หน้าหลัก > เกี่ยวกับหอสมุดฯ > สถิติ > สถิติจำนวนการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

สถิติจำนวนการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ฐาน Institute of Physics (IOP)
ปี

เดือน / ปี 2560 ฉบับเต็ม บทคัดย่อ การสืบค้น เซสชั่น
ต.ค. -59 851 116 - -
พ.ย. -59 880 140 - -
ธ.ค. -59 816 119 - -
ม.ค. -60 996 163 - -
ก.พ. -60 1,218 263 - -
มี.ค. -60 960 183 - -
เม.ย. -60 932 164 - -
พ.ค. -60 - - - -
มิ.ย. -60 - - - -
ก.ค. -60 - - - -
ส.ค.- 60 - - - -
ก.ย. -60 - - - -
ต.ค.- 60 - - - -
พ.ย.- 60 - - - -
ธ.ค. -60 - - - -
สถิติรวมปีงบประมาณ 2560 - - - -
สถิติรวมปีปฏิทิน 2560 - - - -

ข้อมูล : วราภรณ์ เหล่านิติศาสตร์, งานพัฒนาทรัพยากรวารสาร
เว็บมาสเตอร์ : จิรวรรณ นารีเลิศ
ปรับปรุง : มิถุนายน 12, 2560