หน้าหลัก > เกี่ยวกับหอสมุดฯ > สถิติ > สถิติจำนวนการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

สถิติจำนวนการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ฐาน Oxford Journal Complete Collection
ปี

เดือน / ปี 2560 ฉบับเต็ม บทคัดย่อ การสืบค้น เซสชั่น
ต.ค.- 59 12,241 - - -
พ.ย.- 59 12,503 - - -
ธ.ค.- 59 10,573 - - -
ม.ค.- 60 11,439 - - -
ก.พ.- 60 12,245 - - -
มี.ค.- 60 12,453 - - -
เม.ย.- 60 9,520 - - -
พ.ค.- 60 - - - -
มิ.ย.- 60 - - - -
ก.ค.- 60 - - - -
ส.ค.- 60 - - - -
ก.ย.- 60 - - - -
ต.ค.- 60 - - - -
พ.ย.- 60 - - - -
ธ.ค. -60 - - - -
สถิติรวมปีงบประมาณ 2560 - - - -
สถิติรวมปีปฏิทิน 2560 - - - -

ข้อมูล : วราภรณ์ เหล่านิติศาสตร์, งานพัฒนาทรัพยากรวารสาร
เว็บมาสเตอร์ : จิรวรรณ นารีเลิศ
ปรับปรุง : มิถุนายน 22, 2560