home > libraries > central library > resource

September 2012

CALL NOAUTHOR TITLE
BF698.3 ล631บค 2546ลิทธอเออร์, ฟลอเรนซ์บุคลิกภาพเชิงบวก = Personality plus / ผู้เขียน : ฟลอเรนซ์ ลิทธอเออร์ แปลและเรียบเรียงโดย : นราธิป นัยนา
BJ1533.K5 น961 2555ในน้ำมีใจ / สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กองบรรณาธิการ ศุภรัตน์ แก่นจันทร์ ... [และคนอื่นๆ]
BL65.P7 บ126 2549บทบาทของศาสนิกในการสร้างความสมานฉันท์ / ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี (ศพส.) มหาวิทยาลัยมหิดล
BL65.P7 ศ376 2549ศาสนเสวนา : แนวคิดและประสบการณ์การสานเสวนาระหว่างศาสนาและการเมืองแนวลึกกับจริยธรรมของนักการเมืองจากมุมมองของศาสนิกชน / สถาบันศาสนาและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหิดล, ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี (ศพส.) มหาวิทยาลัยมหิดล
BQ100 I61B 2011International Buddhist Conference on the United Nations Day of Vesak Celebrations (8th : 2011 : Phra Nakhon Si Ayutthaya, Thailand)Buddhist virtues for socio-economic development / editorial staff, Khammai Dhammasami ... [et al.]
BQ100 ก482พ 2554การประชุมวิชาการทางพระพุทธศาสนานานาชาติ (ครั้งที่ 8 : 2554 : พระนครศรีอยุธยา)พุทธธรรมกับการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ = Buddhist virtues in socio-economic development / บรรณาธิการ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส
BQ274 พ349ก 2555พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), 2481-กาลานุกรม : พระพุทธศาสนาในอารยธรรมโลก = Chronology of Buddhism in world civilization / พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ ปยุตฺโต)
BQ4028.T5 พ335ค 2555พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), 2481-ความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะศาสนาประจำชาติ / พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
BQ4190 พ346ป ล.1 2555พระปราโมทย์ ปาโมชฺโชประมวลธรรมเทศนา : ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช / รวบรวมโดย สุรพล สายพานิช และคณะ
BQ4190 พ346ป ล.2 2555พระปราโมทย์ ปาโมชฺโชประมวลธรรมเทศนาของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช เล่ม ๒ / รวบรวมโดย สุรพล สายพานิช และคณะ
BQ4415 พ335ก 2555พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), 2481-ก้าวไปในบุญ / พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
BQ4435 ด319ส 2552ดังตฤณเสียดายคนตายไม่ได้อ่าน : ฉบับปฏิรูป / ดังตฤณ
BQ4570.H8 พ335ถ 2554พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), 2481-ถึงเวลามารื้อปรับระบบพัฒนาคนกันใหม่ / พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)
BQ4570.P4 พ349ว 2554พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), 2481-วิถีสู่สันติภาพ : The path to peace / พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ประยุตฺโต) ผู้แปล: พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส บรรณาธิการ: ดิออน โอลิเวอร์ พีเพิลล์
BQ5160.T5 K15B 2003Kamala TiyavanichThe Buddha in the jungle / Kamala Tiyavanich
BQ5630.S4 S228u 2005Sanong WorauraiThe ultimate path to self-enlightenment / Sanong Wora?urai
BQ915 พ231ร ล.3 2555พรชัย เจริญดำรงเกียรติร้อยธัมมรส สหัสสนัย จาริก 45 พรรษา : พระพุทธพจน์ และอรรถกถา / เรียบเรียง พรชัย เจริญดำรงเกียรติ, พรทิพา ดวงทวีทอง, วรพันธุ์ แย้มหงษ์ปภา
BQ942.B6 ท639 2553เทวดาองครักษ์หลวงตา / โดย คุณหลวงและคณะ
BQ942.B6 ทว639 2553เทวดาวันขึ้นกุฏิใหม่หลวงตาวัดป่าบ้านตาด / โดย คุณหลวงและคณะ
BQ942.B6 ห313 ล.2 2553หลวงตาวัดป่าบ้านตาด : รวมเรื่องเล่า--สิ่งที่เห็น / โดย คุณหลวง และคณะ
BQ942.B6 ห313 ล.9 ตอน 1 2554หลวงตาวัดป่าบ้านตาด : รวมเรื่องเล่า--สิ่งที่เห็น / โดย คุณหลวง และคณะ
BQ942.B6 หว313 2554หลวงตาวัดป่าบ้านตาด : รวมเรื่องเล่า...สิ่งที่เห็น ฉบับพิเศษ / โดย คุณหลวงและคณะ
CD-ROM 0062EWorld Health Organization. Dept. of Control of Neglected Tropical DiseasesWorking to overcome the global impact of neglected tropical diseases [electronic resource] : first WHO report on neglected tropical diseases
CD-ROM 0136EPublic health problems caused by harmful use of alcohol [electronic resources] : Gaining less or losing more? / World Health Organization
CD-ROM 0137EAlcohol control policies in the South-East Asia region [electronic resources] : selected issues / World Health Organization
DS3 Y43e 2012Yeh, Ya-ChingThe effects of contextual characteristics on team creativity : positive, negative, or still undecided? / Ya-Ching Yeh
DS525.9.K6 R382 2005Relations between Korea and southeast Asia in the past / Edited by Yoon Hwan Shin, Chayachoke Chulasiriwongs
DS570.L26 ร849ร 2548เรียม สิงห์ทรรายงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นฉบับสมบูรณ์โครงการ การศึกษาวิถีชีวิตของลาหู่นะ (Lahu-na) บ้านขอบด้งเพื่อจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นในการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านขอบด้ง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ = / ดำเนินงานโดย เรียม สิงห์ทร ... [และคนอื่น ๆ]
DS570.P48 ศ334ม 2555ศักรินทร์ ณ น่านมลาบรี บนเส้นทางการพัฒนา / ศักรินทร์ ณ น่าน
DS578.32.S57 ส243 2555สมเด็จพระบรมราชินีนาถนักพัฒนาเพื่อปวงประชาสุขศานต์ / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
DS578.32.T43 ป352 2548ประมวลพระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี / ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนา และการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
DS586 ก725ด 2555กุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ, คุณหญิง, 2474-เดชะพระบารมีปกเกล้าฯ / ผู้เรียบเรียง, คุณหญิง กุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ
DS586 ม243 2552มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 5 ธันวามหาราช ครั้งที่ 33 พุทธศักราช 2552 / มูลนิธิ 5 ธันวามหาราช
G155.T5 ก454ร 2548-<2552>การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรายงานประจำปี ... [electronic resource] = Tourism authority of Thailand annual report ... / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
G155.T5 ก454ร 2554การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรายงานประจำปี ... = Annual report ... / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
G70.215.T5 ร451 2555รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม : กรณีศึกษาการเกิดดินถล่มในพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก จังหวัดจันทบุรี ตราด และกาญจนบุรี / โดย ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
GB1003.2 ก636อ 2555กิจการ พรหมมาอุทกธรณีวิทยา = Hydrogeology / กิจการ พรหมมา
GC1023.81.T5 ก169รย 2554กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรายงานประจำปี ... = Annual report ... / กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
GC1085 C532o 2001Chia, Lin SienOverview of impact of sewage on the marine environment of East Asia : social and economic opportunities / Chia Lin Sien, assisted by George S. Akpan ... [et al.]
GN635.S57 A816 2011Asean's Indigenous peoples / Asia indigenous Peoples Pact (AIPP), The International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA)
H62 E96 2005Exploring and understanding gender in education : a qualitative research manual for education practitioners and gender focal points
HA4600.55 ส691ร 2553รายงานผลล่วงหน้าสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ... / สำนักงานสถิติแห่งชาติ
HA4600.55 ส691ส ชน 2503-2553สำนักงานสถิติแห่งชาติสำมะโนประชากรและเคหะ ... จังหวัดชัยนาท = Population & housing census ... Changwat Chai Nat / สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
HA4600.55 ส691ส ตด 2524-<2553>สำนักงานสถิติแห่งชาติสำมะโนประชากรและเคหะ ... จังหวัดตราด = Population & housing census ... Changwat Trat / สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
HA4600.55 ส691ส นว 2513-2553สำนักงานสถิติแห่งชาติสำมะโนประชากรและเคหะ ... จังหวัดนครสวรรค์ = Population & housing census ... Changwat Nakhon Sawan / สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
HA4600.55 ส691ส พจ 2514-<2553>สำนักงานสถิติแห่งชาติสำมะโนประชากรและเคหะ ... จังหวัดพิจิตร = Population & housing census -- Changwat Phichit / สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
HA4600.55 ส691ส พท 2524-2553สำนักงานสถิติแห่งชาติสำมะโนประชากรและเคหะ ... จังหวัดพัทลุง = Population and housing census -- Changwat Phatthalung / สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
HA4600.55 ส691ส พล 2524-<2553>สำนักงานสถิติแห่งชาติสำมะโนประชากรและเคหะ ... จังหวัดพิษณุโลก = Population & housing census -- Changwat Phitsanulok / สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
HA4600.55 ส691ส รน 2524-2553สำนักงานสถิติแห่งชาติสำมะโนประชากรและเคหะ ... จังหวัดระนอง = Population and housing census ... Changwat Ranong / สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
HA4600.55 ส691ส สฏ 2524-2553สำนักสถิติแห่งชาติสำมะโนประชากรและเคหะ ... จังหวัดสุราษฎร์ธานี = Population and housing census ... Changwat Surat Thani / สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
HA4600.55 ส691ส อต 2524-2553สำนักงานสถิติแห่งชาติสำมะโนประชากรและเคหะ ... จังหวัดอุตรดิตถ์ = Population & housing census ... Changwat Uttraradit / สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
HA4600.55 ส691ส อท 2533-2553สำนักงานสถิติแห่งชาติสำมะโนประชากรและเคหะ ... จังหวัดอ่างทอง = Population and housing census ... Changwat Ang Thong / สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
HA4600.55.A3 ส691ส 2539-<2552>สำนักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานครสถิติกรุงเทพมหานคร ปี ... / สำนักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร
HB1321 P375 1985Peerasit KamnuansilpaMortality, health and infant feeding practices in the Northeast Thailand: methodological issues and substantive results / Peerasit Kamnuansilpa, John Knodel
HB1474.55 ร451 2543รายงานผลการศึกษาสาเหตุการตายในประเทศไทยระยะที่ 1 จำนวน 5 จังหวัด ขอนแก่น นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ น่าน และระนอง และกรุงเทพมหานคร 4 เขตบางเขน สายไหม ดอนเมือง และหลักสี่ / โดย จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ ... [และคนอื่นๆ]
HB851 I17 2004ICPD at 10 : progress and challenges in implementing the PoA, Thailand
HB883.5 W927 1993World population monitoring ... / United Nations
HB887 B655d 2003Bloom, David E.The demographic dividend : a new perspective on the economic consequences of population change / David E. Bloom, David Canning, Jaypee Sevilla
HC411 .E73 no.57Chhetry, Devendra.Practices of poverty measurement and poverty profile of Nepal / Devendra Chhetry.
HC411 .E73 no.58Gunetilleke, Neranjana.Monetary poverty estimates in Sri Lanka : selected issues / Neranjana Gunetilleke and Dinushka Senanayake.
HC411 .E73 no.64Empirical assessment of sustainability and feasibility of government debt: the Philippines case / Duo Qin ... [et al.]
HC411 .E73 no.65Asra, AbuzarPoverty and foreign aid : evidence from recent cross-country data / Abuzar Asra ... [et al.]
HC411 .E73 no.66;"HC411 .E73 no.66"Tandon, Ajay.Measuring efficiency of macro systems : an application to millennium development goal attainment / Ajay Tandon.
