หน้าหลัก > เกี่ยวกับหอสมุดฯ > สถิติ > สถิติจำนวนการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

สถิติจำนวนการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ฐาน Academic Search Complete (EBSCOhost)
ปี

เดือน / ปี 2560 ฉบับเต็ม บทคัดย่อ การสืบค้น เซสชั่น
ต.ค. -59 3,448 3,543 13,691 6,016
พ.ย. -59 6,184 12786 17,619 7,436
ธ.ค. -59 3,181 3,598 9,006 4,056
ม.ค. -60 6,155 7,815 11,057 7,620
ก.พ. -60 5,206 6,653 13,179 6,810
มี.ค. -60 4,909 5,850 14,189 5,921
เม.ย. -60 3,670 3,634 8,797 3,865
พ.ค. -60 - - - -
มิ.ย. -60 - - - -
ก.ค. -60 - - - -
ส.ค. -60 - - - -
ก.ย. -60 - - - -
ต.ค- 60 - - - -
พ.ย. -60 - - - -
ธ.ค. -60 - - - -
สถิติรวมปีงบประมาณ 2560 32,753 43,879 87,538 41,724
สถิติรวมปีปฏิทิน 2560 19,940 23,952 47,222 24,216

ข้อมูล : วราภรณ์ เหล่านิติศาสตร์, งานพัฒนาทรัพยากรวารสาร
เว็บมาสเตอร์ : จิรวรรณ นารีเลิศ
ปรับปรุง : มิถุนายน 22, 2560