บริจาคเพื่อหอสมุด

ช่องทางการรับเงินบริจาค


1. การบริจาคด้วยเงินสด [ Walk In ]


สามารถติดต่อได้ที่ :

หน่วยการเงินและบัญชี งานคลังและพัสดุ สำนักงานผู้อำนวยการ โทร. 0-2800-2680-9 ต่อ 4248

หอสมุดและคลังความรู้ฯ จะดำเนินการกรอกข้อมูลผ่านระบบ e-Donation ของกรมสรรพากร และออกใบเสร็จรับเงินให้ทันที

2. การบริจาคผ่านระบบ e-Donation ของกรมสรรพากร โดยใช้ Mobile Banking Application บัญชีของผู้บริจาค มีขั้นตอนดังนี้

  1. เข้าระบบ Mobile Banking Application บัญชีของผู้บริจาค
  2. สแกน QR Code
  3. กดปุ่ม “ยอมรับ (Accept)” เพื่อแจ้งความประสงค์ส่งข้อมูลการบริจาคไปยังกรมสรรพากร
  4. กดปุ่ม “ยืนยัน” เพื่อยืนยันการบริจาคเงิน
  5. ข้อมูลจะถูกส่งไปยังระบบ e-Donation ของกรมสรรพากร ภายใน 2 วันทำการ โดยหน่วยงานที่รับบริจาคไม่ต้องออกใบเสร็จรับเงิน

วิธีตรวจสอบข้อมูลการบริจาค

ผู้บริจาคสามารถตรวจสอบข้อมูลการบริจาคผ่านระบบ e-Donation ได้ที่ http://edonation.rd.go.th/donate/PageMain.jsp โดยใช้รหัสผู้ใช้และรหัสผ่านเดียวกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ผ่านอินเทอร์เน็ต