HC445 ก316 2540กลียุคกับหายนะเศรษฐกิจไทย / พิทยา ว่องกุล, บรรณาธิการ
HC445 ณ253น 2554ณรัชช์อร ศรีทองแนวคิด หลักการ และการปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง / ณรัชช์อร ศรีทอง
HC445.Z9E5 ช499ก 2545เชกชไนเดอร์, คาร์ล เอชการพัฒนาที่ยั่งยืน : ยาสารพัดนึก? กรณีศึกษาประเทศไทยจากแง่มุมทางวัฒนธรรมต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ = Debating limits to sustainable development : a case study of Thailand from a cultural perspective on sustainable development in Southeast Asia / ผู้เขียน, คาร์ล เชกชไนเดอร์ บทความรับเชิญโดย วิลาสินี ภูนุชอภัย, Jorg Loschmann คณะทำงาน/แปล, ธีรพงษ์ ลัพธวรรณ์, อภิชิต ดวงดี คณะผู้เรียบเรียง, มัทนา โกสุมภ์, ศันสนีย์ กังวานพงศ์, ทัศนีย์ สุรวรรณา
HC55 I39 2010Indigenous knowledge and Customary Law in natural resource management : Experiences in Yunnan, China and Haruku, Indonesia / He Hong, Mu Xiuping, Eliza Kissya
HD2080.55 ต289 2551-<2553>ตัวชี้วัดเศรษฐกิจการเกษตรของประเทศไทย ปี ... / ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
HD2356.T5 ก459 2554การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยรายงานประจำปี ... = Annual report ... / การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
HD30.28 ร765ข 2551เรบินิเอก, ลอเรนซ์ จีขับเคลื่อนกลยุทธ์ : การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จ = Making strategy work : leading effective execution and change / ผู้เขียน : Lawrence G. Hrebiniak แปลและเรียบเรียงโดย จักร ติงศภัทิย์
HD58.8 ค439 2546คิดใหม่เพื่ออนาคต = Rethinking the future / โรแวน กิ๊บสัน บรรณาธิการ ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย แปลและเรียบเรียง
HD60.5.T5 อ916 2555SE catalog รวมกิจการเพื่อสังคมไทย / บรรณาธิการ ศรัญญา โรจน์พิทักษ์ชีพ, ภัทราวรรณ สุขมงคล
HD6300 B677ก 2552Bohning, W.R.การจ้างแรงงานต่างชาติ : คู่มือเชิงนโยบายสำหรับประเทศกำลังพัฒนา / โดย W.R Bohning ... [และคนอื่นๆ]
HD69.T54 ย126ก 2553ยงยุทธ พีรพงศ์พิพัฒน์การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ = Effective time mnagement / โดย ยงยุทธ พีรพงศ์พิพัฒน์
HD6977 ร451 ไตรมาส 1 2555รายงานผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรทั่วราชอาณาจักร (ไตรมาสที่ 2 : เมษายน-มิถุนายน ... = Report of the labor force survey whole kingdom (quarter 2) April-June ... / สำนักงานสถิติแห่งชาติ
HD7091 ร451 2553รายงานการศึกษาดูงานของคณะกรรมการประกันสังคมเรื่องการลงทุน ระบบประกันสังคม การประกันกรณีบำนาญและระบบบำนาญเสริม ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐสโลวีเนีย และสาธารณรัฐโครเอเชีย ระหว่างวันที่ 15-25 พฤษภาคม 2553 / กองนโยบายและแผนงาน สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
HD7091 ร451 2554รายงานการศึกษาดูงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและคณะพร้อมข้าราชการระดับสูงของกระทรวงแรงงาน ณ ประเทศสวีเดน และสหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 3-12 มกราคม 2554 เรื่องระบบประกันสังคมและการลงทุน / กองนโยบายและแผนงาน สำนักบริหารการลงทุน สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
HD7103.6 ร451 2553รายงานการศึกษาดูงานระบบการบริหารงานกองทุนเงินทดแทนของคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 3-13 มิถุนายน 2553 ณ สาธารณัฐเช็ก สาธารณรัฐบัลแกเรีย และประเทศโรมาเนีย / โดย สำนักงานกองทุนเงินทดแทน และกองนโยบายและแผนงาน สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
HD82 D489 2012Development Aggression as Economic Growth : A Report by the Asia Indigenous Peoples Pact / Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP)
HD8700.55 ก169ร 2554กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานรายงานประจำปี ... / กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
HD8700.55 ก494 2552การพัฒนาสภาพการทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย = Mitigating exploitative situations of migrant workers in Thailand / [คณะวิจัย, สุภางค์ จันทวานิช ... [และคนอื่นๆ]
HD8700.55 ส691ร 2553สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานรายงานประจำปี... สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน : Annual report ... Office of the Permanent Secretary for Ministry of Labour / กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล สำนักตรวจและประเมินผล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
HD8700.55.A5 ก218ร 2542-<2552>กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมรายงานประจำปี ... / กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
HD9502.T52 ก169ร 2554กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานรายงานประจำปี ... / กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
HE7240.55 L734 2003The limits are no more : The 119-year Post and Telegraph Department commemorative book / Post and Telegraph Department Editing committee : Panuporn Patarachoke... [et al.] translated by Prachaksilp Tongyai
HE7240.55 บ227ร 2554บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัดรายงานประจำปี ... / บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
HE8390.55.Z6รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ... = Annual report ... / สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ;"รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ... สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ"
HF1594.55 สก184 2554สถิติการค้าสินค้าเกษตรกรรมไทยกับต่างประเทศปี ... = Thailand foreign agricultural trade statistics ... / ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
HF3800.55.A45 ร451 2554รายงานการสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. ... = Report of the 2002 quarterly retail survey / สำนักงานสถิติแห่งชาติ
HF5439.C435 ป196ก 2555ประกิต วาทีสาธกกิจการแทรกแซงและบ่อนทำลายนโยบายสาธารณะของบรรษัทข้ามชาติ : กรณีศึกษานโยบายการควบคุมการบริโภคยาสูบของไทย / โดย ประกิต วาทีสาธกกิจ
HG8936 ร451ส 2554สมาคมประกันชีวิตไทยรายงานประจำปี ... = Annual report ... / สมาคมประกันชีวิตไทย
HJ5707.T5 ก169ร 2542-<2552>กรมสรรพสามิตรายงานประจำปีกรมสรรพสามิต ปีงบประมาณ ... = The Excise Department annual report ... / กรมสรรพสามิต
HM728 A832 2012Asia --- Identity, vision and position : Presentations and reflections from the 10th anniversary regional celebration of the Asian Public Intellectuals Fellowships Program, Mahila, May 28-30, 2010 / edited by Khoo Boo Teik and Tatsuya Tanami
HN700.55.S65 น616บ 2550นิพนธ์ แจ่มดวงบทสังเคราะห์เสียงจากชายแดนใต้ : วันที่ 22-23 เมษายน 2549 ณ สวนสันติชัยปราการ กรุงเทพมหานคร / ผู้เรียบเรียง, นิพนธ์ แจ่มดวง
HN700.55.S65 ร451 2549รายงานคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ : เอาชนะความรุนแรงด้วยพลังสมานฉันท์ / คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ
HN981.C6 R281 2002Reaching the rural poor : a renewed strategy for rural development a summary / World Bank
HQ1061 ป432 2550ปรับแนวคิดเพื่อชีวิตผู้สูงวัย / เครือข่ายการวิจัยเพื่อพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของกลุ่มประชากรผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยมหิดล
HQ763 L657 1988-<2002>Levels and trends of contraceptive use as assessed in ... / United Nations Department of Economic and Social Affairs Population Division
HQ763.5 F198 1997Family - building and family planning evaluation
HQ766 F27 1991The Family planning manager's handbook : basic skills and tools for managing family planning programs / editors, James A. Woff, Linda Suttenfiedl, Susanna C. Binzen
HQ766.5 B6S 1985Boonlert LeoprapaiA Study of family planing incentive programs in Thailand : a research report / by Boonlert Leoprapai
HQ766.8 I62 2006Investing in our future : a framework for accelerating action for the sexual and reproductive health of young people
HQ766.9 S623 2012Situation of Indigenous Women's Reproductive Health and Rights in Asia / Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP)
HT169.T52B2 ส691ร 2555สำนักผังเมืองรายงานประจำปี ... สำนักผังเมือง / สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร
HT391 F996 2011The future of regions : the megaspaces of the XXI century / editors Patrycja Artymowska, Antoni Kuklinski, Piotr Zuber
HV1553 W927 2011World report on disability / World Health Organization, The World Bank.
HV1568 ค695 2553คู่มืออาสา--ช่วยนักศึกษาพิการ / [ที่ปรึกษา] จิตประภา ศรีอ่อน, อรอนงค์ สงเจริญ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
HV4028 U55 2011Understanding Community-Based Redd+ : A Manual for Indigenous Communities / International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA) and Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP)
HV555.T5 ว587 2555วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติ และตัวอย่างงานวิจัยและนวัตกรรมในประเทศไทย / สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
HV5585.8 S187s 2006Samarasinghe, DiyanathStrategies to address alcohol problems / Diyanath Samarasinghe
HV5725 ศ815ร 2552ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)รายงานประจำปี ... / ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)
HV5770.T5 ส356 2555สรุปสถานการณ์การควบคุมการบริโภคยาสูบ ประเทศไทย พ.ศ. 2555 / เขียนและเรียบเรียง ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ ... [และคนอื่นๆ] ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)
HV5801 E59 2011Ensuring balance in national policies on controlled substances : guidance for availability and accessibility of controlled medicines
HV6157 ร451 2555รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์นวัตกรรมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวในจังหวัดภาคตะวันออก = The parcipatory of family and community innovation for enhancing family strength in eastern region province's family / โดย เพ็ญนภา กุลนภาดล ... [และคนอื่น ๆ]
HV6431 ร711 2555รู้เท่าทัน...การก่อการร้าย = Knowing terrorism / เรียบเรียงโดย, พันตำรวจเอก บุญรอด ศรีสมบัติ ... [และคนอื่น ๆ]
JC571 ว542ศ 2555วิชัย ศรีรัตน์ศัพท์สิทธิมนุษยชน / ผู้เขียนเรียงเรียง วิชัย ศรีรัตน์, ลาวัณย์ ถนัดศิลปกุล, ทศพล ทรรศนกุลพันธ์
JC571 ส819ค 2550สุนี ไชยรสคู่มือปกป้องสิทธิเสรีภาพ / เล่าโดย สุนี ไชยรส
JQ1745.A55S4 ส691ร 2554สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการรายงานประจำปี ... / สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
JQ1749.A5 ส691ร 2553สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งรายงานประจำปี พ.ศ. ... / จัดทำโดย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
JQ1749.A55 ว188ร 2555วรเจตน์ ภาคีรัตน์รายงานการศึกษาวิจัยเรื่อง บทบาทและอำนาจหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภาในการรักษาวินัยพรรคการเมืองและการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนปวงชน / โดย วรเจตน์ ภาคีรัตน์ เสนอ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
JS7415.B3 B216s 2011Bangkok Metropolitan Administration. Department of Policy and Planning.Statistical profile of Bangkok Metropolitan Administration ... / Department of Policy and Planning Bangkok Metropolitan Administration
JZ4984.5 I351 2005In larger freedom : towards development, security and human rights for all : report of the Secretary-General
JZ5526 อ621ด 2555อาทิตย์ ชูสกุลธนะชัยเดินสันติปัตตานี / อาทิตย์ ชูสกุลธนะชัย, วริสา กริชไกรวรรณ เรียบเรียง ประมวล เพ็งจันทร์ บรรณาธิการ
K3238 บ153ร 2555บรรเจิด สิงคะเนติรายงานศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final report) : การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่กระทบต่อสิทธิมนุษยชน / โดย บรรเจิด สิงคะเนติ, วรกร โอภาสนันท์ และอารยา สุขสม
KF9685 T153s 1994Tamasak WicharayaSimple theory, hard reality : The impact of sentencing reforms on courts, prisons, and crime / Tamasak Wicharaya
KPT1408.A9 ว528ก 2542วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชมกฎหมายแรงงาน 2 : กฎหมายคุ้มครองแรงงาน / วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม
KPT74 ม596ถ 2551มีชัย ฤชุพันธุ์ถาม-ตอบกับ มีชัย ฤชุพันธุ์ / มีชัย ฤชุพันธุ์
LA637 S438r 2011SEAMEO RIHED-intrec programme (4th : 2010 : England)A report the 4th SEAMEO RIHED-intrec programme : an intensive course on managing universities in the 21st century at the University of Cambridge 24-30 Oct. 2010 at England / SEAMEO Regional Centre for Higher Education and Development
LB1027.25 ส769ร 2555สุดาวรรณ เครือพานิชรายงานการศึกษาประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 / ผู้เขียน สุดาวรรณ เครือพานิช
LB2301 C748Conference Proceeding on Raising Awareness : Exploring the Ideas of Creating Higher Education Common Space in Southeast Asia (2008 : Bangkok)Raising awareness : exploring the ideas of creating higher education common space in Southeast Asia : a conference proceeding / edited by: Supachai Yavaprabhas.
LB2301 R336RThe Regional Seminar on Quality Assurance in Higher Education in Southeast Asian Countries (2010 : Bangkok, Thailand)The proceedings of Regional Seminar on Quality Assurance in Higher Education in Southeast Asian Countries : 22 September 2010, Office of the Higher Education Commission Building, Bangkok, Thailand.
LB2301 ส615ส 2549สัมมนาเรื่องสานเสวนาหาทางออก : บทบาทของมหาวิทยาลัยในสถานการณ์ปัจจุบัน (2549 : มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา, นครปฐม)สานเสวนาหาทางออก : บทบาทของมหาวิทยาลัยในสถานการณ์ปัจจุบัน / บทบาทของมหาวิทยาลัยในสถานการณ์ปัจจุบัน : สานเสวนาหาทางออก / c โดย สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี กองบรรณาธิการ ธวัชชัย พีรพัฒน์ดิษฐ์ ... [และคนอื่นๆ]
LB2331.63 R336p 2011Regional Seminar on Quality Assurance in Higher Education in Southeast Asian Countries (2010 : Bangkok)The proceedings of the regional seminar on quality assurance in higher education in Southeast Asian countries 22 September 2010 at Office of the Higher Education Commission Building Bangkok, Thailand / SEAMEO RIHED
LB2831.8 ร451 2555รายงานการวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก ระยะที่ 1 / สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
LC1035 ส882ร 2555สุวิมล ว่องวาณิชรายงานการวิจัยการประเมินศักยภาพและความพร้อมของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับการกระจายอำนาจการจัดการศึกษา / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ คณะผู้วิจัย สุวิมล ว่องวาณิช หัวหน้านักวิจัย ... [และคนอื่น ๆ]
LG395.B3 จ683พ 2554จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ... / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
LG395.B32 ม246ร 2554มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะวิศวกรรมศาสตร์รายงานประจำปี ... = Annual report ... / คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
LG395.B334 ส181ร 2529-<2554>สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์รายงานประจำปี ... / สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
LG395.B367 ม246บ 2552/53-มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. สำนักศิลปะและวัฒนธรรมบริบทวัฒนธรรม รวมผลการดำเนินงาน ปี ... / สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
Q180.T5 ก485ร 2555การประชุมสัมมนาทางวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (ครั้งที่ 5: 2555 : ชลบุรี)รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 5 = Proceeding of RMUTTO research conference 2012 / สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วีระพล แจ่มสวัสดิ์ บรรณาธิการ
Q180.T5 ค695 2555คู่มือการเข้าชมนิทรรศการ : การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555 = Thailand research expo 2012 : วิจัยเพื่อการเรียนรู้ สู่การนำไปใช้ประโยชน์ / โดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
QA76.2.J63 อ993ส 2554ไอแซคสัน, วอลเตอร์สตีฟ จ็อบส์ = Steve Jobs / วอลเตอร์ ไอแซคสัน แปลโดย ณงลักษณ์ จารุวัฒน์
QA76.58 .J35 1992J?J?, Joseph.An introduction to parallel algorithms / Joseph J?J?.
