ผลงานส่งเข้าประกวด Inspiring Infographic Contests

 

ห้องสมุดไทยแลนด์ 4.0 กับสังคมยุคดิจิทัล

นายสมัทรชา  เนียมเรือง
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร

การใช้ประโยชน์จากสารสนเทศของหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์

นายชาญณรงค์ พุ่มบ้านเช่า
หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

MUIC Smart Read and Learn

นางสาวสุวัสสา พลับพลาชัย
ห้องสมุดวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล


MUIC Survey 2015

นางสุพัตรา นนทะภา
ห้องสมุดวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

บอกรักพ่อ "ด้วยการกระทำกันเถอะ"

นางสาวมนทิรา เชื้อบัณฑิต
โรงพยาบาลเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

เทคนิคในการจัดการข้อร้องเรียนให้ได้ใจ Gen Y

นางสาวอัคริมา สุ่มมาตย์ และ นางสาวนิติยา ชุ่มอภัย
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น


Customer Service Excellence via 4S.

นางสาวนิติยา ชุ่มอภัย และ นางสาวอัคริมา สุ่มมาตย์
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

How to Avoid Plagiarism

นางสาวสุพรรษา บุญเกื้อ และ นางสาวอุไร ไปรฮูยัน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

บริการตรวจวิทยานิพนธ์ด้วย Turnitin

นางสาวปัทมา ปานมีทรัพย์
งานบริการหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล


4Step to get Books สี่ขั้นตอนง่ายๆ ได้หนังสือ

นางปิยวรรณ บุญนิมิ
หอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยมหิดล

Hot! Services @Central Library บริการยอดฮิต ติดชาร์ต ของหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยมหิดล

นางสาววนิดา จิระเดชากร
หอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยมหิดล

การเข้าถึงวารสารอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน QR code

นางวรัทยา ศรีบัวทอง
หอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยมหิดล


เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดลที่น่าสนใจ

นายวนาพล แช่มสุขี
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยมหิดล

โลก 3 ใบ กับ ความสุข

นายกฤชกร วงษ์ศรีษะ
ศูนย์จิตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

หอสมุดกลางเปิดรับสมาชิกใหม่

นางวิชาดา บุญจันทร์กุล
งานบริการหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล


LESS SPACE, MORE INFORMATION

นางสาวไพลิน ขวัญสุขศรี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร

คลังสารสนเทศสถาบัน ทำไปแล้ว... ได้อะไร?

นางสาวิตรี บุญปาลิต
งานเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัย
ฝ่ายคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหหิดล

8 ประโยชน์ของการเล่นเกม

นายวิศรุต สุขกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา


การพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิก เรื่อง ปรัชญาพอเพียงกับการผลิตสินค้าในชุมชน

นายธเนศ พุ่มช่วย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
คณะบริหาร สาขาสารสนเทศ

การพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิก เรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

นางสาวรุ่งทิวา สีหราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
คณะบริหาร สาขาสารสนเทศ

การพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิก เรื่อง สุขแบบพอดีด้วยวิถีมนุษย์เงินเดือน

นายสิฐิ์กมล นิยม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
คณะบริหาร สาขาสารสนเทศ


คุณรู้ตัวไหม ? ว่ากำลังทำให้ #เชื้อดื้อยา

นางสาวสิรินาถ วงศ์ภมรมนตรี

Gen’s Y Library

นางสาวพัชรา วงษ์แก้ว
นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม เอกการสื่อสารสุขภาพ

การผลิตสื่ออินฟอร์เมชั่นกราฟฟิกเรื่องใช้ชีวิตพอเพียงง่ายๆ สไตล์นักศึกษา มทร.รัตน์โกสินทร์

นางสาวจุฑารัตน์ พละศักดิ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ


ระเบียบการบริจาคหนังสือและสื่อการเรียนรู้

นางสาวปรียาภรณ์ สมบัติแสงอุไร
หน่วยรับบริจาค
มหาวิทยาลัยมหิดล

7 หลักการออกแบบเพื่อทุกคน

นายสุมนฒ์ จิรพัฒนพร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

มคอ3. นั้นสำคัญไฉน : กรณีศึกษา
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นางยุภาพร ทองน้อย
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น


เกษตรทฤษฎีใหม่

นางสาวสายพิรุณ ตาละคำ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิทร์ ศาลายา

The New Age of The : ห้องสมุดแบบไหนโดนใจผู้สูงอายุ

นางสาวทศพร เทียนศรี
สาขาแอนิเมชั่นและสื่อสร้างสรรค์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม

การออกแบบอินโฟกราฟิก เพื่อปรับทัศนคติการบริโภคนิยมของคนในหมู่บ้านบัวทอง

นายทศพล กาญจนพันธ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิทร์
คณะบริหาร สาขา การจัดการสารสนเทศ


5 ขั้นตอน ในการวางแผนเพื่อให้ประสบความสำเร็จ

นางสาวพรนภา บุญประเสริฐ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา

5ส. คืออะไร

นางสาวพรรณราย จันทร์เป็ง
คณะโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล

KKU Library Info. Board

นางสาวจีรภา สิมะจารึก
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น


รู้จักไหม?...IR

นางสาวปัฐมาภรณ์ เชาวนเมธา
มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพความทรงจำของพสกนิกรชาวไทย

นางสาวนริศรา บุญมีจ้อย
โรงพยาบาลสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

การจัดการเรียนการสอนด้วย MOOC

นายณัฐพล สว่างจิตต์
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล


การออกแบบ eLearning ให้มีประสิทธิภาพ

นายมารุต คล่องแคล่ว
งานเทคโนโลยีการศึกษา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

6 ผลกระทบในการใช้ Social Media

นางสาวเหมือนแพร เพชรพิทักษ์ชน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิทร์ ศาลายา

KKU Library 360 : easy Touch easy Tour

นายธีรยุทธ บาลชน
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น


สร้างภูมิคุ้มกันด้วยทักษะเท่าทันสื่อ

นายธีรพงษ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สื่อห้องสมุดแปลงร่าง (Library Knowledge Transform)

นายวสันต์ อุทัยเลี้ยง
มหาวิทยาลัยสยาม

Mahidol IR คืออะไร?

นางสาวพิมพิไร สุพัตร
งานเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัย
ฝ่ายคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล


SOCIAL MEDIA 5 อันดับที่คนใช้มากที่สุด

นายทวีเดช บุญประเสริฐ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา