หน้าหลัก > เกี่ยวกับหอสมุดฯ > สถิติ > สถิติจำนวนการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

สถิติจำนวนการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

CINAHL Complete (EBSCOhost)
ปี

เดือน / ปี 2560 ฉบับเต็ม บทคัดย่อ การสืบค้น เซสชั่น
ต.ต. 59 2,648 3,076 314 5,067
พ.ย. 59 2,382 2,144 314 4,718
ธ.ค. 59 1,726 2,516 210 3,117
ม.ค. 60 2,126 2,642 9,633 3,898
ก.พ. 60 2,403 3,595 10,920 3,681
มี.ค. 60 2,480 4,781 12,058 4,336
เม.ย. 60 2,102 2,979 8,958 3,501
พ.ค. 60 2,140 4,635 10,027 4,011
มิ.ย. 60 - - - -
ก.ค. 60 - - - -
ส.ค. 60 - - - -
ก.ย. 60 - - - -
ต.ค. 60 - - - -
พ.ย. 60 - - - -
ธ.ค. 60 - - - -
สถิติรวมปีงบประมาณ 2560 - - - -
สถิติรวมปีปฏิทิน 2560 - - - -

ข้อมูล : นางสาววราภรณ์ เหล่านิติศาสตร์, งานพัฒนาทรัพยากรวารสาร
เว็บมาสเตอร์ : นางสาวจิรวรรณ นารีเลิศ
ปรับปรุง : มิถุนายน 22, 2560