หน้าหลัก > เกี่ยวกับหอสมุดฯ > สถิติ > สถิติจำนวนการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

สถิติจำนวนการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ฐาน SciFinder Scholars
ปี

เดือน / ปี 2560 ฉบับเต็ม บทคัดย่อ การสืบค้น เซสชั่น
ต.ค.-59 2,454 - 5,155 850
พ.ย.-59 3,363 - 6,036 902
ธ.ค.-59 2,850 - 5,891 767
ม.ค.-60 2,461 - 4,927 815
ก.พ.-60 2,393 - 5,107 700
มี.ค.-60 2,397 - 5,071 845
เม.ย.-60 2,143 - 3,809 660
พ.ค. -60 - - - -
มิ.ย. -60 - - - -
ก.ค. -60 - - - -
ส.ค. -60 - - - -
ก.ย. -60 - - - -
ต.ค. -60 - - - -
พ.ย. -60 - - - -
ธ.ค. -60 - - - -
สถิติรวมปีงบประมาณ 2560 - - - -
สถิติรวมปีปฏิทิน 2560 - - - -

content : Ms.Waraporn Laonitisatr, Serials & Eletronic Resources Division
webmaster : Jirawan Nareelerd
updated : June 22, 2060