เบญจา ยอดดำเนิน-แอ็ตติกจ์ ... [และคนอื่น ๆ]
WC515 A845 2008Assessment of pandemic human influenza preparedness : provincial resource needs, availability and gaps / Weerasak Putthasri ... [et al.].
WC515 W628 2011WHO global influenza surveillance network : manual for the laboratory diagnosis and virological surveillance of influenza / World Health Organization
WC534 ร924 2545โรคไข้เลือดออก ฉบับประเกียรณก / สำนักงานควบคุมโรคไข้เลือดออก กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข
WC680 A615 1997/98-Annual report FY ... / Southeast Asian Ministers of Education Organization, Regional Tropical Medicine and Public Health Network
WE103 P126 2012Paediatric biomechanics and motor control : theory and application / edited by Mark De Ste Croix and Thomas Korff
WE103 T458r 2011Thomas, Jerry R.Research methods in physical activity / Jerry R. Thomas, Jack K. Nelson, Stephen J. Silverman
WF553 ก494 2554การพัฒนาระบบการดูแลโรคหืด : เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิระดับอำเภอ (CUP) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล / วัชรา บุญสวัสดิ์, บรรณาธิการ
WI407 ร451 2546รายงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนารูปแบบการป้องกันโรคอุจจาระร่วงในชุมชนบ้องตี้ จังหวัดกาญจนบุรี = People's participation in developing prevention model for diarrheal disease in Bong Ti community, Kanchanaburi / จรรยา เศรษฐบุตร ... [และคนอื่นๆ]
WI900 S961 2554Surgical endoscopy : complication of GI endoscopy / บรรณาธิการ, ธวัชชัย อัครวิพุธ
WK102 ส841ภ 2543สุมนา ชมพูทวีปเภสัชวิทยาของฮอร์โมน / สุมนา ชมพูทวีป
WM100 ส265จ 2540สมพร บุษราทิจ, 2478-จิตเวชปฏิบัติ 40 / สมพร บุษราทิจ, สุดสบาย จุลกทัพพะ
WM100 ส265จ 2540สมพร บุษราทิจ, 2478-จิตเวชปฏิบัติ 41 / สมพร บุษราทิจ, ศิริรัตน์ คุปติวุฒิ
WM100 ส265จ 2541สมพร บุษราทิจ, 2478-จิตเวชปฏิบัติ 42 / สมพร บุษราทิจ, พนม เกตุมาน
WM450.5.A8 ช617ศ 2553ชุติมา สายแสงจันทร์ปาฐกถา ดร.อุทัย ดุลยเกษม ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2553 : ศิลปะกับชีวิต : ประสบการณ์การใช้กระบวนการศิลปะเพื่อเยียวยาเด็กที่มีเชื้อเอชไอวี / ชุติมา สายแสงจันทร์
WO700 จ671 2547จุลศัลยกรรมการต่อรยางค์ = Microsurgical limb replantation / สารเนตร์ ไวคกุล, บรรณาธิการ
WO700 ร451 2548รายงานสถานการณ์และแนวโน้มการบาดเจ็บรุนแรงประเทศไทย : ระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บระดับชาติ = Situation and trends of severe injury report, Thailand : National injury surveillance system / ผู้จัดทำ, ศิริวรรณ สันติเจียรกุล ... [และนอื่นๆ]
WQ100 D181 2003Danforth's obstetrics and gynecology / edited by James R. Scott ... [et al.]
WS100 N431 1996Nelson textbook of pediatrics / edited by Richard E. Behrman, Robert M. Kliegman, Ann M. Arvin
WS100 ต367 ล.1 2540ตำรากุมารเวชศาสตร์ (ฉบับเรียบเรียงใหม่) / [บรรณาธิการ] วันดี วราวิทย์, ประพุทธ ศิริปุณย์, สุรางค์ เจียมจรรยา
WS18 ค695 2532คู่มือกุมารเวชศาสตร์หัตถการ / บรรณาธิการ, ประไพ พงษ์ประสิทธิ์
WS200 ภ476 2540ภาวะฉุกเฉินทางกุมารเวชศาสตร์ / วินัย สุวัตถี, อรุณ วงษ์จิราษฎร์, พิภพ จิรภิญโญ, บรรณาธิการ
WS420 ว287ป 2546ปัญหาที่พบบ่อยในเด็ก : แนวทางการดูแลรักษา / บรรณาธิการ, วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ ... [และคนอื่นๆ]
WS460 ป542ร 2552ปาณบดี เอกะจัมปกะรายงานสถานการณ์และแนวโน้มของปัจจัยต่างๆที่มีผลกระทบต่อสุขภาวะเด็กไทย / ปาณบดี เอกะจัมปกะ
WX153 ล936 2551เลื่อนไหลเลียบเลาะเจาะลึก : รวมบทความ HA ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Medical Times และ Quality Care / อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล, [บรรณาธิการ]
WX159 อ153ป 2551อนงค์ เพียรกิจกรรมปาฐกถาสุด แสงวิเชียร พ.ศ. 2551 เรื่อง ครึ่งศตวรรษ งานประจำ งานวิจัย งานพัฒนาบุคลากรที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล / อนงค์ เพียรกิจกรรม
WX179 ต132 2547ตรงประเด็นเน้นสู่คุณภาพงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล / บรรณาธิการ, ธิดา นิงสานนท์, กิตติ พิทักษ์นิตินันท์, มังกร ประพันธ์วัฒนะ
Z5055.T5C45 C532 2010Chiang Mai University research abstracts ... / Chiang Mai University
Z5055.T5N3 ม246ร 2542/43-มหาวิทยาลัยนเรศวร. บัณฑิตวิทยาลัยรวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ปีการศึกษา ... / บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
นว ป451ศ 2545ปราโมทย์ ดวงศิริโศกนาฏกรรมแหลมตะลุมพุก / ปราโมทย์ ดวงศิริ
รส ด458ร 2548ดาห์ล, โรอัลด์โรงงานช็อคโกแล็ตมหัศจรรย์ = Charlie and the chocolate factory / เขียนโดย โรอัลด์ ดาห์ล แปลโดย สาลินี คำฉันท์
วพสุภีร์ ทุมทองการพัฒนาอินทรียสังวร = A study of the development of indriyasamvara (sense-restraint) in theravada buddhism / โดย สุภีร์ ทุมทอง
วพ ว233ก 2554วรภัทร ธีรชัยศุภกิจ, 2523-การนำเสนอข้อมูลศิลปะทางหนังสือพิมพ์รายวัน = The presentation of art information through Thai Daily newspapaers / วรภัทร ธีรชัยศุภกิจ
สพณัฐกานต์ น้ำทิพย์การวิเคราะห์บทบาทของพระมหากษัตริย์ในนวนิยายชุดลูกไม้ของพ่อ / ณัฐกานต์ น้ำทิพย์
สพปรัชธินีย์ ชนะโอภาสการวิเคราะห์บทบาทตัวละครชายรักชายในนวนิยายของ ดวงตะวัน / ปรัชธินีย์ ชนะโอภาส
สพ ก384ก 2554กัณณิกา ปลื้มอารมย์การวิเคราะห์การใช้สัญรูปและวรรณรูปในงานเขียนเชิงสร้างสรรค์ของหกสิงหาในอินสตาแกรม / กัณณิกา ปลื้มอารมย์
สพ ก728ก 2554กุลภา สักการ์เวชการวิเคราะห์ตัวละครเด็กในนวนิยายชุด ความสุขของกะทิ ของงามพรรณ เวชชาชีวะ / กุลภา สักการ์เวช
สพ จ633ก 2554จุติพร แสงสวัสดิ์การศึกษาทัศนคติที่มีต่อการใช้ภาษาอังกฤษปนภาษาไทยในมหาวิทยาลัยมหิดล / จุติพร แสงสวัสดิ์
สพ ช148ล 2554ชนากานต์ เส็งชื่นลัทธิพิธีบูชากุมารศาลต้นฟุตบอล ซอยชัยพฤกษ์ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร : พลวัตและบทบาทต่อสังคม / ชนากานต์ เส็งชื่น
สพ ช224ก 2554ชลธิชา คำเสนาการวิเคราะห์แนวคิดสตรีนิยมที่ปรากฏในวรรณกรรมของ คำ ผกา / ชลธิชา คำเสนา
สพ ช323ก 2554ชุตินันท์ บัวนาค, 2532-การวิเคราะห์การใช้วิทยาศาสตร์ในนวนิยายของจุฑารัตน์ / ชุตินันท์ บัวนาค
สพ ด231ม 2554ดวงสุรีย์ ไกรรัตนฤกษ์มโนทัศน์เกี่ยวกับผู้หญิงผ่านตัวละครเอกฝ่ายชายในนวนิยายของปิยะพร ศักดิ์เกษม / ดวงสุรีย์ ไกรรัตนฤกษ์
สพ ท339ส 2554ทัชมนต์ ช่วยคงสัญลักษณ์ในพิธีแก้บนหลวงพ่อศาสดา วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพมหานคร : พิธีกรรมกับการสื่อสารความหมาย / ทัชมนต์ ช่วยคง
สพ น253ค 2554นริศรา หาสนามความสัมพันธ์ระหว่างการสร้างสรรค์ลายไทยกับการตั้งชื่อลายไทย : ศึกษาตามแนวอรรถศาสตร์ชาติพันธุ์ / นริศรา หาสนาม
สพ น392ม 2554นัฐพร ปะทะวังมโนทัศน์เรื่องการกล่าวชมความงามในไตรภูมิพระร่วง / นัฐพร ปะทะวัง
สพ น431ค 2554นัยชนก พริ้งรักษาความสัมพันธ์ระหว่างสัญลักษณ์ในพิธีกรรมกับสถานภาพพ่อขุนทุ่ง มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา / นัยชนก พริ้งรักษา
สพ น648ภ 2554นิรันดร์ ปันเงินเถาว์ภาษากับค่านิยมเกี่ยวกับความงามของผู้ชาย : การศึกษาโฆษณาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสำหรับผู้ชาย / นิรันดร์ ปันเงินเถาว์
