หน้าหลัก > ห้องสมุดในมหิดล > ห้องสมุดวิทยาลัยราชสุดา > ทรัพยากร

ธันวาคม 2555

CALL NOAUTHOR TITLE
NK8553 น786น 2555เนตรนารี คร้ามมีทรัพย์แนพกิ้น เดคูพาจ = Napkin decoupage/ เนตรนารี คร้ามมีทรัพย์
BQ1465 น566ป 2551นิดดา หงษ์วิวัฒน์80 ชาดก คุณธรรมสำหรับเยาวชน/ นิดดา หงษ์วิวัฒน์
LB1028.24 ส882ก 2553สุวิมล ว่องวาณิชการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน = Classroom action research / สุวิมล ว่องวาณิช
LB1028.4 ก513ก 2551กุศยา แสงเดชการวิจัยในชั้นเรียนสำหรับครูประถมศึกษา / กุศยา แสงเดช
N7475 อ686ศ 2540อำนาจ เย็นสบายศิลปพิจารณ์ / อำนาจ เย็นสบาย
NC750 ว378ก 2555วัชรพงศ์ หงษ์สุวรรณการเขียนแบบทัศนียภาพ/ วัชรพงศ์ หงษ์สุวรรณ
NC754 ส876ก 2554สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์การร่างภาพ ลายไทย : ภาพไทย/ อาจารย์สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์
NK8654 น786ต 2555เนตรนารี คร้ามมีทรัพย์ตกแต่งของสวยง่ายๆ สไตล์สเตนซิล / เนตรนารี คร้ามมีทรัพย์
PL4158 ร719 ล.1 2553รู้รักภาษาไทย / ราชบัณฑิตยสถาน
TT870 ณ161ก 2553ณภัทร ทองแย้มการพับ กล่อง ถุง ซอง/ ณภัทร ทองแย้ม
เดซี่ 003หนังสือเสียงระบบเดซี่เรื่องคำพ่อสอน [sound recording] : ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน / อ่านโดย นางสาวภัทรฤทัย นพรัตน์ ผลิตโดย โครงการหนังสือเสียงเดซี่ มูลนิธิราชสุดา
เดซี่ 001 แผ่น 1หนังสือเสียงระบบเดซี่เรื่อง พระราชนิพนธ์ไกลบ้าน เล่ม 1-2 [sound recording] : พระราชนิพนธ์ใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว / อ่านโดย ภัทรฤทัย นพรัตน์ ผลิตโดย โครงการหนังสือเสียงเดซี่ มูลนิธิราชสุดา
เดซี่ 004หนังสือเสียงระบบเดซี่เรื่องเมฆเหินน้ำไหล [sound recording] : พระราชนิพนธ์แปลใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี / อ่านโดย ภัทรฤทัย นพรัตน์ ผลิตโดย โครงการหนังสือเสียงเดซี่ มูลนิธิราชสุดา
เดซี่ 005หนังสือเสียงระบบเดซี่เรื่องขนมลูก ๆ ทองแดง [sound recording] : พระราชนิพนธ์ใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี / อ่านโดย นายพูนพิศ อมาตยกุล ผลิตโดย โครงการหนังสือเสียงเดซี่ มูลนิธิราชสุดา
เดซี่ 006หนังสือเสียงระบบเดซี่เรื่องทัวร์น้องโจ้ [sound recording] : พระราชนิพนธ์ใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี / อ่านโดย นางสาวศจีพร กุญแจทอง ผลิตโดย โครงการหนังสือเสียงเดซี่ มูลนิธิราชสุดา
เดซี่ 007หนังสือเสียงระบบเดซี่เรื่องเบิ่งบ่ทัน เบิ่งบ่หมด [sound recording] : พระราชนิพนธ์ใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี / อ่านโดย นางสาวภัทรฤทัย นพรัตน์ ผลิตโดย โครงการหนังสือเสียงเดซี่ มูลนิธิราชสุดา
เดซี่ 008หนังสือเสียงระบบเดซี่เรื่องรอยยิ้มหมีขาว [sound recording] : พระราชนิพนธ์ใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี / อ่านโดย ชมศรี นันทวานิช ผลิตโดย โครงการหนังสือเสียงเดซี่ มูลนิธิราชสุดา
เดซี่ 009หนังสือเสียงระบบเดซี่เรื่องสิงค์โปรสัญจร [sound recording] : พระราชนิพนธ์ใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี / อ่านโดย พรรณแข สันตินิยม ผลิตโดย โครงการหนังสือเสียงเดซี่ มูลนิธิราชสุดา
เดซี่ 010หนังสือเสียงระบบเดซี่เรื่องอนัมสยามมิตร [sound recording] : พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี / อ่านโดย พรรณแข สันตินิยม ผลิตโดย โครงการหนังสือเสียงเดซี่ มูลนิธิราชสุดา
เดซี่ 011Bhumibol Adulyadej, King of Thailand, 1927-The story of tongdaeng [sound recording] / by His Majesty King Bhumibol Adulyadej of Thailand
