ข้อมูลการจัดงาน

การประชุมวิชาการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2559
(Mahidol Libraries Annual Conference 2016)
เรื่อง บทบาทสถาบันการศึกษาเพื่อประเทศไทยสู่สังคมดิจิทัล
วันพุธที่ 23 - วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559
เวลา 8.30 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


หลักการและเหตุผล

วิถีชีวิตของมนุษย์ในยุคสังคมดิจิทัล ณ ปัจจุบันได้ถูกหลอมรวมโดยเทคโนโลยีสมัยใหม่สู่การดำเนินชีวิตแทบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นประเทศขนาดเล็กหรือใหญ่ต่างต้องก้าวเข้าสู่ยุคสังคมดิจิทัลอย่างเต็มตัวตามศักยภาพของแต่ละประเทศ เฉกเช่นเดียวกับประเทศไทยที่จำเป็นต้องเร่งขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้วยนโยบายและแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อแก้ปัญหาและตอบโจทย์ความท้าทายนานับประการที่กำลังเผชิญอยู่ รวมถึงการเพิ่มโอกาสและช่องทางในการพัฒนาประเทศในบริบทต่าง ๆ ด้วยศักยภาพของเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น การพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัล การพัฒนาขีดความสามารถทางการเกษตรเพื่อก้าวเข้าสู่โลกเกษตรกรรมยุคใหม่ การบริหารจัดการภาครัฐและเอกชนด้วยธรรมาภิบาลบนพื้นฐานข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นธรรม และทันการณ์ การบริหารจัดการเพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัยที่กำลังจะมาถึงในอนาคตอันใกล้ และความท้าทายอื่นๆ อีกมากมายที่คนในสังคมทุกคนต้องดำรงชีวิตอย่างชาญฉลาด รู้เท่าทันสื่อ และก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของโลกและเทคโนโลยี รัฐบาลไทยจึงได้จัดทำ “แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม” ขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบในการผลักดันให้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ทางความคิดและปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการในทุกด้านในทุกภาคส่วน รวมถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอันจะนำไปสู่ความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่มุ่งไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประเทศ ในบริบทของสถาบันอุดมศึกษาซึ่งประกอบด้วยทรัพยากรมนุษย์และทรัพยากรอื่นๆ ที่เป็นศูนย์รวมแห่งปัญญาของประเทศ จึงนับเป็นกำลังสำคัญในการเสริมศักยภาพของยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศทั้ง 6 ด้าน เพื่อขับเคลื่อนประเทศไปสู่การบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ ด้วยอาศัยศักยภาพและความร่วมมือของสถาบันการศึกษาต่างๆ ตามศักยภาพที่โดดเด่นของแต่ละแห่ง เพื่อเสริมแรงและผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่สังคมดิจิทัลได้อย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างความตระหนักรู้และเข้าใจต่อการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมไทยในบริบทของสถาบันการศึกษา
 2. เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างความร่วมมือในสถาบันการศึกษาและวงวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสังคมไทยไปสู่สังคมดิจิทัล
 3. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาสังคมดิจิทัล
 4. เพื่อบริการวิชาการสู่สังคมและวงการบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

รูปแบบการประชุมวิชาการ

 1. การบรรยายทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 2. การประกวด “Inspiring Infographic Contests” เพื่อนำเสนอผลงานความคิดสร้างสรรค์ในด้านบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ รางวัลพร้อมรับเกียรติบัตร มี 3 ประเภท ได้แก่
  • 2.1 ประเภทเนื้อหาดีเด่น
   • ชนะเลิศอันดับ จำนวน 1 รางวัล (7,000 บาท)
   • รองชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล (5,000 บาท)
   • รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล (รางวัลละ 3,000 บาท)
  • 2.2 ประเภทกราฟิกดีเด่น
   • ชนะเลิศอันดับ จำนวน 1 รางวัล (7,000 บาท)
   • รองชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล (5,000 บาท)
   • รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล (รางวัลละ 3,000 บาท)
  • 2.3 รางวัลชนะเลิศรวม 1 รางวัล (10,000 บาท)

วิทยากร

ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล และสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ

กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย

 1. ผู้บริหาร บุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชน
 2. บรรณารักษ์ และนักวิชาชีพสารสนเทศจากหน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศ
 3. นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

ระยะเวลาจัดงาน

ระหว่างวันพุธที่ 23 - วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เวลา 8.30 - 16.30 น.

สถานที่

ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

อัตราค่าลงทะเบียน

 1. ผู้เข้าประชุมวิชาการ คนละ 4,000 บาท
 2. ผู้เข้าประชุมวิชาการและส่งผลงาน Infographic เข้าประกวด คนละ 3,500 บาท
 3. ผู้เข้าประชุมวิชาการสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล คนละ 2,500 บาท
 4. ผู้เข้าประชุมวิชาการสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล และส่งผลงาน Infographic เข้าประกวด คนละ 2,000 บาท
 5. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด โดยไม่เข้าร่วมประชุมวิชาการ ลงทะเบียนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผู้เข้าประชุมวิชาการมีความรู้และความเข้าใจในยุทธศาสตร์ของประเทศที่ตั้งเป้าประสงค์จะขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วยสังคมดิจิทัล
 2. ผู้เข้าประชุมวิชาการตระหนักรู้และเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของหน่วยงาน เพื่อเสริมแรงให้รัฐบาลก้าวสู่การบรรลุแผนยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ต่างๆ ที่กำหนดไว้
 3. ผู้เข้าประชุมวิชาการได้รู้จักนวัตกรรมใหม่ๆ และแนวทางความร่วมมือแบบเครือข่ายเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน