Menu

งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

OKR : Objectives and Key Results

Objectives

พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศฉบับพิมพ์ได้คุ้มค่า

Key Results

1. ทรัพยากรสารสนเทศฉบับพิมพ์ ที่จัดซื้อมีการใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
2. ทรัพยากรสารสนเทศฉบับพิมพ์ที่ได้รับอภินันทนาการมีการใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

ภารกิจ

 1. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนและสนองความต้องการของผู้ใช้
  • 1.1 งานจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ  
   • ควบคุมการใช้งบประมาณในการจัดซื้อ ควบคุมความซ้ำซ้อนของการจัดซื้อ เก็บสถิติ เกี่ยวการสั่งซื้อและการใช้ทรัพยากรสารสนเทศที่จัดซื้อด้วยเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
   • คัดเลือกหนังสือและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ รวบรวมรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศที่จะสั่งซื้อและตรวจสอบก่อนการสั่งซื้ออย่างละเอียด แจ้งผลการดำเนินงานให้ผู้เสนอแนะทราบ
   • คัดเลือกตัวแทนจำหน่ายเพื่อการสั่งซื้อ พิจารณาเปรียบเทียบราคา ดำเนินการสั่งซื้อ ติดตามทวงถาม
   • ตรวจรับทรัพยากรสารสนเทศกับใบส่งของ ส่งเอกสารการจัดซื้อให้งานพัสดุ
   • ศึกษาการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ จัดเก็บข้อมูลและตรวจสอบสถิติที่เกี่ยวข้องของาน เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือก
  • 1.2 งานอภินันทนาการทรัพยากรสารสนเทศ  
   • ตรวจรับและคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศที่ได้รับอภินันทนาการ
   • จัดเตรียมและส่งมอบทรัพยากรสารสนเทศเพื่ออภินันทนาการแก่บุคคล หน่วยงาน และในโครงการต่างๆ
   • ติดต่อประสานงาน และประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ เพื่อขอรับอภินันทนาการ
 2. งานสร้างฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ
  • 2.1 ฐานข้อมูลหนังสือและสื่อโสตทัศนวัสดุ
   • ตรวจสอบความซ้ำของหนังสือและสื่อโสตทัศนวัสดุกับฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra
   • สร้างระเบียนบรรณานุกรมและระเบียนฉบับหนังสือและสื่อโสตทัศนวัสดุของหอสมุดกลางและห้องสมุดคณะ/สถาบัน/วิทยาลัยที่ขอความอนุเคราะห์ให้หอสมุดกลางดำเนินการ
   • สร้างระเบียนสั่งซื้อสำหรับหนังสือของหอสมุดกลางและห้องสมุดคณะ/สถาบัน/วิทยาลัยที่จัดซื้อด้วยเงินงบประมาณและเงินรายได้ที่หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดสรรให้
  • 2.2 ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
   • ประสานงานกับสำนักพิมพ์เพื่อดึงข้อมูลและตรวจสอบรายชื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ก่อนนำเข้าฐานข้อมูลห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra
   • ตรวจสอบความซ้ำ/สร้างและปรับปรุงระเบียนบรรณานุกรมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมวิเคราะห์หมวดหมู่ หัวเรื่อง และตรวจสอบการเข้าถึง Full Text
   • นำข้อมูลระเบียนบรรณานุกรมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เข้าระบบฐานข้อมูล Online Computer Library Center (OCLC)
   • รวบรวมรายชื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพือประชาสัมพันธ์ในหน้าเว็บไซด์ห้องสมุด (List of e-Book)
 3. งานเตรียมทรัพยากรสารสนเทศส่งงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
  • ประทับตราแสดงความเป็นเจ้าของ
  • ติดสัญญาณป้องกันการสูญหายของวัสดุ
  • จัดทำรายชื่อหนังสือและสื่อโสตทัศนวัสดุเพื่อส่งงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
 4. งานบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ  
  • 4.1 ดำเนินการซ่อมเอง
  • 4.2 ดำเนินการส่งซ่อม