QA76.73.J38 L167d 2003Lafore, RobertData structures & algorithms in Java / Robert Lafore
QB61 ส181ร 2554สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติรายงานประจำปี ... / สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
QC174.2 อ384ร 2548อรอุมา เขียวหวานรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการพลศาสตร์ของขดคลื่นภายใต้การควบคุมแบบป้อนกลับในปฏิกิริยาเบลูซอฟจาโบทินสกีที่ไวแสง = Dynamics of spiral waves under feedback control in the light-sensitive Belousov-Zhabotinsky reaction / คณะผู้วิจัย อรอุมา เขียวหวาน, ประพิณ วิไลรัตน์, Stefan C. Muller
QD431 ช518ร 2547ชาติชาย กฤตนัยรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาการม้วนพับตัวและเสถียรภาพของโปรตีนสารพิษจาก Bacillus thuringiensis = Folding and stability analysis of insecticidal proteins from Bacillus thuringiensis / โดย ชาติชาย กฤตนัย
QK495.O64 O12o 1999Obchant ThaithongOrchids of Thailand / compiled by Obchant Thaithong
QK50.5 S958r 2005Sunee KertbunditResearch at Institute of Experimental Botany, Academy of Sciences, Czech Republic / Sunee Kertbundit
QK522 T368P 2000Thaweesakdi BoonkerdPteridophytes in Thailand / compiled by Thaweesakdi Boonkerd, Rossarin Pollawatn
QK591.T5 ค181 2547ความหลากหลายชนิดของไลเคน ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ = Biodiversity of lichens at Khao Yai National Park in Thailand / [ผู้เขียน] หน่วยวิจัยไลเคน ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
QL739.15 ว574ร 2547วิฑูรย์ ถิระโสภณรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการตอบสนองต่อภาวะเครียดเนื่องจากความบกพร่องในการม้วนพับของโปรตีนในเซลล์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม / วิฑูรย์ ถิระโสภณ, จันทร์ทิภา จบศรี, ภัทราวุธ โสภา
QP251 I61 1998Into a new world : young women's sexual and reproductive lives
QP601 ส773ร 2553สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์รายงานการวิจัยการทดสอบคุณภาพเอนไซม์ย่อยสลายจากจุลินทรีย์ที่แยกได้ในประเทศไทยในอาหารไก่เนื้ออัดเม็ด = Test of hydrolytic enzyme from Thai microorganism in broiler feed pellet / โดย สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์, สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ และอรพิน สุขพิริยกุล
QU146.JT3 Y55n 1992Yongyout KachondhamNutrition and health in Thailand : trends and actions / by Yongyout Kachondham, Pattanee Winichagoon, Kraisid Tontisirin
QV137 G325 2010Gender, women, and the tobacco epidemic / edited by Jonathan M. Samet and Soon-Young Yoon
QV137 ก454 2549การทบทวนองค์ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบ / Stephen Hamann ... [และคนอื่นๆ]
QV137 ต367 2550ตำราวิชาการสุขภาพการควบคุมการบริโภคยาสูบ : สำหรับบุคลากรและนักศึกษาวิชาชีพด้านสุขภาพ / สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล, บรรณาธิการ
QV4 ภ781 2555เภสัชวิทยา : เนื้อหาสำคัญและแบบฝึกหัด = Pharmacology : principles and exercises / บรรณาธิการ, ณัฐวุธ สิบหมู่
QV600 W628 2010WHO human health risk assessment toolkit: chemical hazards
QV766 จ483ร 2552จินตนาภรณ์ วัฒนธรรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพจากสารสกัดใบมะม่วงหิมพานต์ : การศึกษาระดับปรีคลินิก = The development of health promotion products from Anacardium occidentale leaves extract : preclinical study / โดย จินตนาภรณ์ วัฒนธร ... [และคณะ]
QV771 W628 no.45 2011WHO Expert Committee on Specifications for Pharmaceutical PreparationsWHO Expert Committee on Specifications for pharmaceutical Preparations : forty-fifth report / World Health Organization
QW85 R595 2011Risk assessment of Vibrio parahaemolyticus in seafood : interpretative summary and technical report
QY400 ว835ต 2555วีรวรรณ เล็กสกุลไชยตำราพยาธิวิทยา : การตรวจสารเคมีในเลือดและสิ่งส่งตรวจ / วีรวรรณ เล็กสกุลไชย
S667.C8 ร451 2547รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการระบบสนับสนุนการใช้ปุ๋ยเคมีสำหรับการผลิตข้าวโพด ระยะที่ 3 / คณะผู้วิจัย ทัศนีย์ อัตตะนันทน์ ... [และคนอื่น ๆ];"โครงการระบบสนับสนุนการใช้ปุ๋ยเคมีสำหรับการผลิตข้าวโพด ระยะที่ 3"
S667.S9 ร451 2546รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการพัฒนาระบบคำแนะนำการใช้ปุ๋ยเคมีในการผลิตอ้อยโดยใช้โปรแกรม CaneFert 1.0 (ระยะที่ 2) / โดย ปรีชา พราหมณีย์ ...[และคนอื่น ๆ]
SB191.R5 ป467ร 2548ปรีชา ประเทพารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการศึกษาอัลลีลของแวคซียีนที่ระบุโดยไมโครแซทเทลไลท์และเบสเริ่มต้นของอินทรอน 1 และการแสดงออกของแวคซียีนในระดับโปรตีนและเอ็มอาร์เอ็นเอในข้าวเหนียวและข้าวเจ้า / ปรีชา ประเทพา และวิสุทธิ์ ใบไม้
SB229.T5 ศ237ร 2553ศรีเมฆ ชาวโพงพางร่างรายงานฉบับสมบูรณ์การพัฒนาเทคโนโลยีการขยายพันธุ์อ้อยในระดับอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร = Sugarcane mass propagation system improvement for industrial production / หัวหน้าโครงการ: ศรีเมฆ ชาวโพงพาง ... [และคณะ]
SB317.C2ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา : ไม้ดอกไม้ประดับสู่อุตสาหกรรมส่งออก = Floriculture industries for world market : plant genetic resources conservation by her royal initiatives of HRH. Priness Maha Chakri Sirindhorn / โดย ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์ ... [และคนอื่น ๆ]
SB320.4 ร451 2546รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการพัฒนาระบบการให้น้ำแบบน้ำหยดโดยใช้ความดันต่ำสำหรับพืชผัก / คณะผู้วิจัย อดิศักดิ์ สัจจพงษ์ ... [และคนอื่น ๆ];"โครงการการพัฒนาระบบการให้น้ำแบบน้ำหยดโดยใช้ความดันต่ำสำหรับพืชผัก"
SB379.M2 ธ395ร 2545ธวัชชัย รัตน์ชเลศรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ฉบับที่ 2 โครงการข้อมูลพื้นฐานมะม่วงแก้วสายต้นคัด : โครงการการคัดเลือกการพัฒนาและการขยายพันธุ์มะม่วงแก้วสำหรับที่ดอนอาศัยน้ำฝน = Selection, development and multiplication of Kaew mango for rainfed upland ecosystem / คณะผู้วิจัย ธวัชชัย รัตน์ชเลศ, พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ และรุ่งทิพย์ อุทุมพันธ์
SB379.M2 อ863ร 2547อุษณีษ์ พิชกรรมรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการศึกษาความสัมพันธ์ของระดับปริมาณสารควบคุมการเจริญเติบโตภายในพืชกับลักษณะนิสัยการออกดอกของพันธุ์มะม่วงไทย = Study on the relationship between level of endogenous plant growth regulators and flowering habit of Thai mango (Mangifera indica L.) cultivars / คณะผู้วิจัย อุษณีษ์ พิชกรรม และสุรนันต์ สุภัทรพันธุ์
SB933.334 น726ร 2543นุชนารถ ตั้งจิตสมคิดรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการสำรวจเก็บรวบรวมและจำแนกชนิดไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงในประเทศไทย = Survey, collection and identification of entomopathogenic nematodes in Thailand / ผู้วิจัย นุชนารถ ตั้งจิตสมคิด
SF208 ช175T 2554ชมรมนมสร้างชาติThai dairy fact book .... / ชมรมนมสร้างชาติ
SF481.7 ร451 2547รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์คุณภาพซาก องค์ประกอบทางเคมี ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะเนื้อสัมผัสของเนื้อไก่คอล่อนและเนื้อไก่พื้นเมือง = Carcass quality, chemical composition, physical properties and textural characteristics of meat from Naket-Neck chicken and common Thai indigenous chicken / คณะผู้วิจัย ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ ... [และคนอื่น ๆ];"คุณภาพซาก องค์ประกอบทางเคมี ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะเนื้อสัมผัสของเนื้อไก่คอล่อนและเนื้อไก่พื้นเมือง"
SH153.5 จ535ร 2547จิราภรณ์ ไตรศักดิ์รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการข้อมูลชีวภาพที่สำคัญเพื่อการจัดการทรัพยากรปลาที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการประมง : การศึกษาอัตราการตายและขนาดของประชากรปลามัน (Garra parvifilum fowler) = Important biological parameters for managing heavily exploited fish stock : A study of mortality rates and population size of Pla Mun, Garra parvifilum fowler / จิราภรณ์ ไตรศักดิ์;"โครงการข้อมูลชีวภาพที่สำคัญเพื่อการจัดการทรัพยากรปลาที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการประมง : การศึกษาอัตราการตายและขนาดของประชากรปลามัน (Garra parvifilum fowler)"
SH307.T5 ก169รง 2554กรมประมง. สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งตราดรายงานประจำปี ... ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งตราด = Annual report ... Trat Coastal Fisheries Research and Development Center / ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งตราด สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
SH344 ผ192 2539-<2552>ผลผลิตหมู่บ้านประมงทะเลปี พ.ศ. ... = Fishing community production survey in ... / กองเศรษฐกิจการประมง กรมประมง
SH391.G8 ร451 2553รายงานการวิจัยการคัดเลือกสายพันธุ์และการพัฒนาการเลี้ยงสาหร่ายใบ Porphyra vietnamensis เพื่อเป็นแหล่งโปรตีนและแร่ธาตุ ระยะที่ 1 : การคัดเลือกสายพันธุ์และการเพาะขยายคอนโชซิลิสแบบมหมวล = Strain selection and cultivation development of Laver, Porphyra vietnamensis, for protein and mineral sources phase I : strain selection and mass culture of conchocelis / โดย ระพีพร เรืองช่วย ... [และคนอื่น ๆ]
TA332 .T8 1998Tuma, Jan J.Engineering mathematics handbook / Jan J. Tuma, Ronald A. Walsh.
TD313.T5 ก488ร 2553การประปาส่วนภูมิภาครายงานประจำปี ... [electronic resource] = Annual report ... Provincial Waterworks Authority (PWA) / การประปาส่วนภูมิภาค
TD313.T5 ก488ร 2554การประปาส่วนภูมิภาครายงานประจำปี ... = Annual report ... / การประปาส่วนภูมิภาค
TH1000 ร451 2554รายงานการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ... = Report of the ... construction area / สำนักสถิติพยากรณ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
TJ163.3 E56 2003Energy subsidies : Lessons learned in assessing their impact and designing policy reforms
TK1193.T5 ก498ร 2554การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครายงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ประจำปี ... / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
TK5102 อ256 2554อภิธานศัพท์โทรคมนาคมไทย = Thai telecommunications glossary / โดย ชุติพร อนุตริยะ ... [และคนอื่นๆ]
TK5105 F727d 2007Forouzan, Behrouz A.Data communications and networking / Behrouz A. Forouzan with Sophia Chung Fegan.
TL798.N3 ฉ416ร 2547เฉลิมชนม์ สถิระพจน์รายงานซอฟต์แวร์สำหรับประมวลผลเส้นฐานจีพีเอส = GPS baseline processing software / โดย เฉลิมชนม์ สถิระพจน์
TN690 J58s 2012Jessada WannasinSemi-solid slurry forming of alloys / by Jessada Wannasin
TP156.P3 ร451 2548รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการวิเคราะห์ปริมาณธาตุในอนุภาคที่แขวนลอยในอากาศแยกตามขนาดอนุภาค = Size based elemental speciation of airborne particles by field-flow fractionation-inductively coupled plasma mass spectrometry / คณะผู้วิจัยอทิตยา ศิริภิญญานนท์ ... [และคนอื่น ๆ]
TP690.4 ว671ร 2547วิมลรัตน์ ตระการพฤกษ์รายงานผลการวิจัยการกำจัดซัลเฟอร์จากเบนโซไทโอฟีนโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา = Desulfurization of Benzothiophene using catalysts / โดย วิมลรัตน์ ตระการพฤกษ์
W1 CO749 no.60 2004Chlorobenzenes other than hexachlorobenzene : environmental aspects / first draft prepared by H.M. Malcolm, P.D. Howe, and S. Dobson
W1 CO749 no.61 2004Hydrogen cyanide and cyanides : human health aspects / first draft prepared by Fina Petrova Simeonova and Lawrence Fishbein
W1 M495p 1982The meeting on socio - cultural aspects of food safety (1982 : Bangkok)Proceeding of the meeting on socio - cultural aspects of food safety / organized by Somchai Durongdej and F.K. Kagerstein.
W1 อง114ร 2524-<2554>องค์การเภสัชกรรมรายงานประจำปี ... / องค์การเภสัชกรรม
W19.5.JT3 M214at 1996-<2012>Mahidol University. Faculty of Tropical MedicineAnnual report ... Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University
W2.JT3 ก169ส 2552รายงานประจำปี ... [electronic resourses] = Annual report ... / สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
W2.MW6 W9t no.959 2011Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives. Meeting (72th : 2010 : Rome, Italy)Evaluation of certain contaminants in food : seventy-second report of the joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives / World Health Organization
W2.MW6 W9t no.960 2011Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives. Meeting (73th : 2011 : Geneva, Switzerland)Evaluation of certain food additives and contaminants : seventy-third report of the joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives / World Health Organization
W84 ก525 2538/39-<2551/53>การสาธารณสุขไทย พ.ศ. ... / กระทรวงสาธารณสุข
W84.1 S746 2004Spending wisely : buying health services for the poor / edited by Alexander S. Preker and John C. Langenbrunner
W84.3 R432 2010Research and the World Health Organization : a history of the advisory committee on health research 1959-1999 / World Health Organization
W92 Y35c no.10 1996Canada-Asia partnership : Thailand's perspective achievement and lessons learned 1990-1996 / ASEAN Institute for Health Development, Mahidol University
W96 ป631 25541 ปี สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน / สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช. )
WA110 I61 2011International travel and health : situation as on 1 January 2011 / World Health Organization
WA440 ส691ร 2551-<2554>สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมรายงานประจำปี ... / สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
WA525 R425 2008Report of the twenty-sixth meeting of ministers of health of countries of the south-east Asia region : New Delhi, India, 8-9 September 2008 / World Health Organization, Regional Office for South-East Asia
WA525 S678 2011Social determinants approaches to public health: from concept to practice / editors, Erik Blas, Johannes Sommerfeld and Anand Sivasankara Kurup
WA525 T763 2007Trade and Health : Compilation of presentations made at the inter-regional workshop New Delhi, October 2004 / World Health Organization
WA540.JT3 T364T 1999/2000Thailand health profile ... / Ministry of Public Health
WA675 G946 2011Guidelines for drinking-water quality / World Health Organization
WA675 V215 2011Valuing water, valuing livelihoods : guidance on social cost-benefit analysis of drinking-water interventions, with special reference to small community water supplies / edited by John Cameron ... [et al.]
