หน้าหลัก > เกี่ยวกับหอสมุดฯ > สถิติ > สถิติจำนวนการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

สถิติจำนวนการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ฐาน JSTOR
ปี

เดือน / ปี 2560 ฉบับเต็ม บทคัดย่อ การสืบค้น เซสชั่น
ต.ค. -59 1,953 - 1,666 -
พ.ย. -59 3,553 - 3,442 -
ธ.ค. -59 1,565 - 1,007 -
ม.ค. -60 1,462 - - -
ก.พ. -60 1,552 - - -
มี.ค. -60 3,357 - - -
เม.ย. -60 1,638 - - -
พ.ค. -60 1,925 - - -
มิ.ย. -60 - - - -
ก.ค. -60 - - - -
ส.ค. -60 - - - -
ก.ย. -60 - - - -
ต.ค. -60 - - - -
พ.ย. -60 - - - -
ธ.ค. -60 - - - -
สถิติรวมปีงบประมาณ 2560 17,005 - 6,115 -
สถิติรวมปีปฏิทิน 2560 9,934 - - -

ข้อมูล : วราภรณ์ เหล่านิติศาสตร์, งานพัฒนาทรัพยากรวารสาร
เว็บมาสเตอร์ : จิรวรรณ นารีเลิศ
ปรับปรุง :มิถุนายน 22, 2560