ผลการดำเนินงาน

สถิติการดำเนินงาน

โครงการที่รับผิดชอบ

ปีงบประมาณ 2563

ที่หมายเลขโครงการชื่อโครงการสถานะ
163-S1-O1-05โครงการ "การวิเคราะห์ข้อมูลการยืมหนังสือของหอสมุดกลางด้วยโปรแกรม Power BI"อยู่ระหว่างดำเนินการ

ปีงบประมาณ 2562

ที่หมายเลขโครงการชื่อโครงการสถานะ
162-S1-O1-07โครงการมุมหนังสือน่าอ่าน (Good Books to Read)รายงานผลโครงการ
262-S1-O1-08โครงการการวิเคราะห์การใช้หนังสือฉบับพิมพ์ที่คัดเลือกเข้าระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra ในปีงบประมาณ 2561 ของหอสมุดกลาง หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลรายงานผลโครงการ
362-S1-O1-24โครงการ Textbooks Selection @Bookstoreอยู่ระหว่างดำเนินการ
462-S1-O1-25โครงการสร้างระเบียนฉบับให้กับสื่อโสตทัศน์ประกอบหนังสือในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra(ระยะที่ 1 :สื่อโสตทัศน์ประกอบหนังสือแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ TOEIC TOEFL IELTS)อยู่ระหว่างดำเนินการ
562-S1-O1-28โครงการสำรวจความต้องการใช้หนังสือฉบับพิมพ์และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้บริการในเครือข่ายห้องสมุดแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562อยู่ระหว่างดำเนินการ
662-S2-O2-01โครงการหนังสือเล่มโปรด ปี3 (My Favorite Book 3)อยู่ระหว่างดำเนินการ
762-S2-O2-06โครงการ Mahidol Library Mini Book Fair @Salayaรายงานผลโครงการ
862-S2-O2-17โครงการการ์ตูนดี มีให้อ่าน โดยหน่วยรับบริจาค หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลอยู่ระหว่างดำเนินการ
962-S2-O2-25โครงการส่งเสริมการใช้หนังสือด้วยสื่อสังคมออนไลน์กับเรื่องราวความเคลื่อนไหวทางสังคมผ่าน Facebook Fan Page Mahidol University Library#2รายงานผลโครงการ
1062-S2-O2-31โครงการจัดทำบอร์ดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติงาน "มหิดล-วันแม่"ประจำปี 2562อยู่ระหว่างดำเนินการ
1162-S3-O1-01โครงการ Mahidol Library's Textbook Fair @ Salayaอยู่ระหว่างดำเนินการ
1262-S3-O1-04โครงการ "หนังสือเปลี่ยนมือ" ปี 3 โดย หน่วยรับบริจาค หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลอยู่ระหว่างดำเนินการ
1362-S4-O8-01โครงการ Mahidol Library Research Forum ครั้งที่ 4รายงานผลโครงการ
1462-S4-O8-05โครงการ Mahidol Library Research Forum ครั้งที่ 5รายงานผลโครงการ
1562-S4-O8-14โครงการ Mahidol Library Research Forum ครั้งที่ 6รายงานผลโครงการ

ปีงบประมาณ 2561

ที่หมายเลขโครงการชื่อโครงการสถานะ
161-S2-O2-30โครงการการส่งเสริมการใช้หนังสือด้วยสื่อสังคมออนไลน์กับเรื่องราวความเคลื่อนไหวทางสังคมผ่าน Facebook Fan Page Mahidol University Libraryรายงานผลโครงการ
261-S3-O1-01โครงการ"หนังสือเปลี่ยนมือ" ปี 2 โดย หน่วยรับบริจาค หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลรายงานผลโครงการ
361-S3-O5-06โครงการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม หอสมุดและคังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล กิจกรรม "เติมความรู้ให้น้องกับการจัดห้องสมุดโรงเรียนบ้านทุ่งขาม ชะอำ"รายงานผลโครงการ
461-S4-O6-20โครงการ Mahidol Library Research Forumรายงานผลโครงการ

