home > libraries > faculty of pharmacy library > resource

October 2012

CALL NOAUTHOR TITLE
H62 บ471ร 2547บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ = Social sciences research methodology / บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์
LB1780 คม695 2554คู่มือการเสนอผลงานวิชาการ 22 รูปแบบและวิธีประเมินขอตำแหน่งวิชาการสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปกรรม / คณะผู้จัดทำหนังสือ เจตนา นาควัชระ ... [และคนอื่น ๆ]
LB2326.3 กป125 ครั้งที่ 10 2549การประชุมวิชาการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (ครั้งที่ 10 : 2552 : ชลบุรี)การประชุมวิชาการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ครั้งที่10 = RGJ-Ph.D. Congress X, 3-5เมษายน 2552 โรงแรมจอมเทียน ปาล์มบีช รีสอร์ท เมืองพัทยา ชลบุรี / สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย"
QK898.E75 ค152น 2553คมสัน หุตะแพทย์มหัศจรรย์น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ / คมสัน หุตะแพทย์
QK898.E75 ฐ319น 2555ฐาปนีย์ หงส์รัตนาวรกิจน้ำมันหอมระเหยและการใช้ในสุคนธบำบัด / ฐาปนีย์ หงส์รัตนาวรกิจ
QU145 ข462 2553ข้าวกล้องงอก / บรรณาธิการ สมพงษ์ บัวแย้ม
QV350 จ527ค 2551จิรัชฌา อุดมชัยสกุลคู่มือร้านยาเรื่องยาต้านจุลชีพ / เรียบเรียงโดย จิรัชฌา อุดมชัยสกุล
QV55 ย365 2550ยุทธศาสตร์เพื่อการเข้าถึงยาของภาคประชาสังคม = Access to medicines for all : civil society's strategies / เสนอโดย แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ... [และคนอื่นๆ]
QV55 ร451 2553รายงานสถานการณ์ระบบยาประจำปี 2553 : สถานการณ์เชื้อดื้อยาและปัญหาการใช้ยาปฏิชีวนะ / แผนงานสร้างกลไกเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรณาธิการ นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี, นุศราพร เกษสมบูรณ์, อุษาวดี มาลีวงศ์"
QV55 ร451 2554รายงานสถานการณ์ระบบยาประจำปี 2554 : ความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ระบบยา (2552-2554) / แผนงานสร้างกลไกเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรณาธิการ : ยุวดี ศิริสินสุข
QV760 ธ211ต 2554ธนัญชัย8 ตำรา ยาแก้โรคโบราณ / ธนัญชัย
QV760 น784ค 2554เนตรดาว ยวงศรีคู่มือการปรุงยาใช้เอง-ล่วมยาไทย / เนตรดาว ยวงศรี
QV760 ป493ต 2547ปวเรศวริยาลงกรณ์, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา"ตำรายาพิเศษ (ฉบับโบราณ) / โดย สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ บรรณาธิการ นิรัติ หมานหมัด
QV760 ป493ต 2548ปวเรศวริยาลงกรณ์, สมเด็จพระบรมวงศ์เธอ กรมพระยา"ตำราพระโอสถพระนารายณ์ ฉบับแผนโบราณ / สมเด็จพระบรมวงศ์เธอ กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์
QV760 อ253ต 2553อภิญญา สันยาสีตำรับยาอายุวัฒนะสูตรหมอเมือง / เรียบเรียงโดย หมอเมือง สันยาสี
QV766 ก218 2552กระเทียม พืชสมุนไพรไร้เทียมทาน ลดอ้วนปลอดเบาหวาน / กองบรรณาธิการ สำนักพิมพ์แบงค์คอกบุ๊คส์ บรรณาธิการ บรรหาร ทินประบุตร
QV766 ก975จ 2553ไกรภพ สาระกูลเจียวกู่หลาน สมุนไพรอมตะต้านมะเร็ง / ไกรภพ สาระกูล
QV766 ก975ม 2552ไกรภพ สาระกูลมหัศจรรย์ข้าวไทย ห่างไกลโรคภัยสมุนไพรใกล้ตัว / ไกรภพ สาระกูล
QV766 ก975ฮ 2552ไกรภพ สาระกูลฮว่านง็อกครอบจักรวาลว่านมหัศจรรย์ / ไกรภพ สาระกูล
QV766 ข291 2553ขอหอมหน่อย ลดไขมันป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ / กองบรรณาธิการ สำนักพิมพ์แบงค์คอกบุ๊คส์ บรรณาธิการ บรรหาร ทินประบุตร
QV766 จ696ส 2553เจตน์สิริ ปูชปุณญรัศมิ์สวย สุขภาพดีด้วยวิธีธรรมชาติกับ 278 สูตรสมุนไพรปลอดภัยไร้สารเคมี / เจตน์สิริ ปูชปุณฐรัศมิ์
