รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2559 (Mahidol Libraries Annual Conference 2016)

ลำดับ
คำนำหน้า
ชื่อ
นามสกุล
หน่วยงาน/สถาบัน/มหาวิทยาลัย
สถานะ
1.
นาง
ยุภาพร ทองน้อย
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ลงทะเบียนเรียบร้อย
2.
ดร.
รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้เข้าร่วมประชุม
3.
นาง
อังคณา อินทรพาณิชย์
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้เข้าร่วมประชุม
4.
นางสาว
รัชนี กิตติรังสี
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้เข้าร่วมประชุม
5.
นาย
โกมล คงมั่นกตเวที
ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์
ผู้เข้าร่วมประชุม
6.
นางสาว
ณัฐกัลย์ อภิลักษณ์เสถียร
ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์
ผู้เข้าร่วมประชุม
7.
นางสาว
นวลปรางค์ ศรัทธาบุญ
ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์
ผู้เข้าร่วมประชุม
8.
นางสาว
ปัญจวัลย์ ชาวดง
ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์
ผู้เข้าร่วมประชุม
9.
นางสาว
เพชรดา ฐิติยาภรณ์
ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์
ผู้เข้าร่วมประชุม
10.
นางสาว
อาทิตยา ทรัพย์สิน
ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์
ผู้เข้าร่วมประชุม
11.
นางสาว
จีรภา สิมะจารึก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ลงทะเบียนเรียบร้อย
12.
นางสาว
อัคริมา สุ่มมาตย์
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ลงทะเบียนเรียบร้อย
13.
นางสาว
นิติยา ชุ่มอภัย
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ลงทะเบียนเรียบร้อย
14.
นาย
ธีรยุทธ บาลชน
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รอดำเนินการ
15.
นางสาว
อุไร ไปรฮูยัน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
ลงทะเบียนเรียบร้อย
16.
นางสาว
สุพรรษา บุญเกื้อ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
ลงทะเบียนเรียบร้อย
17.
นาง
สุรัสวดี ดิษฐสกุล
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดดล
ผู้เข้าร่วมประชุม
18.
นาย
ชิตพันธ์ สงนุ้ย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
ลงทะเบียนเรียบร้อย
19.
นางสาว
วัฒนา นามเมือง
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้เข้าร่วมประชุม
20.
นางสาว
ลักขณา บำรุงชูเกียรติ
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้เข้าร่วมประชุม
21.
นางสาว
สมปอง อ้นเดช
ห้องสมุดสถาบันโภชนาการ
ผู้เข้าร่วมประชุม
22.
นางสาว
ปัญจธร เตชวณิชย์พงศ์
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้เข้าร่วมประชุม
23.
ม.ล.
รติกร วรวุฒิ
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้เข้าร่วมประชุม
24.
นาย
จริล แก้วดวงเล็ก
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
รอดำเนินการ
25.
นางสาว
ขวัญเรือน คิดประเสริฐ
ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้เข้าร่วมประชุม
26.
นางสาว
ประมวล คำมาก
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้เข้าร่วมประชุม
27.
นางสาว
เพ็ญพิมล คงมนต์
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้เข้าร่วมประชุม
28.
นางสาว
วนัทวิรา ฉันทะจำรัสศิลป์
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ลงทะเบียนเรียบร้อย
29.
นางสาว
จันทรา เทพอวยพร
ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้เข้าร่วมประชุม
30.
นาง
อภิชยาภา คูพะเนียด
วิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
ผู้เข้าร่วมประชุม
31.
นางสาว
พรจิตต์ หมีงาม
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้เข้าร่วมประชุม
32.
นาย
สุรศักดิ์ บุตรศรี
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้เข้าร่วมประชุม
33.
นางสาว
นงเยาว์ บุญเจริญ
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้เข้าร่วมประชุม
34.
นาย
ศกล มงคลเนตร์
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้เข้าร่วมประชุม
35.
นาย
นพคุณ ตรองรักการ
บริษัท คอนเฟอร์เรนท์ โซลูชั่น จำกัด
ลงทะเบียนเรียบร้อย
36.
นาง
พรรณทิพา โรจนกร
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้เข้าร่วมประชุม
37.
นางสาว
ปรียาภรณ์ สมบัติแสงอุไร
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้เข้าร่วมประชุม
38.
นางสาว
ทรายแก้ว ดวงมณี
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้เข้าร่วมประชุม
39.