สพ ป474ก 2554ปรียานุช ธรรมจารีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเลือกใช้ถ้อยคำแสดงวัจนกรรมกับสถานภาพทางสังคมของตัวละครเอก นกยูง ในนวนิยายเรื่องเรือนมยุรา / ปรียานุช ธรรมจารี
สพ พ431ก 2554พฤกษ์อักษรณ์ เพชรเพ็ญพงษ์การสร้างอัตลักษณ์ใหม่ของครูภาษาไทยผ่านรายการ ภาษา Plaza / พฤกษ์อักษรณ์ เพชรเพ็ญพงษ์
สพ พ451ก 2554พลอยไพลิน คงประเสริฐการศึกษาเปรียบเทียบวิธีการนำเสนอตนเองของผู้หญิงและผู้ชายในบทสัมภาษณ์ระหว่างนิตยสารสำหรับผู้หญิงและนิตยสารสำหรับผู้ชาย / พลอยไพลิน คงประเสริฐ
สพ พ455น 2554พลากร กิจบำรุงแนวคิดเรื่องสุขภาพและความเจ็บป่วยผ่านสัญลักษณ์ในพิธีกรรมการรับศีลเจิมคนไข้ในคริสตศาสนา : มิติความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมกับสุขภาพ / พลากร กิจบำรุง
สพ ภภูริพงศ์ จิตเที่ยงพฤติกรรมการปฏิบัติงานและทัศนคติของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง / ภูริพงศ์ จิตเที่ยง
สพ ภ467พ 2554ภาระวี ไชยศิลป์พฤติกรรมประดิษฐ์ ในสังคมออนไลน์ : การจัดการร่างกายในวัฒนธรรมประชานิยม / ภาระวี ไชยศิลป์
สพ ม192พ 2554มรกต ชัยวงษ์พลวัตและการดำรงอยู่ของการเล่นของเด็กไทย : กรณีศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนวัดอู่ตะเภา แขวงลำผักชี เขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร / มรกต ชัยวงษ์
สพ ฤ176อ 2554ฤทัย ชุมเปียอนุภาคในตำนานกับการสร้างสรรค์นวนิยายชุดป่าหิมพานต์ของเกศณี สมปรีดา / ฤทัย ชุมเปีย
สพ ล145ร 2554ลลิดา ธรรมประสมเรื่องเล่าใน มิวสิควิดีโอ ค่ายสนามหลวง : กลวิธีการเล่าเรื่องและการสร้างอัตลักษณ์กลุ่ม / ลลิดา ธรรมประสม
สพ ว327อ 2554วริทธิ์ รามแก้วอัตลักษณ์ของกลุ่ม แฟนคลับสาว Y : ผ่านกิจกรรมกลุ่มเฉพาะจากรายการ ทรู อะคาเดมี แฟนเทเชีย และ เดอะสตาร์ ระหว่าง พ.ศ. 2553-2555 / วริทธ์ รามแก้ว
สพ ศ117ก 2554ศฐนรรฆ์ ขันติพันธุกุลการวิเคราะห์ตัวละครเอกหญิงรักหญิงด้านเพศสภาวะในนวนิยาย ชุด Yes or No อยากรักก็รักเลย / ศฐนรรฆ์ ขันติพันธุกุล
สพ ศ148ก 2554ศรวณีย์ พรมเสน, 2533-การวิเคราะห์ลีลาภาษาในบทประพันธ์เพลงของตรัย ภูมิรัตน / ศรวณีย์ พรมเสน
สพ อ188ค 2554อนุชิต นิธิมงคลทรัพย์ความสัมพันธ์ระหว่างสีกายกับตัวละครเรื่องรามเกียรติ์ ฉบับรัชกาลที่ 1 ในมิติทางคติชนวิทยา / อนุชิต นิธิมงคลทรัพย์
สพ อ372ภ 2554อรวรรณ วิชญวรรณกุลภาพสะท้อนชายรักชายในวรรณกรรมประเภทแฟนฟิคชั่นที่ปรากฏในเว็บไซต์ Dek-d.com / อรวรรณ วิชญวรรณกุล
สพ อ878ภ 2554เอกพรรณ เชาว์สิริโชติภาษาสาวประเภทสองในกรุงเทพมหานคร : ความเปลี่ยนแปลงทางความหมายระดับคำ / เอกพรรณ เชาว์สิริโชติ
International Conference on prevention & management of chronic condition & the 11th world congress of self-care deficit nursing theory (2nd : 2011 : Bangkok)The 2nd International Conference on prevention & management of chronic condition & the 11th world congress of self-care deficit nursing theory : March 23-25, 2011 The Emerald Hotel, Bangkok, Thailand / Ramathibodi School of Nursing, Faculty of Medicine Ramathobodi Hospital
Keorodom, BounpongImpact of east west economic corridor on tertiary business and social development of Suvannakhet province, Lao PDR / Bounpong Keorodom, Sivilai Butphomvihane and Bounlert Vanhnalat
Piruna PolsiriBankruptcy theory development and prediction of financial institution failure in Thailand with Genetic Programming (GP) guided by Hidden Markov Model (HMM) = การพัฒนาทฤษฎีและทำนายความล้มเหลวของสถาบันการเงินในประเทศไทยด้วย Genetic Programming (GP) โดยอาศัย Hidden Markov Model (HMM) / Piruna Polsiri, Kingkarn Sookhanaphibarn and Chidchanok Lursinsap
Thein, MyatDevelopment of GMS tourism: Special reference to Myanmar / Myat Thein...[et.al.]
