หน้าหลัก > เกี่ยวกับหอสมุดฯ > สถิติ > สถิติจำนวนการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

สถิติจำนวนการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ฐาน Nature Publishing Group (NPG Journals)
ปี

เดือน / ปี 2560 ฉบับเต็ม บทคัดย่อ การสืบค้น เซสชั่น
ต.ค. - 59 14,734 1,127 1,198 -
พ.ย. - 59 14,734 1,127 1,198 -
ธ.ค. - 59 12,391 928 - -
ม.ค. -60 14,294 - - -
ก.พ. -60 13,335 - - -
มี.ค. -60 16,915 - - -
เม.ย. -60 10,860 - - -
พ.ค. - 60 - - - -
มิ.ย. - 60 - - - -
ก.ค. - 60 - - - -
ส.ค. - 60 - - - -
ก.ย. - 60 - - - -
ต.ค. - 60 - - - -
พ.ย. - 60 - - - -
ธ.ค. - 60 - - - -
สถิติรวมปีงบประมาณ 2560 97,263 3,182 2,396 -
สถิติรวมปีปฏิทิน 2560 55,404 - - -

ข้อมูล : วราภรณ์ เหล่านิติศาสตร์, งานพัฒนาทรัพยากรวารสาร
เว็บมาสเตอร์ : จิรวรรณ นารีเลิศ
ปรับปรุง : มิถุนายน , 2560