ปีงบประมาณ 2560

ที่หมายเลขโครงการชื่อโครงการสถานะ
160-S1-O1-06โครงการศึกษาความสอดคล้องระหว่างหนังสือกับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตรายงานผลโครงการ
260-S1-O1-07โครงการจัดซื้อหนังสือตำราสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1ด้วยเงินบริจาคโนโครงการ "Giving to Mahidol Libraries"รายงานผลโครงการ
360-S1-O1-13โครงการจัดทำ Course Reserves เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลรายงานผลโครงการ
460-S1-O1-14โครงการแจ้งผลการดำเนินงานจัดซื้อต่อผู้เสนอแนะหนังสือรายงานผลโครงการ
560-S1-O2-01โครงการคัดแยกหนังสือและโสตทัศนวัสดุที่ได้รับบริจาคของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลรายงานผลโครงการ
661-S1-O2-04โครงการ "มุมบริจาคหนังสือ" (Mahidol Libraries' Donation Corner)รายงานผลโครงการ
760-S2-O2-12โครงการจำหน่ายหนังสืออภินันทนาการรายงานผลโครงการ
860-S2-O2-15โครงการส่งเสริมการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ผ่าน QR Code : กรณีศึกษาหอสมุดกลางรายงานผลโครงการ
960-S2-O2-25โครงการ การพัฒนาเว็บเพจหน่วยรับบริจาครายงานผลโครงการ
1060-S3-O1-09โครงการ"หนังสือเปลี่ยนมือ" โดยหน่วยรับบริจาค หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลรายงานผลโครงการ
1160-S3-O5-06โครงการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคมของหอสมุด ครั้งที่ 1 กิจกรรมมอบหนังสือรายงานผลโครงการ

ปีงบประมาณ 2559

ที่หมายเลขโครงการชื่อโครงการสถานะ
159-S2-O2-07โครงการหนังสือเล่มโปรด (My Favorite Book)รายงานผลโครงการ
259-S2-O2-09โครงการมหิดลบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 22รายงานผลโครงการ
359-S2-O2-11โครงการเสนอแนะหนังสือเข้าห้องสมุดผ่านเว็บไซต์ เวอร์ชั่น 2รายงานผลโครงการ

สถานที่ตั้ง

room2room6room1
room4room3room4

ติดต่อสอบถามได้ที่

ชั้น 2 อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. 0-2800-2680-9 ต่อ 4231, 4232
โทรสาร. 0-2441-0200

พื้นที่รับผิดชอบ

 

บุคลากร

บุคลากรงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ มีจำนวน 5 คน

หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

นางสาวธัญญาดา  ดวงมณี

Ms.Thanyada  Duangmanee
บรรณารักษ์
ศศ.บ. (สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์), ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
MU-SUP รุ่นที่ 18 พ.ศ. 2560
  thanyada.dua@mahidol.ac.th
  i+24+4232

