หน้าหลัก > เกี่ยวกับหอสมุดฯ > สถิติ > สถิติจำนวนการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

สถิติจำนวนการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ฐาน ScienceDirect : eJournals
ปี

เดือน / ปี 2560 ฉบับเต็ม บทคัดย่อ การสืบค้น เซสชั่น
ต.ค. -59 138,368 - 26,003 -
พ.ย. -59 145,087 - 18,842 -
ธ.ค. -59 110,975 - 15,513 -
ม.ค. - 60 137,201 - 15,817 -
ก.พ. - 60 136,030 - 12,883 -
มี.ค.- 60 148,110 - 16,138 -
เม.ย. - 60 124,240 - - -
พ.ค. -60 - - - -
มิ.ย. -60 - - - -
ก.ค. -60 - - - -
ส.ค. -60 - - - -
ก.ย. -60 - - - -
ต.ค. -60 - - - -
พ.ย. -60 - - - -
ธ.ค. -60 - - - -
สถิติรวมปีงบประมาณ 2560 940,011 - 105,196 -
สถิติรวมปีปฏิทิน 2560 545,581 - 44,838 -

ข้อมูล : วราภรณ์ เหล่านิติศาสตร์, งานพัฒนาทรัพยากรวารสาร
เว็บมาสเตอร์ : จิรวรรณ นารีเลิศ
ปรับปรุง : มิถุนายน 22, 2560