หน้าหลัก > เกี่ยวกับหอสมุดฯ > สถิติ > สถิติจำนวนการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

สถิติจำนวนการใช้ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ฐาน ProQuest Dissertations & Theses
ปี

เดือน / ปี 2560 ฉบับเต็ม บทคัดย่อ การสืบค้น เซสชั่น
ต.ค. -59 - - 24,848 -
พ.ย. -59 - - 23,810 -
ธ.ค. -59 - - 15,040 -
ม.ค. - 60 - - 26,878 -
ก.พ. - 60 - - 12,975 -
มี.ค. - 60 - - 15,314 -
เม.ย. - 60 - - 11,152 -
พ.ค. - 60 - - - -
มิ.ย. - 60 - - - -
ก.ค. - 60 - - - -
ส.ค. - 60 - - - -
ก.ย. - 60 - - - -
ต.ค. - 60 - - - -
พ.ย. - 60 - - - -
ธ.ค. - 60 - - - -
สถิติรวมปีงบประมาณ 2560 - - 130,017 -
สถิติรวมปีปฏิทิน 2560 - - 66,319 -

ข้อมูล : วราภรณ์ เหล่านิติศาสตร์, งานพัฒนาทรัพยากรวารสาร
เว็บมาสเตอร์ : จิรวรรณ นารีเลิศ
ปรับปรุง : มิถุนายน 22, 2560