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
 2. รับผิดชอบงานจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ
  • รวบรวมรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศที่จะสั่งซื้อและตรวจสอบก่อนการสั่งซื้ออย่างละเอียด แจ้งผลการดำเนินงานให้ผู้เสนอแนะทราบ
  • นำเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาจัดซื้อ
  • ควบคุมความซ้ำซ้อนของการจัดซื้อ
 3. รับผิดชอบและปฏิบัติงานสร้างระเบียนบรรณานุกรมหนังสือซื้อ
  • สร้าง/ปรับปรุงระเบียนบรรณานุกรม/เพิ่มระเบียนจัดซื้อ/เพิ่มระเบียนฉบับหนังสือของหอสมุดกลาง
  • เชื่อมโยงระเบียนจัดซื้อหนังสือของห้องสมุดคณะ/สถาบัน/วิทยาลัยในสังกัดหอสมุดฯ
  • ร่วมปฏิบัติงานสร้าง/ปรับปรุงระเบียนบรรณานุกรม/เพิ่มระเบียนฉบับหนังสือของห้องสมุดคณะ/สถาบัน/ศูนย์ ที่ขอความอนุเคราะห์ให้หอสมุดฯ ดำเนินการ
 4. รับผิดชอบและปฏิบัติงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
  • ประสานงานกับสำนักพิมพ์เพื่อดึงข้อมูลและตรวจสอบรายชื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ก่อนเข้าฐานข้อมูลห้องสมุดอัตโนมัติ (Sierra)
  • ตรวจสอบความซ้ำ/สร้างและปรับปรุงระเบียนบรรณานุกรมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เข้าในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra วิเคราะห์หมวดหมู่ และหัวเรื่อง พร้อมตรวจสอบการเข้าถึง Full Text
 5. โครงการพัฒนาห้องสมุดดิจิทัล : ห้องสมุดอาศรมวัฒนธรรมไทย-ภารต
  • นำข้อมูลทางบรรณานุกรมหนังสือเข้าระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
 6. โครงการจัดทำรายงานทรัพยากรสารสนเทศประกอบหลักสูตรเพื่อสนับสนุนการตรวจประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA
 7. โครงการคัดแยกทรัพยากรสารสนเทศของหอสมุดกลางเพื่อเตรียมการนำไปให้บริการ ณ อาคารหอสมุดแห่งใหม่
  • รวบรวมรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศตามสาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 8. โครงการ Green & Eco Resource’s Alerts
  • รวบรวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับองค์กรเชิงนิเวศ การอนุรักษ์พลังงาน และห้องสมุดสีเขียว
  • จัดทำ Online Collection หัวข้อ “Green & Eco Resource Alerts” เผยแพร่บนสื่อออนไลน์ facebook Webpage: Mahidol University Library เป็นประจำทุกวันพุธ (เดือนเกินเดือน)
 9. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  • 9.1 เข้าร่วมเป็นคณะทำงานต่างๆของหอสมุดฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่
   • เป็นเลขาคณะทำงานฝึกอบรมและให้ความรู้ทางวิชาการด้านสารสนเทศ
   • คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
   • คณะทำงานฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
   • ผู้ช่วยเลขาคณะทำงานพัฒนาคุณภาพทรัพยากรสารสนเทศ
  • 9.2 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์ให้นักศึกษาและบุคลากรจากสถาบันต่าง ๆ

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน


นางสาวโสมรัศมิ์  พิบูลย์มณี

Ms.Sommarat  Pibulmanee
บรรณารักษ์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
อ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์), ม.ธรรมศาสตร์
MU-SUP รุ่นที่ 19 พ.ศ.2560
  sommarat.pib@mahidol.ac.th
  0-2800-2680-9 ต่อ 4231