Tonkao PaninThe city fabric and public space : the transformation of spatial structure and human interaction within the city from the 19th century / Tonkao Panin
United Nations Environment Programme. (1st : 2002 : Phuket, Thailand)Reversing environmental degradation trends in the South China Sea and Gulf of Thailand : Report, first meeting of the Regional Working Group for the Wetland Sub-component, Phuket, Thailand, 24 -26 April 2002
เกรียงศักดิ์ ไกรวัฒนวงศ์รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การเตรียมเมสโซพอร์รัสคาร์บอนซีโรเจลจากรีซอร์ซีนอลและฟอร์มัลดีไฮด์ = Preparation of mesoporous carbon exrogels from resorcinol and formaldehyde / เกรียงศักดิ์ ไกรวัฒนวงศ์ และปิยะสาร ประเสริฐธรรม
เนาวรัตน์ พลายน้อยการพัฒนาการเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการประเมินผลแบบเสริมพลัง (Empowerment evaluation) / เนาวรัตน์ พลายน้อย และ ธีรเดช ฉายอรุณ
เบญจพรรณ เอกะสิงห์ความเสี่ยงในการเกษตรระบบพันธะสัญญาในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน / เบญจพรรณ เอกะสิงห์, จิรวรรณ กิจชัยเจริญ, พรสิริ สืบพงษ์สังข์
เสาวคนธ์ วงศาสุลักษณ์รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การผลิตฟิล์มบางยิ่งยวดที่บริโภคได้จากแผ่นเส้นใยนาโนที่มีไข่ขาวเป็นองค์ประกอบหลักโดยการปั่นเส้นใยด้วยไฟฟ้าสถิตและการศึกษาสมบัติการปลดปล่อยสารออกฤทธิ์จากฟิล์ม = Preparation of ultrathin edible films from electrospun nanofibrous mats of egg albumen-based materials and a study on the release of active compoung from the films / เสาวคนธ์ วงศาสุลักษณ์
กัญณิกาวรรณ พึ่งเดชะ, พันตำรวจโทหญิงคำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยฝากทรัพย์ / พันตำรวจโทหญิงกัญณิกาวรรณ พึ่งเดชะ
การประชุมทางวิชาการ นเรศวรวิจัย (ครั้งที่ 2 : 2553 : พิษณุโลก)การประชุมทางวิชาการ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 2 : ความสำเร็จของการพัฒนาชุดโครงการ / สถาบันบริหารการวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนเรศวร
การประชุมทางวิชาการ นเรศวรวิจัย (ครั้งที่ 2 : 2553 : พิษณุโลก)การประชุมทางวิชาการ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 2 : ความสำเร็จของการพัฒนาชุดโครงการ / สถาบันบริหารการวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนเรศวร
การประชุมวิชาการ เรื่อง แด่ศักดิ์ศรีเสมอกันทุชั้นชน: วรรณกรรมกับสิทธิมนุษยชนศึกษา 2553 : กรุงเทพฯแด่ศักดิ์ศรีเสมอกันทุกชั้นชน : วรรณกรรมกับสิทธิมนุษยชนศึกษา / นัทธนัย ประสานนาม, บรรณาธิการ
การประชุมวิชาการการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล Lean and Seamless Healthcare (ครั้งที่ 10 : 2552 : นนทบุรี)Lean & Seamless Health care : เอกสารประกอบการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 10 Lean and Seamless Healthcare , 10-13 มีนาคม 2552 ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี / จัดโดย สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล [อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล, บรรณาธิการ]
การประชุมวิชาการประเพณี มหิดล-ธรรมศาสตร์. (ครั้งที่ 5 : 2539 : กรุงเทพมหานครการประชุมวิชาการประเพณี มหิดล-ธรรมศาสตร์ ครั้งที 5 เรื่องประชาธิปไตย คุณภาพชีวิต และสิทธิมนุษยชนในรอบ 20 ปี รำลึก 6 ตุลาคม 2519 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงหพมหานคร จัดโดย ,,มหาวิทยาลัยมหิดล กับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง ปัญหา MOU พ.ศ. 2544 : เขตไหล่ทวีปไทย - กัมพูชา ไทยเสียเปรียบจริงหรือ? (2554 : กรุงเทพฯ)การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง ปัญหา MOU พ.ศ. 2544 : เขตไหล่ทวีปไทย - กัมพูชา ไทยเสียเปรียบจริงหรือ? / จัดโดย คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ วุฒิสภา ร่วมกับ สถาบันพระปกเกล้า
การสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2553-2554 มหาวิทยาลัยไทยบนเวทีโลก (ครั้งที่ 3 : 2554 : กรุงเทพฯ)การสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2553-2554 มหาวิทยาลัยไทยบนเวทีโลก : Seminar series : Thai Universities on the World Stage / สถาบันคลังสมองของชาติ และมูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย
งานประชุมวิชาการ วิจัยนำการพัฒนา (ครั้งที่ 3 : 2554 : กรุงเทพฯ)ผลงานวิจัยปี 2554 : งานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2554 วิจัยนำการพัฒนา วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 ณ โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว กรุงเทพฯ / ศูนย์วิจัย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ชนินทร์ พิทยาวิวิธย้อนอดีตสู้ชีวิต / ชนินทร์ พิทยาวิวิธ
