กำหนดการ

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2559

วิดีโอการประชุมวิชาการหอสมุดและคลังความรู้ฯ วันที่ 1
8.00 - 9.00 น. ลงทะเบียน
9.00 น. พิธีเปิดการสัมมนา
9.00 - 9.05 น. ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ กล่าวรายงาน
9.05 - 9.15 น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดการประชุมวิชาการ
9.15 - 9.30 น. ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน
9.30 - 10.30 น. แผนพัฒนาดิจิทัลไทยแลนด์ในมิติสถาบันการศึกษา [เอกสารบรรยาย ]
ดร.กษิติธร ภูภราดัย
   ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวิจัยนโยบาย
   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
10.30 - 10.45 น. พักอาหารว่าง
10.45 - 12.00 น. ตระหนักรู้และก้าวทันสื่อสังคมออนไลน์ในสังคมดิจิทัล [เอกสารบรรยาย ]
คุณวรรณวิทย์ อาขุบุตร
   รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
12.00 - 13.00 น. อาหารกลางวัน
13.00 - 14.30 น. MOOCs : Transforming Education for Transforming Lives [เอกสารบรรยาย ]
ศาสตราจารย์ ดร. วิลาศ วูวงศ์
   ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ฝ่ายการศึกษา
14.30 - 14.45 น. พักอาหารว่าง
14.45 - 16.30 น. Internet of Things on Cloud and Big Data for Thailand 4.0 [เอกสารบรรยาย ]
รศ.ยืน ภู่วรวรรณ [ประวัติวิทยากร ]
   ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่่ 24 พฤศจิกายน 2559

วิดีโอการประชุมวิชาการหอสมุดและคลังความรู้ฯ วันที่ 2
8.00 - 9.00 น. ลงทะเบียน
9.00 - 10.30 น. อนาคตใหม่ของการศึกษาไทยในยุค Thailand 4.0 [เอกสารบรรยาย ]
ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
   นักวิชาการอาวุโส
   Harvard University, Boston MA
10.30 - 10.45 น. พักอาหารว่าง
10.45 - 12.00 น. โครงการ i-Thesis เพื่อสังคมไทยสู่สังคมดิจิทัล [เอกสารบรรยาย ]
รศ.ดร.อมร เพชรสม
   ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12.00 - 13.00 น. อาหารกลางวัน
13.00 - 14.30 น. Edutainment Variety สื่อการเรียนรู้ที่ให้มากกว่าการเรียนรู้ [เอกสารบรรยาย ]
คุณวีรณา โอฬารรักษ์ธรรม
   บริษัท TCBN ผู้ผลิตรายการ Mahidol Channel
14.30 - 14.45 น. พักอาหารว่าง
14.45 - 16.30 น. ห้องสมุดดิจิทัลในฐานะศูนย์บ่มเพาะทางปัญญาเพื่อการศึกษาเรียนรู้ในยุคดิจิทัล
เอกสารบรรยาย [ใช้งานได้ดีกับ Microsoft Power Point 2013 ขึ้นไป]
ผศ.ดร.สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล
   ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันศุกร์ที่่ 25 พฤศจิกายน 2559

วิดีโอการประชุมวิชาการหอสมุดและคลังความรู้ฯ วันที่ 3
8.00 - 9.00 น. ลงทะเบียน
9.00 - 10.45 น. การอภิปรายเรื่อง Capture, Streaming, Archive: Content Management System
[เอกสารบรรยาย โดย ดร.บรรพต สร้อยศรี ] / [เอกสารบรรยาย โดย ผศ.กุลเชษฐ์ เล็กประยูร ]
โดย ดร.บรรพต สร้อยศรี [ประวัติวิทยากร ]
   ผู้จัดการศูนย์พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
   สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.กุลเชษฐ์ เล็กประยูร [ประวัติวิทยากร ]
   ผู้ช่วยคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ดำเนินการอภิปรายโดย
   ดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล
   รองผู้อำนวยการฝ่ายพันธกิจพิเศษ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
10.45 - 11.00 น. พักอาหารว่าง
11.00 - 12.00 น. Digital Content Collaboration : Digital Library [เอกสารบรรยาย ]
คุณกันตพงศ์ บุญญานุพงศ์
   Sales & Engineering Manager บริษัท Kramer Electronics Asia
12.00 - 13.00 น. อาหารกลางวัน
13.00 - 14.45 น. เสวนาวาไรตี้ มีอะไรดีใน Infographic และ
การนำเสนอผลงานของผู้ชนะการประกวด “Inspiring Infographic Contests”

โดยกรรมการตัดสิน
ผศ.ดร.พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธิ์
   อาจารย์ประจำ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดร.ศุจิกา ศรีนันทกุล
   รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสื่อดิจิตอลและการเรียนรู้
   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
ผศ.(พิเศษ) ดร.เนตร หงษ์ไกรเลิศ
   สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
ดำเนินการอภิปรายโดย
   ดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล
   รองผู้อำนวยการฝ่ายพันธกิจพิเศษ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
14.45 - 15.30 น. ประกาศผลและมอบรางวัล “Inspiring Infographic Contests” [ผลการประกวด]
Thank you Gifts
พิธีปิดการสัมมนา
อาหารว่าง