หน้าหลัก > เกี่ยวกับหอสมุดฯ > สถิติ > สถิติจำนวนการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

สถิติจำนวนการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ฐานข้อมูล ASM Journals (American Society for Microbiology)
ปี

เดือน / ปี 2560 ฉบับเต็ม บทคัดย่อ การสืบค้น เซสชั่น
ต.ค 59 2,999 1,581 44 -
พ.ย. 59 3,199 1,571 81 -
ธ.ค. 59 2,526 1,294 35 -
ม.ค. 60 2,062 2,062 - -
ก.พ. 60 1,647 1,647 - -
มี.ค. 60 2,176 2,176 - -
เม.ย. 60 1,786 1,710 - -
พ.ค. 60 - - - -
มิ.ย. 60 - - - -
ก.ค. 60 - - - -
ส.ค. 60 - - - -
ก.ย. 60 - - - -
ต.ค. 60 - - - -
พ.ย. 60 - - - -
ธ.ค. 60 - - - -
สถิติรวมปีงบประมาณ 2560 16,395 12,041 160 -
สถิติรวมปีปฏิทิน 2560 7,671 7,595 - -

ข้อมูล : วราภรณ์ เหล่านิติศาสตร์, งานพัฒนาทรัพยากรวารสาร
เว็บมาสเตอร์ : จิรวรรณ นารีเลิศ
ปรับปรุง : มิถุนายน 22, 2560