ชื่นฤทัย กาญจนะจิตราสุขภาพคนไทย 2554 [electronic resource] : เอชไอเอกลไกพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อชีวิตและสุขภาพ / ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา ... [และคนอื่น ๆ]
ณรงค์ เนตรสาริกาแนวทางการศึกษาวิจัยและพัฒนาวิชาการสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ปี 2555-2559 / คณะกรรมการวิจัยและพัฒนาวิชาการ สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย ทุนองค์ความรู้ใหม่ฯ สกว. และสสว. IUG5080029 โครงการสมบัติทางวิศวกรรม การจำลองทางคอมพิวเตอร์ และผลของความร้อนและแสงยูวีของผลิตภัณฑ์จากวัสดุผสมระหว่างพลาสติกกับผงขี้เลื่อยไม้ / คณะผู้วิจัยณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ...[และคณะ]
ดารุณี จงอุดมการณ์รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาโครงสร้างหน้าที่สถาบันครอบครัวและชุมชนในการแก้ปัญหาการดื่มสุราไม่พึงประสงค์บนพื้นฐานของทุนทางสังคมในชุมชน = Development of structures and functions of family and community institute for reducing alcohol misuse based on their community social capitals / โดย ดรุณี จงอุดมการณ์ ... [และคนอื่น ๆ]
ธีรเดช ฉายอรุณการประเมินต้นน้ำ (Upstream evaluation) : โครงการเชิงรุกเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน / ธีรเดช ฉายอรุณ, ประภาพรรณ อุ่นอบ
น. นพรัตน์ประทับมรณะ / น. นพรัตน์
นเรศน์ วงศ์สุวรรณ, พันเอกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชผู้นำที่ยิ่งใหญ่ผู้นำพาประเทศไทยสู่ความยั่งยืน / ผู้เขียน, พันเอก นเรศน์ วงศ์สุวรรณ
นภาพรรณ พัฒนฉัตรชัยรายงานการวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาธุรกิจโฮมสเตย์ของผู้ประกอบการโฮมสเตย์ : กรณีศึกษาหมู่บ้านตากลางและหมู่บ้านหนองบัว ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ = The management and hormestay's business development guideline of homestay entrepreneurs : a case of Taglang and Nhongbou Village, Krapo sub-district, Thatoom district, Surin province / นภาพรรณ พัฒนฉัตรชัย
นันทเดช เมฆสวัสดิ์, พล.ท.ปฏิบัติการลับในสถานการณ์ลึกของขุนศึกการข่าว / โดย พล.ท.นันทเดช เมฆสวัสดิ์
ประเวศ วะสีปาฐกถาพิเศษในงานมุทิตาจิต 80 ปี ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อารี วัลยะเสวี : โรงเรียนแพทย์ช้างที่บินได้
ประจิตต์ โรจนพฤกษ์ควรบอกเลิกบันทึกความเข้าใจ พ.ศ. 2544 (MOU 2544) : เกี่ยวกับเขตทางทะเลระหว่างไทย - กัมพูชาหรือไม่? / ประจิตต์ โรจนพฤกษ์
ประพาสน์ โยงราชรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย ศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของโรงเรียนบ้านลำแคลง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง / ประพาสน์ โยงราช...[และคณะ]
ประภาพรรณ อุ่นอบโครงการเชิงรุก : ฐานคิดทางทฤษฎีและแนวทางการประยุกต์ใช้ / ประภาพรรณ อุ่นอบ และธีรเดช ฉายอรุณ บรรณาธิการบริหาร, เนาวรัตน์ พลายน้อย
ประสาท แสนไชยรายงานการวิเคราะห์เรื่องการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย งบประมาณรายได้ : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 / โดย ประสาท แสนไชย
ปราโมทย์ เดชะอำไพระเบียบวิธีเชิงตัวเลขในงานวิศวกรรม / ปราโมทย์ เดชะอำไพ
ปราโมทย์ ประสาทกุลรายงานฉบับสมบูรณ์การสร้างระบบข้อมูลเชิงพื้นที่โดยการเสริมสร้างศักยภาพชมชนผ่านกระบวนการวิจัย = Research and development of ABC data system / ปราโมทย์ ประสาทกุล...[และคณะ]
ปริศนา คลิ้งสุขคล้ายอัตราการให้อากาศต่อการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายในการอนุบาลปลากะรังเสือ Epinephelus fuscoguttatus (Forsskal, 1775) วัยอ่อน = Effect of aeration rates on growth and survival rates of nursing on tiger grouper Epinephelus fuscoguttatus (Forsskal, 1775) larvae / ปริศนา คลิ้งสุขคล้าย, สุภาพ ไพรพนาพงศ์, มลฤดี ลิ้มสุวรรณ
ปิยะมิตร ศรีธรารายงานโครงการการศึกษาระยะยาวถึงอิทธิพลของปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจหลอดเลือดและเมแทบอลิซึมในพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย / ปิยะมิตร ศรีธรา
ปิยาภรณ์ ครองจันทร์คู่มือปฐมพยาบาลทางการเงิน หลังภัยน้ำท่วม / ปิยาภรณ์ ครองจันทร์ และอลิศรา ฮัววานิช
พรพรรณ วีระปรียากูรรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การพัฒนาการวัดและประเมินผลการสอนของอาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เพื่อกำหนดมาตรฐานอาจารย์ สำหรับการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน / พรพรรณ วีระปรียากูร
