ภาพบรรยากาศภายในงาน


หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2559 (Mahidol Libraries Annual Conference 2016) เรื่อง บทบาทสถาบันการศึกษาเพื่อประเทศไทยสู่สังคมดิจิทัล โดยได้รับเกียรติจาก ดร.บุญนิตย์ มัธยมจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 4 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดขึ้นระหว่างวันพุธที่ 23 - วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เวลา 8.30 - 16.30 น. ภายในงานมีการบรรยายทางวิชาการและการอธิปรายร่วมกันจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในด้านแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล และสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ มีการจัดประกวด “Inspiring Infographic Contests” เพื่อนำเสนอผลงานความคิดสร้างสรรค์ในด้านบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของคณะ/สถาบัน ของมหาวิทยาลัยมหิดล อีกด้วย ซึ่งการจัดการประชุมวิชาการหอสมุดและคลังความรู้ฯ ครั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างความร่วมมือในสถาบันการศึกษาและวงวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ และเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสังคมไทยไปสู่สังคมดิจิทัล เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และบริการวิชาการสู่สังคม