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ร่วมปฏิบัติงานจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศหอสมุดกลาง
  • รวบรวมรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศที่จะสั่งซื้อ และตรวจสอบก่อนการสั่งซื้ออย่างละเอียด พร้อมทั้งแจ้งผลการดำเนินงานให้ผู้เสนอแนะทราบ
  • นำเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาจัดซื้อ
 2. ร่วมปฏิบัติงานสร้างระเบียนบรรณานุกรมหนังสือ
  • สร้าง/ปรับปรุงระเบียนบรรณานุกรม/เพิ่มระเบียนฉบับหนังสือบริจาคของหอสมุดกลาง
  • สร้าง/ปรับปรุงระเบียนบรรณานุกรม/เพิ่มระเบียนฉบับหนังสือของ ห้องสมุดคณะ/สถาบัน/วิทยาลัย ที่ขอความอนุเคราะห์ให้หอสมุดฯ ดำเนินการ
 3. ร่วมปฏิบัติงานสร้างระเบียนบรรณานุกรมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
  • ตรวจสอบความซ้ำ สร้าง และปรับปรุงระเบียนบรรณานุกรมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อบันทึกเข้าฐานข้อมูลห้องสมุดอัตโนมัติ (Sierra) พร้อมทั้งวิเคราะห์หมวดหมู่ กำหนดหัวเรื่อง และตรวจสอบการเข้าถึงเอกสาร ฉบับเต็ม (fulltext)
 4. โครงการตามแผนยุทธศาสตร์
  • 4.1 โครงการพัฒนาห้องสมุดดิจิทัล : ห้องสมุดอาศรมวัฒนธรรมไทย-ภารต (Digital Library Development Project : Thai-Bharat Cultural Lodge Library) – นำข้อมูลทางบรรณานุกรมหนังสือเข้าระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
  • 4.2 โครงการคัดแยกทรัพยากรสารสนเทศของหอสมุดกลาง เพื่อเตรียมการนำไปให้บริการ ณ อาคารหอสมุดแห่งใหม่ – รวบรวมรายชื่อ ทรัพยากร สารสนเทศตามสาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  • คณะทำงานผลิตรายวิชาออนไลน์ “การเรียนรู้และการรู้เท่าทันสารสนเทศ (Information Literacy)"
  • คณะทำงานฝึกอบรมและให้ความรู้ทางวิชาการด้านสารสนเทศ
  • คณะทำงานบริการ Document Delivery (DDS) และ Interlibrary Loan (ILL) ของเครือข่ายห้องสมุดแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล
  • เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน


นางสาวปรียาภรณ์ สมบัติแสงอุไร

Ms.Preeyaporn Sombutseangurai
บรรณารักษ์
ศศ.ม. (สนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา), มร.สวนสุนันทา
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์), มร.สวนสุนันทา
  preeyaporn.som@mahidol.ac.th
  i+24+4231

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบและดูแลหน่วยรับบริจาค
  1. ตรวจรับ คัดเลือกหนังสือและโสตทัศนวัสดุที่ได้รับบริจาค พิจารณาการ ตอบขอบคุณ และตอบขอบคุณทางอีเมล ออนไลน์ และโทรสาร
  2. ช่วยปฏิบัติงานบันทึกการรับบริจาคหนังสือและโสตทัศนวัสดุ
  3. จัดเตรียม ทำรายชื่อ และส่งมอบหนังสือและโสตทัศนวัสดุ เพื่อบริจาคแก่บุคคล หน่วยงาน และในโครงการต่าง ๆ
  4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอรับบริจาคหนังสือและโสตทัศนวัสดุจากหน่วยงานหรือองค์กรอื่น ๆ
  5. จัดทำสื่อที่ใช้ประชาสัมพันธ์
  6. รวบรวมผลการดำเนินงาน และจัดทำรายงานสถิติ
 2. รับผิดชอบและดูแลมุมบริจาคหนังสือ
  1. จัดเตรียมตัวเล่ม และจัดทำรายชื่อหนังสือสำหรับมุมบริจาคหนังสือ
  2. ดูแลความเรียบร้อยหนังสือบนชั้นบริเวณมุมบริจาคหนังสือ และปรับปรุงข้อมูลมุมบริจาคออนไลน์
 3. รับผิดชอบและดูแลเว็บเพจและเฟสบุ๊คของหน่วยรับบริจาค
  1. รับผิดชอบด้านข้อมูลเว็บเพจบริจาคหนังสือ
  2. รับผิดชอบด้านข้อมูลและดูแลเพิ่มเติมข้อมูลบนเฟสบุ๊ค
 4. ปฏิบัติงานสร้างระเบียนบรรณานุกรมหนังสือบริจาค
  1. ตรวจสอบความซ้ำ สร้าง/ปรับปรุงระเบียนบรรณานุกรม และเพิ่มระเบียนฉบับ หนังสือบริจาคของหอสมุดกลาง และห้องสมุดคณะ/สถาบัน/มหาวิทยาลัย
  2. รวบรวม จัดทำรายชื่อ และตรวจสอบรายชื่อกับหนังสือและโสตทัศนวัสดุที่ได้รับบริจาค ก่อนนำส่งงานวิเคราะห์ฯ
 5. รับผิดชอบโครงการ “หนังสือเปลี่ยนมือ” ปี 2 โดย หน่วยรับบริจาค หอสมุดและคลังความรู้ฯ
  1. จัดเตรียมโครงการ เอกสาร หนังสือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม เก็บสถิติ จัดกิจกรรม รวบรวมแบบสอบถาม และสรุปผล
  2. ร่วมจัดในโครงการอื่น ๆ
 6. งานเป็นกรรมการ/คณะทำงาน หรือกิจกรรมพิเศษอื่น ๆ ของหอสมุดและคลังความรู้ฯ
  1. โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม : คณะกรรมการ
  2. คณะทำงานฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
  3. คณะทำงานภาคีเพื่อนห้องสมุด
 7. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  • ฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์ให้นักศึกษาและบุคลากร : งานบริจาค และสรุปผลประเมินการฝึกฯ