WA675 W324 2012Water safety planning for small community water supplies : step-by-step risk management guidance for drinking -water supplies in small communities / World Health Organization
WA675 W927 2011World Health OrganizationWater safety in buildings / edited by David Cunliffe ... [et al.]
WA795 H434 2011Health in the greeen economy : health co-benifits of climate change mitigation - housing sector / World Health Organization
WA810 G946 2011Guide to ship sanitation / World Health Organization
WA900.1 W927 2011World health statistics 2011
WB400 W927t 2004World Congress on Clinical Nutrition (10th : 2000 : Phuket)The 10th World congress on clinical nutrition : nutrition in the next decade : nutraceutical/functional food: product performance in health, disease and safety : programs and abstracts November 30-December 3, 2004 Phuket, Thailand / organized by Prince of Songkla University, Internation College of Nutrition, National Center for Genetic Engineering and biotechnology
WB930 ม119ข 2549มณฑกา ธีรชัยสกุลไขความลับ การบำบัดแบบโฮมีโอพาธี / มณฑกา ธีรชัยสกุล
WC140 G946 2001Guidelines for the management of sexually transmitted infections / World Health Organization
WC503 S726d 2004Development, spatial mobility and HIV/AIDS / compiled by Jessica White
WC503 S726mp 2004Mapping made easy : a guide to understanding and responding to HIV vulnerability / compiled & edited by Vincent Fung
WC503 พ247ร 2547พรพรรณ พึ่งโพธิ์รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างกับกัมมันตภาพของโมเลกุลตัวยับยั้งเอนไซม์การถ่ายแบบเอสไอวี-1 ในกลุ่มของสารอนุพันธุ์อีฟาวิเร็นซ์บนพื้นฐานของการจำลองโครงสร้างโดยคอมพิวเตอร์ = An analysis of structure-activity relationships of HIV-1 reverse transcriptase inhibitor in the class of efavirenz derivatives, based on computer aided molecular design / พรพรรณ พึ่งโพธิ์
WC503 ม513ร 2552มาลี สิทธิเกรียงไกรรายงานวิจัยเรื่องยาต้านไวรัสเอชไอวี : ประสบการณ์ทางสังคมวัฒนธรรมของผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ / โดย มาลี สิทธิเกรียงไกร
WC503.4 M744 2010World Health OrganizationMonitoring equity in access to AIDS treatment programmes : a review of concepts, models, methods and indicators
WC503.6 L292 2001Lanna traditional medicine as a dimensional response to AIDS : a case study in Northern Thailand / editor, Yingyong Taoprasert
WC515 W927 2011WHO global influenza surveillance network : manual for the laboratory diagnosis and virological surveillance of influenza / World Health Organization
WC680 W927w 2010World Health Organization. Dept. of Control of Neglected Tropical DiseasesWorking to overcome the global impact of neglected tropical diseases : first WHO report on neglected tropical diseases
WC765 W927 2008-<2011>World malaria report ... / World Health Organization
WF200 G562 2003-Global tuberculosis control : surveillance, planning, financing / World Health Organization
WF300 T885 2011Tuberculosis prevalence surveys : a handbook / World Health Organization
WG100 C267 2546Cardiology 2003 / วิไล พัววิไล, เสาวลักษณ์ พรหมพงศา, บรรณาธิการ
WI141 ซ548 2555Surgical endoscopy : laparoscopic versus endoscopic management / บรรณาธิการ ธวัชชัย อัครวิพุธ, วิทูร ชินสว่างวัฒนกุล
WJ710 R425 2004?Report on sustaining and expanding condom use beyond commercial sex workshop / editors, Nuntawun Yuntadilok ... [et.at.]
WL17 A881 2004Atlas : country resources for neurological disorders 2004 : results of a collaborative study of the World Health Organization and the World Federation of Neurology
WL342 W927a 2011World Health OrganizationAtlas of headache disorders and resources in the world 2011 / a collaborative project of World Health Organization and Lifting the Burden
WM 274 S187r 2006Samarasinghe, DiyanathReducing harm from use of alcohol : Community responeses / Diyanath Samarasinghe
WM17 M549 2011Mental Health atlas 2011 / World Health Organization
WM270 A354 2006Alcohol control policies in the South-East Asia region : selected issues / World Health Organization
WM274 G562 2010Global strategy to reduce the harmful use of alcohol
WM274 G562 2011Global status report on alcohol and health
WM274 P976 2006Public health problems caused by harmful use of alcohol : gaining less or losing more? / World Health Organization
WN208 M294 2011Manual of diagnostic ultrasound. volume 1 / [edited by Harald Lutz, Elisabetta Buscarini]
WP630 W927m 2010World Health OrganizationMedical eligibility criteria for contraceptive use / World Health Organization
WQ200 T128m 1998Tahir, SharifahMoving towards comprehensive reproductive health services : the government of Thailand leads the way / by Sharifah Tahir, and Nanta Auamkul
WT500 G562 2011Global status report on noncommunicable diseases 2010
WT500 P958 2011A prioritized research agenda for prevention and control of noncommunicalbe diseases / World Health Organization
WT500 Q1 2010Quantification addendum : international medical guide for ships
Z5816.N3 ก475บท ครั้งที่ 1 2548การประชุมทางวิชาการ นเรศวรวิจัย กระบวนทัศน์ใหม่ในการบริหารงานวิจัยในมหาวิทยาลัยนเรศวร ( ครั้งที่ 1 : 2548 : พิษณุโลก)บทความวิจัย (Proceedings) กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ : การประชุมทางวิชาการ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 1 : กระบวนทัศน์ใหม่ในการบริหารงานวิจัยในมหาวิทยาลัยนเรศวร 28-29 กรกฎาคม 2548 / [จัดทำโดย งานวิจัย กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร]
Z5816.N3 ก475บว ครั้งที่ 1 2548การประชุมทางวิชาการ นเรศวรวิจัย กระบวนทัศน์ใหม่ในการบริหารงานวิจัยในมหาวิทยาลัยนเรศวร (ครั้งที่ 1 : 2548 : พิษณุโลก)บทความวิจัย (Proceedings) กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : การประชุมทางวิชาการ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 1 : กระบวนทัศน์ใหม่ในการบริหารงานวิจัยในมหาวิทยาลัยนเรศวร 28-29 กรกฎาคม 2548 / [จัดทำโดย งานวิจัย กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร]
Z5816.N3 ก475บส ครั้งที่ 1 2548การประชุมทางวิชาการ นเรศวรวิจัย ( ครั้งที่ 1 : 2548 : พิษณุโลก)บทความวิจัย (Proceedings) กลุ่มสังคมศาสตร์ : การประชุมทางวิชาการ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 1 : กระบวนทัศน์ใหม่ในการบริหารงานวิจัยในมหาวิทยาลัยนเรศวร 28-29 กรกฎาคม 2548 / [จัดทำโดย งานวิจัย กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร]
Z5816.N3 ม246ร 2554มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะมนุษยศาสตร์รวมบทคัดย่อสารนิพนธ์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี ... / งานบริการการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
Z846.T42 ร451 2549รายงานประจำปี ... [electronic resource] = Annual report ... Thammasat University Libraries / สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ZA3157 I61c 2003International Conference (Asia-Pacific) on Challenges and Opportunities for Libraries and Information Professionals in Knowledge Management and the Digital Age (2003 : Ching Mai)Challenges and opportunities for libraries and information professionals in knowledge management and the digital age : 20-22 March 2003, Chiang Mai, Thailand / organized by Department of Library Sciences, Faculty of Humanities, Chiang Mai University
ZW1 C532 1987-<2011>Chiang Mai University research abstracts ... / Chiang Mai University
ZWB100 W628 2010WHO South-East Asia region publications 2006-2009 : with complete full text publications on DVD-ROM / World Health Organization Regional Office for South-East Asia
วพ ก277ช 2553กฤตินี สิงหพันธุ์, 2523-ชุดการสอนเปียโนชั้นต้นที่สอนด้วยการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนอายุ 8-14 ปี = The creation of a self-evaluation method for primary piano students, age 8-14 / กฤตินี สิงหพันธุ์
วพ ช112ช 2553ชญานิศ อดุลยานนท์, 2522-ชุดการสอนขับร้องเรื่องการหายใจสำหรับนักเรียนอายุ 12-16 ปี = The creation of a new vocal pedagogical textbook for teaching correct breathing to students age 12-16 / ชญานิศ อดุลยานนท์
วพ ณ342ก 2553ณัฐภา ธโนศวรรย์, 2527-การเปรียบเทียบกลวิธีการแปลวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง James and the Giant Peach ตามสำนวนของ สุธัชริน และ สาลินี คำฉันท์ = A comparison of translation techniques on children's literature James and the giant peach by Suthacharin and Salinee Khamchan / ณัฐภา ธโนศวรรย์
วพ ณ352ก 2553ณัฐวรรณ แสงอุรัย, 2520-กระบวนการแรงงานกับความแปลกแยกของเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน = The labor process and alienation of community health workers / ณัฐวรรณ แสงอุรัย
วพ ท493ก 2553ทิวาพร ธงทอง, 2526-การศึกษาการแปลวัจนกรรมอ้อมประโยคคำถามในนวนิยายเรื่อง สี่แผ่นดิน (Si Phaendin) และ Four Reigns = A study of interrogative indirect speech act translation in Si Phaendin and Four Reigns / ทิวาพร ธงทอง
วพ ธ155ว 2553ธนวัฒน์ บุตรทองทิม, 2527-วงพิณพาทย์ครูคูนสี ไชยะมงคล แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว = The Phinphat tradditional music ensemble, direced by Kunsee Chiyamongkol, from the Champasak province of the Lao people's democratic republic / ธนวัฒน์ บุตรทองทิม
วพ ธ389ค 2553ธฤษณุ รอดรักษา, 2523-คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา : เทศบาลนครสมุทรสาคร = Quality management of a local administration organization : a case study of the Sumutsakhon city municipality / ธฤษณุ รอดรักษา
วพ ธ467ค 2553ธัญญาศิริ โสมคำ, 2526-ความสัมพันธ์ระหว่างอาการอ่อนล้า การจัดการกับอาการอ่อนล้า และคุณภาพชีวิตของเด็กป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด = Relations among fatigue, management of fattigueand quality of life in pediatric oncology patients receiving chemotherapy retention / ธัญญาศิริ โสมคำ
วพ น577ค 2553นิตยา ธนกาญจน์, 2514-ความพึงพอใจในงานของพยาบาลโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล = Nurse' job satisfaction at Bumrungrad International Hospital / นิตยา ธนกาญจน์
วพ ป383ป 2553ประเวช แสวงสุข, 2519-ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตทวีวัฒนา = Factors that influence political participation in the Taweewattana district, Thailand / ประเวช แสวงสุข
วพ ป459ค 2553ปริมประภา ปัจสา , 2519-ความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการของผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัดในหน่วยบำบัดระยะสั้น คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี = Satisfaction of service quality in patients with cancer receiving chemotherapy in the short stay service at Ramathibodi Hospital, Thailand / ปริมประภา ปัจสา
วพ พ321บ 2553พระครูพิศาลสมุทรกิจ (แสงทอง), 2504-บทบาทวัดในการพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษาวัดลาดเป้ง ตำบลนางตะเคียน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม = The role of the buddhist monastery in the community development : a case study of Watladpeng Nangtakhean district Samutsongkhram province / พระครูพิศาลสมุทรกิจ (แสงทอง)
วพ พ411บ 2553พระสฤษดิ์ นาคสุวรรณ, 2516-บทบาทของโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์กับการปลูกฝังคุณธรรม = The role of the Buddhist Sunday School on virtuous development / พระสฤษดิ์ นาคสุวรรณ
วพ ร372ก 2553รัตนพงศ์ อัตนะ, 2527-การบริหารความขัดแย้งของศูนย์กีฬาในมหาวิทยาลัยของรัฐ = Conflict management of sport centers in public universities / รัตนพงศ์ อัตนะ
วพ ร565ป 2553รุจิพร จิตตวิสุทธิวงศ์ , 2522-ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับน้ำหนักคงค้างหลังคลอด = Factors related to postpartum weight retention / รุจิพร จิตตวิสุทธิวงศ์
วพ ว233ก 2553วรภัทร ธีรชัยศุภกิจ, 2523-การนำเสนอข้อมูลพิพิธภัณฑ์ของหนังสือพิมพ์ไทยรายวัน = The presentation of museum content through Thai Daily newspapaers / วรภัทร ธีรชัยศุภกิจ
วพ ว386ช 2553วัชรินทร์ยา สามสี, 2525-ชุดการสอนเรื่องเพลงภาษาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี = A study of efficiency of a new instructional method used to teach internationally adapted songs in the Thai language (Phleng Phaasa) to students in secondary school, year I, Prommanusorn school, Phetchaburi province, Thailand / วัชรินทร์ยา สามสี
วพ ว952ก 2553แวววิสาข์ บำรุงเมือง, 2525-การบริหารจัดการพลศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร = Physical education administration of the primary schools under the Bangkok metropolitan / แวววิสาข์ บำรุงเมือง
