หน้าหลัก > ห้องสมุดในมหิดล

ห้องสมุดในมหิดล

หอสมุดกลาง เวลาทำการ ทรัพยากร
อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ศาลายา นครปฐม 73170
โทร. 0-2800-2680-9 ต่อ 4225, 4264 (Circulation),
       4227, 4265, 4306 (Reference)
โทรสาร 0-2441-9580
อีเมล์   licl@mahidol.ac.th
url : http://www.li.mahidol.ac.th/cl
ห้องสมุด "จิ๋ว บางซื่อ" วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ เวลาทำการ ทรัพยากร 
ชั้น 2 อาคารวิทยาลัยดุริยางคศิลป์
25/25 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ศาลายา นครปฐม 73170
โทร. 0-2800-2525 ต่อ 234, 236
Fax. 0-2800-2530
อีเมล์   msvicedr@mahidol.ac.th
url : http://www.music.mahidol.ac.th/th/library/library.php
หอสมุดศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เวลาทำการ ทรัพยากร 
อาคาร หอสมุดศิริราช
เลขที่ 2 ถ.วังหลัง บางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
โทร. 0-2411-3112, 0-2419-7635, 0-2419-7637
โทรสาร 0-2412-8418
Official อีเมล์ silib@mahidol.ac.th
url : http://www.medlib.si.mahidol.ac.th/siriraj
url : http://www.li.mahidol.ac.th/branch/si.php
ห้องสมุดคณะกายภาพบำบัด เวลาทำการ ทรัพยากร 
ชั้น 3 อาคารคณะกายภาพบำบัด
999 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ศาลายา นครปฐม 73170
โทร. 0-2441-5450 ต่อ 30401
อีเมล์   lipt@mahidol.ac.th
url : http://www.pt.mahidol.ac.th/library
ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ เวลาทำการ ทรัพยากร
ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์
999 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ศาลายา นครปฐม 73170
โทร. 0-2441-4371-7 ต่อ 2230
โทรสาร 0-2441-4370 ต่อ 2207
อีเมล์   limt@mahidol.ac.th
url : http://www.mt.mahidol.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=621&Itemid=85&lang=th
        http://www.li.mahidol.ac.th/limt/
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เวลาทำการ ทรัพยากร 
ชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
270 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0-2201-1280, 0-2201-1290, 0-2201-1738, 0-2201-2341
โทรสาร 0-2354-7268
อีเมล์   lira@mahidol.ac.th
url : http://med.mahidol.ac.th/learningresources/th
ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตบางกอกน้อย เวลาทำการ ทรัพยากร 
ชั้น 10 อาคารคณะพยาบาลศาสตร์
เลขที่ 2 ถ.พรานนก บางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
โทร. 0-2419-7466-80
โทรสาร 0-2412-8415
อีเมล์   lins@mahidol.ac.th
url : http://www.lib.ns.mahidol.ac.th
ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตศาลายา เวลาทำการ
ชั้น 1 อาคารคณะพยาบาลศาสตร์
999 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ศาลายา นครปฐม 73170
โทร. 0-2441-5333 ต่อ 2104
อีเมล   yupin.yun@mahidol.ac.th
url : http://www.lib.ns.mahidol.ac.th
ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ เวลาทำการ ทรัพยากร
ชั้น 2 อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์
447 ถ.ศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2644-4014, 0-2354-0999, 0-2644-8678 ต่อ 5203, 5205
โทรสาร 0-2644-4495, 0-2247-4696
อีเมล์   lipy@mahidol.ac.th
url : http://www.li.mahidol.ac.th/lipy/
ห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เวลาทำการ ทรัพยากร 
ชั้น 2 อาคารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
999 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ศาลายา นครปฐม 73170
โทร. 0-2441-0220-3 ต่อ 1121
โทรสาร 0-2441-9738
อีเมล์   shsso@mahidol.ac.th
url : http://www.sh.mahidol.ac.th/library/mu-elib.html
ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์ เวลาทำการ ทรัพยากร 
ชั้น 3 อาคารคณะสัตวแพทศาสตร์
999 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ศาลายา นครปฐม 73170
โทร. 02-441-5242-5 ext. 1307
Fax. 02-441-0937
e-mail :   livs@mahidol.ac.th
url : http://www.vs.mahidol.ac.th/library
ห้องสมุดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เวลาทำการ ทรัพยากร
ชั้น 2 อาคาร สิ่งแวดล้อมพัฒนดล
999 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ศาลายา นครปฐม 73170
โทร. 0-2441-5000 ต่อ 4202-4
โทรสาร 0-2441-9509-10
อีเมล์   lien@mahidol.ac.th
url :  http://www.li.mahidol.ac.th/lien/
ห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ เวลาทำการ
ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา
999 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ศาลายา นครปฐม 73170
โทร. 0-2441-4401-8 ต่อ 1201-2
โทรสาร 0-2441-4397
อีเมล์   ratchaneekorn_mim@live.com, kaewnai@hotmail.com
url : http://www.la.mahidol.ac.th/
ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี เวลาทำการ ทรัพยากร
ชั้น 6-7 อาคารเอนกประสงค์
420/1 ถ.ราชวิถี ราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทร. 0-2640-9843, 0-2643-5533 ต่อ 611-613
โทรสาร 0-2643-5613
อีเมล์   lirv@mahidol.ac.th
url : http://www.li.mahidol.ac.th/rv
ห้องสมุดวิทยาลัยการจัดการ เวลาทำการ 
ชั้น 7 อาคารวิทยาลัยการจัดการ
69 ถ.วิภาวดีรังสิต พญาไท กรุงเทพ 10400
โทร. 0-2206-2000
url : http://library.cmmu.mahidol.ac.th/
ห้องสมุดวิทยาลัยนานาชาติ เวลาทำการ ทรัพยากร 
ชั้น 4 อาคารวิทยาลัยนานาชาติ
999 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ศาลายา นครปฐม 73170
โทร. 0-2441-5090 ต่อ 1415, 1416, 1316
โทรสาร 0-2441-0633
อีเมล์   icsbp@mahidol.ac.th
url : http://www.muic.mahidol.ac.th/muic_library
ห้องสมุดวิทยาลัยราชสุดา เวลาทำการ ทรัพยากร
ชั้น 1 อาคารวิทยาลัยราชสุดา
111 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ศาลายา นครปฐม 73170
โทร. 02-889-5312, 02-889-5315-9 ต่อ 124, 144
โทรสาร 02-889-5308
อีเมล์   lirs@mahidol.ac.th
url : http://www.li.mahidol.ac.th/branch/rs-tha.php
ห้องสมุดวิทยาลัยศาสนศึกษา เวลาทำการ ทรัพยากร 
ชั้น 2 อาคารวิทยาลัยศาสนศึกษา
999 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ศาลายา นครปฐม 73170
โทร. 0-2800-2630-39
โทรสาร 0-2800-2659
url : http://www.crs.mahidol.ac.th/thai/resource.htm
ห้องสมุดศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก เวลาทำการ ทรัพยากร 
อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
999 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ศาลายา นครปฐม 73170
โทร. 0-2849-6600 ต่อ 3191
โทรสาร 02-849-6600 ต่อ 4241
อีเมล์   chongpol.sho@mahidol.ac.th
ห้องสมุดศูนย์จิตตปัญญาศึกษา เวลาทำการ ทรัพยากร 
ชั้น 4 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
999 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ศาลายา นครปฐม 73170
โทร. 0-2441-5000 ต่อ 4305
โทรสาร 0-2441-5024
url : http://www.ce.mahidol.ac.th/home/index_th.php
ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ เวลาทำการ ทรัพยากร 
ชั้น 2-3 ตึกฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
272 ถ.พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2201-5714, 0-2201-5718
โทรสาร 0-2354-7144
อีเมล์   lisc@mahidol.ac.th
url : http://stang.sc.mahidol.ac.th
ห้องสมุดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน เวลาทำการ ทรัพยากร
ชั้น 2 อาคารสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
999 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ศาลายา นครปฐม 73170
โทร. 0-2441-9040-43 ต่อ 49
โทรสาร 0-2441-9044
อีเมล์   liad@mahidol.ac.th
url : http://www.li.mahidol.ac.th/branch/ad-tha.php
ห้องสมุดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม เวลาทำการ ทรัพยากร
ชั้น 2 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
999 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ศาลายา นครปฐม 73170
โทร. 0-2441-0201-4 ต่อ 226, 227, 228
โทรสาร 0-2441-9333
อีเมล์   lipr@mahidol.ac.th
url : http://www.li.mahidol.ac.th/lipr,
        http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsr/Library/default.htm
ห้องสมุดสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย เวลาทำการ ทรัพยากร
ชั้น 1 อาคารภาษาและวัฒนธรรมสยามบรมราชกุมารี สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
999 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ศาลายา นครปฐม 73170
โทร. 0-2800-2308-14 ต่อ 3102, 3103
อีเมล์   lilc@mahidol.ac.th
url : http://www.li.mahidol.ac.th/branch/lc-tha.php,
        http://www.lc.mahidol.ac.th/EN/center-library.php
ห้องสมุดสถาบันโภชนาการ เวลาทำการ ทรัพยากร
ชั้น 2 อาคารสถาบันโภชนาการ
999 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ศาลายา นครปฐม 73170
โทร. 0-2800-2380 ต่อ 210
โทรสาร 0-2441-9344
อีเมล์   linu@mahidol.ac.th
url : http://www.li.mahidol.ac.th/branch/nu-tha.php,
        http://www.inmu.mahidol.ac.th/th/library/index.php
ห้องสมุดสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว เวลาทำการ  
อาคารสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
999 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ศาลายา นครปฐม 73170
โทร. 0-2441-0601-10
โทรสาร 0-2441-0167
url : http://www.cf.mahidol.ac.th/index_eng.php
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เวลาทำการ
199 หมู่ 9 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
โทร. 0-3458-5071
อีเมล์ :   mukali@mahidol.ac.th
url : http://ka.mahidol.ac.th/division/general_administration_planandknowledge/library/index.html


updated : พฤษภาคม 2558