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน


นางสาวดาริกา เชื้อสมัน

Ms.Darika Chuasaman

บรรณารักษ์
ศศ.บ.(สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์), ม.ขอนแก่น
  darika.chu@mahidol.ac.th
  i+24+4231

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบปฏิบัติงานสร้างระเบียนบรรณานุกรมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
  • 1.1 ตรวจสอบความซ้ำ สร้าง/ปรับปรุงระเบียนบรรณานุกรมและระเบียนฉบับให้กับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่เลือกเก็บเข้าในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra วิเคราะห์หมวดหมู่ และหัวเรื่อง พร้อมตรวจสอบการเข้าถึง Full Text
 2. รับผิดชอบปฏิบัติงานติดต่อร้านค้าเพื่อจัดซื้อหนังสือ
  • 2.1 ตรวจสอบความซ้ำ/รวบรวมและจัดพิมพ์รายชื่อหนังสือเสนอซื้อ พร้อมทั้งค้นหารายละเอียดหนังสือทางหน้าเว็บจากฐานข้อมูลในประเทศและต่างประเทศเพื่อเตรียมส่งให้ร้านค้าทำใบเสนอราคา
  • 2.2 ส่ง e-mail รายชื่อหนังสือไปยังบริษัท/ร้านค้า อย่างน้อย 3 แห่ง เพื่อขอใบเสนอราคา
  • 2.3 สร้างตารางเปรียบเทียบราคาหนังสือที่บริษัท/ร้านค้าเสนอราคา / ลงราคาในแบบฟอร์มตารางเปรียบเทียบ เพื่อตรวจสอบราคาที่เสนอต่ำสุด
  • 2.4 จัดทำเอกสารเพื่อแนบขออนุมัติหลักการในการจัดซื้อหนังสือ
  • 2.5 แจ้งผลการสั่งซื้อให้ร้านค้าทราบทาง email /line/โทรศัพท์
  • 2.6 ตรวจรับตัวเล่มหนังสือซื้อพร้อมเอกสารที่บริษัท/ร้านค้าจัดส่ง และตรวจความเรียบร้อยของตัวเล่มให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ถูกต้อง
  • 2.7 ประสานงานกับบริษัท/ร้านค้าทาง email /line/โทรศัพท์ เพื่อติดต่อ/ติดตาม/ทวงถามเกี่ยวกับหนังสือซื้อ
 3. ช่วยปฏิบัติงานสร้างระเบียนบรรณานุกรมหนังสือซื้อหอสมุดกลาง (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
  • 3.1 ตรวจสอบความซ้ำ สร้าง/ปรับปรุงระเบียนบรรณานุกรมหนังสือซื้อภาษาไทยและภาษาอังกฤษของหอสมุดกลาง และเพิ่มระเบียนฉบับหนังสือซื้อของหอสมุดกลาง
 4. โครงการ
  • 4.1 โครงการมุมหนังสือน่าอ่าน (Good Books to Read)
  • 4.2 โครงการ Mahidol Library Mini Book Fair @Salaya
  • 4.3 โครงการส่งเสริมการใช้หนังสือด้วยสื่อสังคมออนไลน์กับเรื่องราวความเคลื่อนไหวทางสังคมผ่าน Facebook Fan Page Mahidol University Library #2
  • 4.4 โครงการสำรวจความต้องการใช้หนังสือฉบับพิมพ์และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้บริการในเครือข่ายห้องสมุดแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562
  • 4.5 โครงการสร้างระเบียนฉบับให้กับสื่อโสตทัศน์ประกอบหนังสือในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra (ระยะที่ 1 : สื่อโสตทัศน์ประกอบหนังสือแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ TOEIC TOEFL IELTS)
 5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  • 5.1 เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน


นางนิภา วัฒนมงคล

Mrs.Nipa Watanamongkol
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ศศ.บ. (สารสนเทศศาสตร์), ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
  nipa.waa@mahidol.ac.th
  i+24+4231

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบและปฏิบัติงานวิทยานิพนธ์/หนังสือที่ได้รับบริจาค
  • 1.1 รับผิดชอบและปฏิบัติงานตรวจสอบความซ้ำ/สร้าง/ปรับปรุงระเบียนบรรณานุกรม/เพิ่มระเบียนฉบับวิทยานิพนธ์
  • 1.2 ปฏิบัติงานตรวจสอบความซ้ำ สร้าง/ปรับปรุงระเบียนบรรณานุกรม และเพิ่มระเบียนฉบับ หนังสือบริจาคของหอสมุดกลาง
  • 1.3 ร่วมปฏิบัติงานตรวจสอบความ สร้าง/ปรับปรุงระเบียนบรรณานุกรม และเพิ่มระเบียนฉบับ หนังสือของห้องสมุดคณะ/สถาบัน/วิทยาลัย ที่ขอความอนุเคราะห์ ดำเนินการ
 2. รับผิดชอบและปฏิบัติงานประทับตราหนังสือ/สื่อโสตที่ได้รับบริจาค
  • 2.1 ประทับตรา-ติดแถบแม่เหล็ก-เขียนแหล่งที่มาของหนังสือ/วิทยานิพนธ์/สื่อโสตทัศนวัสดุ
  • 2.2 ตรวจสอบความถูกต้องของตัวเล่มหนังสือกับรายชื่อหนังสือก่อนส่งให้งานวิเคราะห์ฯ
 3. ช่วยปฏิบัติงานหน่วยรับบริจาค
  • 3.1 ช่วยคัดเลือก/จัดเตรียมหนังสือเพื่อบริจาคแก่บุคคล หน่วยงาน และในโครงการต่างๆ
 4. รับผิดชอบและปฏิบัติงานพิมพ์จดหมายต่าง ๆ ของหน่วยรับบริจาค
  • 4.1 พิมพ์จดหมายตอบขอบคุณ
  • 4.2 พิมพ์จดหมายบริจาค/ขอรับบริจาคหนังสือ
 5. โครงการจำหน่ายหนังสือ
 6. โครงการจัดเก็บจดหมายตอบขอบคุณด้วยโปรแกรม Microsoft Excel
 7. โครงการคัดแยกหนังสือและโสตทัศนวัสดุที่ได้รับบริจาคขอหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
 8. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  • 8.1 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์ให้นักศึกษาและบุคลากร

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann