หน้าหลัก > เกี่ยวกับหอสมุดฯ > สถิติ > สถิติจำนวนการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

สถิติจำนวนการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ฐาน The Cochrane Library
ปี

เดือน / ปี 2560 ฉบับเต็ม บทคัดย่อ การสืบค้น เซสชั่น
ต.ค. -59 2,144 590 539 1,533
พ.ย. -59 1,460 411 394 1,268
ธ.ค. -59 1,155 341 428 993
ม.ค. -60 1,618 404 683 1,295
ก.พ. -60 2,321 585 1,913 1,776
มี.ค. -60 2,671 475 1,205 1,615
เม.ย. -60 1,365 389 559 1,131
พ.ค. - 60 1,421 781 637 1,351
มิ.ย. -60 - - - -
ก.ค. -60 - - - -
ส.ค. -60 - - - -
ก.ย. -60 - - - -
ต.ค. -60 - - - -
พ.ย. -60 - - - -
ธ.ค. -60 - - - -
สถิติรวมปีงบประมาณ 2560 14,155 3,976 6,358 10,962
สถิติรวมปีปฏิทิน 2560 9,396 2,634 4,997 7,168

ข้อมูล : วราภรณ์ เหล่านิติศาสตร์, งานพัฒนาทรัพยากรวารสาร
เว็บมาสเตอร์ : จิรวรรณ นารีเลิศ
ปรับปรุง : มิถุนายน 22, 2560