หน้าหลัก > เกี่ยวกับหอสมุดฯ > สถิติ > สถิติจำนวนการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

สถิติจำนวนการใช้ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ฐาน CRCnetBASE
ปี

เดือน / ปี 2560 ฉบับเต็ม บทคัดย่อ การสืบค้น เซสชั่น
ต.ค.-59 480 - 542 -
พ.ย. -59 2,340 - 784 -
ธ.ค. -59 647 - 583 -
ม.ค. -60 752 - 553 -
ก.พ. -60 768 - 423 -
มี.ค. -60 1,179 - 555 -
เม.ย. -60 650 - 322 -
พ.ค. -60 474 - 347 -
มิ.ย. -60 - - - -
ก.ค. -60 - - - -
ส.ค. -60 - - - -
ก.ย. -60 - - - -
ต.ค. -60 - - - -
พ.ย. -60 - - - -
ธ.ค. -60 - - - -
สถิติรวมปีงบประมาณ 2560 7,290 - 4,109 -
สถิติรวมปีปฏิทิน 2560 3,823 - 2,200 -

ข้อมูล : วราภรณ์ เหล่านิติศาสตร์, งานพัฒนาทรัพยากรวารสาร
เว็บมาสเตอร์ : จิรวรรณ นารีเลิศ
ปรับปรุง : มิถุนายน 22, 2560