พระธรรมสิงหบุราจารย์ (จรัญ ฐิตธมฺโม), 2471-พุทโธโลยี : หนี้บุญคุณอันยิ่งใหญ่ : ตามหาพระอรหันต์ / ธรรมบรรยายโดย พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม) บรรณาธิการ, นิคม จาตุรันต์
พิชญา ชัยนาคการใช้ยีน Insulia-like growth factor และ myostatin เป็นทางเลือกในการศึกษาการเจริญเติบโตของปลากะพงขาว Lates calcarifer (Bloch, 1790) = Insulin-like growth factor and myostatin genes as alternative tools of sea bass lates calcarifer (Bloch, 1970) / พิชญา ชัยนาค ... [และคนอื่นๆ]
พุทธทาสภิกขุ, 2449-2536การเมืองเรื่องของมนุษย์และการเมืองเรื่องของพระธรรม / พุทธทาสภิกขุ
มณฑา แสงสำลีแบบประวัติส่วนตัวและผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 7-8 ของนางมณฑา แสงสำลี สังกัดงานคลัง กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ / มณฑา แสงสำลี
มอร์ริส-ซูสุก, เทสซ่าบทเรียนจากฟูกูชิมา = Lessons from Fukushima / โดย เทสซ่า มอร์ริส-ซูสุกิ ... [และคนอื่นๆ] เรียบเรียง, อเล็กซานดรา ดาวี บรรณาธิการ, ธารา บัวคำศรี ผู้แปล, อินทิรา ธนาคีรี
ยงยุทธ พีรพงศ์พิพัฒน์การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ = Effective time management / โดย ยงยุทธ พีรพงศ์พิพัฒน์
ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์ดูแล บ้าน ก่อนและหลังน้ำท่วม = Before & after flood / ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์
รัตนา สนั่นเมืองรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การใช้ประโยชน์จากข้าวแบบยั่งยืน : การผลิตซิลิกาจากแกลบข้าวเพื่อการผลิตเชิงอุตสาหกรรม = The sustainable usage from rice plant : Silica production from rice husk for the industrial production / รัตนา สนั่นเมือง และวิภารัตน์ เชื้อชวด
วิเชียร ไชยบังการปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อเสริมพลังชุมชน / วิเชียร ไชยบัง
ศิริพรรณ ชุมนุมรายงานการวิจัยเรื่องการวิจัยและพัฒนากรอบคุณวุฒิแห่งชาติและวางแผนผลิตและพัฒนากำลังคนตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ / คณะนักวิจัย, ศิริพรรณ ชุมนุม ... [และคนอื่น ๆ] บรรณาธิการ, เพ็ญจันทร์ นครอินทร์ และดวงทิพย์ วิบูลย์ศักดิ์ชัย
ศุภวัลย์ พลายน้อยบทเรียนของการถอดบทเรียนในการจัดการความรู้ภาคประชาสังคม / ศุภวัลย์ พลายน้อย บรรณาธิการ, เนาวรัตน์ พลายน้อย
สนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรมคุกคาม จาบจ้วง ล่วงละเมิด / โดย สนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม และกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ที-นิวส์
สนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรมเปรม ทักษิณ ใครคือคุณค่าของแผ่นดิน / สนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม และเวทิน ชาติกุล : เขียน
สมชาย จันทร์ชาวนารายงานการวิจัยแนวทางการส่งเสริมการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพตามเป้าหมายในแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552-2559) / คณะนักวิจัย, สมชาย จันทร์ชาวนา ... [และคนอื่น ๆ] บรรณาธิการ, ดวงทิพย์ วิบูลย์ศักดิ์ชัย
สมพงษ์ สาระพิมพ์ส่งความสุขทุก พ.ศ. (2) : ขุดทองเจอเพชรที่ ตำบลเขาน้อย / สมพงษ์ สาระพิมพ์
สุชาดา ทวีสิทธิ์รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์แบบมีส่วนร่วมประเด็นการละเมิดสิทธิในผู้ใช้สารเสพติดด้วยวิธีฉีดและข้อเสนอต่อสังคมไทย / สุชาดา ทวีสิทธิ์, อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์
สุชาดา ทวีสิทธิ์รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์แบบมีส่วนร่วมประเด็นการตีตรา การเลือกปฏิบัติ การละเมิดสิทธิในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายและข้อเสนอต่อสังคมไทย / สุชาดา ทวีสิทธิ์, อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์
สุชาดา ทวีสิทธิ์รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์แบบมีส่วนร่วมประเด็นการละเมิดสิทธิในแรงงานข้ามชาติและข้อเสนอต่อสังคมไทย / สุชาดา ทวีสิทธิ์, อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์
สุชาดา ทวีสิทธิ์รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์แบบมีส่วนร่วมประเด็นการละเมิดสิทธิในพนักงานบริการหญิงและข้อเสนอต่อสังคมไทย / สุชาดา ทวีสิทธิ์, อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์
สุพรชัย กองพัฒนากูลการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนกับการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ / สุพรชัย กองพัฒนากูล
สุริชัย หวันแก้วจุฬาฯกับสังคม : สรุปสังเคราะห์และข้อเสนอ / สุริชัย หวันแก้ว, เขียน
