หน้าหลัก > เกี่ยวกับหอสมุดฯ > สถิติ > สถิติจำนวนการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

สถิติจำนวนการใช้ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ฐาน Gale Cengage Learning/ Opposing Viewpoints Research
ปี

เดือน / ปี 2559 ฉบับเต็ม บทคัดย่อ การสืบคน เซสชั่น
ต.ค. -58 908 - 1,330 243
พ.ย.-58 561 - 528 167
ธ.ค. -58 50 - 58 13
ม.ค. -59 203 - 302 66
ก.พ. -59 1,502 - 1,281 428
มี.ค. -59 450 - 392 151
เม.ย. -59 - - - -
พ.ค.-59 396 - 674 135
มิ.ย. -59 603 - 621 229
ก.ค. -59 92 - 154 50
ส.ค. -59 11 - 15 17
ก.ย. -59 111 - 115 92
ต.ค.-59 744 - 825 281
พ.ย. -59 855 - 765 264
ธ.ค.-59 11 - 10 5
สถิติรวมปีงบประมาณ 2559 4,887 - 5,470 1,591
สถิติรวมปีปฏิทิน 2559 4,978 - 5,154 1,718

ข้อมูล : วราภรณ์ เหล่านิติศาสตร์, งานพัฒนาทรัพยากรวารสาร
เว็บมาสเตอร์ : จิรวรรณ นารีเลิศ
ปรับปรุง : พฤษภาคม 25, 2559