ผลการประกวด Inspiring Infographic Contests


ประกาศผลการประกวด Inspiring Infographic Contests
ใน การประชุมวิชาการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2559
ได้รับ เกียรติบัตร และ เงินรางวัลรางวัลชนะเลิศรวม

มารุต คล่องแคล่ว

หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

ชื่อผลงาน : การออกแบบ eLearning ให้มีประสิทธิภาพ

ประเภทเนื้อหาดีเด่น

รางวัลชนะเลิศ

ปัทมา ปานมีทรัพย์

หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

ชื่อผลงาน : บริการตรวจวิทยานิพนธ์ด้วย Turnitin


รางวัลรองชนะเลิศ


นางสาวสายพิรุณ ตาละคำ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิทร์ ศาลายา

ชื่อผลงาน : เกษตรทฤษฎีใหม่


รางวัลชมเชย

นางสาวทศพร เทียนศรี

สาขาแอนิเมชั่นและสื่อสร้างสรรค์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม

ชื่อผลงาน : The New Age of Thai :
ห้องสมุดแบบไหนโดนใจผู้สูงอายุ

นางสาวจีรภา สิมะจารึก

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ชื่อผลงาน : KKU Library Info. Board

นางวิชาดา บุญจันทร์กุล

หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

ชื่อผลงาน : หอสมุดกลางเปิดรับสมาชิกใหม่

ประเภทกราฟิกดีเด่น

รางวัลชนะเลิศ

นายวสันต์ อุทัยเลี้ยง

มหาวิทยาลัยสยาม

ชื่อผลงาน : สื่อห้องสมุดแปลงร่าง (Library Knowledge Transform)


รางวัลรองชนะเลิศ

นางสาวอัคริมา สุ่มมาตย์ และนางสาวนิติยา ชุ่มอภัย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ชื่อผลงาน : เทคนิคในการจัดการข้อร้องเรียนให้ได้ใจ Gen Y


รางวัลชมเชย

นางสาวพัชรา วงษ์แก้ว

นิสิตเอกการสื่อสารสุขภาพ
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ชื่อผลงาน : GenY’s Library

นางสาวพรนภา บุญประเสริฐ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา

ชื่อผลงาน : 5 ขั้นตอน ในการวางแผนเพื่อให้ประสบความสำเร็จ

นางสาวสุวัสสา พลับพลาชัย

ห้องสมุดวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

ชื่อผลงาน : MUIC Smart Read and Learn