บริจาคเพื่อหอสมุด

วิธีการบริจาค


1. ช่องทางการบริจาคเงินสมทบทุน


โอนเงินเข้าบัญชี

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 016-210322-3

ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยมหิดล” สาขาศิริราช

 

2. การขอรับใบเสร็จรับเงิน

โปรดส่งแบบฟอร์มการบริจาค พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงิน ใบนำฝากเงิน (Pay-In Slip) ส่งมาที่


ทางไปรษณีย์

หัวหน้างานคลังและพัสดุ

สำนักงานผู้อำนวยการ

หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

25/25 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

 

ทางอีเมล

ajcharaporn.asa@mahidol.ac.th (นางอัจฉราพร อัศเวศน์ )

 

ทางโทรสาร (Fax.)

0-2441-9580

 
 

ชื่อใบเสร็จรับเงิน ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

“เงินบริจาคสมทบทุนจัดหาหนังสือ ตำรา อุปกรณ์ สื่อและเทคโนโลยี เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา”


3. สอบถามรายละเอียด และแจ้งความประสงค์ขอรับบริจาค ได้ที่

งานคลังและพัสดุ สำนักงานผู้อำนวยการ โทร 0-2800-2680-9 ต่อ 4248