เดซี่ 012หนังสือเสียงระบบเดซี่เรื่องขบวนการนกกางเขน [sound recording] : พระราชนิพนธ์วรรณกรรมแปลใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (แว่นแก้ว) / อ่านโดย ธนวัฒน์ โลพันธ์ศรี และ กมลทิพย์ ศรีถวิล ผลิตโดย โครงการหนังสือเสียงเดซี่ มูลนิธิราชสุดา ด้วยความร่วมมือของมูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทย
เดซี่ 014หนังสือเสียงระบบเดซี่เรื่องแก้วจอมซน [sound recording] : พระราชนิพนธ์ใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (แว่นแก้ว) / อ่านโดย วิกรม ตรงกมลธรรม และ วาสนา เจริญศักดิกุล ผลิตโดย โครงการหนังสือเสียงเดซี่ มูลนิธิราชสุดา ด้วยความร่วมมือของมูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทย
เดซี่ 015หนังสือเสียงระบบเดซี่เรื่องเล่าเรื่องเมืองฝรั่ง [sound recording] : พระราชนิพนธ์ใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี / อ่านโดย เมตตา สอนไพศาล ผลิตโดย โครงการหนังสือเสียงเดซี่ มูลนิธิราชสุดา ด้วยความร่วมมือของมูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทย
เดซี่ 016หนังสือเสียงระบบเดซี่เรื่องดุจดวงตะวัน [sound recording] : พระราชนิพนธ์ใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี / อ่านโดย เบญจรัตน์ แสนพรม ผลิตโดย โครงการหนังสือเสียงเดซี่ มูลนิธิราชสุดา ด้วยความร่วมมือของมูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทย
เดซี่ 017หนังสือเสียงระบบเดซี่เรื่องดั่งดวงแก้ว [sound recording] : รวมพระราชนิพนธ์ใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี / อ่านโดย เมตตา สอนไพศาล ผลิตโดย โครงการหนังสือเสียงเดซี่ มูลนิธิราชสุดา ด้วยความร่วมมือของมูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทย
เดซี่ 018หนังสือเสียงระบบเดซี่เรื่องประวัติต้นรัชกาลที่ 6 [sound recording] : พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว / อ่านโดย ภัทรฤทัย นพรัตน์ ผลิตโดย โครงการหนังสือเสียงเดซี่ มูลนิธิราชสุดา
เดซี่ 019หนังสือเสียงระบบเดซี่เรื่องย่ำแดนมังกร [sound recording] : พระราชนิพนธ์ใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี / อ่านโดย ภานุ เนียมสมบุญ และกุสุมาลย์ อมาตยกุล ผลิตโดย โครงการหนังสือเสียงเดซี่ มูลนิธิราชสุดา ด้วยความร่วมมือของมูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทย
เดซี่ 020หนังสือเสียงระบบเดซี่เรื่องพระราชบันทึกทรงเล่าในสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 [sound recording] / อ่านโดย นพวรรณ หล่อสุวรรณศิริ ผลิตโดย โครงการหนังสือเสียงเดซี่ มูลนิธิราชสุดา
เดซี่ 021หนังสือเสียงระบบเดซี่เรื่องสมเด็จแม่กับการศึกษา [sound recording] : พระราชนิพนธ์ใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี / อ่านโดย อัญชลี อมาตยกุล (จันทรางศุข) ผลิตโดย โครงการหนังสือเสียงเดซี่ มูลนิธิราชสุดา
เดซี่ 022หนังสือเสียงระบบเดซี่เรื่องเรื่องสั้นที่--ฉันคิด [sound recording] : บทพระนิพนธ์ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี / อ่านโดย นัฐนิตย์ คุ้มโต ผลิตโดย โครงการหนังสือเสียงเดซี่ มูลนิธิราชสุดา
วัฒนา ก้อนเชื้อรัตน์การเขียนรายงานทางวิชาการ 5 บท / วัฒนา ก้อนเชื้อรัตน์
อารี สุทธิพันธุ์ทัศนศิลปและความงาม / อารี สุทธิพันธุ์
วิรุณ ตั้งเจริญทัศนศิลปศึกษาไทย / วิรุณ ตั้งเจริญ
กริมม์, ยาค๊อบนิทานกริมม์ / ยาค๊อบ กริมม์ เขียน
อารี สุทธิพันธุ์ประสบการณ์สุนทรียะ / อารี สุทธิพันธุ์
อารี สุทธิพันธุ์มนุษย์กับจินตนาการ / อารี สุทธิพันธุ์
วิรุณ ตั้งเจริญศิลปทรรศน์ / วิรุณ ตั้งเจริญ
อำนาจ เย็นสบายสีสันและความงาม / อำนาจ เย็นสบาย

ปรับปรุง มกราคม 31, 2556