นาย
วนาพล แช่มสุขี
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ส่งผลงานเข้าประกวด
40.
นาง
กาญจน์ศิริ พูนทอง
ห้องสมุดสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้เข้าร่วมประชุม
41.
นาง
วรัทยา ศรีบัวทอง
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้เข้าร่วมประชุม
42.
นาย
สมัทรชา เนียมเรือง
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
ลงทะเบียนเรียบร้อย
43.
นาง
อัญชุลี ศิลปเลิศลักษณ์
วิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
ผู้เข้าร่วมประชุม
44.
นางสาว
วราภรณ์ เมฆาวิบูลย์
วิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
ผู้เข้าร่วมประชุม
45.
นางสาว
เกวลี รังษีสุทธาภรณ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รอดำเนินการ
46.
ดร.
อภิภู สิทธิภูมิมงคล
หอสมุดละคลังความรู้
ผู้เข้าร่วมประชุม
47.
นางสาว
รุ่งนภา แสงระวี
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้เข้าร่วมประชุม
48.
นาง
กิ่งแก้ว อ่วมศรี
หอสมุดและคลังความรู้
ผู้เข้าร่วมประชุม
49.
นาง
ศศินาฎ ศรีคง
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้เข้าร่วมประชุม
50.
นาย
วิชญ์วิสิฐ เกษรสิทธิ์
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้เข้าร่วมประชุม
51.
นางสาว
โสมรัศมิ์ พิบูลย์มณี
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้เข้าร่วมประชุม
52.
นาง
ปนัดดา เอี่ยมทัศน์
ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ลงทะเบียนเรียบร้อย
53.
นางสาว
โชติกา วีระพงษ์
ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้เข้าร่วมประชุม
54.
นางสาว
สุจรรยา จินดาวงศ์
ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้เข้าร่วมประชุม
55.
นาย
เฉลิมพันธุ์ ตาทิพย์
งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
ลงทะเบียนเรียบร้อย
56.
นางสาว
กนกพร งามสว่างรุ่งโรจน์
งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์
ลงทะเบียนเรียบร้อย
57.
นาย
สมพล สมดี
ห้องสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ.บางระจัน
ลงทะเบียนเรียบร้อย
58.
นางสาว
วิภา จารีวงศ์ไพบูลย์
สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ
ลงทะเบียนเรียบร้อย
59.
นางสาว
กิตติมา ธาราธีรภาพ
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล
ลงทะเบียนเรียบร้อย
60.
นางสาว
อัมพร ลมสูงเนิน
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้เข้าร่วมประชุม
61.
นาย
ปฐมพิชญ์ ตันติวรสกุล
งานเทคโนโลยีการศึกษา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้เข้าร่วมประชุม
62.
นาย
ทวี มานะธำรง
ห้องสมุดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้เข้าร่วมประชุม
63.
นางสาว
โชติกา แจ้งเจริญกิจ
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้เข้าร่วมประชุม
64.
นางสาว
ปิยธิดา เทพวงค์
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้เข้าร่วมประชุม
65.
นาย
นาวา วงษ์พรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ลงทะเบียนเรียบร้อย
66.
นาย
กฤษฎา แก้วผุดผ่อง
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้เข้าร่วมประชุม
67.
นาย
มนตรี เล้าหะชัย
งานเทคโนโลยีการศึกษา
ผู้เข้าร่วมประชุม
68.
อ.ดร.
สมชัย ตระการรุ่ง
บัณฑิตวิทยาลัย
ตัดโอนจากเงินรายได้บัณฑิตวิทยาลัย
69.
นางสาว
เพ็ญศรี ไชยพงศ์
งานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้
รอดำเนินการ
70.
นางสาว
กนกอร ไชยรัตน์
งานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้
รอดำเนินการ
71.
นาง
อมรรัตน์ ศิริไปล์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
รอดำเนินการ
72.
ดร.
ณัฏฐภรณ์ เสารยะวิเศษ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
รอดำเนินการ
73.
นาย
ธวัชชัย สิงห์ตาก้อง
งานเทคโนโลยีการศึกษา
ผู้เข้าร่วมประชุม
74.
นางสาว
วรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ลงทะเบียนเรียบร้อย
75.
นางสาว
จามจุรี จิโนสวัสดิ์
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ลงทะเบียนเรียบร้อย
76.
นางสาว
ศิริพร ขนทอง
ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี
ผู้เข้าร่วมประชุม
77.
นาง
มยุรี ยาวิลาศ
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยพายัพ
รอดำเนินการ
78.
นางสาว
พิมพิไร สุพัตร
งานเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาลัย
ส่งผลงานเข้าประกวด
79.
นาง
ปัทมา พีรากรเดช
ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้เข้าร่วมประชุม
80.
นางสาว
สุวัสสา พลับพลาชัย
ห้องสมุดวิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล
ส่งผลงานเข้าประกวด
81.
นาย
ศิรชีพ ขอนดอก
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้เข้าร่วมประชุม
82.
นาง
อุบลพันธ์ ขำสาธร
ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้เข้าร่วมประชุม
83.
นางสาว
ปัฐมาภรณ์ เชาวนเมธา
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้เข้าร่วมประชุม
84.
นางสาว
ปัทมา ปานมีทรัพย์
หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
ส่งผลงานเข้าประกวด
85.
นาย
ชาญณรงค์ พุ่มบ้านเช่า
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ส่งผลงานเข้าประกวด
86.
นาง
สุพัตรา นนทะภา
ห้องสมุดวิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล
ส่งผลงานเข้าประกวด
87.
นางสาว
ธัญญาลักษณ์ ใจเที่ยง
คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ลงทะเบียนเรียบร้อย
88.
นาย
อภิรัตน์ วงศ์ศุภชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
รอดำเนินการ
89.
ดร.
ชัญพงศ์ ทองสว่าง
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
ลงทะเบียนเรียบร้อย
90.
นางสาว
รติ ผนิศวรนันท์
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
ลงทะเบียนเรียบร้อย
91.
นางสาว
ณัชชา สุวรรณละออง
ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้เข้าร่วมประชุม
92.
นาง
ณิชมน อุปคุต
ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้เข้าร่วมประชุม
93.
นางสาว
ศศิวิมล ถาวรกิจ
หอสมุดศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
รอดำเนินการ
94.
นางสาว
บงกช ประกิตติกุล
หอสมุดศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
รอดำเนินการ
95.
นางสาว
มนทิรา เชื้อบัณฑิต
โรงพยาบาลเกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
ส่งผลงานเข้าประกวด
96.
นางสาว
กนกกร กมลเพ็ชร
สำนักงายวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ลงทะเบียนเรียบร้อย
97.
นาย
ทวีเดช บุญประเสริฐ
งานเทคโนโลยีการศึกษา
ส่งผลงานเข้าประกวด
98.
นาย
วิศรุต สุขกิจ
งานเทคโนโลยีการศึกษา
ส่งผลงานเข้าประกวด
99.
นาย
สุมนฒ์ จิรพัฒนพร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ลงทะเบียนเรียบร้อย
100.
นาย
วีระศักดิ์ ศรีผง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ลงทะเบียนเรียบร้อย
101.
นาง
ปิยวรรณ บุญนิมิ
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ส่งผลงานเข้าประกวด
102.
นางสาว
วนิดา จิระเดชากร
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ส่งผลงานเข้าประกวด
103.
นาย
รัตนพงศ์ ยี่หวั่นจ่าย
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รอดำเนินการ
104.
นางสาว
พัชรา วงษ์แก้ว
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ส่งผลงานเข้าประกวด
105.
นางสาว
พุทธชาด วัฒนวิมลกร
สถาบันวิทยาลัยชุมชน
ลงทะเบียนเรียบร้อย
106.
นาง
วิชาดา บุญจันทร์กุล
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ส่งผลงานเข้าประกวด
107.
นาย
กฤชกร วงษ์ศรีษะ
ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา สำนักงานอธิการบดี
ส่งผลงานเข้าประกวด
108.
นางสาว
ไพลิน ขวัญสุขศรี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ส่งผลงานเข้าประกวด
109.
นาย
สิฐิ์กมล นิยม
มทร.ราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหาร สาขาสารสนเทศ
ส่งผลงานเข้าประกวด
110.
นาย
ธเนศ พุ่มช่วย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหาร สาขาสารสนเทศ
ส่งผลงานเข้าประกวด
111.
นางสาว
รุ่งทิวา สีหราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหาร สาขาสารสนเทศ
ส่งผลงานเข้าประกวด
112.
นาย
ทศพล กาญจนพันธ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา
ส่งผลงานเข้าประกวด
113.