วพ ศ461ค 2553ศิรินุช ครุฑธกะ, 2522-เครื่องมือการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของชุมชน : กรณีศึกษาเครื่องมือวิจัยภาพชีวิตลิขิตเรื่องราว = A learning approach to community empowerment in Thailand : A case study of photo novella and applied ethnography combined / ศิรินุช ครุฑธกะ
วพ ศ463ก 2553ศิริพร สกุลเจริญพร, 2529-กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม = Strategic human resource development of Nakornpathom provincial administrative organization / ศิริพร สกุลเจริญพร
วพ ศ481ก 2553ศิริรัตน์ โสภาคดิษฐพงษ์, 2525-การเปรียบเทียบความคาดหวังและระดับสภาพความเป็นจริงที่ได้รับของผู้ปกครองต่อการเรียนเปียโนของบุตรหลานโรงเรียนดนตรีปิ่นนคร (สถาบันดนตรีเคพีเอ็น สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า) = A comparison study of parents' expectations versus their analyses of piano lessons offered at Pinnakorn Private Music School (Pinklao, Thailand) / ศิริรัตน์ โสภาคดิษฐพงษ์
วพ ศ484ก 2553ศิริลักษณ์ เกตุพินิจ, 2519-การรับรู้การเจ็บป่วยและพฤติกรรมการปรับตัวของพี่น้องของเด็กที่เจ็บป่วยเรื้อรัง = Perception of illness and adaptation behaviors of siblings of chronically ill children / ศิริลักษณ์ เกตุพินิจ
วพ ส724ด 2553สินีนาถ สิทธิเลิศประสิทธิ์, 2524-ดนตรีในบทศักดิ์สิทธิ์ ซางตูส ของพิธีมิสซานิกายโรมันคาทอลิกอัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร = The music in the sanctus of the Roman Catholic Mass in the archdiocese of Bangkok, Thailand / สินีนาถ สิทธิเลิศประสิทธิ์
วพ ส731กร 2553สิริพร อิ่มหุ่น, 2526-การศึกษาพฤติกรรมการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในกรุงเทพมหานคร = A study of exercise and sporting behaviors of students in Rajamangala University of Technology in Bangkok / สิริพร อิ่มหุ่น
วพ ส784ป 2553สุธาสินี ศรีนุ่น, เรือเอกหญิง, 2520-ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการสูญเสียการได้ยินของกำลังพลกองทัพเรือที่ปฏิบัติงานประจำเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง = Hearing loss and it's related factors among naval officers working in the coastal patrol on motor gunboats / เรือเอกหญิงสุธาสินี ศรีนุ่น
วพ ส829ก 2553สุพรรณิกา อุบลบาน, 2515-การประยุกต์ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการแปรงฟันของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี = An appication of motivation theory to promote tooth brushing behavior in grade 4-5 students, Amphur Siprachan, Suphanburi province / สุพรรณิกา อุบลบาน
วพ ส834ก 2554สุภีร์ ทุมทอง, 2515-การพัฒนาอินทรียสังวร = A study of the development of indriyasamvara (sense-restraint) in Theravada Buddhism / สุภีร์ ทุมทอง
วพ ส857ปจ 2553สุรัตนา พรวิวัฒนชัย, 2523-ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของวัยรุ่น = Factors influencing adolescents' smoking behavior / สุรัตนา พรวิวัฒนชัย
วพ อ231ภ 2553อนุสรณ์ จันดาแสง, 2515-ภาวะผู้นำตามระบบบริหาร 4 แบบ ที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของหัวหน้าสถานีอนามัยสาธารณสุขเขต 9, ประเทศไทย = Leadership style in system 4 management affecting the performance motivation of head of public health centers in Region 9, Thailand / อนุสรณ์ จันดาแสง
วพ อ558ร 2553อัมพา เกษรักษ์, 2524-โรคผื่นคันจากการทำงานของแรงงานรับเหมาในโรงงานผลิตไฟเบอร์ซีเมนต์และกระบวนการแรงงานแบบทุนนิยม = Occupational contact dermatitis of subcontractor labour in fibercement plants and the labour process under capitalism / อัมพา เกษรักษ์
วพ อ579ว 2553อัศวิน นาดี, 2524-วิเคราะห์การเรียบเรียงเสียงประสานเพลงของ วิจิตร์ จิตรรังสรรค์ = An analysis of Thai songs arranged by Wijit Jitrangsan / อัศวิน นาดี
สพ ธ369ก 2553ธรรมิกา นามนาคประเสริฐ, 2529-การศึกษากลวิธีการแปลการเล่นคำในการ์ตูนขำขันภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ = A study of strategies in translating puns in Thai comic strips into English / ธรรมิกา นามนาคประเสริฐ
สพ น276ก 2553นฤมล ทองประดับ, 2504-กรณีศึกษา : พฤติกรรมการไม่สวมหมวกนิรภัยในขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย = Case study : no helmet use behavior of motorcycle riders among senor high school students / นฤมล ทองประดับ
สพ น415ก 2553นันท์นภัส พรหมแก้ว, 2503-การวิเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการบำบัดทางพฤติกรรมปัญญาในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า = An analysis of research on cognitive behavior therapy in depressive patients / นันท์นภัส พรหมแก้ว
สพ บ536ก 2553บุญยืน เชื้อนาคะ, 2500-การบำบัดทางจิตสังคมสำหรับผู้ดูแลวัยรุ่นโรคซึมเศร้า : การพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ = Psychosocial intervention for caregivers of adolescents with major depressive disorder : evidence-based nursing / บุญยืน เชื้อนาคะ
สพ บ675ก 2553บุษบาพร กิตติสารวัณโณ, 2524-การศึกษาการแปลบทภาพยนตร์เรื่อง They're a Weird Mob เป็นบทบรรยายภาษาไทย = A study of translating the film entitled They're a Weird Mob into Thai subtitles / บุษบาพร กิตติสารวัณโณ
สพ พ472ป 2553พวงเพชร กล่ำสมบุญ, 2513-โปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อป้องกันการพลัดตกหกล้มสำหรับผู้สูงอายุ = Exercise program for fall prevention in older persons / พวงเพชร กล่ำสมบุญ
สพ พ631ก 2553พิกุล ขำศรีบุศ, 2496-การวิเคราะห์สถานการณ์การจัดอัตรากำลังทางการพยาบาลในหออภิบาลผู้ป่วยเด็กในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง = The nurse staffing analysis of a pediatric intensive care unit in university hospital / พิกุล ขำศรีบุศ
สพ ย416ก 2553ยุพารัตน์ สุโพธิ์, 2513-การส่งเสริมทักษะการแต่งตัวสำหรับผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรัง : การพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ = Enhancement of grooming skills for patients with chronic schizophrenia : evidence based-nursing / ยุพารัตน์ สุโพธิ์
สพ ว267ก 2553วรรณา รัตนภิรมย์, 2505-การส่งเสริมความหวังในผู้ป่วยจิตเภท : การพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ = Intervention to build hope in patients with schizophrenia : evidence-based nursing / วรรณา รัตนภิรมย์;"Intervention to build hope in patients with schizophrenia : evidence-based nursing"
สพ ว483จ 2553วาริน เสลาคุณจิตบำบัดสัมพันธภาพระหว่างบุคคลเพื่อลดอาการของโรคซึมเศร้าในผู้หญิง : การพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ = Interpersonal psychotherapy for reducing depressive symptoms in women : evidence-based nursing / วาริน เสลาคุณ
สพ ส739กร 2553สุกัญญา รัตนธาราธิคุณการแปลวรรณกรรมเยาวชน เรื่อง Nate the greate saves the King of Sweden ของ Majorie Sharmat เป็นภาษาไทย = Translation of Nate the great saves the King of Sweden , A children literature by Majorie Sharmat, into Thai / สุกัญญา รัตนธาราธิคุณ
สพ ส784ก 2553สุธาทิพย์ สุขฉลาด, 2510-การทบทวนองศ์ความรู้ : ความสำเร็จของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในทารกเกิดก่อนกำหนด = Literature review : successful breast feeding in preterm infants / สุธาทิพย์ สุขฉลาด
สพ ส825ก 2553สุปัญญา โพธิปัทมะ, 2506-การจัดการภาวะอุณหภูมิกายต่ำในผู้ป่วยผู้ใหญ่ผ่าตัดหัวใจ : การพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ = Hypothermia management in cardiac surgical adult patients : evidence-based nursing / สุปัญญา โพธิปัทมะ
สพ อ631ก 2553อาภรณ์ เสียงแหลม, 2517-การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับปัจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวต่อสตรีในสังคมไทย = A synthesis of research on factors related to domestic violence among women in Thai society / อาภรณ์ เสียงแหลม
84 พรรษา ในหลวงของปวงชน : รวมผลงานการประกวดวรรณกรรมร้อยกรองประเภทลิลิตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผู้หญิง กับเทคโนโลยีสร้างลูก / รวบรวมโดย มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง
International Conference on Reproductive Health and Social Sciences Research (2nd : 2008 : Bangkok)2nd International conference on reproductive health and social sciences research, August 8, 2008, Chomnapa room, 2nd floor, S.D. Avenue Hotel, Bangkok, Thailand / Organizied by Institute for Population and Social Research (IPSR), Mahidol University
Ducanes, GeoffreyA small macroeconometric model of the philippine economy / Geoffrey Duncanes...[et.al.]
Alcohol use and abuse : What you shouls know / World Health Organization
Basic principles for the preparation of safe food for infants and young children / World Health Organization.
G, FururajBurden and socio-economic impact of alcohol : The Bangalore study / Fururaj G, Girish N, Benegal V
G, GururajBurden and Socio-Economic Impact of Alcohol [electronic resource] : The Bangalore study / Gururaj G, Girish N, Benegal V
Books, Douglas H.Challenges for Asia's Trade and Environment / Douglas H. Brooks
Kuang, XianwenCollective resistance of chengzhongcun villagers in China : a case of Guangzhou, Guangdong province / Xianwen Kuang
Heine-Geldern, Robert, 1885-1968Conceptions of state and kingship in Southeast Asia
Fischer, Charles N.Crafting a compiler with C / Charles N Fischer, Richard J. LeBlanc, Jr.
Hoschka, Tobias C.Developing the market for local currency bonds by foreign issuers : Lessons from asia / Neranjana Gunetilleke and Dinushka Senanayake.
Colchester, MarcusDivers paths to justice : Legal pluralism and the rights of indigenous peoples in Southeast Asia / Marcus Colchester ... [et al.]
Energy efficiency, energy conservation and renewable energy in Thailand / Thailand Energy and Environment Network (TEENET), Asian Intitute of Technology (AIT)
Fifth Asian and Pacific population conference [electronic resource] : Bangkok, 11-17 December 2002 / Economic and Social Commission for Asia and the Pacific
Andrews, Gregory R.Foundations of multithreaded, parallel, and distributed programming / Gregory R. Andrews
Ford, GinaFrom contented baby to confident child : Problem-solving in the first three years / Gina Ford
Stegemann, SvenFrom the caterpillar to the butterfly : social entrepreneurship as a new social force in China / Sven Stegemann
Future perfect / Regional Community Forestry Training Center for Asia and the Pacific (RECOFTC)
Rabolu, V.M.Hercolubus or red planet / V.M. Rabolu
Gray, TallynJustice and the Khmer Rouge : Concepts of a just response to the crimes of the democratic Kampuchean regime in buddhism and the extraordinary chambers in the courts of Cambodia at the time of the khmer rouge tribunal / Tallyn Gray
Kamlangjai project under the royal initiatives of HRH Princess Bajrakitiyabha / Office of the Affairs Under the Royal Initiatives of HRH Princess Bajrakitiyabha, Ministry of Justice
Lao PDR country economic memorandum : realizing the delopment potential of Lao PDR / [prepared by Sethaput Suthiwart-Narueput, task team leader task team Alessandro Magnoli ... et al.]
Messages from the death row : Freedorn from within / Editor, Orasom Sutthisakorn
Prayong Ronnarong Thai wisdom teacher Wisdom gem of ASEAN [electronic resource] / Office of the Education Council Ministry of Education
Prayong Ronnarong Thai wisdom teacher Wisdon gem of ASEAN / Institute of Promotion and Thai Wisdom Development, Office of the Education Council Editor, Wanlapa Lekwattananon
Proceedings 2011 subsidized by Japan Foundation the Japan society for intercultural studies (JSICS) 10th anniversary special symposium : Culture as a strategy and intercultural studies : post-3/11 perspective / The Japan Society for Intercultural Studies (JSICS)
Proceedings of the International Conference expanding horizons in english language and literary studies (2011 : Bangkok, Thailand)Proceedings of the International Conference : Expanding horizons in english language and literary studies (ELLS 2011) / Department of English, Faculty of Arts, Chulalongkorn University
Samarasinghe, DiyanathReducing harm from use of alcohol [electronic resource] : community responses / Diyanath Samarasinghe
เดือนฉายผู้ชนะ ภู่ประเสริฐSmall is beautiful II = เล็กนั้นงาม หมายเลข 2 / Duenchayphoochana Phooprasert
Sripen TantivessThe role of health technology assessment evidence in decision making : the case of human papillomavirus vaccination policy in Thailand / Sripen Tantivess...[et.al.]
