หน้าหลัก > เกี่ยวกับหอสมุดฯ > สถิติ > สถิติจำนวนการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

สถิติจำนวนการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ปี
ฐาน Cell Press

เดือน / ปี 2560 ฉบับเต็ม บทคัดย่อ การสืบค้น เซสชั่น
ต.ค 59 1,292 - - -
พ.ย. 59 1,058 - - -
ธ.ค. 59 1,109 - - -
ม.ค. 60 1,582 - - -
ก.พ. 60 1,621 - - -
มี.ค. 60 1,961 - - -
เม.ย. 60 1,309 - - -
พ.ค. 60 - - - -
มิ.ย. 60 - - - -
ก.ค. 60 - - - -
ส.ค. 60 - - - -
ก.ย. 60 - - - -
ต.ค. 60 - - - -
พ.ย. 60 - - - -
ธ.ค. 60 - - - -
สถิติรวมปีงบประมาณ 2560 9,932 - - -
สถิติรวมปีปฏิทิน 2560 6,473 - - -

ข้อมูล : นางสาววราภรณ์ เหล่านิติศาสตร์, งานพัฒนาทรัพยากรวารสาร
เว็บมาสเตอร์ : นางสาวจิรวรรณ นารีเลิศ
ปรับปรุง : มิถุนายน 22, 2560