นางสาว
สิรินาถ วงศ์ภมรมนตรี
-
ส่งผลงานเข้าประกวด
114.
นาย
ธนภัทร ลีพุฒิธรากุล
งานเทคโนโลยีการศึกษา
ผู้เข้าร่วมประชุม
115.
นางสาว
อุษณย์ เพ็งเที่ยง
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้เข้าร่วมประชุม
116.
นางสาว
พรนภา บุญประเสริฐ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา
ส่งผลงานเข้าประกวด
117.
นาง
สาวิตรี บุญปาลิต
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้เข้าร่วมประชุม
118.
นาย
มารุต คล่องแคล่ว
หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
ส่งผลงานเข้าประกวด
119.
นางสาว
จุฑารัตน์ พละศักดิ์
มทร.รัตนโกสินทร์
ส่งผลงานเข้าประกวด
120.
นาย
ปฐมพิชญ์ ตันติวรสกุล
เทคโนโลยีการศึกษา
ส่งผลงานเข้าประกวด
121.
นางสาว
พรรณราย จันทร์เป็ง
คณะโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล
ส่งผลงานเข้าประกวด
122.
นางสาว
เหมือนแพร เพชรพิทักษ์ชน
ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิทร์ ศาลายา
ส่งผลงานเข้าประกวด
123.
นางสาว
สายพิรุณ ตาละคำ
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา
ส่งผลงานเข้าประกวด
124.
นาย
ณัฐพล สว่างจิตต์
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส่งผลงานเข้าประกวด
125.
นางสาว
นริศรา บุญมีจ้อย
โรงพยาบาลสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
ส่งผลงานเข้าประกวด
126.
นาย
ธีรพงษ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ส่งผลงานเข้าประกวด
127.
นาย
ภานุพันธุ์ ชินรัตนา
มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา
ส่งผลงานเข้าประกวด
128.
นาย
วสันต์ อุทัยเลี้ยง
มหาวิทยาลัยสยาม
ส่งผลงานเข้าประกวด
129.
นางสาว
ทศพร เทียนศรี
มหาวิทยาลัยสยาม
ส่งผลงานเข้าประกวด
130.
นางสาว
ศศิธร วงศ์โพธิสาร
ฝ่ายคลังความรู้
ผู้เข้าร่วมประชุม
131.
นางสาว
ระวิภร พิมพขันธ์
หอสมุดและคลังความรู้
ผู้เข้าร่วมประชุม
132.
นาง
อริสา โพธิ์ใย
ห้องสมุดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดดล
ผู้เข้าร่วมประชุม
133.
อาจารย์ ดร.
สัจจารีย์ ศิริชัย
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รอดำเนินการ
134.
นาง
สุขสม ทองศิริ
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้เข้าร่วมประชุม
135.
นาย
วรชาติ นุชเจริญ
บริษัท แอ็ดวานซ์ อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด
ผู้เข้าร่วมประชุม
136.
นางสาว
ศศิธร พฤกษ์สุนทร
บริษัท แอ็ดวานซ์ อิโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด
ผู้เข้าร่วมประชุม
137.
นางสาว
ภรณี นันทาวุฒิพงษ์
บริษัท แอ็ดวานซ์ อิโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด
ผู้เข้าร่วมประชุม
138.
นางสาว
ลภัสพลิน เปรมสัจจวัฒน์
บริษัท แอ็ดวานซ์ อิโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด
ผู้เข้าร่วมประชุม
139.
นางสาว
สุมาฬตี นาวา
บริษัท แอ็ดวานซ์ อิโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด
ผู้เข้าร่วมประชุม
140.
กรินทร์ นิลอ่อน 
บริษัท แอ็ดวานซ์ อิโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด
ผู้เข้าร่วมประชุม
141.
นาย
สุขสรร ชัยวร
บริษัท แอ็ดวานซ์ อิโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด
ผู้เข้าร่วมประชุม
142.
นาย
อดิศร นิลวิสุทธิ์
บริษัท แอ็ดวานซ์ อิโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด
ผู้เข้าร่วมประชุม
143.
นาย
ธีระพงษ์ แจ้งคำ
บริษัท แอ็ดวานซ์ อิโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด
ผู้เข้าร่วมประชุม
144.
ผู้เข้าร่วมประชุม