Understanding community-based REDD+ [electronic resource] / International work group for indigenous affairs (IWGIA) and Asia Indigenous peoples pact (AIPP)
Vatican II / edited by Silvia Scatena, Dennis Gira, Jon Sobrino and Maria Clara Bingemer
Who South-East Asia region publications 2006-2009 with complete full text publications on DVD-ROM [electronic resource] / World Health Organization
เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ = Thai Health Professional Alliance Against Tobacco (THPAAT) / เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่
เจาะลึกประเด็นร้อนฟ้องคดีแรงงาน : ฉบับก่อนตัดสินใจฟ้อง / รวบรวมโดย ปกรณ์ นภาเหมินทร์
พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), 2481-เชื่อกรรม รู้กรรม แก้กรรม / โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
เดชะพระบารมีปกเกล้าฯ [electronic resource] / สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร
ดังตฤณเตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว : ฉบับ อยู่สบาย ไปสบาย / ดังตฤณ
เมื่อหลวงพ่อจรัญฯ สอนกรรมฐาน : ฉบับสติปัฏฐาน 4 ภาคปฏิบัติและสอบอารมณ์ / รวบรวมเรียบเรียง: สมดี จินดาพิษฐาน
เสี่ยว, อานต้าเรียนจีนกลางด้วยตนเอง / เสี่ยว อานต้า
เรื่องเล่าประสบการณ์ของคนทำงานช่วยเลิกบุหรี่ พ.ศ.2555 / คณะทำงาน: ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ ... [และคนอื่นๆ]
พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโตเสียงธรรมหลวงตา / โดย พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต
สุธีร์ เจริญสุขเอกสารผลการสำรวจความพึงพอใจของนายจ้างต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตมหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ... / สุธีร์ เจริญสุข
โอะทซึอิจิโกธ : คดีตัดข้อมือ = Goth / เขียนโดย Otsuichi แปลโดย นะนะโกะ
วัฒนา เชี่ยวสุวรรณโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการรายวิชา = Learning management system / โดย วัฒนา เชี่ยวสุวรรณ
สาริศ ผุงประเสริฐยิ่งโครงการวิจัยแนวคิดใหม่ในการจัดการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และแนวทางการสร้างหลักสูตรบูรณาการสำหรับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน / สาริศ ผุงประเสริฐยิ่ง และผณินทรา ธีรานนท์
สำราญ ทองแพงโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนเรศวร / โดย สำราญ ทองแพง และคณะ
พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโตกรณีถ้ำสาริกา : ถาม-ตอบปัญหาธรรม / โดย พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต
สุทธินี ลิ้มธรรมมหิศรการเจริญเติบโตของลูกหอยหวาน (Babylonia areolata Link, 1807) ที่เลี้ยงด้วยอาหารสดชนิดต่างๆ และเลี้ยงที่ระดับความเค็มต่างกัน = Growth performance of hatchery-reared juvenile spotted babylon (Babylonia areolata Link, 1807) using different fresh feeds and culturing at different salinities / สุทธินี ลิ้มธรรมมหิศร, วิวรรธน์ สิงห์ทวีศักดิ์
สุวรรณา วรสิงห์การเจริญเติบโตของสาหร่ายผักกาดทะเล (Ulva rigida C. agardh, 1823) ที่เลี้ยงร่วมกับปลากะพงขาว (Lates calcarifer bloch, 1970) = Sea lettuce seaweed (Ulva rigida C. agardh, 1823) growth cultured within seabass (Lates calcarifer bloch, 1970) / สุวรรณา วรสิงห์ ... [และคนอื่น ๆ]
จีรรัตน์ เกื้อแก้วการใช้โปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษทิ้งกุ้งเป็นแหล่งโปรตีนเพื่อทดแทนปลาป่นในอาหารสำเร็จรูปของกุ้งขาว Litopenaeus vannamei (Boone, 1931) = Utilization of protein hydrolysate from shrimp waste for fishmeal replacement in formulated feed of pacific white shrimp, Litopenaeus vannamei (Boone, 1931) / จีรรัตน์ เกื้อแก้ว ... [และคนอื่น ๆ]
การจัดการความรู้ตำรายาพื้นบ้านล้านนา : กรณีศึกษากลุ่มโรคมะเรงหรือบ่าเฮ็ง = The knowledge management in Lan Na traditional medicine : a case study of Mareng/Baheng illness / พรรณเพ็ญ เครือไทย, บรรณาธิการ
นนทกานติ ท้ามติ้นการตอบสนองของลูกปูม้า (Portunus pelagicus, Linnaeus 1758) ต่อแร่ธาตุรวามระดับสูงในอาหาร = Response of young swimming crab (Portunus pelagicus, Linnaeus 1758) to high dietary mineral mixtured / นนทกานติ ท้ามติ้น ... [และคนอื่น ๆ]
วีระ เจริญพักตร์การทดลองอนุบาลกั้งตั๊กแตนหางจุด Harpiosquilla raphidea (Fabricius, 1798) ด้วยอาหาร 3 ชนิด ในตะกร้าพลาสติก = Experiment on rearing of mantis shrimp harpiosquilla raphidea (Fabricius, 1798) with 3 different feed in plastic basket / วีระ เจริญพักตร์ ... [และคนอื่น ๆ]
นนทกานติ ท้ามติ้นการทดสอบอาหารสูตรทดลองต่อการเจริญเติบโตของกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius, 1798) ในบ่อดิน = Evaluation of formulated feed on growth of tiger prawn (Penaeus monodon Fabricius, 1798) cultured in earthen pond / นนทกานติ ท้ามติ้น ... [และคนอื่น ๆ]
การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555 : วิจัยเพื่อการเรียนรู้ สู่การนำไปใช้ประโยชน์ = Thailand research expo 2012 / สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ เครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ
การบริหารวิกฤตการณ์ขั้นสูง = Advance crisis management : ACM / เรียบเรียงโดย, พันตำรวจเอก กิตติ์ธนทัต เลอวงศ์รัตน์
กรวรรณ สังขกรการพัฒนาเมืองชายแดนเพื่อรองรับผลกระทบจากการท่องเที่ยวและการค้าในลุ่มน้ำโขง / ผู้เขียน, กรวรรณ สังขกร ผู้ช่วยวิจัย, กาญจนา จี้รัตน์
ครรชิด พุทธโกษาการวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลงานวิจัยด้านการควบคุมศัตรูพืชและสัตว์โดยชีววิธีของหน่วยงานภาครัฐในประเทศไทยที่ดำเนินการและเผยแพร่ระหว่างปี พ.ศ. 2543-2553 [electronic resource] / โดย ครรชิด พุทธโกษา
ปริญญา เทวานฤมิตรกุลการศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง = Civic education / ปริญญา เทวานฤมิตรกุล, เขียน
วิทยา วัณณสุโภประสิทธิ์การสร้างแบบจำลองทางวิศวกรรมด้วยบอนด์กราฟ = Creating engineering models with bond graph / วิทยา วัณณสุโภประสิทธิ์
รินปวีร์ เกตุมณีการอนุบาลกุ้งตัวตลก (Hymenocera picta Dana, 1852) = Nursing of harlequin shrimp (Hymenocera picta Dana, 1852) / รินปวีร์ เกตุมณี ... [และคนอื่นๆ]
ก้าวย่าง KM กรมควบคุมโรค / สำนักจัดการความรู้ กรมควบคุมโรค
อภิชัย ฤตวิรุฬห์กำหนดการเชิงเส้นและกำหนดการจำนวนเต็มและการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมเกษตร = Linear programming and integer programming and their applications in agro-industry / อภิชัย ฤตวิรุฬห์
วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชรขบวนการเสรีไทยกับวีรกรรมกู้ชาติ / วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร
ฌิโอโน, ฌ็องคนปลูกต้นไม้ = The man who planted trees / ฌ็อง ฌิโอโน, เขียน กรรณิการ์ พรมเสาร์, แปล รสนา โตสิตระกูล, บรรณาธิการ
วรวรรณ สันติกุล, พันตำรวจโทหญิงความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับความเครียด = Understanding stress/ พันตำรวจโทหญิง วรวรรณ สันติกุล
สมวดี ไชยเวช, พันตำรวจโทหญิงความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความจำของมนุษย์ / พันตำรวจโทหญิง สมวดี ไชยเวช
คิดแล้วทำเพื่อความสำเร็จ : เปลี่ยนความล้มเหลว ให้เป็นความสำเร็จ / แปลและเรียบเรียงโดย ชาติศิริ อักษรประเสริฐ
ธงทอง จันทรางศุคุณานุคุณไตรภาค / ธงทอง จันทรางศุ, ชัชพล ไชยพร และพิเศษ สอาดเย็น
สุพัฒน์ โตวิจักษณ์ชัยกุลคู่มือแนวทางการแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ / ผู้จัดทำ, สุพัฒน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล และกันยารัตน์ รินศรี
คู่มือการเลิกบุหรี่สำหรับประชาชน / เครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ
คู่มือการทำหัตถการทางอายุรกรรม : Patient care team อายุรกรรม โรงพยาบาลราชวิถี / กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลราชวิถี
คู่มือการสื่อสารกฎหมายด้านการอนุรักษ์พลังงาน / สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
ณัฐพบธรรมคู่มือดูพระแท้ / ผู้เขียน, ณัฐพบธรรม
คู่มือยาสูบ สู่งานประจำ : ไม่ยาก...อย่างที่คิด / เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ บรรณาธิการ: จันทนา วิธวาศิริ
เบญจา ยอดดำเนิน-แอ็ตติกจ์คู่มือวิจัยพฤติกรรมสุขภาพ : ชุดที่ 2 พฤติกรรมสุขภาพ : วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ / บรรณาธิการ, เบญจา ยอดดำเนิน-แอ็ตติกจ์...[และคนอื่นๆ]
จดจำ ความหมาย เหตุการณ์ : ประเทศไทยกับอาเซียน = Asean records of historic events : Thai royal visitors and asean / สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร
จดหมายเหตุโทรคมนาคมโลกและประเทศไทย : ฉบับพุทธศักราช 2554 = IEEE and Thai communications : history & milestones 2011 edition / บรรณาธิการ, เกียรติศักดิ์ ศรีพิมานวัฒน์
จากสวนผึ้งถึงทุ่งพญาไท / กุลจิรา ชำนิบรรณการ, บรรณาธิการ
อรอนงค์ พริ้งศุลกะจุลชีววิทยาทางการแพทย์ : แบคทีเรียก่อโรค / อรอนงค์ พริ้งศุลกะ
ทุเรียน ราชาแห่งผลไม้ [electronic resource] / บรรณาธิการ: จงดี โตอิ้ม
พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโตธรรมะเก็บตก 3 / โดย พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต
พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)ธรรมะและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม = Dhamma and environmental preservation / พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ผู้แปล: สุนทราภรณ์ เตชะพะโลกุล, อินทิรา นวสัมฤทธิ์ บรรณาธิการ: พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, ดิออน โอลิเวอร์ พีเพิลล์
นวัตกรรม และเทคโนโลยีด้านวิศวกรรม : ฉบับการจัดการ การแก้ปัญา ภัยธรรมชาติ / คณะผู้จัดทำ: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บรรณาธิการ: อนุชิต ชื่นอารมณ์
ประชุมวิชาการบุหรี่และสุขภาพแห่งชาติ (ครั้งที่ 11 : 2555 : กรุงเทพฯ)นำเสนอผลงานวิจัยและโปสเตอร์เพื่อการควบคุมยาสูบ = Pre-conference : ประชุมวิชาการบุหรี่และสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 11 ในวันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2555 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ / ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.), สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2423-2468บทละครร้อง 9 เรื่องในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว / คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึกและจดหมายเหตุฯ ในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์บรรณานุกรมรายงานสถานการณ์การบริโภคยาสูบรายจังหวัด พ.ศ. 2554 / ผู้เขียนเรียบเรียง, ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์, กุมภการ สมมิตร, ประภาพรรณ เอี่ยมอนันต์
บันทึก (6) เปิดโลกงานวิจัย [electronic resource] : การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2554 = Thailand research expo 2011 / สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
บุหรี่ภัยร้ายทำลายคุณ / คณะผู้จัดทำ: อารัมภ์พร เอี่ยมวุฒิ ... [และคนอื่นๆ]
ประยงค์ รณรงค์ ครูภูมิปัญญาไทย อัญมณีภูมิปัญญาแห่งอาเซียน / สถาบันส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาไทย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ บรรณาธิการ, วัลภา เล็กวัฒนานนท์
พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโตประวัติการภาวนาองค์หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน / โดย พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต
อิทธิพร ขำประเสริฐปัจจัยการเพิ่มประสิทธิภาพในการนำแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติของมหาวิทยาลัยคริสเตียน = The efficiency factors of applying strategic plans into action at Christian University of Thailand / อิทธิพร ขำประเสริฐ, หัวหน้าโครงการวิจัย สุภัสสรา วิภากูล, นันทิดา แคน้อย, ผู้วิจัย
พระมหาหรรษา ธมฺมหาโสปัญจสดมภ์ : ค่านิยมแห่งชาติต่อการสื่อสารทางการเมืองเพื่อสร้างความปรองดอง / พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส
ปัญหาชายแดนใต้...มองผ่านงานวิจัยของ ม.อ. / สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บรรณาธิการ นิรันดร์ สุมาลี
อรชส นภสินธุวงศ์ผลกระทบทางเศรษฐกิจของการลงทุนวิจัยข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 = Economic impact of research investment in Chinat 1 rice variety development / อรชส นภสินธุวงศ์
สมพิศ แย้มเกษมผลของไทร็อกซีน (T4) และคอร์ติซอลต่อพัฒนาการและการเจริญเติบโตของลูกปลากะรังหงส์ (Cromileptes altivelis Valenciennes, 1828) วัยอ่อน = Effect of thyroxine (T4) and cortisol on development and growth of humpback grouper (Cromileptes altivelis Valenciennes, 1828) larvae / สมพิศ แย้มเกษม, ปริญญา สุทธินนท์, เรณู ยาชิโร
บุญรัตน์ ประทุมชาติผลของความเค็มน้ำต่อขบวนการลอกคราบและการเปลี่ยนแปลงทางสรีระเคมีของปูม้า (Portunus pelagicus) ในรอบวงจรการลอกคราบ= Effects of salinity on molting process and physicochemical changes in blue swimming crab (Portunus pelagicus) over the molt cycle / บุญรัตน์ ประทุมชาติ, พิชาญ สว่างวงศ์ และJorge Machado
ผลงานกระทรวงพลังงาน ปี 2551-2553 / กระทรวงพลังงาน
ผลงานวิจัยและรายงานความก้าวหน้างานวิจัยประจำปี 2547 : Compilation of 2004 research, progressive reports and essays on wildlife ecology / กลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
พรมมินทร์ พวงมาลา ครูภูมิปัญญาไทย นักพัฒนาแห่งดอยแม่กำปอง / สถาบันส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาไทย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ บรรณาธิการ, วัลภา เล็กวัฒนานนท์
พรมมินทร์ พวงมาลา ครูภูมิปัญญาไทย นักพัฒนาแห่งดอยแม่กำปอง [electronic resource] / สถาบันส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาไทย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
พัสวีสิริ เปรมกุลนันท์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนราชสีหวิกรมกับงานช่างหลวงในสมัยรัชกาลที่ 4 / พัสวีสิริ เปรมกุลนันท์
พระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเพื่อประโยชน์สุขของมวลมนุษยชาติ = The Buddha's enlightenment for the well-being of humanity / บรรณาธิการ : พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส
พระมหากษัตริย์นักพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขสู่ปวงประชา. สมเด็จพระบรมราชินีนาถนักพัฒนาเพื่อปวงประชาสุขศานต์ [electronic resource] / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ประสิทธิ์ ลีปรีชาพลวัตเศรษฐกิจบนที่สูง : การค้ากับอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ / ประสิทธิ์ ลีปรีชา
พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), 2481-พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย : พุทธธรรมประดิษฐาน 26 ศตวรรษกาล / พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
เจือ ชมะนันทน์พุทธมณฑล : หอสมุดกลางเพื่อการศึกษาและค้นคว้าทางพระพุทธศาสนาระหว่างชาติและพุทธอุทยาน / เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), 2481-มองวันวิสาขบูชา หยั่งถึงอารยธรรมโลก = Vesak day and global civilization / พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ผู้แปล: พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส บรรณาธิการ: โรบิน ฟิลลิป มัวร์
นันทวัฒน์ บรมานันท์มาตรฐานใหม่ของการจัดทำบริการสาธารณะระดับชาติในประเทศไทย / นันทวัฒน์ บรมานันท์
เป็ลติเยร์, อนาโตล โรเจอร์มาตลังกา / อนาโตล โรเจอร์ เป็ลติเยร์
คุณหลวงรวมเรื่องเล่า... มนต์พระปริตร / โดย คุณหลวง ...[และคณะ]
ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์ระบบหน่วยคำในภาษาอังกฤษ / ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์
สุกัญญา วีรวัฒนะกุมพะรายงานโครงการวิจัยต่อเนื่อง การประดิษฐ์หัวตรวจวัดโปรตีนไวเทลโลเจนินสำหรับการตรวจความสมบูรณ์เพศเมียของปลากระพงแดงเพื่อใช้ในการเพาะพันธุ์ / คณะผู้วิจัย สุกัญญา วีรวัฒนะกุมพะ, มานะ ศรียุทธศักดิ์ และธีระศักดิ์ นรภักด์สุนทร
การประชุมสัมมนาวิชาการเรื่องหลักการบริหารจัดการสำหรับผู้บริหารและการลงทุนของสถาบันประกันสังคมระหว่างประเทศ (2553 : ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน)รายงานการประชุมสัมมนาวิชาการของสมาคม ASSA เรื่องหลักการบริหารจัดการสำหรับผู้บริหารและการลงทุนของสถาบันประกันสังคมระหว่างประเทศ / กองนโยบายและแผนงาน สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
รุ่งรวี จิตภักดีรายงานการวิจัยเรื่อง การจัดการแผนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนลีเล็ด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี / โดย รุ่งรวี จิตภักดี, ประเสริฐ ชัญจุกรณ์
สุภาพร สุกสีเหลืองรายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและศึกษาเรียนรู้ชายฝั่งทะเล ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง / โดย สุภาพร สุกสีเหลือง ... [และคณะ]
วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัยรายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบการเก็บรักษาน้ำเชื้อปลาเทโพและปลาสวายแบบแช่แข็งเพื่อการผสมเทียม = A comparative study of sperm cryopreservation in the black ear catfish and striped catfish for artificial insemination / โดย วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย
อัมพร นิยมตรงรายงานการวิจัยเรื่องปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการกระทำผิดของผู้ต้องขังหญิง / อัมพร นิยมตรง ... [และคนอื่น ๆ]
สุภณี แก้ววิจิตรรายงานการวิจัยเรื่องผลของวิธีสอนโดยใช้บทบาทสมมติต่อจริยธรรมด้านความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 = The effects of role-play teaching method on ethical behavior responsibility of prathomsuksa three students / สุภณี แก้ววิจิตร
ประภาพร ภูริปัญญาคุณรายงานการวิจัยเรื่ององค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ต้านการอักเสบจากงิ้ว = Chemical constituents and anti-inflammatory activities from bombax anceps PIERRE / ประภาพร ภูริปัญญาคุณ และอุษณีย์ ใบบัว
สุจิตรา ทองประดิษฐ์โชติรายงานการวิจัยแผนงานวิจัย : มาตรฐาน การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพและพิษวิทยาของสารสกัดจากใบมะรุม = Specification of leaves and standardization, biological and toxicological activities of extract from the leaves of Moringa oleifera / สุจิตรา ทองประดิษฐ์โชติ ... [และคณะ]
มิ่งสรรพ์ ขาวสอาดรายงานการวิจัยแผนงานวิจัยการพัฒนาเชิงบูรณาการของการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ปี 2551 : ตลาดใหม่และความท้าทาย = Integrated development of sustainable tourism for the greater Mekong sub-region 2008 : emerging markets and challenges / โดย มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด และคณะ
วาสนา แก้วหล้ารายงานการวิจัยแหล่งเรียนรู้เพื่อชุมชน : กรณีศึกษาการแพทย์พนมดงรักจากอโรคยาศาลาในไทยและกัมพูชา = Resource for community : case study on traditional Phanom-Dongreak Medicine from Ah-Lokaya place in Thailand and Cambodia / โดย วาสนา แก้วหล้า ... [และคณะ]
ครรชิต ธรรมศิริรายงานการวิจัยการปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้ดินใบหมากเพื่อเป็นกล้วยไม้กระถาง = Spathoglottis breeding for potted orchids / คณะผู้วิจัย: ครรชิต ธรรมศิริ ... [และคณะ]
โชคชัย เอกทัศนาวรรณรายงานการวิจัยการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมน้ำมันสูงสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร = High-oil hybrid corn breeding for food industry / โชคชัย เอกทัศนาวรรณ ... [และคนอื่น ๆ]
สุวรรณ วาวแววรายงานการวิจัยการพัฒนาเครื่องทุ่นแรงในระบบผลิตปทุมมาในภาคเหนือ = Labor saving machine development of curcuma alismatifolia production system in Northern Thailand / โดย สุวรรณ วาวแวว, ประดิษฐ์ เทอดทูล, โสระยา ร่วมรังษี
สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์รายงานการวิจัยการพัฒนาเอนไซม์ย่อยสลายเพื่อการประยุกต์ใช้ในอาหารสัตว์ปีก = Development of hydrolytic enzyme for its application in poultry feed / โดย สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์, สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ และอรพิน สุขพิริยกุล
ณัชวิชญ์ ติกุลรายงานการวิจัยการพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปช่วยเลือกวัสดุในการออกแบบสถาปัตยกรรม (ระยะที่ 2) = Development of building materials selection in architectural design softward (Phase 2) /cณัชวิชญ์ ติกุล
สุมนา เหลืองฐิติกาญจนารายงานการวิจัยการพัฒนาการผลิตสารออกฤทธิ์ stilbenoid ในหนอนตายหยาก = The development of stilbenoid production in stemona collinsae / ผู้วิจัย: สุมนา เหลืองฐิติกาญจนา ... [และคณะ]
ศุภมิตร เมฆฉายรายงานการวิจัยการพัฒนาชุดเครื่องหมายโมเลกุลดีเอ็นเอสำหรับบ่งชี้ลักษณะของโคขาวลำพูนพันธุ์แท้ : การจัดการความรุ้เพื่ออนุรักษ์และใช้ประยุกต์โคขาวลำพูนของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แพร่ และพะเยา = Development of molecular DNA marker for indication characteristics of purebred white lamphun cattle : knowledges management for conservation and utilization of white lamphun cattle in Chiang Mai, Lamphun, Phrae and Phayao provinces / โดย ศุภมิตร เมฆฉาย และพัชรินทร์ ครุฑเมือง
จันทนี อุริยะพงศ์สรรค์รายงานการวิจัยการพัฒนาผงที่มีสารเส้นใยอาหารสูงและไลโคปีนผงจากกากมะเขือเทศและการศึกษาถึงการให้ประโยชน์ด้านสุขภาพ = The development of high dietary fiber and Lycopene powders from tomato waste and study on their health benefits /cโดย จันทนี อุริยะพงศ์สรรค์, จินตนาภรณ์ วัฒนธร และนฤมล ลีลายุวัฒน์
ณัฐา โพธาภรณ์รายงานการวิจัยการพัฒนาพันธุ์กล้วยไม้กลุ่มนางอั้วเพื่อการส่งออก = Improvement of Habenaria and its alliances for export / โดย ณัฐา โพธาภรณ์
พัชรียา บุญกอแก้วรายงานการวิจัยการพัฒนาพืชวงศ์ขิงเพื่อการส่งออก = Development of zingiberaceae for export / คณะผู้วิจัย: พัชรียา บุญกอแก้ว ... [และคณะ]
ประดับ กลัดเข็มเพชรรายงานการวิจัยการพัฒนาว่านจูงนางเป็นไม้กระถางชนิดใหม่เพื่อการส่งออก = Development of geodorum as a new pot plant for export / โดย ประดับ กลัดเข็มเพชร ... [และคณะ]
วิชัย ภูริปัญญวานิชรายงานการวิจัยการรวบรวมบัวพันธุ์พื้นเมืองและพัฒนาบัวพันธุ์กลายที่ได้จากการฉายรังสี = Collection of native lotus & water lily and development of new lotus varieties derived from a radiation-induced mutant / จัดทำโดย วิชัย ภูริปัญญวานิช ... [และคณะ]
นคร เหลืองประเสริฐรายงานการวิจัยการวิจัยเพื่อคัดเลือกสายพันธุ์มะขามป้อมและการพัฒนาการปลูกเลี้ยงเพื่อสนับสนุนโครงการภูฟ้าพัฒนาในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี = Research for clone selection of emblic and cultural practice development for the Phu Fa development project under the Royal Initiative of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn / นคร เหลืองประเสริฐ ... [และคณะ]
กิตติศักดิ์ ศรีพานิชกุลชัยรายงานการวิจัยการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพจากสารสกัดโพลีแซคคาไรด์ของเส้นใยและดอกเห็ดกระด้าง = Research and development of health products of polysaccharide extracts from lentinus polychrous mycelia and fruiting body / โดย กิตติศักดิ์ ศรีพานิชกุลชัย และคณะ
สุรางค์ ลีละวัฒน์รายงานการวิจัยการศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากต้นกระเบา (Hydnocarpus anthelminthicus Pierre ex Laness.) = Research and development of natural products from Hydnocarpus anthelminthicus Pierre ex Laness. / สุรางค์ ลีละวัฒน์ ... [และคณะ]
รัชนีกร กัลล์ประวิทธ์รายงานการวิจัยการศึกษาชีวภาพความพร้อมของการนำไปใช้และผลในการยับยั้งการอักเสบและภาวะดื้อต่ออินซูลินของสารแซนโธนจากมังคุดไทยในเซลล์ไขมันของมนุษย์ = Study of bioaccessibility and inhibitory effect on inflammation and Insulin resistance of Xanthones from garcinia mangostana (Thai mangosteen) in human adipocytes / รัชนีกร กัลล์ประวิทธ์ ... [และคนอื่น ๆ]
วันชัย มุกดารัศมีรายงานการวิจัยการสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และขยายพันธุ์กล้วยไม้ป่าในแนวเทือกเขาบรรทัด = Enhancing participation for conservation and propagation of wild orchids on Banthad mountain ranges / คณะผู้วิจัย: วันชัย มุกดารัศมี, นพรัตน์ ถวิลเวทิน
ดำรง พิพัฒนวัฒนากุลรายงานการวิจัยการอนุรักษ์ความหลากหลายทางพันธุกรรมของเทพทาโร : การคัดเลือกแหล่งพันธุ์เทพทาโร = Genetic diversity conservation of cinnamomum porrectum (Roxb.). kosterm. : genetic resources of cinnamomum porrectum (Roxb.) kosterm / ดำรง พิพัฒนวัฒนากุล ... [และคนอื่นๆ]
ศศิวิมล แสวงผลรายงานการวิจัยการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมทุเรียนและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวสวนทุเรียนในประเทศไทยตามแนวทางของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : กรณีศึกษา จังหวัดนนทบุรี = Conservation of durian genetic resources and local wisdoms of durian gardeners in Thailand based on guideline of plant genetic conservation project under the Royal Initiatives of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn: study case Nonthaburi province / ศศิวิมล แสวงผล, สมศรี เจริญเกียรติกุล, จงดี โตอิ้ม
ทวีพล ซื่อสัตย์รายงานการวิจัยการออกแบบเครื่องมือวัดและพัฒนาระบบควบคุมในกระบวนการแปรรูปอาหารด้วยวิธีออสโมติค = Design of instrumentation and development of control system in osmotic process of food / โดย ทวีพล ซื่อสัตย์ และนวภัทรา หนูนาค
กฤษฎา เชาว์วาทินรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการพัฒนาระบบการตลาดส้มปลอดภัยเพื่อการจำหน่ายภายในประเทศและส่งออกของเกษตรกรในเขตจังหวัดเชียงราย = Development of safety - orange market system for domestic and export of farmers in Chiang Rai Province / โดย กฤษฎา เชาว์วาทิน...[และคณะ]
จุฑาพรรณ จีนะวานิชรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการศึกษาวิจัยการสร้างโครงข่ายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แอ่งน้ำที่ลุ่มฝาง = Networking for promotion and management of Fang basin ecotourism / โดย จุฑาพรรณ จีนะวานิช...[และคณะ]
ชลอ จารุสุทธิรักษ์รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ : การกำจัดสารอินทรีย์ทางธรรมชาติโดยระบบเยื่อกรองแบบนาโน = Removal of natural organic matter using nanofiltration membrane / คณะผู้วิจัย ชลอ จารุสุทธิรักษ์, สุพัฒน์พงษ์ มัตราช และรัตนา จิระรัตนานนท์
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการเสริมสร้างงานวิจัยและพัฒนาเพรียงทรายสู่การใช้ประโยชน์เชิงอุตสาหกรรม ปีที่ 3 / โดย สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ ศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจังหวัดนนทบุรี
เกษม กุลประดิษฐ์รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การถ่ายทอดความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์พืชท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี = A knowledge of local wisdom and biodiversity transfer in Kanchanaburi province / เกษม กุลประดิษฐ์ และคณะ
สมบัติ ขอทวีวัฒนารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การพัฒนาการกระบวนการลดสารพิษในกากเมล็ดสบู่ดำจากการผลิตไบโอดีเซลเพื่อสร้างคุณค่าเพิ่ม = Development of processes for detoxification of jatropha curcas seed cake from biodiesel production to promote value creation / โดย สมบัติ ขอทวีวัฒนา ... [และคนอื่นๆ]
ธีรนุช เจริญกิจรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การพัฒนาคุณภาพผลผลิตของลำไยโดยการห่อช่อผล / ผู้วิจัย ธีรนุช เจริญกิจ
พิสสวรรณ เจียมสมบัติรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การพัฒนาพุทธรักษาปลอดไวรัสสำหรับการส่งออก = Development of virus-free canna for export / คณะผู้วิจัย: พิสสวรรณ เจียมสมบัติ ... [และคณะ]
มนัญญา ปริยวิชญภักดีรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การศึกษาศักยภาพของสารสกัดจากพืชสมุนไพรแก้ว และขี้เหล็กต่อการตายของพยาธิตัวกลมในกระเพาะแท้ของวัว Mecistocirrus digitatus = Study the killing potential of crude extract from Murraya paniculata and Cassia siamea on Mecistocirrus digitatus / โดย มนัญญา ปริยวิชญภักดี
