หน้าหลัก > เกี่ยวกับหอสมุดฯ > สถิติ > สถิติจำนวนการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

สถิติจำนวนการใช้ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ฐาน SpringerLink : eBooks
ปี

เดือน / ปี 2560 ฉบับเต็ม บทคัดย่อ การสืบค้น เซสชั่น
ต.ค.-59 55,816 - - -
พ.ย.-59 50,193 - - -
ธ.ค.-59 49,336 - - -
ม.ค.-60 41,648 - - -
ก.พ.-60 46,532 - - -
ม.ีค.-60 47,322 - - -
เม.ย.-60 43,289 - - -
พ.ค.-60 46,837 - - -
มิ.ย.-60 - - - -
ก.ค.-60 - - - -
ส.ค.-60 - - - -
ก.ย.-60 - - - -
ต.ค.-60 - - - -
พ.ย.-60 - - - -
ธ.ค.-60 - - - -
สถิติรวมปีงบประมาณ 2560 380,973 - - -
สถิติรวมปีปฏิทิน 2560 225,628 - - -

ข้อมูล : วราภรณ์ เหล่านิติศาสตร์, งานพัฒนาทรัพยากรวารสาร
เว็บมาสเตอร์ : จิรวรรณ นารีเลิศ
ปรับปรุง : มิถุนายน 22, 2560