QV766 ณ213ย 2553ณรงค์ มูลคำย่านาง สะเดา เพกา สมุนไพรพื้นบ้านต้านมะเร็ง / ณรงค์ มูลคำ
QV766 ป152ย 2550ปทัตตา ภริตาธรรมยาสมุนไพรรักษาตามอาการตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า / ปทัตตา ภริตาธรรม, เรียบเรียง"
QV766 ป524ต 2553ปัญญา ไพศาลอนันต์ตะไคร้ สมุนไพรกายสิทธิ์พิชิต 108 โรค / ปัญญา ไพศาลอนันต์
QV766 ผ259 2553ผักเชียงคาฆ่าเบาหวาน ผักหวานบ้านฆ่ามะเร็ง / กองบรรณาธิการ สำนักนักพิมพ์แบงค์คอกบุ๊คส์ บรรณาธิการ บรรหาร ทินประบุตร
QV766 ภ448ห 2553ภานุศร เครือปัญญาดีหญ้าฆ่ามะเร็งและปราบสารพัดโรค / ภานุศร เครือปัญญาดี
QV766 ม224 2553มหัศจรรย์น้ำสมุนไพรตรีผลาฆ่ามะเร็ง / กองบรรณาธิการ สำนักพิมพ์แบงค์คอกบุ๊คส์ บรรณาธิการ บรรหาร ทินประบุตร
QV766 ม269 2550มะเขือพวงขจัดเบาหวาน : ราชาสมุนไพรจากพื้นบ้านแห่งสยาม / บรรณาธิการ บรรหาร ทินประบุตร
QV766 ม269 2553มะม่วงหิมพานต์ โอสถทิพย์แห่งป่าหิมวันต์กันมะเร็ง / กองบรรณาธิการ สำนักพิมพ์แบงค์คอกบุ๊คส์ บรรณาธิการ บรรหาร ทินประบุตร
QV766 ม435 2555มาตรฐานสมุนไพรจีนจือจื่อ (ลูกพุด) = Standard of Chinese materia medica in Thailand-Gardeniae Fructus / กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ด้วยความร่วมมือจาก มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน บรรณาธิการ (ประเทศไทย), เย็นจิตร เตชะดำรงสิน บรรณาธิการร่วม อุทัย โสธนะพันธุ์, นพมาศ สุนทรเจริญนนท์, บุญใจ ลิ่มศิลา บรรณาธิการ (จีน), เผิง เฉิง บรรณาธิการร่วม, เติ้ง หวิน ... [และคนอื่น ๆ]"
QV766 ร924 2554โรคร้ายที่ว่าแน่ยังแพ้สมุนไพรในน้ำพริก / บรรณาธิการ วิโรจน์ บางโพ กองบรรณาธิการ กล่ำ เกรียงไกร, จักรา"
QV766 ว467 2553ว่านรางจืด : ราชาสมุนไพรถอนพิษ / โดย กองบรรณาธิการ สำนักพิมพ์แบงค์คอกบุ๊คส์ บรรณาธิการ บรรหาร ทินประบุตร
QV766 ว712ส 2553วิโรจน์ ไววานิชกิจสมอไทย ... สุดยอดยาอายุวัฒนะ สยบยาอายุวัฒนะ สงบมะเร็งร้าย ป้องกันสารพัดโรค / วิโรจน์ ไววานิชกิจ, วัชระ จึงสง่า"
QV766 ส316 2554สมุนไพรคู่มหัศจรรย์ยอ-มะรุม / บรรณาธิการ สมพงษ์ บัวแย้ม
QV766 ส316 2555สมุนไพร : การพัฒนาเพื่อการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืน / บรรณาธิการ, สมภพ ประธานธุรารักษ์, พร้อมจิต ศรลัมพ์"
QV766 ส773ย 2554สุทธิชัย ปทุมล่องทองย่านาง สุดยอดสมุนไพรพื้นบ้าน / สุทธิชัย ปทุมล่องทอง
QV766 ส882ก 2553สุวิมล โต่นวุธกินบัวบกลดความดันกันเบาหวาน / สุวิมล โต่นวุธ
QV766 ส882ฟ 2552สุวิมล โต่นวุธฟ้าทะลายโจรต้านหวัด 2009 / สุวิมล โต่นวุธ
QV766 สม316 2553สมุนไพรดอกคำฝอยย่อยไขมัน / กองบรรณาธิการ สำนักพิมพ์แบงค์คอกบุ๊คส์ บรรณาธิการ บรรหาร ทินประบุตร
QV766 อ662ท 2553อารีย์ โอบอ้อมรักทายาทยาขม มหัศจรรย์ 9 สมุนไพรขจัดเบาหวาน / อารีย์ โอบอ้อมรัก
TX817.F7 ก534 2553กาลา, ไดเรน"น้ำผักผลไม้รักษาโรค : วิถีเยียวยาอาการเจ็บป่วย รักษาความอ่อนเยาว์ และฟื้นฟูร่างกายตามหลักธรรมชาติบำบัด / ไดเรน กาลา ร่วมกับ ดี. อาร์. กาลา และ ซานเจย์ กาลา พรพรรณ ศรีคัฒนพรหม, แปล"
WA110 อ873ส 2552เอกชัย จันทราสงครามโรค มหันตภัยล้างพันธุ์มนุษย์ / เอกชัย จันทรา เรียบเรียง
WA306 ป148ส 2552ปณิธิ พุทธกรุณาสูตรสำเร็จเคล็ดวิธีดูแลสุขภาพเพศชาย = Men's healthy / ปณิธิ พุทธกรุณา
WA540.JT3 ว541ต 2555วิชัย เทียนถาวรตำราการสร้างเสริมสุขภาพแนวใหม่ = 80 Yrs C quality of life / โดย วิชัย เทียนถาวร
WB100 ว896 2555เวชศาสตร์ทันยุค 2555 / บรรณาธิการ, ดาราวรรณ วนะชิวนาวิน ... [และคนอื่นๆ]"
นว อ247ซ 2550อุรัสยาซ้อนรอยรัก / อุรัสยา
updated december 13, 2012