หน้าหลัก > เกี่ยวกับหอสมุดฯ > สถิติ > สถิติจำนวนการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

สถิติจำนวนการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ฐาน ACS Publication (Ameican Chemical Society)
ปี

เดือน/ ปี 2560 ฉบับเต็ม บทคัดย่อ การสืบค้น เซสชั่น
ต.ค 59 7,567 6,024 2,582 -
พ.ย. 59 8,849 7,035 3,465 -
ธ.ค. 59 5,150 4,110 1,727 -
ม.ค. 60 7,195 - 2,376 -
ก.พ. 60 5,018 - 1,736 -
มี.ค. 60 5,018 - 1,736 -
เม.ย. 60 6,504 - 1,802 -
พ.ค. 60 5,409 - 934 -
มิ.ย. 60 - - - -
ก.ค. 60 - - - -
ส.ค. 60 - - - -
ก.ย. 60 - - - -
ต.ค. 60 - - - -
พ.ย. 60 - - - -
ธ.ค. 60 - - - -
สถิติรวมปีงบประมาณ 2560 77,781 62,585 17,162 -
สถิติรวมปีปฏิทิน 2560 81,132 65,066 21,541 -

ข้อมูล : วราภรณ์ เหล่านิติศาสตร์, งานพัฒนาทรัพยากรวารสาร
เว็บมาสเตอร์ : จิรวรรณ นารีเลิศ
ปรับปรุง : มิถุนายน 22, 2560