หัสยา ไทยานนท์แนวทางการบริหารจัดการภัยพิบัติของชาติอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาอุทกภัย / ผู้เขียน, หัสยา ไทยานนท์
อดทน รอคอยไทยเกรียง : องค์กรแรงงานหญิงต้นแบบ / อดทน รอคอย ... [และคนอื่นๆ] รวบรวมโดย สมาคมส่งเสริมสิทธิชุมชนเพื่อการพัฒนา (สชพ.) เรียบเรียงโดย มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล
อนงค์ เพียรกิจกรรมปาฐกถาสุภา ณ นคร เรื่อง50 ปีงานประจำ งานวิจัย งานพัฒนาบุคลากรที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล / โดย อนงค์ เพียรกิจกรรม
อภิวัฏ ธวัชสินเรือด : ชีววิทยาและการป้องกันกำจัด : คู่มือสำหรับการป้องกันกำจัดเรือดในโรงแรมและที่พักอาศัย / โดย อภิวัฏ ธวัชสิน ... [และคนอื่นๆ]
อรวรรณ์ คูหาการสังเคราะห์รูปแบบคลินิกผู้สูงอายุเพื่อการดูแลต่อเนื่องครบวงจรสำหรับประเทศไทย / ผู้วิจัย, อรวรรณ์ คูหา , พงงาม พงศ์จตุรวิทย์ และนันทศักดิ์ ธรรมานวัตร์
อริศรา เล็กสรรเสริญการประเมินกลางน้ำ (Midstream evaluation) : แนวคิดและแนวปฏิบัติ / อริศรา เล็กสรรเสริญ
อัจฉรา จันทร์ฉายคู่มือการจัดการที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง / อัจฉรา จันทร์ฉาย, จินตนา บุญบงการ และพัชสิรี ชมภูคำ
อัญญา ขันธวิทย์การกำหนดเมทริกซ์ความน่าจะเป็นของการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตของตราสารหนี้ไทยซึ่งมีคุณสมบัติสอดคล้องเต็มที่กับทฤษฎีการเงิน / อัญญา ขันธวิทย์
อัญญา ขันธวิทย์ตัวแบบจำลองสำหรับจัดให้มีการกำกับดูแลกิจการและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ / อัญญา ขันธวิทย์
16 ปีแห่งความโดดเดี่ยว / บรรณาธิการ: จักรพันธุ์ ขวัญมงคล
The boss : บริหารคนอย่างเหนือชั้น / แปลและเรียบเรียง, อดุลย์ รัตนมั่นเกษม
Ebis thesaurus / United Nations
Ebis thesaurus / United Nations
Gender, roads, and mobility in Asia / edited by Kyoko Kusakabe
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสียงภัยดินถล่มกรณึศึกษา อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ / กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
การฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การสำหรับนักบริหารยุคใหม่ รุ่นที่ 2 อบรมเฉพาะวันเสาร์ ระหว่างวันที่ 15 มกราคม - 9 เมษายน 2548 / โครงการบัณฑิตศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
การเร่งขยายและยกระดับงานป้องกันเอดส์ : เป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนของโลก / ผู้แปล, วิชัย โชควิวัฒน
การวิจัยเพื่อปฏิบัติการทางสังคม / บรรณาธิการ, ธีรเดช ฉายอรุณ
ขอมอบกายถวายไว้ในเบื้องบาท แห่งพระระฆุราชเรืองศรี ใต้ร่มพระบรมราชจักรีวงศ์ / ศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้านในพระบรมราชานุเคราะห์
คนดี ... ไม่มีวันตาย ดุสิต นนทะนาคร
คำของอาจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ / สถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คู่มือ (Handbook) สำหรับการจัดระบบโลจิสติกส์ในเขตเมือง : โครงการการจัดระบบโลจิสติกส์สำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อเป็นต้นแบบของการจัดการโลจิสติกส์ในเขตเมือง / โดย สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คู่มือการใช้และการบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าในอาคารของรัฐ / คณะกรรมการดำเนินงานของโครงการ ยุรศักดิ์ ยุรศักดิ์พงศ์...[และคนอื่นๆ]
คู่มือการดูแลทางสังคมจิตใจสำหรับผู้ให้การปรึกษา / บรรณาธิการ, อรวรรณ ดวงจันทร์ และวิไล เสรีสิทธิพิทักษ์
คู่มือท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาสก / จัดทำโดย ส่วนนันทนาการและสื่อความหมาย สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช บรรณาธิการ: วสา สุทธิพิบูลย์
คู่มือฝึกสอนกีฬาแบดมินตัน / กองวิชาการกีฬา ฝ่ายสารสนเทศและวิชาการกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย เรียบเรียงโดย ชัยศักดิ์ ทองเดชศรี, นภพร ทัศนัยนา
โครงการวิจัยปฏิบัติการเรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาท้องถิ่นและภาษาไทยเป็นสื่อ : กรณีการจัดการศึกษาแบบทวิภาษา (ภาษาไทย -ภาษามลายูถิ่น) ในโรงเรียนเขตพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ / บรรณาธิการ, มิรินด้า บูรรุ่งโรจน์ ผู้เรียบเรียง, สุวิไล เปรมศรีรัตน์ ... [และคนอื่นๆ]
งานสมโภชพระพุทธไตรรัตนนายก หลวงพ่อโต 688 ปี วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 11 เมษายน 2555 / วัดพนัญเชิงวรวิหาร
จิตเวชศาสตร์ รามาธิบดี / มาโนช หล่อตระกูล, ปราโมทย์ สุคนิชย์, บรรณาธิการ
ซีพีกับเกษตรกรรมไทย / กลุ่มติดตามบทบาทบรรษัท
ดร.สละ ทศานนท์ ป.ช., ป.ม., ท.จ.