ทิพาพร ธาระวานิชรายงานการวิจัยประสิทธิผลการลดน้ำตาลในเลือดของสมุนไพรดายขัด (Malvastrum coromandelianum) ในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 = The glucose lowering efficacy of Malvastrum coromandelianum in type 2 diabetic subjects / โดย ทิพาพร ธาระวานิช ... [และคณะ]
อุปถัมภ์ ศุภสินธุ์รายงานการวิจัยลักษณะสำคัญของกลุ่มยีน TCF7L2 polymorphism ที่ตำแหน่งต่างๆ กับการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในประชากรไทย = The characteristic of genome wide pattern of TCF7L2 gene polymorphism in type 2 diabetes patients in Thailand / โดย อุปถัมภ์ ศุภสินธุ์
รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์โครงการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม : สาขาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง / โดย ศูนย์บริการวิชาการเศรษศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จารุนันท์ ประทุมยศรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการการพัฒนาการเลี้ยงปลาการ์ตูนส้มขาว (Amphiprion ocellaris) ด้วยอาหารสำเร็จรูป : ประสิทธิภาพการย่อยอาหาร = Improvement of rearing false clown anermonefish (Amphiprion ocellaris) by feeding practical diets : digestibility efficiency / โดย จารุนันท์ ประทุมยศ และปิยะวรรณ ศรีวิลาศ
ยุคล ลิ้มแหลมทองรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการจัดทำกรอบงานวิจัยเชิงนโยบายด้านปศุสัตว์ = Livestock policy research framework project / คณะผู้ทำงาน: ยุคล ลิ้มแหลมทอง ... [และคณะ]
สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้ารายงานประจำปี ... / สำนักสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
รายงานประจำปี ... [electronic resource] / กระทรวงแรงงาน
รายงานประจำปี ... [electronic resource] / สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
รายงานประจำปี ... [electronic resource] = Annual report ... / ธนาคารแห่งประเทศไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศรายงานประจำปี ... = Annual report ... / สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรายงานประจำปี ... = Annual report department of marine and coastal resources ... [electronic resource] / กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เสาวรจน์ ช่วยจุลจิตร์รายงานผลการวิจัยการเสริมแรงยางธรรมชาติด้วยคาร์ดานอล-ฟอร์มัลดีไฮด์เรซินที่เตรียมจากน้ำมันเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ = Reinforement of natural rubber with Cardanol-Formaldehyde Resins prepared from cashew nut shell liquid / โดย เสาวรจน์ ช่วยจุลจิตร์
สุเมธ ชวเดชรายงานผลการวิจัยการพัฒนาระบบพลาสมาและโฟโตคะตาไลติกแบบหลายขั้นตอนสำหรับกำจัดมลสารทางอากาศ = Development of multi-stage plasma and Photocatalytic system for removing air pollutants / โดย สุเมธ ชวเดช, ปราโมช รังสรรค์วิจิตร และกนกวรรณ ศักดิ์ตระกูล
เสาวนีย์ ก่อวุฒิกุลรังษีรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ กลุ่มโครงการวิจัยย่อย วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้ำยางธรรมชาติ มอ. (2) : ผลความหนืดของน้ำยางต่อการทำยางฟองน้ำ = Research and development of natural rubber latex and products-PSU small project group (2) latex viscosity on making rubber sponge / คณะผู้วิจัย เสาวนีย์ ก่อวุฒิกุลรังษี, นันทวัฒ ช่วยค้ำ และณัฐพงศ์ นิธิอุทัย
อุมาพร สุทัศน์วรวุฒิรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ ประสิทธิภาพของการเพิ่มการออกกำลังกายต่ออัตราการเพิ่มมวลกระดูกของเด็กหญิง (ผลการศึกษาระยะที่ 1) = Effect of a school-based exercise intervention on bone mineral accretion among prepubertal girls / คณะผู้วิจัย อุมาพร สุทัศน์วรวุฒิ ... [และคนอื่น ๆ]
พีระพล ยุวภูษิตานนท์รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการเครื่องรับสัญญาณซีดีเอ็มเอแถบความถี่กว้างแบบปรับตัวได้หลายอัตราส่งสำหรับระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่สาม = Adaptive multirate wideband code division multiple access receivers for third generation mobile systems / โดย พีระพล ยุวภูษิตานนท์ ... [และคนอื่น ๆ]
จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุลรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการเชื่อมโยงโปรตีนกล้ามเนื้อปลาทรายแดงด้วยพันธะโควาเลนท์โดยทรานสกลูทามิเนส / โดย จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล
ธงชัย นิติรัฐสุวรรณรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการจัดการประมงปูม้าในอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง = Fishery management for blue swimming crab (Portunus pelagicus) in Sikao district, Trang province / คณะผู้วิจัย ธงชัย นิติรัฐสุวรรณ ... [และคนอื่น ๆ]
ศิริรัตน์ จิตการค้ารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการนำยางรถยนต์ที่ใช้แล้วมาเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ตั้งต้นที่มีคุณค่าโดยกระบวนการไพโรไลซิส / คณะผู้วิจัย ศิริรัตน์ จิตการค้า
ตุลวิทย์ สถาปนจารุรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการบำบัดและทำลายดีดีทีและเมททอกซีคลอที่ปนเปื้อนในน้ำโดยใช้กากโลหะเหล็กที่เหลือใช้จากอุตสาหกรรม = Treating and destructing DDT-and methoxychlor-contaminated water using iron waste from industries / คณะผู้วิจัย ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, พัฒนา อนุรักษ์พงศธร และอภิสิฎฐ์ ศงสะเสน
ปรีชา พราหมณีย์รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการพัฒนาระบบคำแนะนำการใช้ปุ๋ยเคมีในการผลิตอ้อยโดยใช้โปรแกรม Canefert 1.0 (ระยะที่ 2) [electronic resource] / โดย ปรีชา พราหมณีย์ และคณะ
ดรุณี วัฒนศิริเวชรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการศึกษาโครงสร้างระดับจุลภาคของเซอร์โคเนียเซรามิคซึ่งเตรียมโดยใช้โซล-เจลเป็นแหล่งของสารเจือและตัวยึดเกาะ = A microstructural study of Zirconia Ceramics fabricated using Soi-Gel precursors as sources of dopants and binders / คณะผู้วิจัย ดรุณี วัฒนศิริเวช และ Ron Steven
สยาม ยิ้มศิริรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการศึกษาพฤติกรรมของท่อที่ฝังลึกในดินทรายเมื่อถูกผลักในทิศทางด้านบนและด้านข้างโดยวิธีคำนวณทางตัวเลข = Numerical study of lateral and upward soil-pipeline interactions in sand at deep embedment conditions / ผู้วิจัย สยาม ยิ้มศิริ
ศุภสิทธิ์ รอดขวัญรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการออกแบบและประดิษฐ์เครื่องย่อยยาง = Design of the rubber shredder for recycling / คณะผู้วิจัย ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ, ภัคธร สงวนสิน
วีรชัย พุทธวงศ์รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการปฏิกิริยาดีลส์ออล์เดอร์และปฏิกิริยาการเกิดเอสเทอร์โดยใช้ไม่โครเวฟ / คณะผู้วิจัย วีรชัย พุทธวงศ์
สุนีย์ ศรีหิรัญพัลลภรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการผลของตัวส่งเสริมที่มีการกระจายตัวของโค้กโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาแบบผสมทางกายภาพ / โดย สุนีย์ ศรีหิรัญพัลลภ และปิยะสาร ประเสริฐธรรม
สุภาภรณ์ ครัดทัพรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการพัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์แบบโฟลอินเจคชันและซีเควนเชียลอินเจคชันเพื่อใช้สำหรับบีดอิมมูโนแอสเส = Development of analytical technique based on Flow Injection and Sequential Injection analysis (FIA/SIA) for bead-based immunoassay / คณะผู้วิจัย, สุภาภรณ์ ครัดทัพ และเกตุ กรุดพันธ์
ศุภชัย สุรพันธ์รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยเรื่องอิทธิพลของอุณหภูมิและเวลาที่ใช้ในการอบต่อคุณสมบัติทางกลและโครงสร้างจุลภาคของโลหะผงเหล็ก-ทองแดงอัดขึ้นรูป = The effects of sintering temperature and time on mechanical properties and microstructure of Fe-Cu base alloys / คณะผู้วิจัย ศุภชัย สุรพันธ์ และ Yoshiharu Mutoh
ชัยวัฒน์ มณีสว่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการสมบัติของเส้นโค้ง Bezier ในปริภูมิอิงระยะทางที่มีความโค้งซึ่งมีขอบเขตบน = Properties of bezier curves in metric spaces of curvature bounded above / คณะผู้วิจัย ชัยวัฒน์ มณีสว่าง และยงค์วิมล เลณบุรี
ไพโรจน์ สิงหถนัดกิจรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การใช้ทฤษฎีความคล้ายในการทำนายพฤติกรรมการโก่งงอของโครงสร้างแผ่นบางจากผลการทดลองบนแบบจำลอง = Using the similitude theory to predict buckling behaviors of thin prototype plates from experiments of model plates / ไพโรจน์ สิงหถนัดกิจ และวริทธิ์ อึ้งภากรณ์
ภารดี ช่วยบำรุงรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การออกแบบประดิษฐ์และทดสอบความเที่ยงตรงของการจำแนกขนาดฝุ่นของ Lundgren Impactor ในการเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองเพื่อการวิเคราะห์ในประเทศไทย / ผู้วิจัย ภารดี ช่วยบำรุง
พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), 2481-วันสำคัญของชาวพุทธไทย / พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
วัชราภรณ์ สุริยาภิวัฒน์วิจัยธุรกิจยุคใหม่ = Modern business research methodology / วัชราภรณ์ สุริยาภิวัฒน์
วิถีการผลิตในระบบวนเกษตรและการจัดการป่าชุมชนกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและการสร้างความมั่นคงทางอาหารของชุมชนกะเหรี่ยงในภาคเหนือของประเทศไทย / มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ และชุมชนห้วยหินลาด
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล พุทธศักราช 2554 = College of Music Mahidol University / วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ณรงค์ โฉมเฉลาศัพท์บัว : พจนานุกรมที่แสดงบทนิยามของศัพท์ที่เกี่ยวกับบัว : ศัพท์ทั่วไป. ศัพท์บัวที่ไม่ใช่บัว. สำนวนเกี่ยวกับบัว. พืชอื่นที่มีชื่อว่าบัว. ชื่ออำเภอและจังหวัดที่มีความหมายว่าบัว. ศัพท์ภาษาอังกฤษ. ศัพท์พฤกษศาสตร์ (เรียงตามลำดับอักษรโรมันและไทย) รวมทั้งบทความอื่น ๆ ที่อธิบายความสับสนของศัพท์บัวบางคำ / ณรงค์ โฉมเฉลา เครือข่ายพืชปลูกพื้นเมืองไทย ร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ส่งบุญ : แด่บุคคลอันเป็นที่รัก / ทีมงานอักษรตะวัน
ปิยนุช นาคพงศ์สารเคมีจากปิโตรเลียม = Chemicals from Petroleum/ ปิยนุช นาคพงศ์
สารสนเทศกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพในประเทศไทย ปี ... = The information of agricultural groups and occupational groups in Thailand ... / กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สารสนเทศสหกรณ์ในประเทศไทย ปี ... = The information of cooperatives in Thailand ... / กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สาระสำคัญกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ = Essential human anatomy / บรรณาธิการ: กนกพรรณ วงศ์ประเสริฐ, ไกร มีมล, ชินวุฒิ สุริยนเปล่งแสง
สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. ... ข้อมูลพื้นฐาน : ทั่วราชอาณาจักร [electronic resource] = The ... business and industrial census basic information : whole kingdom / สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. ... ข้อมูลพื้นฐาน : ปริมณฑล [electronic resource] = The ... business and industrial census basic information : vicinity / สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. ... ข้อมูลพื้นฐาน : ภาคเหนือ [electronic resource] = The ... business and industrial census basic information : Northern region / สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. ... ข้อมูลพื้นฐาน : ภาคใต้ [electronic resource] = The ... business and industrial census basic information : Southern region / สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. ... ข้อมูลพื้นฐาน : ภาคกลาง [electronic resource] = The ... business and industrial census basic information : central region / สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. ... ข้อมูลพื้นฐาน : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ [electronic resource] = The ... business and industrial census basic information : Northeastern region / สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พงษ์ธร สำราญสิทธิส่วนบุคคลกับเทคโนโลยี GPS / พงษ์ธร สำราญ
สืบสานเจตนารมณ์และบทเรียนการต่อสู้ของกรรมกรอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ : ศึกษาอดีตรับใช้ปัจจุบันและอนาคต / จัดทำโดย, กลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ บรรณาธิการ, ตุลา ปัจฉิมเวช และสุนีย์ ไชยรส
Bylesjo, Ceciliaสู่ประชาธิปไตยที่ปลดปล่อย : ความสำคัญของการถ่ายโอนอำนาจ : กรณีจังหวัดชายแดนใต้ มินดาเนา และปาปัวตะวันตก / ผู้เขียน, Cecilia Bylesjo และ Kulpalata Dutta แปล, สันติ นิลแดง บรรณาธิการ, โคทม อารียา
หนังสือที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ นางจิตมณี วงศ์เสรี
หลวงตาวัดป่าบ้านตาด เล่ม 1 : รวมเรื่องเล่า...สิ่งที่เห็น / โดย คุณหลวง และคณะ
เอิบ รัศมิภูติอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ นางเอิบ รัศมิภูติ
กุนตี อ่องระเบียบ, หม่อมราชวงศ์อนุสารณ์งานฌาปนกิจศพหม่อมราชวงศ์กุนตี อ่องระเบียบ
พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), 2481-อมฤตพจนา : พุทธศาสนสุภาษิต / พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
กรองจิต วาทีสาธกกิจอสม.จะช่วยให้คนเลิกสูบบุหรี่ได้อย่างไร / กรองจิต วาทีสาธกกิจ กองบรรณาธิการ: ประกิต วาทีสาธกกิจ, แสงเดือน สุวรรณรัศมี
อัตราการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในประเทศไทย ปี พ.ศ. ... / โดย มูลนิธิไทยโรดส์ และเครือข่ายเฝ้าระวังสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน
อันซีนบางขุนเทียน = Unseen Bang Khun Thian / สำนักงานเขตบางขุนเทียน
Hitti, Philip K.อาหรับ = History of the Arabs / Philip K. Hitti ทรงยศ แววหงษ์, บรรณาธิการแปล

Updated october 31, 2012