หน้าหลัก > เกี่ยวกับหอสมุดฯ > สถิติ > สถิติจำนวนการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

สถิติจำนวนการใช้ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ฐาน Wiley : eBooks
ปี

เดือน / ปี 2560 ฉบับเต็ม บทคัดย่อ การสืบค้น เซสชั่น
ต.ค. -59 13,145 1,309 - -
พ.ย. -59 17,377 1,189 - -
ธ.ค. -59 59,232 671 - -
ม.ค. -60 59,946 904 - -
ก.พ. -60 12,082 949 - -
มี.ค. -60 9,904 897 - -
เม.ย. -60 8,220 833 - -
พ.ค. -60 59,405 903 - -
มิ.ย. -60 - - - -
ก.ค. -60 - - - -
ส.ค. -60 - - - -
ก.ย. -60 - - - -
ต.ค. -60 - - - -
พ.ย. -60 - - - -
ธ.ค. -60 - - - -
สถิติรวมปีงบประมาณ 2560 110,311 7,655 - -
สถิติรวมปีปฏิทิน 2560 63,557 4,486 - -

ข้อมูล : วราภรณ์ เหล่านิติศาสตร์, งานพัฒนาทรัพยากรวารสาร
เว็บมาสเตอร์ : จิรวรรณ นารีเลิศ
ปรับปรุง : มิถุนายน 22, 2560