ทันตฯ มหิดล เพื่อฟันที่คุณรัก : 42 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล/ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ.2555-2559) / สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
นวัตกรรมการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพประชากร / บรรณาธิการ, ธีรเดช ฉายอรุณ
นาข้าว...มวล. / บรรณาธิการ: วินัย ประลมพ์กาญจน์, สืบพงศ์ ธรรมชาติ, อรวรรณ ตั้งอุดมวงษา
แนวทางการวินิจฉัยและรักษาโรคไข้เลือดออกเดงกี ฉบับแก้ไขปรับปรุง ครั้งที่ 1 / บรรณาธิการ, ศิริเพ็ญ กัลยาณรุจ, สุจิตรา นิมมานนิตย์ และอรุณ วิทยะศุภร
บทคัดย่องานวิจัย / สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
บทคัดย่อวารสารวิจัย มสด : สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฉบับปี 2551-2553 / สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
บทคัดย่อวารสารวิจัย มสด : สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับปี 2551-2553 / สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
บทสรุปสำหรับผู้บริหารเรื่องสถานภาพการประยุกต์ใช้ ICT เพื่อการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรองรับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง / ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ
ปาก-ท้อง และของกิน : จริยธรรมและการเมืองเรื่องอาหารการกิน / ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
แผนพัฒนาการเมืองไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2469-2475 / สนธิ เตชานันท์, ผู้รวบรวม
แผนพัฒนาวิชาชีพของคุรุสภา พ.ศ. 2555-2559 / สำนักนโยบายและแผน สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542, พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2542, พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542, พระราชบัญญัติการจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี พ.ศ. 2543, รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 (เฉพาะมาตราที่เกี่ยวข้องกับ ป.ป.ช.) / สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สี่ทั้งปี 2554 และแนวโน้มปี 2555 / สำนักยุทธศาสตร์เเละการวางเเผนเศรษฐกิจมหภาค
มงคลชีวิต 38 ประการ ฉบับห้องสมุด / รวบรวมและเรียบเรียงเขียน สมดี จินดาพิษฐาน
รถจักรและรถพ่วง : พัฒนาการที่ยิ่งใหญ่ จากอดีตสู่ปัจจุบัน / การรถไฟแห่งประเทศไทย บรรณาธิการ: รักพล สาระนาค
รวมบทความวิชาการฉบับพิเศษ 5 ปี วิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก / กองบรรณาธิการ : ลิขิต ธีรเวคิน ... และคนอื่นๆ
รวมสารนิพนธ์ = MU-EDP # 6 2553 / หลักสูตรโครงการพัฒนานักบริหาร รุ่นที่ 6 มหาวิทยาลัยมหิดล
ระเบียบ ศิริพูล : แม่...คนธรรมดา ที่ยิ่งใหญ่
รายงานการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี 2551-2552 (electronic resource) / สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ คณะผู้จัดทำรายงาน, ภิรมย์ ศรีประเสริฐ ... [และคณะ]
รายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพืชสมุนไพร / โดย คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา
รายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องปัญหาของพืชสมุนไพร / โดย คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา
รายงานการศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ = Feasibility report of environment engineering and disasters management / โดย มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
รายงานโครงการสำรวจภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยมหิดล / จัดทำโดย, บริษัทกลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด
รายงานประจำปี ... / คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร
รายงานผลการดำเนินงานขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ... / องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
รายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์ความเชื่อมั่นนักลงทุนต่างชาติปี 2554 / สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
รายงานภาคผนวก : รวมเอกสารข้อเสนอและเอกสารทำงานฉบับร่างของคณะกรรมการปฏิรูป / คณะกรรมการปฏิรูป
สรุปผลที่สำคัญการสำรวจภาวะการครองชีพของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ..../ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
สารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปีการศึกษา ... / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Planning for the health sector response to HIV/AIDS [electronic resource] : A set of training modules / World Health Organization
Planning for the health sector response to HIV/AIDS : Facilitators' guide / World Health Organization
ความงามในความหลากหลาย [electronic resource] : เอกสารสำหรับวิทยากร / จัดโดย, สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) และยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ. 2555-2559) 4 ภาค [electronic resource] / จัดทำโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
รวมสารนิพนธ์ [electronic resource] = MU-EDP # 6 2553 / หลักสูตรโครงการพัฒนานักบริหาร รุ่นที่ 6 มหาวิทยาลัยมหิดล
รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาความต้องการกำลังคนเพื่อวางแผนการผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ [electronic resource] : (แผนปฏิบัติการในระดับกลุ่มจังหวัด : 8 กลุ่มจังหวัด) / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
สรุปข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พ.ศ. 2495 - พ.ศ. 2554 [electronic resource] / โดย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

updated june 29, 2012